Tej nom tswv ib txhia yeej ua tsis ncaj rau laj mej pejxeem. Twb muaj li no nyob rau hauv phau Vajlugkub 3,500 xyoo dhau los lawm. Phau Vajlugkub sam hwm kom tsis txhob yuav nyiaj xiab thaum tu plaub ntug. (Khiav Dim 23:8) Qhov no qhia tias yeej muaj tej nom tswv uas ua tsis ncaj txij thaum ntawd los. Qhov uas nom tswv ua tsis ncaj tsis yog lawv yuav nyiaj xiab xwb. Cov neeg ua haujlwm rau nom tswv ib txhia qee pejxeem tug, txhav pejxeem li, thiab nyiag pejxeem nyiaj. Muaj tej zaum lawv tseem siv lawv lub hwjchim ua tsis raws cai es pab lawv kwv lawv tij, lawv phooj lawv ywg, tshaj luag lwm tus.

Txhua lub koom haum yeej muaj cov ua tsis ncaj tiamsis zoo li cov uas ua tsis ncaj tshaj plaws yog cov ua haujlwm rau nom tswv. Nyob rau xyoo 2013, lub koom haum hu ua Transparency International tau luam tawm ib phau ntawv hu ua Global Corruption Barometer. Phau ntawv no qhia tias tibneeg feem coob xav tias 5 lub koom haum uas ua tsis ncaj tshaj plaws mas yog tej pab pawg nom tswv, tej tub ceev xwm, cov neeg sawv nom tswv cev, cov tsim tsa kevcai lij choj, thiab cov tu plaub ntug. Tej uas hais nram no qhia tias qhov teeb meem ntawd loj npaum li cas tiag.

  • SAB AFIKA: Xyoo 2013, nyob rau hauv tebchaws South Africa, muaj li 22,000 tus neeg uas ua haujlwm rau nom tswv raug nplua vim lawv ua tsis ncaj.

  • SAB QAUM TEB THIAB QAB TEB AMELIKAS: Xyoo 2012, nyob rau hauv tebchaws Brazil, muaj 25 tug tau siv nom tswv tej nyiaj mus xiab pejxeem kom xaiv lawv tus neeg ua nom. Cov ntawd ib tug tseem yog tus thawj tim xyoob hauv lawv lub tebchaws thiab.

  • SAB AXIA: Xyoo 1995, nyob rau hauv lub nroog Seoul, tebchaws Kaus Lim Qab Teb, muaj ib lub khw loj heev vau los tsuam 502 tug tibneeg tuag. Thaum mus tshuaj seb yog li cas lub khw thiaj vau, lawv pom tias cov neeg ua tsev tau muab nyiaj xiab cov ua haujlwm rau nom tswv kom cia lawv siv cov xis mas tsis zoo thiab cia lawv ua tsev tsis raws cai.

  • SAB YUS LUV: Cecilia Malmström uas yog tus coj nyob rau lub tsev saib xyuas kev ruaj ntseg hu ua European Commission Home Affairs tau hais tias: ‘Xav tsis txog tias yuav muaj neeg ua tsis ncaj coob ua luaj li nyob rau sab Yus Luv. Zoo li nom tswv twb tsis txhawj txog tias yuav tau kho qhov teeb meem no.’

Zoo li hais tas los no, tej uas nom tswv ua tsis ncaj yeej muaj ntev los lawm. Yog li ntawd, Susan Rose-Ackerman uas yog ib tug pojniam txawj ntse uas kawm thiab paub zoo txog tej nom tswv ua tsis ncaj ntawd thiaj tau sau tias, “yuav kom kho tau mas nom tswv yuav tau hloov tag nrho tej kev coj noj coj ua huvsi.” Rau tibneeg, tej zaum qhov teeb meem no loj dhau, tsis muaj yuav kho tau. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias muaj ib hnub tej kev ua tsis ncaj thiab lwm yam teeb meem uas tseem loj tshaj no yuav ploj mus tas.