Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Ua cas coob leej ntau tus ho ntseeg tias yuav tsum muaj ib tug Tswv Tsim?

Txhua yam muaj sia ua rau peb xav tsis thoob li, puas yog?

Tau 3,000 xyoo dhau los muaj ib tug sau tias: “Koj tsim kuv phimhwj kawg thiab xav tsis thoob.” (Ntawv Nkauj 139:14) Thaum yus xav txog ib tug menyuam mos uas xeeb rau hauv nruab thiab, yeej ua rau yus xav tsis thoob li, puas yog? Coob leej ntau tus thiaj qhuas tias yuav tsum muaj ib tug tsim txhua yam uas muaj txojsia.Nyeem Ntawv Nkauj 139:13-17; Henplais 3:4.

Tus uas tsim lub qab ntuj khwb thiab lub ntiajteb yog tus rhawv tsim txhua yam uas muaj txojsia. (Ntawv Nkauj 36:9) Yav thaum ub Nws kuj nrog noob neej sib txuas lus thiab nws xav kom lawv paub txog nws.Nyeem Yaxaya 45:18.

Puas yog peb txia ntawm tsiaj los?

Thaum muab tibneeg piv rau tej tsiaj txhu, muaj tej yam kuj zoo sib xws thiab. Puas yog tsiaj txia ua tibneeg? Tsis yog. Nco ntsoov tias tus uas tsim noob neej kuj yog tus uas tsim tej tsiaj txhu thiab. Nws tsim neeg thiab tsiaj nyob hauv lub ntiajteb ib yam nkaus. Yog li ntawd, neeg thiab tsiaj yuav tsum muaj tej yam uas zoo sib xws. Tiamsis thaum Nws tsim thawj tug txivneej nws muab av los puab, tsis yog tsim ntawm tsiaj los.Nyeem Chiv Keeb 1:24; 2:7.

Tibneeg txawv ntawm tsiaj li cas? 1) Tibneeg muaj lub cim xeeb los kawm txog tus Tswv Tsim. Lawv kuj muaj lub siab hlub thiab hwm Nws. 2) Tus Tswv Tsim npaj kom noob neej muaj txojsia nyob mus ib txhis. Tiamsis nws tsuas tsim tsiaj txhu nyob ib ntus xwb. Ua cas tibneeg ho txawj tuag li tsiaj txhu lawm? Rau qhov thawj tug txivneej tsis mloog tus Tswv Tsim lus.Nyeem Chiv Keeb 1:27; 2:15-17.