‘Txojkev hlub tej txim taws cig hlob heev, [Yehauvas] tej nplaim taws kub muaj ceem heev.’XALAUMOO ZAJ NKAUJ 8:6.

1, 2. Xalaumoo Zaj Nkauj pab tau leejtwg xwb? (Saib daim duab nyob sab no.)

HNUB uas txis nkauj nyab nraug vauv rooj tshoob, nkawd sib nyiam heev, sib tuav tes rawv, ib tug luag ntxhi ntsia ntsoov rau ib tug xwb. Sawvdaws yeej pom tias nkawd sib hlub heev. Tus kwvtij uas muab nkawd txis tshoob ntsia ntsoov nkawd thiab xav twjywm tias, ‘Ib xyoos tas ib xyoos tuaj nkawd txojkev sib hlub puas tseem ruaj khov li qub?’ Thaum ob tug txij nkawm ib leeg npuab siab rau ib leeg tiag tiag, nkawd txojkev sib hlub tsuas muaj vam meej zuj zus xwb. Txawm muaj tej kev nyuaj siab loj npaum li cas los, nkawd yeej thev dhau. Tiamsis niaj hnub no, muaj ntau nkawm niam txiv lub neej tsis kaj siab li, lawv thiaj sib cais sib nrauj tas lawm. Yog li ntawd, peb thiaj txhawj tias ob niam txiv puas yuav sib hlub mus li tiag.

2 Tiam Vajntxwv Xalaumoo nyob los, tibneeg yeej tsis txawj sib hlub li. Vim li cas? Xalaumoo piav tias: “Ib txhiab leej neeg tsuas nrhiav tau ib tug txivneej zoo xwb, tiamsis twb nrhiav tsis tau ib tug pojniam zoo. Saib maj, kuv tsuas ntsib yam no xwb, yog qhov uas Vajtswv tsim neeg kom ua ncaj ncees, tiamsis lawv nrhiav kev ua phem xwb.” (Laj Lim Tswvyim 7:26-29) Tiam ntawd lwm haiv neeg tej ntxhais uas teev dab Npa-as nrog cov Yixayee nyob ua ke. Lawv thiaj yaum tau cov pojniam thiab txivneej Yixayee coob tus mus ua phem  ua qias. Tiamsis 20 lub xyoos ua ntej ntawd, Vajntxwv Xalaumoo sau tau ib zaj nkauj txog ib tug txivneej thiab ib tug pojniam uas sib hlub tiag tiag li. Txawm peb muaj txij nkawm thiab tsis muaj los, zaj nkauj ntawd pab peb to taub tias txojkev sib hlub zoo li cas tiag, thiab ob tug txij nkawm yuav tsum sib hlub li cas.

TXOJKEV SIB HLUB TIAG TIAG

3. Ua cas peb thiaj paub tias txivneej thiab pojniam txojkev sib hlub nyob tau ruaj khov mus li?

3 Nyeem Xalaumoo Zaj Nkauj 8:6. Raws li nqe Vajlugkub no, kev sib hlub zoo ib yam li “[Yehauvas] tej nplaim taws kub muaj ceem heev.” Yog vim li cas? Vim tias Yehauvas qhov yeeb yam zoo tshaj plaws yog txojkev hlub, thiab nws tsim tibneeg los xyaum nws txojkev hlub. (Chiv Keeb 1:26, 27) Tom qab uas Vajtswv tsim tau thawj tug txivneej Adas, nws muab ib tug pojniam zoo nkauj heev pub rau Adas. Thaum Adas pom dheev tus pojniam nws zoo siab heev. Nws txawm hais ob peb lo lus paj huam qhia tias nws hlub tus pojniam ntawd. Tus pojniam hu ua Eva. Eva kuj zoo siab kawg li, nws npuab nraim nws tus txiv. Yeej tsim nyog nkawd sib hlub li no, rau qhov Yehauvas muab Adas tus tav los tsim ua Eva ntag. (Chiv Keeb 2:21-23) Thaum ntuj tsim teb raug los, Yehauvas yeej tsim kom txivneej thiab pojniam txawj sib hlub tiag tiag, thiab kom lawv txojkev sib hlub nyob ruaj khov mus li.

4, 5. Piav seb Xalaumoo Zaj Nkauj qhia li cas.

4 Xalaumoo Zaj Nkauj piav txog txojkev sib hlub uas ib tug txivneej thiab ib tug pojniam muaj seb zoo npaum li cas. Zaj nkauj ntawd piav txog ib tug hluas nkauj nyob hauv lub zos Sunee lossis Sulee, thiab ib tug tub yug yaj uas muaj kev sib hlub heev. Tus hluas nkauj ntawd mus tu nws cov nus lub vaj txiv hmab uas nyob ze ntawm Vajntxwv Xalaumoo thiab nws cov tub rog lub yeej. Xalaumoo pom tus hluas nkauj ntawd, nws thiaj kom cov tub qhe mus coj tus hluas nkauj ntawd los rau hauv lub yeej. Xalaumoo qhia rau tus ntxhais ntawd tias nws zoo nkauj npaum li cas, thiab Xalaumoo yuav muab ntau yam khoom muaj nqes pub rau tus ntxhais ntawd. Tiamsis tus hluas nkauj ntawd twb muaj hluas nraug lawm. Tus hluas nraug yog ib tug tub yug yaj, thiab nws xav nrog tus hluas nraug ntawd xwb. (Xalaumoo Zaj Nkauj 1:4-14) Tus tub yug yaj txawm raws qab mus nrhiav tus ntxhais hauv lub yeej. Thaum nws nrhiav tau lawm, nkawd thiaj hais tej nkauj uas zoo heev los qhia txog nkawd txojkev sib hlub.Xalaumoo Zaj Nkauj 1:15-17.

5 Xalaumoo rov mus hauv Yeluxalees, nws coj tus hluas nkauj ntawd nrog nws mus. Tiamsis tus tub yug yaj caum qab mus thiab. (Xalaumoo Zaj Nkauj 4:1-5, 8, 9) Tsis muaj ib yam dabtsi uas Xalaumoo muab los ntxias tau tus hluas nkauj ntawd tso tus tub yug yaj tseg li. (Xalaumoo Zaj Nkauj 6:4-7; 7:1-10) Thaum kawg, Xalaumoo thiaj cia tus hluas nkauj ntawd rov qab mus tsev. Thaum xaus zaj nkauj, tus ntxhais Sulee thiaj hu tus tub yug yaj dhia cuag li “tus kauv seb” tuaj rau ntawm nws.Xalaumoo Zaj Nkauj 8:14.

6. Vim li cas Xalaumoo Zaj Nkauj nyuaj rau peb paub seb leejtwg yog tus hais zaj twg?

6 Xalaumoo Zaj Nkauj yog ib co nkauj uas zoo heev, thiaj muab hu ua “tej nkauj uas zoo tshaj plaws.” (Xalaumoo Zaj Nkauj 1:1) Tiamsis thaum Xalaumoo sau cov nkauj ntawd, nws tsis qhia lawv tej npe, tias leejtwg yog tus uas hais zaj twg. Tej zaum Xalaumoo tsis muab lawv tej npe sau rau hauv kom cov lus paj huam no thiaj zoo mloog thiab raug siab dua. Txawm tias cov nkauj ntawd tsis qhia tias leejtwg hais los, thaum peb nyeem tej uas lawv hais, peb yeej tseem paub tias tus twg yog tus uas hais zaj twg.

“KOJ TEJ LUS QAB ZIB TSHAJ TEJ CAWV TXIV HMAB”

7, 8. Piav seb tus tub yug yaj thiab tus hluas nkauj ib leeg qhuas ib leeg li cas.

7 Tus hluas nkauj thiab tus tub yug yaj, tau hais ntau yam zoo txog nkawd txojkev sib hlub. Muaj tej yam uas nkawd hais tsiv mloog heev rau peb tiam no, vim cov nkauj no twb sau tau 3,000 xyoo dhau los lawm. (Xalaumoo  Zaj Nkauj 1:2) Tej zaum cov neeg thaum ub coj txawv tiam peb nyob no. Txawm li ntawd los, peb yeej to taub tias ob tug txij nkawm yuav tsum sib hlub npaum li cas tiag. Piv txwv li no, tus tub yug yaj qhuas tias tus hluas nkauj ntawd ob lub qhov muag zoo tam li “tus nquab taug.” Qhov no txhais tias nws nyiam tus hluas nkauj ntawd ob lub qhov muag heev. (Xalaumoo Zaj Nkauj 1:15) Tus hluas nkauj kuj qhuas tias tus tub yug yaj ob lub qhov muag zoo nkauj npaum li tej nquab. (Nyeem Xalaumoo Zaj Nkauj 5:12.) Tus hluas nkauj saib tus tub yug yaj, ob lub ntsiab muag zoo nkauj npaum li ob tug nquab uas da kua mis.

8 Puas yog tus tub yug yaj thiab tus hluas nkauj tsuas qhuas qhov zoo nkauj zoo nraug xwb? Tsis yog. Tus tub yug yaj nyiam qhov uas tus hluas nkauj ntawd txawj hais lus zoo rau lwm leej lwm tus. (Nyeem Xalaumoo Zaj Nkauj 4:7, 11.) Nws qhuas tus hluas nkauj tias: “Kuv tus nkauj nyab, koj daim tawv ncauj nrog zib ntab, zib ntab thiab kua mis nyob hauv koj tus qab nplaig.” Yog li ntawd, nws pom tias tus ntxhais ntawd tej lus qab npaum li kua mis thiab zib ntab xwb. Nws kuj qhia rau tus ntxhais tias nws “lub cev ntaj ntsug zoo nkauj kawg, tsis muaj ib qho phem li.” Nws tsis yog qhuas qhov uas zoo nkauj xwb, tiamsis qhuas qhov uas tus ntxhais ntawd coj tau zoo heev.

9. (1) Ob tug txij nkawm yuav tsum sib hlub li cas? (2) Vim li cas tseem ceeb rau ob tug txij nkawm qhia tias nkawd ib leeg hlub ib leeg?

9 Niaj hnub no cov txij nkawm uas teev tiam Yehauvas, muaj kev sib hlub tshaj li lawv tau yeem lus tseg. Lawv ib leeg yeej hlub ib leeg tiag tiag. Tiamsis txojkev sib hlub yog li cas tiag? Puas yog txojkev sib hlub uas phau Vajlugkub qhia kom peb ua siab dawb paug hlub txhua leej txhua tus? (1 Yauhas 4:8) Puas yog txojkev sib hlub uas peb ib txwm muaj rau peb tsev neeg? Puas yog txojkev sib hlub uas ob tug phoojywg sib raug zoo heev? (Yauhas 11:3) Los yog txojkev sib hlub ntawm ib tug pojniam thiab ib tug txivneej uas yuav sib sau los ua neej? (Paj Lug 5:15-20) Qhov tseeb tiag, cov txij nkawm yuav tsum sib hlub raws li 4 yam no huvsi. Lawv yuav tsum hais tej lus zoo thiab ua tej yam uas qhia tias lawv yeej hlub tshua lawv tus txij nkawm tiag. Yog lawv xyaum li no lawv yuav muaj kev zoo siab. Tseem ceeb rau cov txij nkawm tsis txhob cia kev khwv noj khwv haus los cuam tshuam lawv txojkev sib hlub. Muaj tej haiv neeg uas niam txiv xaiv nyab xaiv vauv rau tej tub tej ntxhais xwb. Tej zaum tus txiv thiab tus pojniam twb tsis tau sib paub ua ntej hnub uas txis tshoob. Txawm li ntawd los, ntev mus nkawd yuav sib paub thiab nkawd txojkev sib hlub yuav loj zuj zus tuaj. Nkawd ib leeg yuav tsum qhia siab rau ib leeg nkawd thiaj sib raug zoo. Thaum kawg nkawd txojkev txij nkawm yuav nyob ruaj khov.

10. Tej lus zoo uas ob niam txiv ib leeg hais rau ib leeg txhawb tau txojkev txij nkawm li cas?

10 Thaum ob niam txiv qhia tias nkawd ib leeg hlub ib leeg, yuav txhawb tau nkawd txojkev txij nkawm rau ntau txoj ke. Hauv zaj nkauj, Vajntxwv Xalaumoo hais tias nws tau pub “tej saw kub uas lo npauj nyiag” rau tus hluas nkauj ntawd coj. Xalaumoo qhuas tias nws “zoo nkauj yam li lub hli, ci yam li lub hnub.” (Xalaumoo Zaj Nkauj 1:9-11; 6:10) Tiamsis tus hluas nkauj ntawd twb xam pom ib tug uas nws hlub tshaj plaws lawm. Ua cas tus hluas nkauj ntawd ho npuab siab ua luaj rau tus tub yug yaj? Dabtsi nplig tau tus hluas nkauj ntawd siab thaum nws tsis tau nrog tus tub yug yaj ua ke? (Nyeem Xalaumoo Zaj Nkauj 1:2, 3.) Twb yog nws nco ntsoov tus tub yug yaj lub suab hais lus rau hauv nws nruab siab. Tus tub yug yaj tej lus qab zib tshaj “cawv txiv hmab” rau tus hluas nkauj. Thaum nws nyob hauv vajntxwv tsev, tus tub ntawd cov lus zoo ib yam nkaus li “hwj roj tsw qab” uas muab hliv rau saum nws taubhau. (Ntawv Nkauj 23:5; 104:15) Yog li ntawd, tseem ceeb rau ob niam txiv qhia seb nkawd ib leeg mob siab ib leeg npaum li cas, nkawd txojkev sib hlub thiaj hlob ntxiv. Thaum nkawd muab cov lus ntawd khaws cia rau nruab siab, yuav pab kom nkawd lub neej nyob ruaj khov.

 TXHOB NTXIAS KOM WB SIB NYIAM SIB HLUB

11. Tus ntxhais Sulee ua qauv li cas rau peb?

11 Tus ntxhais Sulee ua qauv li cas rau cov Khixatia uas xav nrhiav txij nkawm? Tus ntxhais ntawd tsis xib rau Vajntxwv Xalaumoo li, nws thiaj hais kom cov pojniam hauv vajntxwv tsev tsis txhob ntxias nws nyiam Vajntxwv Xalaumoo, “mus txog thaum txaus siab tso.” (Xalaumoo Zaj Nkauj 2:7; 3:5) Tus ntxhais Sulee tus qauv qhia tias tsis zoo rau yus lam tau lam nyiam ib tug neeg twg. Tsim nyog cov Khixatia ua siab ntev tos es mam yuav tus uas yus nyiam thiab yus hlub tiag tiag.

12. Vim li cas tus ntxhais Sulee ho nyiam tus tub yug yaj ua luaj?

12 Ua li cas tus ntxhais hauv Sulee ho nyiam tus tub yug yaj ua luaj? Nws pom tias tus tub yug yaj zoo nraug ib yam li tus “kauv seb.” Nws txhais npab ntug ntoob zoo li “npab kub.” Nws txhais ceg zoo nkauj thiab khov ib yam li tej “ncej zeb dawb.” Tiamsis tsis yog tus tub yug yaj zoo nraug thiab muaj zog xwb. Tus ntxhais ntawd pom tias tus tub yug yaj hlub Yehauvas thiab coj tau zoo heev. Twb yog vim li ntawd, tus ntxhais thiaj pom tias tus tub yug yaj muaj nqes ib yam li tsob txiv ntoo uas txawm rau hauv lub hav zoov.Xalaumoo Zaj Nkauj 2:3, 9; 5:14, 15.

13. Vim li cas tus tub yug yaj ho nyiam tus ntxhais hauv Sulee ua luaj?

13 Tus hluas nkauj Sulee zoo nkauj kawg nkaus li. Txawm yog Vajntxwv Xalaumoo twb muaj “60 tus poj vaj thiab 80 tus niam yau, thiab hluas nkauj coob suav tsis txheeb,” los nws tseem qaug siab lias rau tus ntxhais ntawd. Puas yog tus ntxhais ntawd zoo nkauj heev es tus tub yug yaj thiaj nyiam nws ua luaj? Tsis yog. Tus ntxhais ntawd hlub Yehauvas thiab coj tau zoo heev. Nws txo hwjchim heev nws thiaj hais tias nws tsuas zoo li ib lub nyuag “paj sua hauv nras tiaj Saloo” xwb. Tiamsis tus tub yug yaj pom tias tsis muaj ib tug zoo li tus ntxhais ntawd. Nws zoo ib yam li “lub paj lilij hauv thaj pos.”Xalaumoo Zaj Nkauj 2:1, 2; 6:8.

14. Yog ib tug Khixatia xav nrhiav txij nkawm, nws yuav xyaum tus tub yug yaj thiab tus ntxhais Sulee li cas?

14 Yehauvas sam hwm kom nws cov tub qhe yuav “tus uas ntseeg tus Tswv” xwb. (1 Khaulee 7:39) Qhov no txhais tias peb yuav tsum tham los yog yuav tus uas twb ua kevcai raus dej rau Yehauvas lawm xwb. Yog yus ua li ntawd, yuav pab tau yus lub neej li cas? Nco ntsoov tias thaum ob niam txiv los nyob ua ke lawm, nkawd yuav tau tiv ntau yam kev nyuaj siab. Tiamsis yog nkawd nrog Yehauvas sib raug zoo nkawd yuav muaj kev zoo siab thiab kev sib haum xeeb. Yog li ntawd, yog tias koj  xav nrhiav txij nkawm, koj yuav tsum xyaum tus ntxhais Sulee thiab tus tub yug yaj. Nrhiav tus txij nkawm uas coj zoo thiab hlub Yehauvas tiag tiag.

Cov Khixatia yuav tsum ceev faj tsis txhob tham cov uas tsis ntseeg Yehauvas (Saib nqe 14)

“KUV TUS NKAUJ NYAB YOG LUB VAJ UAS MUAB KAW CIA”

15. Tus ntxhais Sulee ua qauv li cas rau cov Khixatia uas tabtom npaj siab sib yuav?

15 Nyeem Xalaumoo Zaj Nkauj 4:12. Vim li cas tus tub yug yaj hais tias tus ntxhais Sulee zoo ib yam li “lub vaj uas muab kaw cia” lawd? Lub vaj uas muaj rooj vag kaw cia lawm yeej tsis qheb rau sawvdaws mus. Tus ntxhais ntawd zoo ib yam li lub vaj uas kaw cia rau qhov nws tsuas hlub tus tub yug yaj ib leeg xwb. Nws twb npaj siab yuav tus tub yug yaj lawm, nws thiaj tsis quav ntsej vajntxwv Xalaumoo tej lus. Tus ntxhais ntawd yeej yuav tsis hloov siab li. Nws zoo li sab “phab ntsa loog.” Nws tsis zoo li lub “qhov rooj” uas qheb tau yoojyim. (Xalaumoo Zaj Nkauj 8:8-10) Ib yam li ntawd, ob tug Khixatia uas npaj siab los sib yuav, ib tug yuav tsum coj ncaj rau ib tug. Nkawd yuav tsis qee nkawd nplooj siab mus hlub lwm tus.

16. Yog tias ob tug Khixatia tabtom sib tham lus seb puas sib haum, Xalaumoo Zaj Nkauj pab tau nkawd li cas?

16 Thaum tus tub yug yaj thov kom tus ntxhais ntawd nrog nws taug kev mus ua si, nws cov nus tsis kheev nws mus. Lawv txib nws mus zov lawv lub vaj txiv hmab lawm. Puas yog lawv tsis tso siab rau nws? Puas yog lawv xav tias lawv tus muam thiab tus tub yug yaj ntaus tswvyim ua txhaum? Tsis yog. Nws cov nus tiv thaiv nws xwb. Yog nkawd mus ob leeg xwb, nyob tsam nkawd lub siab ntxias tau nkawd mus ua yuam kev. (Xalaumoo Zaj Nkauj 1:6; 2:10-15) Yog tias ob tug Khixatia tabtom tham lus seb puas sib haum, yuav ua li cas nkawd thiaj tsis qaug rau kev nkauj kev nraug? Yuav kom nkawd coj tau dawb huv, nkawd yuav tsum txiav txim siab ua ntej tias nkawd yuav ceev faj li cas. Nco ntsoov tsis txhob mus nkaum hauv tej chaw uas nraim nkoos tsis muaj neeg pom. Thaum nyob ua ke los, nkawd yuav tsum coj zoo thiab hais tej lus dawb huv xwb.

17, 18. Xalaumoo Zaj Nkauj pab tau koj li cas?

17 Yehauvas xav kom cov txij nkawm nyob ua ke mus li. Nws xav kom lawv ib leeg hlub ib leeg. Thaum cov niam txiv nyuam qhuav sib yuav lawv yeej sib hlub heev. Tiamsis yuav kom txojkev txij nkawm nyob ruaj khov mus li, lawv txojkev sib hlub yuav tsum muaj zog ib yam li tus nplaim taws uas cig tsis txawj tuag.Malakau 10:6-9.

18 Yog koj xav nrhiav txij nkawm, nrhiav tus uas koj nyiam koj hlub tiag tiag. Thaum koj nrhiav tau nws lawm, sib koom siab txhawb kom neb txojkev sib hlub loj zuj zus ntxiv xwb. Zoo li peb kawm hauv Xalaumoo Zaj Nkauj, kev sib hlub yeej nyob tau ruaj khov mus li, rau qhov kev hlub muaj zog ib yam li Yehauvas “tej nplaim taws kub muaj ceem heev.”Xalaumoo Zaj Nkauj 8:6.