PHAU TSOM FAJ Lub 1 Hlis Xyoo 2015 | Lub Tseem Fwv Uas Tshem Kev Ua Tsis Ncaj

Thoob ntiajteb no tibneeg pom tias tej koom haum uas koom tes nrog nom tswv yeej coj tsis ncaj kiag li. Puas yuav muaj tau ib lub tseem fwv uas coj ncaj tiag?

THAWJ ZAJ

Tej Kev Nom Tswv Ua Tsis Ncaj

Puas yog ib qho teeb meem me xwb?

THAWJ ZAJ

Vajtswv Lub Nceeg Vaj—Yog Lub Tseem Fwv Uas Ua Ncaj

Rau yam uas qhia tias lub Nceeg Vaj yuav ua ncaj xwb xwb li.

Ua Yehauvas Tsaug Thiab Txais Koob Hmoov

Yog tias peb nco txiaj ntsim rau tej koob hmoov uas peb muaj, yuav pab peb nyiaj dhau kev nyuaj siab li cas?

Vim Li Cas Peb Ua Kevcai Nco Txog Yexus?

Yuav ua li cas koj thiaj paub tias Vajtswv xaiv koj mus saum ntuj lossis koj yuav nyob hauv ntiajteb no?

Txhawb Txojkev Txij Nkawm Nyob Ruaj Khov

Tsib yam uas pab kom kev txij nkawm sawv ruaj khov.

Cia Yehauvas Txhawb Thiab Tsom Kwm Neb Txojkev Txij Nkawm

Koj yuav tsum ua li cas koj thiaj tsis qaug rau txojkev deev luag poj luag txiv?

Txojkev Sib Hlub Uas Tsis Muaj Hnub Kawg

Xalaumoo Zaj Nkauj pab tau cov uas xav nrhiav txij nkawm thiab kuj pab tau cov uas twb muaj txij nkawm lawm.

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Puas yog Vajtswv tsim tibneeg? Los yog neeg txia ntawm tsiaj los?