Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2014

‘Cia Li Mloog Thiab Nkag Siab’

‘Cia Li Mloog Thiab Nkag Siab’

“Nej sawvdaws, cia li mloog kuv thiab nkag siab nawj.”MALAKAU 7:14.

1, 2. Vim li cas cov tibneeg tsis to taub Yexus tej lus qhia?

THAUM lwm tus nrog peb tham, peb yeej hnov tej lus uas nws hais. Tiamsis yog peb tsis paub lub ntsiab lus ntawd ces peb yuav tsis nkag siab. (1 Khaulee 14:9) Tau muaj li no thaum Yexus qhia ib pab neeg coob coob. Nws yeej qhia ua lawv yam lus ntag, tiamsis tsawg tsawg tus thiaj nkag siab xwb. Yexus thiaj hais li no: “Nej sawvdaws, cia li mloog kuv thiab nkag siab nawj.”Malakau 7:14.

2 Vim li cas lawv tsis to taub lub ntsiab uas Yexus qhia? Lawv tsis to taub vim feem coob pheej xav yuam kev txog Yexus xwb. Lawv nyias xav nyias lawm ib yam txog Yexus. Yexus hais li no rau lawv tias: “Nej ua zoo hwv lawm, qhov uas nej muab Vajtswv tej lus nkaw tso tseg xwv nej thiaj tau tuav rawv nej tej kevcai.” (Malakau 7:9) Lawv tsis nug ntxiv kom lawv to taub Yexus lub ntsiab. Qhov tseeb tiag lawv tsis xav hloov lawv tej kab ke uas lawv ib txwm coj. Yog li ntawd, lawv lub qhov ntsej hnov tiamsis lawv tsis qheb siab los txais yuav Yexus tej lus. (Nyeem Mathai 13:13-15.) Ua li peb ne, peb puas zoo siab hlo khaws Yexus tej lus qhia?

YEXUS TEJ LUS QHIA PAB TAU PEB

3. Ua cas cov thwjtim ho to taub Yexus cov lus?

3 Peb yuav tsum txo hwjchim li Yexus cov thwjtim. Yexus hais li no rau lawv: “Tiamsis nej lub qhov muag tau koob hmoov rau qhov  uas tau pom, thiab nej lub qhov ntsej tau koob hmoov rau qhov uas tau hnov.” (Mathai 13:16) Ua cas cov thwjtim ho to taub Yexus cov lus? Twb yog lawv ua raws li 3 yam no: 1) Lawv nug Yexus seb lub ntsiab yog li cas. (Mathai 13:36; Malakau 7:17) 2) Lawv zoo siab hlo kawm tej yam tshiab uas Yexus qhia rau qhov tej ntawd muaj qab hau rau lawv lub neej, thiab yuav tsav tswvyim ntxiv rau lawv. (Nyeem Mathai 13:11, 12.) 3) Lawv xyaum coj raws li Yexus qhia thiab lawv kuj muab qhia rau lwm tus.Mathai 13:51, 52.

4. Yuav kom peb nkag siab Yexus cov lus piv txwv, peb yuav tau ua 3 yam twg?

4 Yuav ua li cas peb thiaj nkag siab Yexus cov lus piv txwv? Peb yuav tsum ua ib yam li nws cov thwjtim: 1) Peb yuav tsum lauj sijhawm los kawm thiab tshawb nrhiav txog tej uas Yexus qhia. Muab ua tib zoo xav thiab nug lwm tus txog tej uas peb tsis nkag siab. Peb yuav tsum ua li ntawd peb thiaj paub lub ntsiab. (Paj Lug 2:4, 5) 2) Peb yuav tsum xav seb tej yam uas peb tau kawm tshiab ntawd muaj qab hau li cas rau peb lub neej. Yog ua li ntawd, yuav qhia tias peb nkag siab Yexus tej lus piv txwv tiag. (Paj Lug 2:2, 3) 3) Thiab tsis yog peb lam kawm xwb, tiamsis peb yuav tsum coj lub neej raws li ntawd. Thaum peb coj li tej uas Yexus qhia, ces twb yog peb muaj tswvyim thiab ntse.Paj Lug 2:6, 7.

5. Piav seb qhov uas peb paub, peb nkag siab, thiab muaj tswvyim yog li cas tiag.

5 Xav txog qhov lus piv txwv no: Thaum koj tabtom sawv hauv plawv kev, koj pom ib lub tsheb dhia ceev heev los rau ntawm koj. Koj yeej paub tias yog ib lub tsheb. Koj nkag siab tias lub tsheb ntawd los ceev heev, yog koj tsis khiav ces yuav nrau koj. Koj thiaj tib plhaw rau tim ntug kev. Qhov uas koj ua li ntawd twb yog koj ntse thiab muaj tswvyim. Qhov lus piv txwv no pab kom peb to taub tias qhov uas peb paub, peb nkag siab, thiab muaj tswvyim yog li cas tiag. Phau Vajlugkub thiaj hais tias peb yuav tsum “ceev lub tswvyim” cia, vim tswvyim yuav cawm tau peb txojsia!Paj Lug 3:21, 22; 1 Timaute 4:16.

6. Thaum peb kawm Yexus 7 zaj lus piv txwv no, peb yuav teb 4 lo lus nug twg? ( Saib lub ntsiab me ntawm sab 8.)

6 Hauv zaj no thiab zaj tom ntej, peb yuav kawm txog 7 zaj lus piv txwv uas Yexus tau qhia. Peb yuav teb cov lus nug no: Cov lus piv txwv ntawd txhais li cas? (Peb yuav tsum kawm kom paub lub ntsiab.) Vim li cas Yexus thiaj qhia cov lus piv txwv ntawd? (Peb yuav tsum paub peb thiaj nkag siab.) Yexus cov lus qhia pab tau peb txhua tus lub neej li cas tiag? (Peb yuav tsum coj li ntawd, thiaj yog peb muaj tswvyim thiab ntse.) Thiab cov lus piv txwv ntawd qhia li cas txog Yehauvas thiab Yexus?

LUB NOOB ZAUB

7. Yexus zaj lus piv txwv txog lub noob zaub txhais li cas?

7 (Nyeem Mathai 13:31, 32.) Yexus zaj lus piv txwv txog lub noob zaub txhais li cas? Lub noob zaub piv txog 2 yam no: 1) Txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj, thiab 2) lub koom txoos Khixatia. Thaum tsa muaj lub koom txoos Khixatia xyoo 33 T.Q.Y., lub koom txoos zoo ib yam li lub noob “me dhau lwm yam noob huvsi.” Tsis ntev xwb, lub noob ntawd hlob sai heev rau qhov cov Khixatia kub siab mus tshaj tawm txoj xov zoo. Coob leej ntau tus tsis xav tias yuav hlob sai npaum li ntawd. (Khaulauxi 1:23) Yexus qhia tias cov “noog saum nruab ntug los ua zes rau saum tej ceg.” Cov lus ntawd txhais tias lub koom txoos Khixatia yuav huam vam coob heev. Lub koom txoos yuav pub zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau cov neeg uas muaj siab dawb siab zoo. Lawv yuav tau chaw nkaum hauv tsob ntoo ntawd tus duab ntxoov ntxoo.—Muab piv rau Exekhee 17:23.

8. Vim li cas Yexus muab lub noob zaub ua piv txwv?

8 Vim li cas Yexus qhia zaj lus piv txwv no? Yexus muab lub noob zaub ua piv txwv, vim tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yeej hlob sai npaum li tsob zaub. Lub Nceeg Vaj hlob thiab hlav los ua chaw nkaum rau coob leej ntau tus, tsis muaj dabtsi tav tau li. Txij xyoo 1914  los, lub koom txoos Khixatia tau huam vam coob kawg li lawm tiag. (Yaxaya 60:22) Cov uas nyob hauv lub koom txoos tau txais kev txhawb zog kom lawv tau nrog Yehauvas sib raug zoo. (Paj Lug 2:7; Yaxaya 32:1, 2) Txawm muaj kev tawm tsam hnyav npaum li cas los, tsis muaj leejtwg txwv tau lub koom txoos li.Yaxaya 54:17.

9. (1) Peb kawm tau li cas los ntawm lub noob zaub ntawd? (2) Zaj lus piv txwv no qhia li cas txog Yehauvas thiab Yexus?

9 Peb kawm tau li cas los ntawm zaj lus piv txwv txog lub noob zaub? Tej zaum peb nyob rau ib koog uas tsis muaj cov Timkhawv coob, thiab tsis muaj neeg los ntseeg coob. Txawm li ntawd los peb yuav tsum nco ntsoov tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav tav tau lub Nceeg Vaj li. Yog peb muab xav li no peb yuav tuaj zog. Xav txog Kwvtij Edwin Skinner, nws raug txib mus qhia txoj xov zoo hauv tebchaws Idia xyoo 1926. Thaum ntawd tsis muaj Timkhawv coob, thiab tibneeg los ntseeg nyuaj heev. Txawm li ntawd los nws niaj hnub mus tshaj tawm tsis tseg. Nws pom tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav cheem tau txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Niaj hnub no, muaj tshaj li 37,000 tus Timkhawv hauv tebchaws Idia. Nyob rau xyoo 2013 muaj tshaj li 108,000 tus tuaj ua Kevcai Nco Txog Yexus. Nyob rau xyoo 1926 cov Timkhawv kuj pib tshaj tawm hauv lub tebchaws Zambia, nyob sab Afika. Niaj hnub no, hauv lub tebchaws ntawd muaj 170,000 tus Timkhawv lawm. Nyob rau xyoo 2013, muaj txog li 763,915 tug tuaj ua Kevcai Nco Txog Yexus. Yog muab xam mas ntawm 18 leej, yuav tsum muaj 1 tug tuaj ua Kevcai Nco Txog Yexus rau xyoo ntawd. Coob kawg li lawm tiag!

COV KEEB

10. Yexus zaj lus piv txwv txog cov keeb txhais li cas?

10 (Nyeem Mathai 13:33.) Yexus zaj lus piv txwv txog cov keeb txhais li cas? Zaj lus piv txwv no yog hais rau txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj, thiab txog qhov uas txoj xov zoo hloov tau tibneeg lub neej. Cov “hmoov mog” piv txog txhua haiv neeg. Thaum muab cov keeb xyaw cov hmoov mog, thiab nws pib su ces piv txog qhov uas txoj xov zoo nrov ncha vim muaj tes haujlwm tshaj tawm. Sawvdaws yeej pom thaum tsob zaub hlob zuj zus tuaj, tiamsis lawv tsis paub yog vim li cas cov keeb ua rau cov hmoov mog su. Sawvdaws tsuas pom thaum cov hmoov mog twb su lawm xwb.

11. Vim li cas Yexus qhia zaj lus piv txwv txog cov keeb?

 11 Vim li cas Yexus qhia zaj lus piv txwv no? Yexus qhia li ntawd rau qhov nws xav kom lawv to taub tias txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj yuav nrov ncha “mus thoob qab ntuj kawg” thiab yuav pab tau coob leej ntau tus hloov lawv lub neej. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:8) Thaum ntej peb kuj tsis paub tias txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj yuav ncha li cas. Tiamsis niaj hnub no peb pom tias coob leej kuj txais yuav txoj xov zoo lawm. Txoj xov ntawd twb pab tau coob tus tso lub neej qub tseg thiab los coj lub neej tshiab.Loos 12:2; Efexau 4:22, 23.

12, 13. Piav seb txoj xov zoo nrov ncha li cas.

12 Thaum cov Timkhawv pib tshaj tawm rau ib koog twg, puas yog txoj xov zoo yuav nrov ncha mus thoob tamsid? Tej zaum ntau xyoo tom qab ntawd txoj xov zoo mam li ncha mus thoob. Zoo li ib tug kwvtij npe hu ua Franz thiab nws tus pojniam Margit tau ntsib. Nyob rau xyoo 1982, nkawd ob niam txiv ua haujlwm hauv lub tsev Npe-ee nyob tebchaws Brazil. Nkawd mus qhia txoj xov zoo hauv ib lub zos me me thiab pib kawm Vajlugkub nrog ib leej niam uas muaj 4 tug menyuam. Tus pojniam ntawd tus tub hlob muaj 12 xyoos. Tus tub ntawd txaj muag heev thiab pheej khiav nkaum ua ntej lawv kawm Vajlugkub. Thaum Franz thiab Margit raug txib mus ua haujlwm rau lwm qhov, nkawd mus qhia tsis tau tsev neeg no lawm. Tiamsis 25 lub xyoos tom qab ntawd, nkawd rov mus xyuas lub zos ntawd, twb muaj ib lub koom txoos lawm. Lub koom txoos muaj 69 tug tshaj tawm, 13 tug yog cov tho kev, thiab lawv sib txoos hauv ib lub Tsev Nceeg Vaj tshiab. Tus metub uas txaj txaj muag thaud, twb ua ib tug txwj laus lawm. Nws tseem yog tus dhia haujlwm ntawm pab txwj laus thiab! Tus qauv no muaj raws nkaus li Yexus zaj lus piv txwv txog cov keeb. Txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj yeej nrov ncha deb kawg li thiab pab tau coob leej ntau tus hloov lawv lub neej lawm tiag.

13 Muaj tej lub tebchaws uas txwv tsis pub cov kwvtij tshaj tawm ywj siab. Txawm li ntawd los, txoj xov zoo tseem pab tau coob leej ntau tus hloov lawv lub neej. Peb xav tsis thoob li thaum peb hnov txog cov tebchaws ntawd. Zoo li hauv tebchaws Cuba, txoj xov zoo nrov ncha txog lub tebchaws ntawd xyoo 1910. Kwvtij Russell mus xyuas lub tebchaws ntawd xyoo 1913. Thaum ntej tsis muaj neeg coob los ntseeg. Tiamsis niaj hnub no txoj xov zoo nrov ncha li cas lawm? Nimno muaj tshaj li 96,000 tus Timkhawv tshaj tawm txoj xov zoo. Xyoo 2013, muaj txog li 229,726 tus tuaj koom hmo ua Kevcai Nco Txog Yexus. Yog tias muab xam ces ntawm 48 leej, yuav tsum muaj 1 tug tuaj koom. Tsis tas li ntawd xwb, hauv tej tebchaws uas qheb kev rau cov Timkhawv tshaj tawm ywj siab, muaj tej koog uas ib txhia xav tias yuav qhia tsis txog li. Tiamsis txoj xov zoo twb nrov ncha mus txog lawm thiab. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)Laj Lim Tswvyim 8:7; 11:5.

14, 15. (1) Zaj lus piv txwv txog cov keeb pab tau peb li cas? (2) Zaj lus piv txwv no qhia li cas txog Yehauvas thiab Yexus?

14 Peb kawm tau li cas los ntawm zaj lus piv txwv txog cov keeb? Thaum peb ua tib zoo xav  txog lub ntsiab ntawm Yexus zaj lus piv txwv txog cov keeb, peb pom tias peb tsis tas txhawj seb txoj xov zoo yuav ncha li cas. Tseem muaj tsheej plhom leej tsis tau hnov txoj xov zoo, tiamsis Yehauvas yog tus saib xyuas tes haujlwm no. Ua li peb tes haujlwm ho yog dabtsi xwb? Vajtswv Txojlus qhia tias: “Thaum tagkis cia li tseb koj tej noob, thiab thaum tsaus ntuj tsis txhob nkaum tes, rau qhov koj tsis paub tias yam twg yuav vam meej, yog yam no los yam tod, lossis ob yam puavleej yuav vam meej ib yam nkaus.” (Laj Lim Tswvyim 11:6) Tseem ceeb rau peb thov kom Yehauvas foom koob hmoov rau tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Yimhuab tseem ceeb rau peb thov txog tej tebchaws uas txwv peb tes haujlwm.Efexau 6:18-20.

15 Tsis tas li ntawd xwb, yog tias peb tsis pom tibneeg los ntseeg sai npaum li lub siab xav los, tsis txhob qaug zog. Zoo li phau Vajlugkub tau hais, tsis txhob “saib tsis taus hnub uas ua tej haujlwm me me.” (Xekhaliya 4:10) Ntev mus, tej zaum tes haujlwm yuav loj hlob zuj zus ntxiv, ua rau peb xav tsis thoob li!Ntawv Nkauj 40:5; Xekhaliya 4:7.

TUS TUB LUAM THIAB HUB NYIAJ UAS MUAB ZAIS

16. Zaj lus piv txwv txog tus tub luam thiab txog cov nyiaj uas muab zais cia txhais li cas?

16 (Nyeem Mathai 13:44-46.) Yexus zaj lus piv txwv txog tus tub luam thiab hub nyiaj uas muab zais txhais li cas? Nyob rau Yexus lub sijhawm, muaj cov tub lag tub luam uas mus kev deb heev mus nrhiav cov hlaws uas zoo tshaj plaws. Lub hlaws hauv Yexus zaj lus qhia, piv txog qhov tseeb ntawm lub Nceeg Vaj. Tug tub luam piv txog cov neeg siab zoo uas niaj hnub nrhiav qhov tseeb. Tus tub luam ntawd zoo siab hlo muab nws tej qhov txhia chaw muag huv tibsi kom nws thiaj yuav tau lub hlaws ntawd los ua nws tug. Yexus kuj piav tias muaj ib tug txivneej tabtom ua haujlwm, uas nrhiav tau ib hub nyiaj uas luag muab zais rau hauv ib daim teb. Tsis yog nws txhob txwm mus nrhiav hub nyiaj ntawd, tiamsis nws cia li khawb raug xwb. Thaum nws pom tias cov nyiaj ntawd muaj nqes heev, nws thiaj zoo siab hlo muab “txhua yam uas nws muaj” muag huvsi thiaj yuav tau daim teb ntawd.

17. Vim li cas Yexus thiaj piav txog tus tub luam thiab hub nyiaj uas muab zais cia?

17 Vim li cas Yexus qhia 2 zaj lus piv txwv no? Yexus cov lus piv txwv no qhia tias nyias txawv nyias lawm ib yam. Ib txhia niaj hnub nrhiav qhov tseeb. Thaum lawv nrhiav tau lawd, lawv zoo siab tso ib puas tsav yam tseg. Muaj dua lwm cov twb tsis nrhiav hlo li, tiamsis cov Timkhawv qhia ncaj lawv ces lawv txawm los paub qhov tseeb thiab. Tus tub luam thiab tus yawg ua teb nyias muaj nyias ib txoj haujlwm. Tiamsis nkawd ob leeg yeej paub tias qhov tseeb muaj nqes npaum li cas, nkawd thiaj tso tej qhov txhia chaw tseg tibsi kom tau qhov tseeb ntawd.

18. (1) Ob zaj lus piv txwv uas Yexus qhia pab tau peb li cas? (2) Ob zaj lus piv txwv no qhia li cas txog Yehauvas thiab Yexus?

18 Peb kawm tau li cas los ntawm 2 zaj lus piv txwv no? (Mathai 6:19-21) Xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas nyiam qhov tseeb npaum li ob tug txivneej hauv Yexus cov lus piv txwv? Kuv puas saib qhov tseeb muaj nqes yam li hub nyiaj? Kuv puas zoo siab tso tej uas kuv lub siab ntshaw tseg kom kuv thiaj paub qhov tseeb? Los yog kuv yuav cia kev nrhiav noj nrhiav haus thiab lwm yam kev txhawj xeeb los tab kaum kuv?’ (Mathai 6:22-24, 33; Luka 5:27, 28; Filipi 3:8) Yog tias peb saib qhov tseeb muaj nqes tiag, peb yuav ua txhua yam xwv peb thiaj muab tau qhov tseeb tso ua ntej hauv peb lub neej.

19. Zaj tom ntej no peb yuav kawm dabtsi ntxiv?

19 Peb puas nkag siab lub ntsiab ntawm Yexus cov lus piv txwv no? Nco ntsoov tias tsis yog peb kawm kom peb paub lub ntsiab xwb. Peb yuav tsum coj peb lub neej raws li tej uas peb kawm lawd thiab. Zaj tom ntej no yuav qhia txog 3 zaj lus piv txwv ntxiv. Cia peb kawm seb cov lus piv txwv ntawd pab tau peb li cas.

^ nqe 13 Nyeem txog cov qauv zoo nyob cov tebchaws no: Argentina (2001 Yearbook, sab 186), East Germany (1999 Yearbook, sab 83), Papua New Guinea (2005 Yearbook, sab 63), thiab Robinson Crusoe Island (Phau Tsom Faj, lub 6 Hli tim 15 xyoo 2000, sab 9, ua lus Askiv).