Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KOJ YEEJ TXAV TAU ZE RAU VAJTSWV

Koj Puas Ua Li Vajtswv Hais?

Koj Puas Ua Li Vajtswv Hais?

Koj yeej qhia hlo rau koj tus kwvluag tias: “Yog koj xav tau dabtsi, hais kuv paub, kuv yeej zoo siab ua rau koj.” Tiamsis tus uas tsis yog koj tus kwvluag, tej zaum koj yuav tsis hais li no rau nws, puas yog? Tej kwvluag ib leeg yeej nrhiav kev los ua haum ib leeg siab.

Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas ua tej uas haum nws cov kwvluag siab. Vajntxwv Davi tus uas nrog Vajtswv sib raug zoo tau hais tias: “Au kuv tus Vajtswv [Yehauvas], koj tau ua ntau yam phimhwj thiab npaj tseg ntau yam rau peb . . . yog kuv yuav piav thiab hais txog tej ntawd mas muaj ntau dhau suav tsis txheeb.” (Ntawv Nkauj 40:5) Phau Vajlugkub hais ntxiv tias Yehauvas haj tseem ua zoo rau cov uas tsis tau los paub nws thiab. Nws ‘pub lawv muaj noj tsau npo thiab muaj kev zoo siab.’Tubtxib Tes Haujlwm 14:17.

Peb zoo siab hlo ua txhua yam rau cov uas peb hlub thiab peb hwm

Yehauvas nyiam ua tej uas yuav ua rau lwm tus zoo siab. Yog li ntawd, cov uas xav ua Yehauvas cov phoojywg yuav tsum coj li ntawd thiab, rau qhov tej ntawd ua rau Yehauvas “zoo siab.” (Paj Lug 27:11) Ua li, koj yuav tau ua dabtsi thiaj haum Vajtswv siab? Phau Vajlugkub qhia tias: “Tsis txhob tseg qhov uas ua zoo thiab qhov uas muab qhov txhia chaw faib rau luag, vim tej uas muab xyeem li no [haum] Vajtswv lub siab.” (Henplais 13:16) Qhov no puas qhia tias tsuas yog peb ua zoo thiab pub rau luag xwb ces twb yog peb ua haum Yehauvas siab lawd?

Phau Vajlugkub hais tias: “Yog tsis muaj kev ntseeg yeej ua tsis tau [haum] Vajtswv siab li.” (Henplais 11:6) Thaum Aplahas muaj kev ntseeg rau Yehauvas lawm, nws mam li tau ua Yehauvas “tus kwvluag.” (Yakaunpau 2:23) Yexus Khetos qhia tias yuav kom Vajtswv foom koob hmoov rau peb, peb yuav tsum “ntseeg Vajtswv.” (Yauhas 14:1, TMZ) Yog li ntawd, yuav ua li cas koj thiaj ntseeg tau raws li Vajtswv siab nyiam? Koj yuav tsum xub kawm Vajtswv Txojlus uas yog phau Vajlugkub tsis tu ncua. Yog koj kawm li no, koj yuav paub tias ‘Vajtswv lub siab nyiam li cas, xwv koj thiaj ua lub neej raws li uas tsim nyog ua.’ Thaum koj paub ua raws li Yehauvas lub siab nyiam thiab coj raws li nws tej kevcai ces koj txojkev ntseeg yuav loj hlob, thiab nws yuav txav zuj zus ze koj.Khaulauxi 1:9, 10.