Koj puas muaj ib tug phoojywg zoo uas koj tsis paub nws lub npe? Yeej tsis muaj li. Irina uas yog ib tug pojniam hauv tebchaws Bulgaria hais tias: “Yog yus tsis paub Vajtswv lub npe ces yus yeej txav tsis tau ze nws.” Tiamsis raws li zaj tas los no, Vajtswv xav kom koj txav ze nws. Yog li ntawd, nws thiaj qhia hauv phau Vajlugkub tias: “Kuv yog Yehauvas. No yog kuv lub npe.”Yaxaya 42:8, NW.

Vajtswv qhia hauv phau Vajlugkub tias: “Kuv yog Yehauvas. No yog kuv lub npe.”Yaxaya 42:8, NW

Yehauvas puas xav kom koj paub thiab siv nws lub npe? Xav txog qhov no: Vajtswv lub npe lus Henplais yog sau li no: יהוה (YHWH). Lub npe no tshwm txog li 7,000 zaus hauv phau Vajlugkub Qub. Hauv phau Vajlugkub, tsis muaj ib tug twg lub npe tau tshwm ntau npaum li Vajtswv lub. Qhov no ua pov thawj tias Yehauvas yeej xav kom peb paub thiab siv nws lub npe. *

Yuav kom ob tug tibneeg sib raug zoo, nkawd ib leeg yuav tsum paub ib leeg lub npe. Ua li, koj puas paub Vajtswv lub npe?

Tiamsis muaj ib txhia xav tias yog siv Vajtswv lub npe mas yog ua saib tsis taus nws lawm vim Vajtswv dawb huv thiab muaj hwjchim dhau hwv lawm. Yog siv Vajtswv lub npe ua dog ua dig ces yeej yog li lawv hais, zoo li yus hais phem txog yus tus phoojywg lub npe. Tiamsis Yehauvas xav kom cov uas hlub nws hwm thiab qhuas nws lub npe. (Ntawv Nkauj 69:30, 31; 96:2, 8) Yexus los kuj qhia kom nws cov thwjtim hwm Vajtswv lub npe thiab. Nws qhia tias: “Peb leej Txiv uas nyob saum ntuj, thov sawvdaws hwm koj lub npe kom dawb huv.” Thaum peb qhuas nws lub npe, ces twb yog peb hwm Vajtswv lub npe kom dawb huv ntag. Yog peb ua li no, peb yuav txav ze Vajtswv.Mathai 6:9.

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv mloog thiab hnov cov uas “saib taus nws lub npe” tej lus thov. (Malakhi 3:16) Yehauvas cog lus tias: “Kuv yuav tsom kwm nws cia vim nws lees yuav kuv lub npe. Thaum nws hu thov kuv, kuv yuav teb nws. Kuv yuav nrog nraim nws nyob rau thaum nws raug kev ceeblaj.” (Ntawv Nkauj 91:14, 15) Yog peb xav nrog Yehauvas sib raug zoo, peb yuav tsum paub thiab siv nws lub npe.

^ nqe 4 Txawm Vajtswv lub npe tshwm hauv phau Vajlugkub Qub ntau zaus los, coob tus uas txhais phau Vajlugkub tseem tsis muab Vajtswv lub npe tso rau hauv thiab. Lawv muab tej npe meej mom xws li “Tus Tswv” thiab “Vajtswv” los hloov Vajtswv lub npe lawm. Yog tias xav paub ntxiv txog lub ntsiab no, mus saib sab 225-227 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm.