Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KOJ YEEJ TXAV TAU ZE RAU VAJTSWV

Koj Puas Nyob Ze Vajtswv?

Koj Puas Nyob Ze Vajtswv?

CHRISTOPHER YOG IB TUG TUB HLUAS NYOB TEBCHAWS GHANA. Nws hais tias: “Thaum yus nrog Vajtswv sib raug zoo, yus yeej nyob tso siab plhuav, kaj siab lug, tsis ntshai ib yam dabtsi. Zoo li Vajtswv saib ntsoov yus thiab tsom kwm yus tas mus li.”

HANNAH YOG IB TUG NTXHAIS HLUAS MUAJ 13 XYOOS NYOB LUB XEEV ALASKA, U.S.A. Nws hais tias: “Thaum yus muaj kev txom nyem, Vajtswv yeej pom thiab saib xyuas yus zoo heev. Nws hlub yus tshaj qhov yus xav.”

GINA YOG IB TUG POJNIAM MUAJ 45 XYOOS NYOB TEBCHAWS JAMAICA. Nws hais tias: “Txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv yog ib yam muaj nqes heev ua rau yus nyob siab tus yees thiab tso siab plhuav.”

Christopher, Hannah, thiab Gina tsis yog cov uas thiaj xav li no xwb. Thoob ntiajteb, muaj coob leej ntau tus tso siab tias Vajtswv yeej txais yuav lawv los ua nws cov phoojywg. Ua li koj ne? Koj puas nyob ze Vajtswv? Koj puas xav kom koj yimhuab nyob ze Vajtswv? Tej zaum koj yuav xav tias, ‘Vajtswv yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus es neeg puas nrog tau nws sib raug zoo tiag? Yog nrog tau ne, kuv yuav tau ua li cas?’

KOJ YEEJ TXAV TAU ZE RAU VAJTSWV

Phau Vajlugkub qhia tias neeg yeej nrog tau Vajtswv sib raug zoo. Phau Vajlugkub hais tias Vajtswv muab Aplahas uas nyob yav thaum ub hu ua “kuv tus kwvluag.” (Yaxaya 41:8) Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub kuj qhia hauv Yakaunpau 4:8 tias: “Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej.” Yog li ntawd, neeg yeej nrog tau Vajtswv sib raug zoo es los ua nws tus kwvluag. Tiamsis neeg twb tsis pom Vajtswv, yuav ua li cas thiaj txav tau ze nws thiab nrog tau nws sib raug zoo?

Yuav kom teb tau lo lus no, peb yuav tsum paub tias txojkev sib raug zoo ntawm ob tug kwvluag yog pib li cas. Thaum xub pib, nkawd ib leeg yuav tsum paub ib leeg lub npe. Tom qab ntawd, yog nkawd pheej sib txuas lus tsis tu ncua, thaum nkawd sib paub siab lawm, nkawd txojkev sib raug zoo yuav loj hlob. Thiab yog nkawd sib txhawb sib pab ces nkawd txojkev sib raug zoo yimhuab yuav ruaj khov. Txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv los kuj zoo ib yam li ntawd thiab. Cia peb kawm seb ua li cas thiaj muaj tau li ntawd.