Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2014

Koj Puas Saib Tej Uas Yehauvas Pub Rau Koj Rau Nqe?

Koj Puas Saib Tej Uas Yehauvas Pub Rau Koj Rau Nqe?

“Peb . . . tau [lub hwj huam dawb huv] ntawm Vajtswv kom peb thiaj paub txog tej uas Vajtswv pub dawb dawb rau peb.”1 KHAULEE 2:12.

1. Tibneeg kheev xav li cas txog tej uas lawv muaj?

NYOB rau tej lub tebchaws, tibneeg txeev hais tias: “Thaum tau ces saib dog dig thaum plam mam li khuvxim.” Koj puas tau xav li ntawd ib zaug li? Zoo li tus neeg uas yug los rau hauv ib tse neeg nplua nuj. Vim nws ib txwm noj seem noj so, tej zaum nws tsis saib tej uas nws muaj rau nqe. Cov hluas ib txhia kuj coj li tus neeg nplua nuj ntawd thiab. Vim lawv tsis tau ntsib tej kev txom nyem dua los, ces lawv tsis paub tias hauv lub neej yam twg tseem ceeb tshaj.

2, 3. (1) Cov tub ntxhais hluas Khixatia yuav tsum ceev faj tus cwj pwm twg? (2) Yuav ua li cas peb thiaj saib peb tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg rau nqe?

2 Yog koj tseem hluas, yam twg tseem ceeb tshaj rau koj? Thoob qab ntuj, cov hluas feem coob saib tej qhov txhia chaw muaj nqes dua qhov uas nrog lwm tus sib raug zoo. Lawv xav nrhiav haujlwm zoo ua, yuav vaj yuav tsev kim, thiab yuav tej koos pis tawj uas tawm tshiab xwb. Yog tias lawv siv lawv lub neej los nrhiav tej ntawd nkaus xwb ces lawv yuav plam yam tseem ceeb tshaj plaws, uas yog txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Cov hluas, yog nej niam nej txiv paub Yehauvas, ces nkawd twb qhia qhov tseeb rau nej lawd. Tsis muaj ib qho qub txeeg qub teg zoo tshaj ntawd. (Luka 11:28) Yog tias nej saib tej ntawd tsis rau nqe, yuav tsim teeb meem rau nej mus tas lub neej.

 3 Cov hluas, yeej muaj kev pab rau nej xwv nej thiaj tsis tau lub neej txom nyem. Cia peb kawm txog tej qauv nyob hauv phau Vajlugkub. Cov qauv no yuav pab tau cov hluas thiab peb txhua tus kom saib tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg rau nqe.

IB TXHIA SAIB TEJ UAS LAWV MUAJ TSIS RAU NQE

4. 1 Xamuyee 8:1-5 hais li cas txog Xamuyee 2 tug tub?

4 Ib txhia hauv phau Vajlugkub tau tej qub txeeg qub teg zoo kawg nkaus ntawm sab kev ntseeg, tiamsis lawv saib tsis rau nqe. Tus cev Vajtswv lus hu ua Xamuyee pib teev tiam Yehauvas thaum me los. Nws npuab siab rau Yehauvas tas nws lub neej. (1 Xamuyee 12:1-5) Xamuyee tseg tus qauv zoo heev, tiamsis nws 2 tug tub Yau-ee thiab Anpiya tsis xyaum zoo. Nkawd yuav nyiaj xiab thiab tu plaub tsis ncaj.Nyeem 1 Xamuyee 8:1-5.

5, 6. Yauxiya 3 tug tub thiab tus xeeb ntxwv coj li cas xwb?

5 Vajntxwv Yauxiya tsev neeg zoo ib yam li ntawd thiab. Yauxiya yog ib tug vajntxwv uas hlub Yehauvas thiab teev tiam nws. Thaum nrhiav tau Vajtswv Txoj Kevcai, Yauxiya coj raws nraim li tau sam hwm tseg rau hauv. Nws muab tej kev teev dab teev mlom hauv lub tebchaws tshem tawm tag nrho mus, thiab txhawb kom ib tsoom pejxeem sawvdaws mloog Yehauvas lus. (2 Vajntxwv 22:8; 23:2, 3, 12-15, 24, 25) Yauxiya 3 tug tub thiab nws tus tub xeeb ntxwv tau txais tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg zoo kawg nkaus li, puas yog? Tiamsis thaum lawv sawv ua vajntxwv, lawv tsis muaj ib tug saib tej ntawd rau nqe kiag li.

6 Thaum Yauxiya tus tub Yehau-aha sawv ua vajntxwv, nws “ua tej uas [Yehauvas] pom tias phem kawg li.” Nws kav tau 3 lub hlis xwb, nws raug Iyi tus falau ntes coj mus kaw ces nws thiaj tuag hauv lub tebchaws ntawd. (2 Vajntxwv 23:31-34) Tom qab no, Yauxiya tus tub Yehauyakhi ho ua vajntxwv kav tau 11 lub xyoos. Nws kuj saib tej uas nws txiv tseg rau nws tsis rau nqe li thiab. Nws coj phem kawg li, Yelemi thiaj hais li no txog nws: “Yuav muab nws log ib yam li faus nees luav.” (Yelemi 22:17-19) Yauxiya tus tub Xedekhiya thiab nws tus xeeb ntxwv Yehauyakhee kuj phem ib yam li ntawd thiab. Nkawd tsis xyaum coj raws li Yauxiya tus qauv ib qho li.2 Vajntxwv 24:8, 9, 18, 19.

7, 8. (1) Xalaumoo muab nws tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg xuam pov tseg li cas? (2) Peb kawm tau li cas los ntawm cov qauv tsis zoo no?

7 Vajntxwv Xalaumoo kawm tau ntau yam los ntawm nws txiv Davi los. Vajntxwv Davi qhia kom Xalaumoo paub teev tiam Yehauvas tiamsis thaum kawg nws saib nws tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg tsis rau nqe. “Thaum Xalaumoo laus lawd nws cov pojniam . . . haub nws mus ua koom tu luag tej dab, thiab nws lub siab tsis xib rau [Yehauvas]  uas yog nws tus Vajtswv tsis thooj li nws txiv Davi lub siab lawm.” (1 Vajntxwv 11:4.) Vim Xalaumoo coj li ntawd, Yehauvas thiaj tsis txaus siab rau nws lawm.

8 Cov txivneej no puav leej muaj cov uas qhia kom lawv paub Yehauvas thiab kom coj tau lub neej ncaj ncees. Tiamsis lawv muab tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg uas lawv tau ntawd xuam pov tseg. Txawm li ntawd los, tsis yog txhua tus hluas hauv phau Vajlugkub puav leej coj li ntawd. Cia peb kawm txog cov qauv zoo uas tsim nyog peb xyaum.

COV UAS SAIB TEJ QUB TXEEG QUB TEG RAU NQE

9. Nau-a cov tub tseg tus qauv zoo li cas? (Saib daim duab ntawm sab 27.)

9 Nau-a cov tub tseg tus qauv zoo heev rau peb xyaum. Lawv pab lawv txiv txua lub nkoj los cawm tibneeg. Lawv pom tias tseem ceeb heev rau lawv mloog Yehauvas lus. Lawv thiaj nkag hauv lub nkoj ua ntej Vajtswv tso dej los nyab ntiajteb. (Chiv Keeb 7:1, 7) Thaum kawg zoo li cas xwb? Chiv Keeb 7:3 hais tias lawv coj cov tsiaj mus rau hauv lub nkoj thiaj tsuv tau “noob thoob ntiajteb.” Nau-a cov tub saib tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg rau nqe, lawv thiaj ua cov uas tsuv tau noob neej, thiab rov tsim tsa txojkev teev tiam tseeb rau hauv ntiajteb.Chiv Keeb 8:20; 9:18, 19.

Plaub tug tub hluas Henplais nco ntsoov tej uas lawv kawm thaum yau los

10. Plaub tug tub hluas Henplais saib lawv tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg rau nqe li cas?

10 Ntau pua xyoo tom qab no, nyob rau xyoo 617 U.Nt.Y., muaj 4 tug tub hluas Henplais hu ua Hananiya, Misa-ee, Axaliya, thiab Daniyee tau poob cev qhev rau Npanpiloo. Lawv yog ib co tub hluas zoo nraug thiab ntse heev. Yog lawv xav nrhiav meej mom hauv Npanpiloo los yeej tau. Tiamsis lawv tsis kam coj li cov neeg Npanpiloo. Lawv nco ntsoov tej uas lawv tau kawm thaum lawv tseem yau. Yehauvas thiaj foom koob hmoov nplua mias rau lawv.Nyeem Daniyee 1:8, 11-15, 20.

11. Yexus puas muab tej yam uas Yehauvas qhia rau nws khaws cia tsis pub lwm tus paub?

11 Yexus tseg tus qauv zoo tshaj plaws rau peb. Nws muab tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg uas Yehauvas pub rau nws saib rau nqe heev. Yexus nyiam tej uas nws Leej Txiv qhia rau nws. Nws thiaj hais tias: “Leej Txiv qhia li cas kuv kuj hais li ntawd.” (Yauhas 8:28) Txhua yam uas Yehauvas qhia rau Yexus, Yexus muab qhia rau lwm tus. Yexus hais tias: “Kuv yuav tsum tshaj tawm txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws rau lwm lub moos thiab, rau qhov Vajtswv yeej txib kuv los ua tes haujlwm no.” (Luka 4:18, 43) Lub qab ntuj saib Vajtswv Txojlus tsis rau nqe. Yog li ntawd, Yexus thiaj ceeb toom kom nws cov thwjtim tsis txhob koom nrog “neeg ntiajteb.”Yauhas 15:19.

CIA LI SAIB TEJ UAS YEHAUVAS PUB RAU KOJ RAU NQE

12. (1) 2 Timaute 3:14-17 pab tau cov hluas li cas? (2) Cov tub ntxhais hluas Khixatia yuav tsum xav txog cov lus nug twg?

12 Yog koj niam koj txiv paub Vajtswv Yehauvas, ces koj twb txais tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg lawm. Tej uas phau Vajlugkub sau txog Timaute yeej muaj qab hau rau koj thiab. (Nyeem 2 Timaute 3:14-17.) Koj niam koj txiv twb qhia koj txog Yehauvas, kom koj paub ua haum nws siab. Tej zaum thaum yug tau koj, nkawd twb pib qhia txog Yehauvas rau koj lawm. Tej uas koj kawm ntawd twb pab tau koj “muaj tswvyim paub txojkev dim vim ntseeg Yexus Khetos” thiab pab tau koj “npaj txhij zog ua tau txhua yam haujlwm zoo” rau Yehauvas. Tiamsis koj puas saib tej uas koj tau txais ntawd rau nqe? Xav li no: ‘Kuv puas nco Vajtswv cov tub qhe ncaj  ncees puag thaum ub tej txiaj ntsig? Kuv puas zoo siab tias kuv yog Yehauvas ib tug Timkhawv? Niaj hnub no, tsuas muaj tsawg leej Vajtswv thiaj paub xwb. Ua li, kuv puas zoo siab tias kuv yog cov ntawd ib tug? Kuv puas pom tias kuv tau txais ib qho koob hmoov zoo kawg nkaus?’

Koj tau ua Yehauvas ib tug timkhawv ib yam cov ntseeg yav thaum ub. Koj puas saib qhov ntawd rau nqe? (Saib nqe 9, 10, thiab 12)

13, 14. (1) Cov hluas uas paub Yehauvas thaum yau los, ib txhia muaj lub siab ntshaw mus ua dabtsi? (2) Vim li cas tsis zoo rau lawv mus saj lub qab ntuj? Piav txog tus qauv.

13 Cov hluas ib txhia yeej paub Yehauvas thaum yau los lawm. Lawv tsis paub tias Xatas lub qab ntuj phem npaum li cas. Lawv thiaj xav mus saj seb puas phem tiag. Tiamsis muab xav li no: Yog tias koj pom ib lub tsheb los ceev heev, koj puas lam dhia mus tav kev seb yuav raug mob sab npaum li cas? Koj yeej tsis lam ua li ntawd ib zaug li, puas yog? Ib yam li ntawd thiab, puas tsim nyog peb mus saj lub qab ntuj phem no kom peb paub tias phem npaum li cas tiag? Yog koj ua li ntawd ces koj yuav raug teeb meem xwb.1 Petus 4:4.

14 Muaj ib tug tub hluas hu ua Gener nyob sab Axia. Nws niam nws txiv yeej qhia nws txog Yehauvas thaum yau los lawm, thiab nws tau ua kevcai raus dej thaum nws muaj 12 xyoos. Tiamsis thaum nws tiav hluas, nws lub siab ntshaw mus coj li lub qab ntuj neeg rau qhov nws xav nyob ywj siab. Gener thiaj pib dag nws tsev neeg thiab zais nws tej kev txhaum. Thaum nws muaj 15 xyoos, nws pib quav dej quav cawv thiab hais lus phem ib yam li nws cov phoojywg. Gener nrog nws cov phoojywg mus tsheej tag hmo mus ua si thiab tua tej nkees (video game/jeu vidéo) uas muaj kev sib ntaus sib tua xwb. Tiamsis ntev mus ntev tuaj, nws pom tias nws tsis zoo siab. Nws ua lub neej qhuav siab qhawv xwb. Tamsim no nws rov los coj raws li qhov tseeb lawm. Muaj tej lub caij, nws lub siab tseem ntshaw rov qab mus ua phem. Tiamsis nws nco ntsoov tias Yehauvas tej koob hmoov muaj nqes dua.

15. Txawm peb niam peb txiv paub Yehauvas los tsis paub, tsim nyog peb nco ntsoov li cas?

15 Txawm tias koj niam koj txiv tsis paub Yehauvas los, nco ntsoov tias koj muaj txoj koob hmoov los paub Yehauvas thiab teev tiav nws! Muaj tsheej plhom leej nyob hauv ntiajteb no tiamsis Yehauvas pom zoo caw koj los paub txog nws. Tsis muaj ib yam dabtsi zoo tshaj qhov koob hmoov no li! (Yauhas 6:44, 45) Txawm koj niam koj txiv paub Yehauvas los tsis paub, cia li zoo siab tias koj twb los paub txog Yehauvas lawm. (Nyeem 1 Khaulee 2:12.) Gener hais tias, “Yehauvas yog tus kav ib puas tsav yam hauv lub qab ntuj khwb no, kuv yog leejtwg es nws ho paub txog kuv  thiab?” (Ntawv Nkauj 8:4) Ib tug muam Khixatia hais tias: “Tej tub kawm ntawv zoo siab heev thaum lawv cov xibhwb qhia ntawv qhuas txog lawv. Yog li ntawd, peb yimhuab yuav zoo siab thaum Yehauvas uas yog tus xibhwb txawj qhia tshaj plaws paub peb!”

KOJ YUAV UA DABTSI?

16. Cov hluas yuav tsum npaj siab ua li cas?

16 Xav txog tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg uas koj tau txais los. Cia li npaj lub hom phiaj los teev tiam Yehauvas thiab xyaum coj lub neej raws li tej qauv ncaj ncees yav thaum ub. Tsis txhob coj li cov hluas hauv lub qab ntuj no uas muab lawv lub neej xuam pov tseg, thiab tsis muaj chaw vam rau yav tom hauv ntej li.2 Khaulee 4:3, 4.

17-19. Vim li cas zoo rau peb coj peb lub neej txawv ntawm lub qab ntuj phem no?

17 Tus muaj tswvyim yuav coj lawv lub neej txawv ntawm lub qab ntuj phem no. Muab xav rau cov neeg uas nrog luag sib tw dhia. Yuav kom nws dhia yeej, nws yuav tsum coj lub neej txawv ntawm nws cov npoj. Nws yuav tsum muab tej yam uas tab kaum nws lub sijhawm tso pov tseg tibsi, xwv nws thiaj muaj caij los xyaum dhia. Nws yeej zoo siab hlo coj txawv ntawm luag lwm tus, vim nws xav xyaum kom nws ncav cuag nws lub hom phiaj.

18 Cov neeg hauv lub qab ntuj no feem coob nyiam ua ywj siab xwb, lawv tsis xav txog tej teeb meem uas yuav los raug lawv. Tiamsis Yehauvas cob kom nws cov tub qhe ua neeg thoob tsib. Peb yuav tsum coj txawv ntawm lub qab ntuj no, es khiav deb ntawm tej kev phem kev qias uas yuav rhuav tau peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Yog peb ua li ntawd, peb yuav tau “txojsia uas tseeb,” lossis lub neej zoo tiag tiag. (1 Timaute 6:19) Tus muam hauv nqe 15 kuj hais tias: “Yog koj sawv ruaj khov thiab coj raws li tej uas koj ntseeg, thaum kawg koj yuav zoo siab heev. Qhov uas koj sawv ruaj khov qhia tias koj muaj zog tawm tsam Xatas lub qab ntuj tej kev haub ntxias. Yeej tsis muaj ib yam zoo npaum li qhov uas Vajtswv Yehauvas luag ntxhi saib tuaj rau peb, vim peb ua haum nws siab. Ua rau peb zoo siab kawg li tias peb coj txawv ntawm lub qab ntuj no tiag!”

19 Tsis txhob muab koj lub neej xuam pov tseg es mus vuag tej uas koj lub siab ntshaw hauv lub qab ntuj no xwb. (Laj Lim Tswvyim 9:2, 10) Ua tib zoo xav, koj twb paub qhov tseeb lawm tias Vajtswv tsim peb muaj hauv paus hauv ntsis. Thiab Vajtswv xav pub txojsia ntev ib txhis tsis kawg rau koj. Nco ntsoov tej no cia rau nruab siab, koj thiaj txiav txim tau zoo thiab coj tau lub neej li ib tug Khixatia. Koj lub neej yeej yuav muaj hauv paus hauv ntsis tiag tiag li!Efexau 4:17; Malakhi 3:18.

20, 21. (1) Yog tias peb txiav txim siab ua tej yam zoo, peb lub neej tom hauv ntej yuav zoo li cas? (2) Yehauvas yuav foom koob hmoov rau cov neeg twg xwb?

20 Yog tias peb txiav txim siab ua tej yam zoo, peb yuav muaj kev zoo siab tamsim no thiab peb yuav tau txojsia ntev mus ib txhis hauv Vajtswv lub ntiajteb tshiab. Yehauvas yuav foom koob hmoov nplua mias rau peb. (Mathai 5:5; 19:29; 25:34) Vajtswv tsis foom koob hmoov rau txhua tus, nws tsuas foom koob hmoov rau cov uas mloog nws lus xwb. (Nyeem 1 Yauhas 5:3, 4.) Yeej tsim nyog rau peb mob siab teev tiam Yehauvas rau tamsim no!

21 Yehauvas twb pub ntau yam ntau tsav rau peb lawm. Peb paub qhov tseeb hauv phau Vajlugkub thiab paub qhov tseeb txog Yehauvas thiab nws lub ntsiab. Peb yog Yehauvas Cov Timkhawv, peb tseem tau sawv cev rau nws lub npe thiab. Vajtswv twb cog lus lawm tias nws yuav tuaj peb tog thiab pab peb. (Ntawv Nkauj 118:7) Cia peb sawvdaws, tsis hais tus laus tus hluas, coj lub neej uas qhia tias peb yeej saib tej qub txeeg qub teg ntawm sab kev ntseeg rau nqe tiag tiag, thiab peb yeej xav kom Vajtswv Yehauvas “tau koob meej mus ib txhis.”Loos 11:33-36; Ntawv Nkauj 33:12.