Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Yuav cob qhia menyuam hlub Vajtswv li cas?

Muab tej uas Vajtswv tsim los pab koj cov menyuam paub thiab hlub Vajtswv

Tseem ceeb rau tej menyuam paub tias muaj Vajtswv tiag tiag. Lawv yuav tsum pom tias Vajtswv yeej hlub lawv heev. Thaum lawv paub Vajtswv zoo lawd, lawv mam li hlub Vajtswv. (1 Yauhas 4:8) Lawv yuav tsum kawm txog cov lus nug no: Vajtswv lub ntsiab rau noob neej yog dabtsi? Vim li cas Vajtswv cia muaj kev txom nyem? Vajtswv yuav pab noob neej li cas yav tom hauv ntej?Nyeem Filipi 1:9.

Yog tias koj xav pab kom koj cov menyuam hlub Vajtswv, koj tes haujlwm yuav tsum qhia tias koj hlub Vajtswv thiab. Thaum lawv pom koj ua li ntawd, lawv yuav xyaum koj tus qauv.Nyeem Kevcai 6:5-7; Paj Lug 22:6.

Koj yuav qhia li cas thiaj raug menyuam siab?

Vajtswv Txojlus muaj hwjchim heev. (Henplais 4:12) Yog li ntawd, qhia kom koj cov menyuam paub tej ntsiab lus yoojyim hauv phau Vajlugkub. Yexus txawj qhia raug tibneeg siab heev, vim nws ua tib zoo nug lawv, nws mloog thaum lawv teb, thiab nws ua zoo piav Vajtswv Txojlus rau lawv. Yog tias koj xyaum Yexus tus qauv koj yuav qhia raug koj cov menyuam siab thiab.Nyeem Luka 24:15-19, 27, 32.

Tsis tas li ntawd xwb, muaj ntau zaj hauv phau Vajlugkub uas qhia tias Vajtswv saib xyuas tibneeg li cas. Qhia tej no rau koj cov menyuam lawv thiaj paub tias Vajtswv coj li cas. Thaum kawg lawv yuav hlub Vajtswv. Muaj ntaub ntawv Vajlugkub los pab koj cob qhia koj cov menyuam nyob hauv peb lub Vej xaij www.jw.org/hmn.Nyeem 2 Timaute 3:16.