Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2014

Puas Zoo Rau Peb Qev Txais Luag Nyiaj?

Puas Zoo Rau Peb Qev Txais Luag Nyiaj?

“Thaum txais luag zoo siab tam rooj tshoob; thaum them rov rau luag kua muag poob.”—Paj lug Swahili.

COV neeg nyob tebchaws Afika sab hnub tuaj kheev hais lo paj lug saum no. Ntau haiv neeg thoob qab ntuj xav ib yam li ntawd. Koj puas xav li ntawd thiab? Lub sijhawm twg thiaj tsim nyog yus qev txais nyiaj ntawm luag lwm tus? Thaum yus tshuav luag nuj luag nqe ua rau yus nyuaj siab li cas?

Muaj dua ib lo paj lug Swahili qhia phua hlo tias: “Qev txais nyiaj thaum twg, rhuav tau yus kev phoojywg.” Puas muaj tseeb li ntawd tiag? Thaum yus tiv ib tug phoojywg nqe, tej zaum lwm hnub yus yuav tsis nrog nws ua phoojywg lawm los muaj thiab. Txawm tias yus txais nyiaj los siv rau tej yam tseem ceeb xwb los, tsis yog txhua yam yuav mus raws li yus lub siab xav. Tej zaum ntev mus ntev tuaj yus them tsis taus tus phoojywg, yuav ua rau nws chim. Ntev mus kuj muaj chaw tu siab ces yus thiab nws, lossis yus ob tse neeg, yuav cia li tsis sib raug zoo li qub lawm. Yog li ntawd, txhob maj txais nyiaj ntawm lwm tus. Yog tias yus cheem tsum tiag, mam li qev xwb.

Thaum peb qev nyiaj ntawm lwm tus, kuj yuav txo tau peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab. Ua cas thiaj txo tau? Phau Vajlugkub hais tias tus neeg lim hiam txhob txwm txais luag nyiaj tsis them rov qab. (Ntawv Nkauj 37:21) Phau Vajlugkub kuj qhia tias “tus uas qev luag li ces yog ua luag qhev.” (Paj Lug 22:7) Yog li ntawd, thaum yus tshuav luag nqe, yus yuav tau ua li luag hais. Muaj ib lo paj lug Afika hais tias: “Yog koj qev luag ob txhais ceg, koj yuav nrog luag mus txhua txojke.” Lo paj lug ntawd txhais tias thaum yus luab nqe ntau, yus yuav raug luag tswj.

Yog li ntawd, tseem ceeb rau peb them tej nuj nqes uas qev txais ntawm luag rov qab. Yog tias peb tsis them, ces yuav tsim kev nyuaj siab ntxiv rau peb xwb. Thaum yus tshuav luag nuj luag nqe ntau ua rau yus nyuaj siab, pw tsis tsaug zog, sib cav sib ceg nrog yus tus txij nkawm, tej zaum kuj ua rau yus lub cuab lub yig tawg. Yog tsis ceev faj kuj raug luag foob lossis raug luag cuab luag kaw. Muaj tseeb raws li Loos 13:8: “Tsis txhob tshuav leejtwg li nuj nqes dabtsi li, tsuas yog tshuav nqe sib hlub.”

 PUAS TSIM NYOG QEV NYIAJ?

Tej uas peb kawm no pab kom peb tsis txhob maj txais luag lwm tus. Xav txog cov lus nug no ua ntej: Puas tsim nyog qev luag nyiaj tiag? Puas yog peb tsev neeg yeej tu ncua tiag tiag? Los yog peb lam ntshaw tej khoom ub khoom no xwb? Puas yog peb siv nyiaj ntau tshaj li peb khwv tau los? Zoo rau peb ua tib zoo xav li no. Coob tus pom tias yog peb txaus siab rau tej uas peb muaj, thiab ua tib zoo ntsuas ces tsis tas yuav mus txais luag lwm tus li.

Yog muaj tej lub sijhawm uas yus raug xwm txheej ti tes ti taw, tej zaum yus cheem tsum txais nyiaj thiaj kho tau qhov teeb meem ntawd. Txawm li ntawd los, yog yus txais luag nyiaj, tsim nyog yus coj raws li yus tau cog tseg. Peb yuav tsum coj li cas?

Tsis txhob xav tias yus pom luag muaj tshaj yus, yus thiaj qev txais ntawm luag. Thiab tsis zoo rau yus xav yuam kev tias tsim nyog cov muaj pab cov txom nyem. Txawm luag muaj dua yus los, tseem ceeb rau yus them luag raws li yus ob leeg tau cog tseg. Tsis zoo rau peb lam khib tias luag muaj tshaj yus.Paj Lug 28:22.

Zoo rau yus maj nroos txhawm kom tau los them rau tus tswv. Txawm tus uas qev nyiaj rau yus tsis teem caij rau yus them rov qab los, zoo rau yus teem yus caij los them rov rau nws. Zoo rau neb muab txhua yam uas neb tham sib haum lawd sau tseg cia rau ib daim ntawv, xwv neb thiaj nco tau. (Yelemi 32:9, 10) Thaum rov mus them luag, zoo rau yus cev kiag cov nyiaj rau luag, tsis txhob muab rau lwm tus nqa mus them. Thaum yus ua li no, yus thiaj tau ua nws tsaug thiab. Thaum yus xyaum li no, ces yuav pab kom yus ob leeg sib haum thiab muaj kev sib raug zoo. Thaum Yexus cev zaj lus qhia saum roob, nws yeej qhia kom cov tibneeg ua raws li lawv cog tseg. (Mathai 5:37, NW) Tsis tas li ntawd xwb, nco ntsoov cov lus no: “Txhua yam uas nej xav kom lwm tus ua rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus.”Mathai 7:12.

PHAU VAJLUGKUB COJ PEB TXOJ HAU KEV

Yog tias peb pheej xav qev txais luag li, zoo rau peb nco ntsoov nqe Vajlugkub no: “Tus ntseeg uas txaus siab rau tej uas nws muaj lawm thiaj yog tus nplua nuj tiag.” (1 Timaute 6:6, TMZ) Yog li ntawd, yog peb txaus siab rau tej uas peb muaj ces peb yuav tsis tiv luag nuj luag nqe, peb yuav tsis nyuaj siab. Niaj hnub no tibneeg siab hlob heev. Thaum lawv xav tau yam twg, lawv yeej huas kom tau yam ntawd xwb. Twb yog vim li ntawd, thiaj tsis yoojyim rau peb ua siab ntev tos txawm peem tso. Peb yuav tsum kub siab rau Vajtswv, peb thiaj kov yeej lub qab ntuj no tus cwj pwm. Yuav kub siab rau Vajtswv li cas?

Xav txog ob niam txiv Khixatia nyob sab tebchaws Axia. Thaum nkawd tseem hluas, nkawd ntshaw nrog luag muaj vag muaj tse. Nkawd tau txhawm nyiaj, mus txais nyiaj hauv txhab thiab txais ntawm cov nruab ze los yuav lub tsev. Thaum muaj nuj nqes ntau heev ua rau nkawd nyuaj siab kawg li. Nkawd thiaj ua haujlwm ntau ntxiv, tsis muaj sijhawm nrog cov menyuam li. Tus txiv hais tias: “Kuv nyuaj siab heev pw tsis tsaug zog li. Kuv tej kev nyuaj siab zoo ib yam li lub pob zeb tsuam kuv, ua tsis taus pa.”

“Yehauvas twb tsis muab tej qhov txhia chaw saib hlob, yog nkawd xyaum li Yehauvas ces nkawd yuav tsis ntshaw yam ub yam no”

Tom qab ntawd, nkawd mam nco dheev txog cov lus hauv 1 Timaute 6:6. Nkawd thiaj txiav txim siab muab lub tsev muag. Ob lub xyoos tom qab nkawd lub nra mam li sib. Tej no pab tau nkawd li cas? Nkawd pom tias Yehauvas twb tsis muab tej qhov txhia chaw saib hlob, yog nkawd xyaum li Yehauvas ces nkawd yuav tsis ntshaw yam ub yam no.

Coob leej ntau tus tau hnov lo paj lug Swahili uas peb twb kawm lawd. Txawm li ntawd los, tibneeg tseem qev nyiaj qees. Raws li tej hauv paus ntsiab lus uas peb kawm hauv zaj no, yeej tsim nyog peb siv tswvyim ua ntej peb mus txais luag nyiaj, puas yog? Yog li ntawd, thaum koj tu ncua ib yam dabtsi twg, ua tib zoo xav li no, Puas zoo rau peb qev txais luag nyiaj tiag?