Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KOJ YEEJ TXAV TAU ZE RAU VAJTSWV

Koj Puas Nrog Vajtswv Sib Txuas Lus?

Koj Puas Nrog Vajtswv Sib Txuas Lus?

Ob tug kwvluag yeej sib txuas lus tsis tu ncua, tsis hais hu xov tooj, ntaus ntawv thiab tham hauv koos pis tawj, lossis sau ntawv sib nug moo. Yog li ntawd, yuav kom peb nyob ze Vajtswv, peb yuav tsum nrog nws sib txuas lus tsis tu ncua thiab. Yuav ua tau li ntawd li cas?

Thaum peb thov Vajtswv, twb yog peb nrog nws sib txuas lus. Tiamsis thaum peb thov Vajtswv tsis zoo li thaum peb nrog ib tug twg sib txuas lus. Peb yuav tsum nco ntsoov tias thaum peb thov Vajtswv, yog peb sib txuas lus nrog tus Tswv Tsim uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hauv lub qab ntuj no. Yog li ntawd, thaum peb thov Vajtswv peb yuav tsum hwm thiab paub ntshai nws. Tiamsis yuav kom Vajtswv hnov peb tej lus thov, peb yuav tsum coj raws li 3 yam uas yuav hais no.

Yam 1, thaum peb thov Vajtswv, peb yuav tsum thov Vajtswv Yehauvas nkaus xwb, tsis yog thov Yexus, tej timtswv, lossis ib tug mlom twg. (Khiav Dim 20:4, 5) Phau Vajlugkub hais meej li no: “Cia li taij thiab thov thiab ua Vajtswv tsaug qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau nws paub.” (Filipi 4:6) Yam 2, thaum peb thov Vajtswv, peb yuav tsum tuav Vajtswv tus tub Yexus Khetos lub npe thov. Yexus hais tias: “Tsis muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb.” (Yauhas 14:6) Yam 3, thaum peb thov Vajtswv, peb yuav tsum thov raws li Vajtswv lub siab nyiam. Phau Vajlugkub hais tias: “Yog peb thov yam twg raws li Vajtswv lub siab nyiam, nws kuj mloog.” *1 Yauhas 5:14.

Ob tug kwvluag yuav tau sib txuas lus

Ob tug kwvluag yuav tau sib txuas lus, nkawd txojkev sib raug zoo thiaj ruaj khov. Txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv los zoo ib yam li ntawd thiab. Peb yuav tsum cia Vajtswv hais peb thiab, tsis yog peb pheej thov nws tas zog xwb es tsis cia nws hais. Koj puas paub Vajtswv hais lus qhovtwg tuaj rau koj?

Niaj hnub no Yehauvas siv nws txojlus uas yog phau Vajlugkub “hais lus” tuaj rau peb. (2 Timaute 3:16, 17) Ua li cas thiaj hais li no? Muab ua piv txwv tias koj ib tug kwvluag xa ib tsab ntawv tuaj rau koj. Tom qab koj nyeem tas, tej zaum koj yuav zoo siab heev thiab qhia rau lwm tus tias, “Kuv tus phoojywg xa xov tuaj!” Tab txawm nws tsis nrog koj tham kiag los, koj twb hnov nws xov lawm. Ib yam li ntawd, thaum koj nyeem phau Vajlugkub twb yog koj cia Yehauvas xa xov tuaj rau koj. Zoo li tus pojniam hu ua Gina uas hais nyob rau sab 3 tau hais: “Yog kuv xav kom Vajtswv ua kuv tus phoojywg, kuv yuav tsum nyeem nws ‘tsab ntawv’ uas yog phau Vajlugkub. Qhov uas kuv nyeem phau Vajlugkub txhua hnub pab tau kuv txav ze Vajtswv.” Yog li ntawd, koj puas nyeem Vajtswv Txojlus uas yog phau Vajlugkub txhua hnub thiab es cia Vajtswv hais lus rau koj? Yog koj ua li no koj yuav txav ze nws.

^ nqe 5 Yog koj xav paub seb yuav thov Vajtswv li cas thiaj txav ze nws, mus nyeem tshooj 17 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm.