Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KOJ YEEJ TXAV TAU ZE RAU VAJTSWV

Tsis Muaj Ib Lub Neej Zoo Tshaj No Lawm

Tsis Muaj Ib Lub Neej Zoo Tshaj No Lawm

Koj yuav tau ua li cas koj thiaj txav ze rau Vajtswv? Peb twb tham txog 3 yam uas koj ua tau los pab kom koj nrog nws sib raug zoo. Peb yam ntawd yog li no:

  1. Paub thiab siv Vajtswv lub npe Yehauvas.

  2. Thov Vajtswv thiab kawm nws Txojlus uas yog phau Vajlugkub tsis tu ncua.

  3. Rau siab ntso ua tej uas haum Yehauvas siab xwb.

Koj yuav txav ze rau Vajtswv yog koj siv nws lub npe, thov nws, kawm nws Txojlus, thiab ua tej uas haum nws siab

Koj puas ua tau 3 yam uas hais tas no xwv koj thiaj txav ze rau Vajtswv, los yog tseem tshuav ib ob yam uas koj xav tias koj tsis tau ua zoo txaus? Yuav tsum mob siab thiaj ua tau. Yog koj ua tau li no, thaum kawg koj yuav tau koob hmoov ntau heev.

Jennifer, uas yog ib tug pojniam nyob hauv tebchaws U.S.A. hais tias: “Yeej tsim nyog yus rau siab ntso kom muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Thaum yus nrog Vajtswv sib raug zoo, yus yuav hajyam tso siab rau nws, yuav hajyam paub nws tej yeeb yam zoo, thiab qhov uas zoo tshaj plaws, yus yuav hajyam tau nws txojkev hlub. Tsis muaj ib lub neej zoo tshaj no lawm!”

Yog koj xav nrog Vajtswv sib raug zoo tiag, Yehauvas Cov Timkhawv yuav txaus siab pab koj. Lawv yuav zoo siab tuaj kawm Vajlugkub nrog koj dawb xwb. Cia li mus koom lawv tej kev sib txoos kawm Vajlugkub hauv lub Tsev Nceeg Vaj uas nyob ze koj. Yog koj mus koom, koj yuav muaj kev zoo siab xyiv fab vim koj tau nrog cov uas nrog Vajtswv sib raug zoo. * Koj yuav zoo siab li tus sau nkauj tau hais: “Qhov uas kuv nyob ze Vajtswv yog qhov zoo.”Ntawv Nkauj 73:28.

^ nqe 9 Yog koj xav kawm Vajlugkub lossis xav nrhiav ib lub Tsev Nceeg Vaj nyob ze koj, nrog tus uas muab phau ntawv no rau koj tham lossis mus saib hauv peb lub Vej xaij www.jw.org/hmn. Mus rau SAU TUAJ RAU PEB uas nyob rau nram qab.