Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2014

Koom Siab Rau Lub Sijhawm Kawg No

Koom Siab Rau Lub Sijhawm Kawg No

“Peb yeej koom tib lub cev.”EFEXAU 4:25.

1, 2. Vajtswv xav kom nws cov tibneeg teev tiam nws li cas?

KOJ puas yog ib tug hluas? Nco ntsoov tias hauv lub koom txoos Yehauvas saib koj muaj nqes heev. Nyob ntau lub tebchaws, cov hluas coob tus tau ua kevcai raus dej. Thaum peb pom cov hluas txiav txim siab los teev tiam Yehauvas, txhawb peb zog kawg li!

2 Cov hluas, nej puas nyiam nrog nej tib phaum hluas ua ke xwb? Tej zaum nej yeej nyiam. Peb nrog cov uas muaj hnub nyoog li peb xwb los yeej tau thiab, tiamsis nco ntsoov tias Yehauvas xav kom peb nrog cov kwvtij nkauj muam pe hawm nws ua ke. Nws xav kom peb sawvdaws koom ua ib lub siab, tsis hais cov laus cov hluas, los yog lwm haiv neeg tibsi. Tus tubtxib Povlauj sau tias Vajtswv xav kom “ib tsoom neeg sawvdaws tau txais kev dim thiab paub txojkev tseeb.” (1 Timaute 2:3, 4) Qhia Tshwm 7:9, hais tias cov uas teev tiam Yehauvas yuav los ntawm “txhua xeem txhua haiv neeg thiab txhua yam lus” los.

3, 4. (1) Cov hluas coob tus nimno muaj tus cwj pwm zoo li cas? (2) Hauv Efexau 4:25 Povlauj muab cov kwvtij piv rau dabtsi?

3 Cov hluas uas teev tiam Yehauvas txawv heev ntawm cov uas tsis teev tiam Yehauvas. Cov uas tsis teev tiam Yehauvas feem coob tsuas xav txog lawv tus kheej xwb. Cov neeg tshawb txujci tau nrhiav pom tias nimno cov hluas tsis paub xav txog leejtwg li lawm.  Lawv hnav tej tsoos tsho thiab hais tej lus uas saib tsis taus lwm tus. Thaum hais txog cov laus, cov hluas hajyam saib tsis taus.

Tseem ceeb heev rau peb koom siab nrog peb cov kwvtij nkauj muam rau qhov tshuav tsis ntev lawm xwb Xatas lub qab ntuj yuav raug rhuav tshem

4 Tus cwj pwm no nyob txhua txhia qhov chaw, thiaj nyuaj heev rau cov hluas zam tus cwj pwm ntawd thiab ua haum Yehauvas siab. Nyob thawj 100 xyoo, Povlauj ceeb toom kom cov Khixatia txhob coj tus cwj pwm uas tsis mloog lus. (Nyeem Efexau 2:1-3.) Thaum peb pom tias cov hluas hauv lub koom txoos tsis coj tus cwj pwm ntawd, txhawb peb zog kawg li. Lawv xav nrog cov kwvtij nkauj muam teev tiam Yehauvas ua ke. Lawv paub tias lub koom txoos yuav tsum sib koom siab li lub cev uas muaj tes muaj taw. Povlauj thiaj sau tias cov kwvtij “koom tib lub cev.” (Efexau 4:25) Tseem ceeb heev rau peb koom siab nrog peb cov kwvtij nkauj muam rau qhov tshuav tsis ntev lawm xwb Xatas lub qab ntuj yuav raug rhuav tshem. Tej qauv zoo hauv phau Vajlugkub yuav pab peb sib koom siab tiag tiag.

LAWV KOOM UA IB LUB SIAB

5, 6. Peb kawm tau li cas los ntawm Lauj thiab nws tsev neeg?

5 Yav tas los, Yehauvas cov tibneeg raug tej teeb meem loj kawg li. Lawv ua li cas xwb Yehauvas thiaj tiv thaiv lawv? Lawv sib koom siab sib hlub sib pab. Peb txhua tus, tsis hais tus laus tus hluas, yuav tsum xyaum coj raws li ntawd. Cia peb kawm seb ua li cas rau Vajtswv tus tub qhe hu ua Lauj.

6 Lauj thiab nws tsev neeg nyob lub sijhawm txaus ntshai heev. Yehauvas yuav muab lub moos Xaudoo uas lawv nyob ntawd rhuav tshem. Yehauvas thiaj xa 2 tug tubtxib saum ntuj mus ceeb toom Lauj kom lawv cia li khiav tawm mus rau pem roob. Ob tug txhob tias: “Cia li maj nroos khiav mus!” (Chiv Keeb 19:12-22) Lauj thiab nws ob tug ntxhais mloog lus. Dua li cov, lawv tsis mloog lus. Thaum Lauj mus ceeb toom nws ob tug vauv, nkawd xav tias Lauj “tso dag xwb.” Nkawd thiaj tuag thaum Yehauvas muab lub nroog rhuav tshem. (Chiv Keeb 19:14) Tsuas yog Lauj thiab nws 2 tug ntxhais thiaj dim xwb rau qhov lawv koom siab mloog Vajtswv lus.

7. Yehauvas pab cov Yixayee tawm Iyi teb li cas?

7 Thaum cov Yixayee khiav tawm Iyi teb, lawv coj li cas xwb? Puas yog lawv faib ua pab ua pawg es nyias taus nyias khiav? Tsis yog. Lawv mus ua tib ke. Thaum Yehauvas muab tus Dej Liab phua ua ob sab, tsis yog Mauxe coj ib ob tug hla xwb. Tiamsis Mauxe coj tag nrho ib tsoom Yixayee hla. Yehauvas tsom kwm lawv vim lawv mus ua tib ke. (Khiav Dim 14:21, 22, 29, 30) Kuj muaj lwm haiv neeg nrog cov Yixayee ua ib pab khiav tawm hauv Iyi teb mus thiab. (Khiav Dim 12:38) Rau lub caij  ntawd, yog tias lam muaj ib co hluas tawg mus ua lawv ib pab los nrhiav kev khiav ces lawv yeej yuav mus tsis txog chaw li, puas yog? Yehauvas tsis tsom kwm cov uas tsis xav nrog nws haiv neeg ua ke.1 Khaulee 10:1.

8. Tiam uas Yehausafa nyob, Vajtswv cov tibneeg koom siab li cas?

8 Tiam uas Yehausafa nyob, muaj ib pab tub rog muaj zog heev tuaj tua Vajtswv cov tibneeg. (2 Vaj Keeb Kwm 20:1, 2) Thaum cov tub rog tuaj vij nkaus cov Yixayee, lawv ua li cas xwb? Lawv tso siab plhuav rau Yehauvas thiab thov nws pab lawv. (Nyeem 2 Vaj Keeb Kwm 20:3, 4.) Cov Yixayee tsis nyias taus nyias khiav, tiamsis lawv sib sau los ua ib ke. Phau Vajlugkub qhia tias: “Thaum ntawd Yuda cov txivneej sawvdaws thiab lawv tej pojniam thiab tej menyuam yaus menyuam mos kuj sawv ntawm [Yehauvas] xubntiag.” (2 Vaj Keeb Kwm 20:13) Tag nrho ib tsoom Yixayee, cov laus cov hluas tibsi, tso siab rau Yehauvas thiab ua raws nraim li nws tau qhia. Lawv koom ua ib lub siab, Yehauvas thiaj tiv thaiv lawv ntawm lawv cov yeeb ncuab. (2 Vaj Keeb Kwm 20:20-27) Niaj hnub no thaum raug tawm tsam, peb yuav tau koom siab ib yam li cov Yixayee.

9. Peb kawm tau li cas los ntawm cov Khixatia thaum ub?

9 Nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia nyob sib haum xeeb pe hawm Yehauvas ua ke. Xav txog cov Yudai thiab lwm haiv neeg uas los koom cov Khixatia, lawv puav leej “mloog cov tubtxib qhia thiab koom ua ib lub siab sib raug zoo thiab koom noj mov ua ke thiab thov Vajtswv ua ke.” (Tubtxib Tes Haujlwm 2:42) Thaum lawv raug tsim txom hnyav heev, lawv koom ua ib lub siab. Lub sijhawm ntawd lawv yuav tsum sib txhawb tiag, lawv thiaj thev dhau. (Tubtxib Tes Haujlwm 4:23, 24) Thaum peb raug kev tsim txom peb yuav tsum koom siab thiab ib leeg txhawb ib leeg.

SIB KOOM SIAB UA NTEJ YEHAUVAS HNUB LOS TXOG

10. Thaum twg peb yuav tau sib koom siab tiag tiag?

10 Yehauvas hnub los ze heev lawm. Yuav yog ib hnub nyuaj siab heev uas tsis tau muaj dua ib zaug li. Yau-ee sau tias hnub ntawd yuav yog ib hnub “tsaus ntuj thiab tsaus dub nciab.” (Yau-ee 2:1, 2; Xefaniya 1:14) Thaum txog lub sijhawm ntawd, Vajtswv cov tibneeg yuav tau sib koom siab tiag tiag. Nco ntsoov Yexus cov lus: “Txhua lub tebchaws uas tawg faib lawd yeej yuav puam tsuaj.”Mathai 12:25.

11. Peb kawm tau li cas los ntawm Ntawv Nkauj 122:3, 4 txog kev koom siab? (Saib daim duab ntawm sab 22.)

11 Peb yuav koom siab li cas? Xav txog cov tsev hauv lub nroog Yeluxalees puag thaum ub. Lawv tsa tsev sib ti heev, tus sau nkauj thiaj hais tias “Yeluxalees raug rhawv ua lub nroog uas ruaj khov nyob ntom nti.” Cov tibneeg nyob tej tsev zoo li ntawd lawv thiaj tau luag, ib leeg tiv thaiv ib leeg. Thaum tus sau nkauj pom cov tsev ntawd, ua rau nws xav txog lub sijhawm uas tej xeem Yixayee sib sau ua ke los pe hawm Yehauvas. (Nyeem Ntawv Nkauj 122:3, 4.) Tiam no tsuas yuav muaj phem zuj zus xwb. Yog li ntawd tseem ceeb heev rau Yehauvas cov tibneeg sawv “ruaj khov nyob ntom nti” zoo li cov tsev hauv Yeluxalees.

12. Thaum Kau tuaj tawm tsam Yehauvas cov tibneeg, yuav ua li cas peb thiaj dim?

12 Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau peb sib koom siab rau yav pem suab? Exekhee tshooj 38 twb qhia ua ntej lawm tias, “Kau hauv Makau tebchaws” yuav sawv tawm tsam Yehauvas cov tibneeg. Thaum txog lub sijhawm ntawd, tsis txhob pub ib yam dabtsi los cais kom peb tawg ua pab ua pawg. Txhob xav yuam kev tias peb yuav vam tau Xatas lub qab ntuj tiv thaiv peb. Peb yuav tsum nrog nraim peb cov kwvtij. Nco ntsoov tias txawm peb nrog peb cov kwvtij koom ua ib pab ib pawg los, peb yuav tsum tso siab rau Yehauvas thiab mloog nws lus peb thiaj li dim. Yog peb ua li ntawd, Yehauvas thiab Yexus nkawd yuav coj tau peb dhau mus rau hauv lub ntiajteb tshiab. (Yau-ee 2:32; Mathai 28:20) Tiamsis cov uas xav ua ywj siab xwb, koj xav Yehauvas puas yuav cawm lawv?Mikha 2:12.

13. Raws li tej qauv uas peb tau kawm tas los no, cov hluas yuav tsum ua li cas?

 13 Cov hluas, nej puas poo cov kwvtij nkauj muam? Tsis txhob nrog cov hluas li koj hnub nyoog ua ke nkaus xwb. Tsis txhob nyob ib leeg twm zeej thiab. Yav tom hauv ntej, peb sawvdaws tsis hais tus laus tus hluas yuav tau sib pab sib koom siab tiag tiag. Nrog cov kwvtij nkauj muam sib raug zoo thiab zoo siab hlo nrog lawv teev tiam Yehauvas ua ib ke. Qhov uas koj nrog koj cov kwvtij sib koom siab yuav cawm tau koj txojsia!

“PEB YEEJ KOOM TIB LUB CEV”

14, 15. (1) Vim li cas Yehauvas ho cob kom peb sib koom siab tamsim no? (2) Vim peb yog neeg txhaum, Yehauvas qhuab qhia kom peb xyaum li cas?

14 Niaj hnub no, Yehauvas tabtom pab kom peb thiab peb cov kwvtij nkauj muam koom ua “ib lub siab.” (Xefaniya 3:8, 9) Vim tias yav pem suab, nws yuav “sau zog txhua yam uas nyob saum ntuj thiab hauv ntiajteb los nyob hauv Khetos.” (Nyeem Efexau 1:9, 10.) Yehauvas lub ntsiab yog kom txhua yam saum ntuj thiab hauv ntiajteb los koom ua ib tse pe hawm nws. Yehauvas yeej yuav ua raws nraim li nws tau npaj tseg. Cov hluas, nej kuj muaj feem nrog tsev neeg ntawd nyob ua ke mus ib txhis thiab. Koj puas xav nrog Yehauvas lub koom haum koom ua ib lub siab?

15 Yehauvas cob qhia peb tamsim no, xwv thaum lub ntiajteb tshiab los txog peb thiaj nyob sib haum xeeb. Yehauvas yeej ua siab ntev qhia kom peb ib leeg “mob siab” ib leeg, “sib hlub li kwvtij,” ib leeg “txhawb” ib leeg, thiab “ib leeg pab ib leeg kom nyob ruaj” khov. (1 Khaulee 12:25; Loos 12:10; 1 Thexalaunika 4:18; 5:11) Yehauvas paub tias peb yog neeg txhaum, yeej tsis yoojyim rau peb koom ua ib lub siab. Yog li ntawd, nws thiaj qhia kom peb ib leeg “zam txim” rau ib leeg tsis tseg.Efexau 4:32.

16, 17. (1) Vim li cas peb thiaj muaj tej kev sib txoos? (2) Cov hluas kawm tau li cas los ntawm Yexus tus qauv los?

16 Vim li cas peb ho mus koom tej kev sib txoos? Vim tej kev sib txoos yuav pab tau kom peb sib koom siab. Henplais 10:24, 25 qhia kom peb tuaj sib txoos ua ke, ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg kom ua qhov zoo. Yog li ntawd, tsim nyog peb yimhuab mus tej kev sib txoos rau qhov Yehauvas hnub twb los ze lawm.

17 Yexus yeej nyiam nrog Yehauvas cov tibneeg sib txoos ua ke. Thaum nws muaj 12 xyoos, nws niam nws txiv coj nws mus ua Kevcai Hla Dhau hauv Yeluxalees. Tiamsis thaum txog caij mus tsev, nkawd nrhiav tsis pom Yexus. Puas yog Yexus nrog lwm cov hluas ua ke lawm? Tsis yog. Nkawd nrhiav  tau Yexus hauv lub tuam tsev, nws tabtom nrog cov xibhwb tham Vajtswv Txojlus ua ke.Luka 2:45-47.

18. Thaum peb thov Vajtswv yuav pab tau peb yimhuab koom siab li cas?

18 Zoo rau peb thov kom Vajtswv pab tsom kwm peb cov kwvtij nkauj muam. Tej zaum peb thov tsi ntsees rau ib tug twg, thiab thov txog lawv tej kev txhawj xeeb. Yog peb thov Vajtswv li no ces yuav ua rau peb yimhuab sib koom siab. Peb yuav hajyam ncawg peb cov kwvtij thiab hlub tshua lawv. Tseem ceeb rau peb txhawb lawv lub zog thaum peb pom lawv tom tej kev sib txoos thiab. Tsis yog cov laus yuav xyaum li no xwb, tiamsis cov hluas, nej puas tau xyaum li ntawd thiab? Tsis txhob nrog cov neeg hauv Xatas lub qab ntuj sib raug zoo. Tiamsis nrog cov kwvtij nkauj muam sib raug zoo thaum hnub kawg los txog peb thiaj dim.

Peb thov Vajtswv pab tag nrho peb cov kwvtij (Saib nqe 18)

QHIA TIAS PEB “IB LEEG KOOM RAU IB LEEG”

19-21. (1) Qhov uas peb “ib leeg koom rau leeg” ua rau peb sib pab li cas? Piav cov qauv. (2) Koj kawm tau li cas los ntawm qhov uas cov kwvtij sib pab thaum muaj xwm txheej loj?

19 Niaj hnub no muaj ntau tus qauv los qhia tias Yehauvas cov tibneeg “ib leeg koom rau leeg” tiag. (Loos 12:5) Thaum muaj xwm txheej loj xws li cua daj cua dub los raug peb cov kwvtij, lawv txom nyem heev. Peb hlub lawv kawg li thiab xav nqes tes pab lawv. Lub 12 Hlis xyoo 2011, muaj khaub zeeg cua loj heev los nplawm koog pov txwv Mindanao, hauv Philippines teb. Tib hmos xwb, dej nyab 40,000 lub tsev diam. Ntau lub yog peb cov kwvtij tej vaj tse. Ceg Npe-ee tshaj xo tias thaum cov kwvtij saib xyuas xwm txheej loj twb tsis tau npaj tiav, “cov kwvtij nyob lwm qhov twb xa tibneeg tuaj pab lawm.”

20 Hauv Nyiv Pooj teb cov kwvtij raug av qeeg loj heev. Coob leej ntau tus, tej cuab txhiaj cuab tam puam tsuaj tag nrho. Xav txog tus muam Yoshiko. Nws nyob deb li 25 mais (40 kilumev) ntawm lub Tsev Nceeg Vaj. Nws hais tias: “Hnub tom qab av qeeg, kuv xav tsis thoob li thaum tus kwvtij uas ncig xyuas thaj tsam thiab ib tug kwvtij tuaj nrhiav peb.” Nws hais ntxiv tias: “Peb zoo siab kawg li uas lub koom txoos saib xyuas peb ntawm sab kev ntseeg. Lawv tseem pab nqa tsho tiv no, khau, hnab, thiab khaub ncaws pw tuaj rau peb tau siv.” Ib tug kwvtij uas ua haujlwm saib xyuas tej xwm txheej hais tias: “Cov kwvtij thoob Nyiv Pooj teb koom siab sib pab. Cov kwvtij uas nyob puag tim tebchaws United States tseem tuaj pab thiab. Thaum peb nug lawv tias yog vim li cas lawv thiaj tuaj deb ua luaj, lawv teb tias. ‘Peb nrog peb cov kwvtij hauv Nyiv Pooj koom ib lub siab, thiab lawv cheem tsum kev pab.’ ” Koj puas zoo siab nyob hauv ib lub koom haum uas sib pab thiab sib hlub npaum li no? Yehauvas yeej zoo siab heev thaum nws pom peb nyob sib haum xeeb li no.

21 Yog tias peb xyaum sib txhawb sib pab tamsim no, yav pem suab thaum peb raug kev nyuaj siab peb yuav sawv khov kho. Yog tias muaj ib hnub, peb hu tsis tau peb cov kwvtij nyob txawv tebchaws lawm los, peb yeej yuav nrog cov kwvtij uas nyob hauv peb teb peb chaw sib koom siab. Ib tug muam hauv Nyiv Pooj teb hu ua Fumiko tau pom cua daj cua dub hlob heev los raug nws thaj tsam. Nws hais tais: “Hnub kawg los ze heev lawm. Peb yuav tsum rau siab ntso pab peb cov kwvtij viv ncaus. Tshuav tsis ntev lawm xwb yuav tsis muaj cua daj cua dub li nimno lawm.”

22. Qhov uas peb koom siab yuav pab peb li cas yav tom hauv ntej?

22 Cia npaj tamsim no rau Yehauvas hnub. Kav tsij nrog koj cov kwvtij nkauj muam sib koom siab tiag tiag. Thaum Xatas lub qab ntuj phem no raug rhuav tshem, Yehauvas yuav cawm nws cov tibneeg ib yam li yav thaum ub. (Yaxaya 52:9, 10) Txawm koj laus koj hluas los, koj yuav tsum nrog nraim Vajtswv cov tibneeg koj thiaj dim hnub ntawd. Lwm zaj peb yuav kawm seb yog vim li cas peb thiaj nco txiaj ntsim rau tej uas Yehauvas twb pub rau peb lawm.