PHAU TSOM FAJ Lub 12 Hlis Xyoo 2014 | Koj Yeej Nrog Tau Vajtswv Sib Raug Zoo

Raws li koj xav, Vajtswv puas nyob deb ntawm peb? Peb puas muaj cuab kav nrog Vajtswv sib raug zoo?

THAWJ ZAJ

Koj Puas Nyob Ze Vajtswv?

Thoob ntiajteb, muaj coob leej ntau tus tso siab tias Vajtswv yuav lawv ua nws cov phoojywg.

THAWJ ZAJ

Koj Puas Paub Thiab Siv Vajtswv Lub Npe?

Vajtswv qhia rau hauv phau Vajlugkub tias: “Kuv yog Yehauvas. No yog kuv lub npe.”

THAWJ ZAJ

Koj Puas Nrog Vajtswv Sib Txuas Lus?

Thaum peb thov Vajtswv peb nrog nws tham, tiamsis peb yuav ua li cas hnov nws lub suab hais peb?

THAWJ ZAJ

Koj Puas Ua Li Vajtswv Hais?

Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus, tiamsis yuav kom peb yuav ua tau Vajtswv ib tug phoojywg tshuav ib yam uas peb yuav tau ua ntxiv thiab.

THAWJ ZAJ

Tsis Muaj Ib Lub Neej Zoo Tshaj No Lawm

Peb yam uas pab tau koj ua Vajtswv ib tug phoojywg zoo.

‘Cia Li Mloog Thiab Nkag Siab’

Yexus muab lus piv txwv txog lub noob zaub, cov keeb, tus tub luam, thiab hub nyiaj. Cov lus piv txwv ntawd txhais li cas?

Koj Puas “To Taub” Lub Ntsiab?

Yexus cov lus piv txwv txog tus tseb noob, lub vas, thiab tus tub loj leeb txhais li cas?

“Qhov Uas Thoob Tsib To Nrog Ua Rau Neeg Tsis Chim Sai”

Nyeem txog Vajntxwv Davi, tus uas kav Yixayee tebchaws lub neej. Nws tus qauv yuav pab koj tswj koj lub siab thaum lwm tus ua rau koj npau taws.

Puas Zoo Rau Peb Qev Txais Luag Nyiaj?

Phau Vajlugkub lub tswvyim pab koj txiav txim zoo.

Koom Siab Rau Lub Sijhawm Kawg No

Muaj 4 tug qauv uas qhia tias tseem ceeb rau peb koom siab, thiab hajyam tseem ceeb rau peb koom siab rau yav tom hauv ntej

Koj Puas Saib Tej Uas Yehauvas Pub Rau Koj Rau Nqe?

Yuav ua li cas koj thiaj saib tej uas Yehauvas pub rau koj rau nqe?

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Yuav qhia Vajtswv txoj xov li cas thiaj raug koj tus menyuam lub siab?