Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Peb Yuav Tsum Coj Dawb Huv Rau Txhua Yam

Peb Yuav Tsum Coj Dawb Huv Rau Txhua Yam

“Nej yuav tsum ua neeg dawb huv rau txhua yam uas nej ua ib yam li ntawd.”1 PETUS 1:15.

1, 2. (1) Yehauvas xav kom nws cov tibneeg coj li cas? (2) Zaj no yuav teb cov lus nug twg?

VAJTSWV tshoov kom tus tubtxib Petus siv cov lus hauv phau Levi Tej Kevcai los qhia cov Khixatia. Nws piav tias cov Khixatia yuav tsum coj lub neej dawb huv ib yam li cov Yixayee thaum ub. (Nyeem 1 Petus 1:14-16.) Yehauvas yog tus “dawb huv” nws thiaj xav kom cov xaiv tseg thiab lwm pab yaj ua neeg dawb huv rau txhua yam uas lawv ua.Yauhas 10:16.

2 Hauv zaj no peb yuav kawm txog tej hauv paus ntsiab lus uas nyob rau phau Levi Tej Kevcai. Cov ntsiab lus ntawd pab kom peb pom tias Yehauvas xav kom peb coj lub neej dawb huv li cas. Zaj no yuav teb cov lus nug no: Peb yuav tsum ceev faj txhob hla Vajtswv txoj kevcai li cas? Levi Tej Kevcai qhia kom peb txhawb Yehauvas lub hwjchim kav li cas? Peb kawm tau li cas los ntawm txojkev tua tsiaj theej txhoj?

CEEV FAJ TXHOB HLA VAJTSWV TXOJCAI

3, 4. (1) Vim li cas cov Khixatia yuav tsum ceev faj txhob hla phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus thiab tej kevcai? (2) Vim li cas tseem ceeb rau peb txhob cib nyeej rau lwm tus?

3 Yog peb xav ua haum Yehauvas siab peb yuav tsum coj raws li nws tej hauv paus ntsiab lus thiab nws tej kevcai. Peb yuav tsum coj tus cwj pwm zoo es txhob nrhiav kev los cov nyom tej kevcai ntawd.  Niaj hnub no peb tsis coj Mauxe Txoj Kevcai lawm tiamsis txoj kevcai ntawd tseem pab kom peb paub txog tej uas Yehauvas nyiam thiab ntxub. Cia peb kawm txog ib lo lus sam hwm uas Yehauvas hais rau cov Yixayee, seb pab peb li cas niaj hnub no. Yehauvas hais tias: “Nej tsis txhob ua phem pauj phem lossis cib nyeej rau nej haiv neeg mus li. Nej yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li nej hlub nej tus kheej. Kuv yog [Yehauvas].”Levi Tej Kevcai 19:18.

4 Yehauvas tsis xav kom peb ua phem pauj phem lossis cib nyeej rau ib tug twg hlo li. (Loos 12:19) Yog tias peb txhob txwm tsis mloog Vajtswv tej kevcai thiab nws tej hauv paus ntsiab lus ces yuav ua rau Xatas zoo siab heev. Tej zaum kuj ua rhuav Vajtswv lub npe thiab. Txawm tias lwm tus txhob txwm ua phem rau peb los, peb yuav tsum tsis txhob muab khaws chim lossis tu siab mus li. Phau Vajlugkub muab peb piv rau “lub tais av” uas rau npauj nyiag npauj kub. Tej npauj nyiag npauj kub ntawd piv txog peb tes num rau Vajtswv. (2 Khaulee 4:1, 7) Yog peb pheej cib nyeej tas zog, ces zoo ib yam li peb muab tej kua roj kua xeb los hliv xyaw tej npauj nyiag npauj kub hauv lub tais av ntawd. Puas tsim nyog peb ua li ntawd?

5. Peb kawm tau li cas los ntawm Aloo thiab nws 2 tug tub? (Saib daim duab ntawm sab 17.)

5 Hauv Levi Tej Kevcai 10:1-11 peb nyeem txog Aloo tsev neeg. Yehauvas tau tso hluavtaws los hlawv Aloo 2 tug tub Nada thiab Anpihu nkawd tuag kiag. Qhov no mob Aloo siab tshaj plaws li. Tiamsis Vajtswv sam hwm tsis pub Aloo quaj nws 2 tug tub li. Aloo yuav tsum muaj kev ntseeg heev, nws thiaj coj tau raws li Vajtswv hais. Phau Vajlugkub muaj lus sam hwm tias yuav kom peb dawb huv, peb yuav tsum tsis txhob nrog ib tug nruab ze lossis phoojywg uas raug rho tawm hauv lub koom txoos mus, tham li. Ua li peb puas coj raws li ntawd?Nyeem 1 Khaulee 5:11.

6, 7. (1) Thaum peb cov nruab ze caw peb mus nqes tes ua kevcai tshoob kos, peb yuav tsum xav txog dabtsi? (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (2) Peb yuav piav li cas kom peb cov kwvtij to taub tias peb tsis koom lawv?

6 Tej zaum peb yuav tsis raug tej teeb meem zoo li Aloo thiab nws tsev neeg. Tiamsis yog peb cov nruab ze uas tsis ntseeg Yehauvas ho caw peb mus nqes tes ua tej kevcai tshoob kos, puas zoo rau peb ua thiab? Phau Vajlugkub tsis txwv qhov uas peb mus tshwm ntawm lawv rooj tshoob, tiamsis peb yuav tsum tshawb nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ua ntej, peb thiaj paub txiav txim seb peb raus tes puas tau nrog tej kevcai ntawd. *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

7 Thaum peb mloog Yehauvas lus thiab ua neeg dawb huv raws li nws siab nyiam, yuav ua rau peb cov nruab ze xav yuam kev rau peb. (1 Petus 4:3, 4) Yog tias lawv caw kom peb mus raus tes nrog tej kevcai uas hla Vajtswv Txojlus, peb yuav hais li cas rau lawv? Peb yeej tsis xav ua rau lawv tu siab. Yog li ntawd, peb yuav tsum ua tib zoo piav peb txojkev ntseeg rau lawv. Txhob tos ti nkaus es mam qhia tias peb tsis kam mus pab. Zoo rau peb ua lawv tsaug uas lawv hu txog peb thiab. Ib txhia Timkhawv  piav tias lawv tsis kam lees pab rau qhov yuav muaj tej yam uas lawv raus tes tsis tau, ces yuav hajyam ua rau cov nruab ze tu siab xwb. Yog peb piav li no ces peb yuav tsis ua tej yam uas txhaum Vajtswv.

TXHAWB YEHAUVAS LUB HWJCHIM KAV

8. Phau Levi Tej Kevcai txhawb Yehauvas lub hwjchim kav li cas?

8 Phau Levi Tej Kevcai qhia tas qhia thiab kom txhawb Yehauvas lub hwjchim kav. Muaj tshaj li 30 zaus qhia tias tej kevcai no yog Vajtswv ua tus hais tawm. Mauxe twb paub li ntawd nws thiaj ua txhua yam raws li Vajtswv sam hwm. (Levi Tej Kevcai 8:4, 5) Peb yuav tsum ua txhua yam raws li Vajtswv sam hwm thiab. Vajtswv lub koom haum yeej yuav pab peb, tiamsis muaj tej lub sijhawm Dab Ntxwg Nyoog yuav sim peb txojkev ntseeg thaum peb nyob ib leeg xwb. Yav thaum ub Xatas twb sim Yexus li ntawd. (Luka 4:1-13) Yog li ntawd, tseem ceeb rau peb tso siab rau Vajtswv thiab txhawb Nws lub hwjchim kav, peb thiaj sawv khov kho thaum muaj kev sim siab.Paj Lug 29:25.

9. Vim li cas tibneeg ho ntxub Vajtswv cov tibneeg?

9 Yexus twb qhia ua ntej lawm tias Vajtswv cov tibneeg thoob ntiajteb yeej yuav raug luag ntxub. Nws hais li no rau nws cov thwjtim: “Lub sijhawm ntawd luag yuav muab nej cob rau kev tsim txom thiab muab nej tua pov tseg. Ib tsoom tebchaws sawvdaws yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe.” (Mathai 24:9) Vim li cas ib txhia ho ntxub peb ua luaj? (Loos 13:1-7) Lawv ntxub peb rau qhov peb zwm rau Yehauvas txojkev kav. Peb tsuas pe hawm Yehauvas “ib leeg xwb,” thiab peb yuav mloog Yehauvas lus ua ntej lwm tus. (Mathai 4:10) Peb yeej yuav tsis hla Vajtswv tej hauv paus ntsiab lus thiab nws tej kevcai li. Txawm luag yuav ntxub peb li cas los xij, peb yuav tshaj tawm txoj xov zoo tsis tseg. Peb yuav ua ib co pejxeem uas paub tab paub cai. Peb yuav coj lub neej dawb huv rau txhua fab, tsis hais coj ncaj coj ncees, thiab coj zoo coj huv.

10. Ua li cas rau ib tug kwvtij uas tau ntxeev siab?

10 Peb twb “tawm hauv lub ntiajteb lawm,” yog li ntawd tsis tsim nyog peb koom nrog kev xaiv nom xaiv tswv, lossis kev tsov kev rog li. (Nyeem Yauhas 15:18-21; Yaxaya 2:4.) Ib txhia Khixatia twb ua kevcai raus dej lawm tiamsis lawv tseem mus koom tes nrog kev nom kev tswv thiab. Lawv ib txhia kuj ntxeev dua siab tshiab thiab rov los teev tiam Yehauvas li qub. (Ntawv Nkauj 51:17) Tiamsis muaj tej txhia tsis rov los li lawm. Tau muaj li ntawd rau lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2. Thoob tebchaws Hungary, peb cov kwvtij raug ntes kaw hauv tsev loj cuj. Cov nom tswv tau ntes 160 leej kwvtij uas muaj 45 xyoos rov hauv. Lawv yuam kom cov kwvtij ntawd rau npe ua tub rog. Feem coob tsis kam rau npe, tiamsis muaj 9 tug kuj rau npe thiab txais khaub ncaws tub rog mus hnav. Tau 2 xyoos tom qab ntawd, ib tug kwvtij uas tau ntxeev siab ntawd raug txib mus tua ib pab Timkhawv. Nws tus kwvtij uas niam txiv ib plab yug kuj nyob hauv pab uas nws yuav tsum tua ntawd thiab! Tiamsis thaum kawg ho tsis tua.

MUAB YAM ZOO TSHAJ XYEEM RAU YEHAUVAS

11, 12. Peb kawm tau li cas los ntawm cov Yixayee tej kevcai xyeem?

11 Mauxe Txoj Kevcai qhia meej tias cov Yixayee yuav tsum tua tsiaj thiab muab tej qoob loo fij rau Yehauvas. (Levi Tej Kevcai 9:1-4, 15-21) Lawv yuav tsum muab tej uas zoo kawg nkaus xyeem rau Yehauvas xwb. Vim li cas? Vim tias tej uas lawv xyeem piv txog Yexus lub cev zoo kawg nkaus uas nws muab xyeem rau Vajtswv. Yehauvas yeej qhia ntxaws ntxaws rau nws cov tibneeg tias lawv yuav tsum xyeem tsiaj li cas. Levi Tej Kevcai 12:6 qhia tias thaum ib leej niam yug menyuam, nws yuav tsum ua kevcai xyeem raws li no: “Thaum puv sijhawm uas ua kevcai ntxuav lawd, txawm yog yug tub yug ntxhais los nws yuav coj ib tug menyuam yaj hnub nyoog ib xyoos mus rau tus pov thawj ntawm qhov rooj tsev ntaub sib ntsib ua kevcai hlawv huvsi xyeem, thiab coj ib tug rhaws nquab nyeg lossis ib tug nquab taug mus ua kevcai xyeem daws txim.” Raws li txojcai no, Yehauvas yeej tsis hais kom cov  Yixayee muab tshaj li lawv muab tau. Yehauvas thiaj sam hwm tias yog ib leeg niam muab tsis taus ib tug yaj, ces nws muab 2 tug nquab xyeem los tau thiab. Vajtswv sam hwm li no rau qhov nws hlub tibneeg thiab nws paub tias lawv pub tsis tau sib npaug zog. (Levi Tej Kevcai 12:8) Tus muab ntau muab tsawg los, Yehauvas hlub thiab nco txiaj ntsig ib yam. Peb kawm tau li cas los ntawm tej kevcai no?

12 Tus tubtxib Povlauj txhawb kom cov Khixatia “xyeem tej lus ntawm lub qhov ncauj.” (Henplais 13:15) Peb ua li ntawd thaum peb mus tshaj tawm txog Yehauvas lub npe. Cov kwvtij nkauj muam uas tsis hnov lus los, piav tes qhuas Yehauvas. Cov Khixatia uas muaj mob muaj nkeeg es tawm tsis tau mus qhovtwg, qhuas Yehauvas thaum lawv sau ntawv thiab hu xov tooj mus tshaj tawm, thiab qhia Vajlugkub rau cov neeg uas tuaj xyuas lawv. Txawm peb xyeem ntau xyeem tsawg los, tsim nyog peb muab qhov zoo tshaj plaws xyeem rau Yehauvas raws li peb tus peevxwm.Loos 12:1; 2 Timaute 2:15.

13. Vim li cas tseem ceeb rau peb xa sijhawm mus rau cov kwvtij?

13 Peb hlub Yehauvas peb thiaj lauj sijhawm los qhuas nws. (Mathai 22:37, 38) Txhua lub hlis peb yuav tsum suav peb cov sijhawm qhia Vajlugkub mus rau cov kwvtij. Peb xav li cas txog qhov ntawd xwb? Qhov uas peb xa sijhawm mus rau cov kwvtij kuj yog peb hwm thiab kub siab rau Yehauvas thiab. (2 Petus 1:7) Tsis yog peb mus qhia Vajlugkub kom tau sijhawm xwb. Xav txog cov laus thiab cov muaj mob uas tsuas qhia tau 15 feeb xwb. Yehauvas txaus siab tias lawv ua npaum li lawv ua tau. Yehauvas paub tias cov kwvtij nkauj muam ntawd yeej hlub nws thiab xav ua nws cov Timkhawv. Ib yam li cov Yixayee thaum ub uas txom nyem heev, cov laus thiab cov muaj mob zoo siab hlo xyeem tej uas lawv muaj. Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb xa sijhawm mus rau cov kwvtij ces hauv paus loj yuav muab suav ua ke nrog peb cov kwvtij thoob ntiajteb. Lawv suav sijhawm li no lub koom haum thiaj pom qab npaj tej uas cheem tsum mus tshaj tawm rau yav pem suab. Twb yog vim li ntawd, thiaj tseem ceeb ua luaj rau peb suav peb cov sijhawm qhia Vajlugkub mus rau cov kwvtij.

KAWM VAJLUGKUB THIAB QHUAS YEHAUVAS

14. Vim li cas peb yuav tsum xav txog peb txojkev kawm Vajlugkub?

14 Tej hauv paus ntsiab lus hauv Levi Tej Kevcai zoo kawg li, puas yog? Cov ntsiab lus no yeej ua rau peb nco txiaj ntsim tias Yehauvas npaj phau ntawv Levi Tej Kevcai no rau hauv phau Vajlugkub. (2 Timaute 3:16) Tej no puas ua rau koj hajyam xav coj lub neej dawb huv? Yehauvas xav kom peb muab qhov zoo tshaj pub rau nws xwb, thiab yeej tsim nyog peb ua li ntawd. Tej zaum cov ntsiab lus no kuj ua rau koj yimhuab xav tshawb nrhiav Vajlugkub ntxiv thiab. (Nyeem Paj Lug 2:1-5.) Xav seb koj puas siv sijhawm los tshawb nrhiav phau Vajlugkub tiag. Muab cov lus nug no los xav: ‘Kuv puas muab qhov zoo tshaj pub rau Yehauvas? Kuv puas cia tej kev lomzem ua si, xws li kev saib this vis (TV), kev tua nkees (video games/jeux vidéo), ntaus pob, thiab lwm yam los tab kaum kuv txojkev ntseeg?’ Yog tias tej kev ua si pheej tab kaum koj, ces ua tib zoo xav txog Povlauj cov lus hauv phau ntawv Henplais.

Koj puas muab kev kawm Vajlugkub thiab kev pe hawm ua ib tsev neeg tso ua ntej hauv koj lub neej? (Saib nqe 14)

15, 16. Ua cas Povlauj hais ho phua hlo rau cov Henplais?

15 Povlauj hais ncaj qha rau cov Khixatia Henplais tias: “Nej ntsej lag tag lawm.” (Nyeem Henplais 5:7, 11-14.) Ua cas nws thiaj  hais hlo li ntawd rau lawv? Vim tias nws hlub lawv ib yam li Yehauvas hlub. Nws txhawj tsam lawv txojkev ntseeg tsis loj hlob. Tsim nyog cov Henplais txawj mus qhia lwm tus, tiamsis lawv ho cheem tsum lwm tus tuaj qhia lawv, rau qhov lawv tsis kawm tej ntsiab lus tob tob hauv Vajtswv Txojlus. Nws thiaj hais tias zoo li lawv noj tsis taus “zaub mov tawv,” lawv tseem noj mis xwb. Peb kawm tau li cas los ntawm qhov no?

16 Yeej zoo rau peb paub tej ntsiab lus yoojyim hauv phau Vajlugkub. Tiamsis peb yuav tsum xyaum noj tej “zaub mov tawv” los yog tshawb nrhiav tej ntsiab lus tob tob hauv phau Vajlugkub, peb txojkev ntseeg thiaj yuav loj hlob. Xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas nquag tshawb nrhiav tej ntsiab lus tob tob hauv phau Vajlugkub? Los yog kuv tsuas kawm tej yam ntiav ntiav xwb? Kuv puas thov Vajtswv tsis tu ncua? Yog tias kuv tsis kub siab ua tej no, puas yog tim kuv kawm Vajlugkub tsis txaus?’ Nco ntsoov tias tsis yog peb tshaj tawm txoj xov zoo rau tibneeg xwb, tiamsis peb xav pab kom lawv los ua Yexus cov thwjtim thiab.Mathai 28:19, 20.

17, 18. (1) Vim li cas peb yuav tsum xyaum noj tej “zaub mov tawv”? (2) Puas txhaum rau peb haus cawv ua ntej mus kev sib txoos?

17 Yeej tsis yoojyim rau coob leej ntau tus siv sijhawm los kawm Vajlugkub. Yehauvas yeej tsis xav ua rau peb txaj muag kom peb lam kawm xwb. Nco ntsoov tias txawm peb paub Yehauvas ntev li cas los xij, peb yuav tau noj tej “zaub mov tawv” peb thiaj yuav coj tau lub neej dawb huv mus li.

18 Yuav kom peb ua tau neeg dawb huv, peb yuav tsum ua tib zoo kawm Vajtswv Txojlus thiab ua raws nraim li Vajtswv hais kom peb ua. Aloo 2 tug tub Nada thiab Anpihu raug txim tuag. Yog vim li cas? Vim nkawd “muab tej hluavtaws . . . uas tsis dawb huv siv hlawv xyeem” rau Yehauvas. Tej zaum lub sijhawm ntawd nkawd tabtom qaug cawv. (Levi Tej Kevcai 10:1, 2) Tom qab nkawd tuag lawm, Vajtswv hais li no rau Aloo hauv Levi Tej Kevcai 10:8-11. (Nyeem.) Puas yog cov nqe Vajlugkub no qhia tias txhaum rau peb haus cawv ua ntej peb mus kev sib txoos? Cia peb ua tib zoo xav txog qhov no. Niaj hnub no peb tsis coj Mauxe Txoj Kevcai lawm. (Loos 10:4) Yog li ntawd, hauv tej lub tebchaws tej zaum cov kwvtij nkauj muam kuj haus mentsis cawv thaum noj hmo, ua ntej mus kev sib txoos. Thaum ub cov Yixayee ua Kevcai Hla Dhau, lawv kuj hliv 4 khob cawv los haus. Thaum Yexus nrog nws cov tubtxib sib cog lus, nws muab cawv rau lawv haus ua piv txwv txog nws cov ntshav thiab. (Mathai 26:27) Phau Vajlugkub txwv tsis pub qaug dej qaug cawv. (1 Khaulee 6:10; 1 Timaute 3:8) Muaj ib txhia Khixatia lub siab tsis kheev, lawv thiaj tsis kam haus ib qho cawv kiag li ua ntej lawv yuav mus pe hawm Vajtswv lossis ua nws tes haujlwm. Nco ntsoov tias ib lub tebchaws nyias muaj nyias tej kev coj noj coj ua. Yog li ntawd, cov Khixatia nyias yuav tsum txiav txim nyias thiab txawj muab tej “uas dawb huv cais tawm ntawm tej uas yog neeg li.” Yog lawv paub ntsuas li no ces lawv yuav ua tau neeg dawb huv thiab ua tau haum Yehauvas siab.

19. (1) Peb yuav tsum siv dabtsi thaum peb pe hawm ua ib tsev neeg, los yog kawm ib leeg xwb? (2) Koj yuav coj lub neej dawb huv li cas?

19 Yog tias peb ua tib zoo tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus, peb yuav pom tej hauv paus ntsiab lus uas zoo kawg nkaus. Thaum peb nrog peb tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke los yog kawm ib leeg xwb, peb yuav tau siv tej twj uas lub koom haum tau npaj tseg, peb thiaj kawm tau zoo. Kawm kom peb hajyam paub Yehauvas thiab nws lub ntsiab zoo dua qhov qub, peb thiaj txav ze rau nws. (Yakaunpau 4:8) Thov Vajtswv ib yam li tus sau nkauj tau thov no: “Thov qheb kuv qhov muag kom kuv thiaj li pom tej txujci phimhwj hauv koj txoj kevcai.” (Ntawv Nkauj 119:18) Tsis txhob hla tej hauv paus ntsiab lus thiab tej kevcai hauv phau Vajlugkub. Cia li zoo siab hlo mloog Yehauvas lus thiab kub siab lug ua “tes haujlwm qhia Vajtswv txoj xov zoo.” (1 Petus 1:15; Loos 15:16) Peb yuav tsum peem tiag, ua neeg dawb huv rau tiam kawg no. Thov kom peb txhua leej txhua tus coj tau dawb huv rau txhua fab thiab txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav.