Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2014

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Yexus puas tau tsa cov tuag sawv rov qab los tiag?

Yexus tsa Laxalau sawv rov qab los, txawm tias Laxalau twb tuag tau 4 hnub lawm

Phau Vajlugkub qhia meej tias Yexus yeej tsa tau cov tuag sawv rov qab los tiag. Vajtswv Txojlus tsis yog dab neeg rau qhov phau Vajlugkub qhia tias tej txujci ntawd muaj tshwm sim rau lub tebchaws twg, thiab lub caij twg tibsi. Xav txog xyoo 31 T.Q.Y., muaj ib pab neeg coob coob nrog Yexus mus ntawm Khapena-u mus rau lub moos Na-i. Yexus lawv txawm mus ntsib ib co neeg uas tabtom kwv tuag tuaj txog ntawm kev. Nyeem Vajtswv Txojlus seb Yexus tau ua dabtsi. Koj yeej ntseeg tau zaj no rau qhov muaj nyob rau hauv phau Vajlugkub thiab muaj coob leej ua timkhawv pom qhov txujci no.Nyeem Luka 7:11-15.

Yexus kuj tau tsa nws tus kwvluag Laxalau sawv rov qab los thiab. Laxalau twb tuag tau 4 hnub lawm. Koj yeej ntseeg tau zaj no vim muaj coob tus ua timkhawv pom Yexus tsa Laxalau sawv hauv qhov tuag rov los.Nyeem Yauhas 11:39-45.

Vim li cas Yexus thiaj tsa cov tuag sawv?

Yexus khuvleej tibneeg heev nws thiaj tsa cov tuag sawv rov qab los. Nws kuj tsa cov tuag los ua pov thawj tias nws muaj hwjchim kov yeej txojkev tuag. Nws Leej Txiv Yehauvas yog tus pub lub hwjchim no rau nws.Nyeem Yauhas 5:21, 28, 29.

Qhov uas Yexus tsa cov tuag sawv rov qab los qhia meej tias tej uas Yexus cog tseg rau yav tom hauv ntej yeej yuav muaj tseeb. Nws yuav tsa coob leej ntau tus sawv rov qab los. Nws kuj yuav tsa cov neeg tsis ncaj ncees uas ib txwm tsis paub txog Vajtswv li. Thaum cov ntawd sawv rov qab los, lawv yuav muaj sijhawm los paub thiab hlub Vajtswv Yehauvas.Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 24:15.