Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2014

Qhov Uas Yexus Sawv Rov Qab Los Pab Tau Peb Li Cas?

Qhov Uas Yexus Sawv Rov Qab Los Pab Tau Peb Li Cas?

“Twb ciaj sawv los lawm.”MATHAI 28:6.

1, 2. (1) Cov thawj coj nug Petus txog dabtsi thiab Petus teb lawv li cas? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Ua cas Petus ho ua tau siab tawv ua luaj?

TSIS ntev tom qab Yexus tuag, tus tubtxib Petus tau ua ib qho txujci kho ib tug txivneej ceg tawv. Thaum Yudai cov thawj coj hnov li ntawd, lawv chim kawg li lawv thiaj coj Petus mus kom. Lawv twb yog cov uas ntaus tswvyim muab Yexus tua pov tseg ntag. Lawv nug Petus tias: “Neb siv leejtwg li hwjchim thiab siv leejtwg lub npe ua tej haujlwm no?” Petus cia li teb hlo tias: “Twb yog vim Yexus Khetos uas yog neeg Naxale lub npe uas nej muab teem rau saum tus [“ncej ntoo,” NW] thiab Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov los, mas tus yawg uas sawv ntawm nej xubntiag no thiaj zoo kiag.”Tubtxib Tes Haujlwm 4:5-10.

2 Hmo uas Yexus raug tua pov tseg Petus ntshai heev nws twb tsis kam lees Yexus 3 zaug. (Malakau 14:66-72) Nimno Petus tsis ntshai li lawm, nws muaj peevxwm teb tau cov thawj coj tibsi. Ua cas Petus ua tau siab tawv li no? Petus muaj Yehauvas lub hwj huam dawb huv pab nws. Petus paub thiab tso siab plhuav tias Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj sia lawm tiag. Ua cas Petus ho paub tseeb npaum li ntawd? Dabtsi yuav pab tau peb tso siab ib yam li Petus?

3, 4. (1) Ua ntej Yexus, Vajtswv cov tub qhe puas tsa tau cov tuag sawv rov qab los? (2) Yexus tsa leejtwg sawv ciaj rov qab los?

3 Yexus cov tubtxib yeej paub tias Vajtswv tsa tau cov tuag sawv rov los. Yav thaum ub Vajtswv twb pub hwjchim rau Eliya thiab  Elisa tsa tau cov tuag sawv. (1 Vajntxwv 17:17-24; 2 Vajntxwv 4:32-37) Muaj ib zaug thaum tibneeg tabtom kwv tuag mus faus, lawv muab tus tuag pov rhees rau hauv Elisa lub ntxa. Thaum lub cev tuag nphav raug Elisa cov pob txha, tus tuag cia li ciaj sawv rov qab los. (2 Vajntxwv 13:20, 21) Thaum cov Khixatia hnov tej no lawv yeej ntseeg tias muaj tseeb, ib yam li peb ntseeg Vajtswv Txojlus thiab.

4 Thaum peb nyeem txog cov uas Yexus tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los txhawb peb zog kawg li, puas yog? Xav txog lub sijhawm uas Yexus tsa tus poj ntsuam tib leeg tub sawv rov qab los, ua rau nws xav tsis thoob li. (Luka 7:11-15) Thiab xav txog lub sijhawm uas Yexus tsa ib tug mentxhais sawv rov los, nws niam nws txiv kuj zoo siab kawg li thiab! (Luka 8:49-56) Koj puas nco qab zaj uas Yexus tsa Laxalau sawv? Thaum Laxalau tawm hauv qhov ntxa los, ntshe sawvdaws zoo siab kawg nkaus li.Yauhas 11:38-44.

THAUM YEXUS SAWV ROV LOS

5. Qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los txawv lwm cov li cas?

5 Ua ntej Yexus, twb muaj ib txhia sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Tiamsis lawv sawv rov los muaj lub cev nqaij tawv uas rov txawj tuag li qub. Thaum Vajtswv tsa Yexus sawv, tsis thooj li ntawd. Vajtswv tsa Yexus sawv rov los muaj lub cev plig uas tsis txawj tuag li lawm. (Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 13:34.) Petus sau tias Yexus “lub cev nqaij tawv raug muab tua tiamsis nws rov tau txojsia [“ua ib tug plig,” NW].” Petus sau ntxiv tias Yexus “mus saum ntuj thiab zaum ntawm Vajtswv sab tes xis lawm, muaj cov tubtxib saum ntuj thiab cov timtswv uas kav thiab tej hwjchim nyob hauv nws qab kev tswjhwm.” (1 Petus 3:18-22) Yog li ntawd, qhov uas Vajtswv tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los txawv dua lwm cov tibsi.

6. Thaum Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los txhawb tau nws cov thwjtim li cas?

6 Thaum Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los txhawb tau nws cov thwjtim heev. Yexus cov yeeb ncuab xav tias nws tuag lawm, tiamsis nws twb ciaj sawv los ua ib tug plig muaj hwjchim kawg nkaus. Tsis muaj leejtwg yuav ua tau phem rau nws li lawm. Qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los ua pov thawj tias Yexus yog Vajtswv tus Tub tiag tiag li. Thaum Yexus cov thwjtim paub tias nws sawv lawm tiag, ua rau lawv xyiv fab heev. Lawv tsis txhawj tsis ntshai li lawm. Kuj ua rau lawv yimhuab muaj kev ntseeg thiab kub siab lug ua Vajtswv tes haujlwm ntxiv. Yog Yexus tsis sawv hauv qhov tuag rov qab los ces Vajtswv lub ntsiab yeej yuav tsis tiav, thiab txoj xov zoo kuj tsis muaj qab hau li.

7. (1) Niaj hnub no, Yexus ua haujlwm dabtsi? (2) Peb yuav kawm txog 2 lo lus nug twg?

7 Ib txhia xav tias Yexus tsuas yog ib tug neeg zoo xwb, tiamsis tsis yog li lawv xav. Niaj hnub no Yexus tseem muaj txojsia nyob saum ntuj. Nws saib xyuas tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb. Nws twb ua Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj lawm. Tshuav tsis ntev xwb lub Nceeg Vaj yuav muab txhua yam kev phem hauv ntiajteb no rhuav tshem, thiab tibneeg yuav nyob mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab. (Mathai 5:5) Yog tias Yexus tsis sawv hauv qhov tuag rov qab los ces yuav muaj tsis tau li ntawd ib zaug li. Ua cas peb thiaj ntseeg tau tias Yexus sawv rov qab  los lawm tiag? Qhov uas Yexus sawv rov los pab tau peb li cas tamsim no?

YEHAUVAS KOV YEEJ TXOJKEV TUAG

8, 9. (1) Vim li cas cov thawj coj Yudai ho txib tub rog mus zov Yexus lub ntxa? (2) Thaum 2 tug pojniam mus txog ntawm lub ntxa nkawd pom dabtsi?

8 Thaum lawv muab Yexus tua lawd, cov thawj coj Yudai mus hais li no rau Philaj tias: “Yawg hlob, peb nco tau tias tus neeg dag ntawd thaum nws tseem muaj txojsia nyob nws hais tias, ‘Dhau peb hnub mas kuv yuav ciaj sawv rov los.’ Yog li ntawd thov koj hais kom zov lub qhov ntxa ruaj ruaj kom puv peb hnub, ntshai tsam nws cov thwjtim tuaj nyiag nws lub cev mus thiab hais rau cov pejxeem tias, ‘Nws twb sawv ciaj hauv qhov tuag rov los lawm.’ Ces qhov uas dag zaum no yuav phem heev dua thawj zaug.’ ” Philaj thiaj tso cai rau ib co tub rog mus zov lub qhov ntxa raws li lawv tau thov.Mathai 27:62-66.

9 Lawv muab Yexus zais rau hauv ib lub qhov ntxa uas nyob ntawm ib phab tsua. Muaj ib daim lag zeb txhaws lub rooj ntxas. Cov thawj coj yeej tsis xav kom Yexus sawv li. Tiamsis 3 hnub xwb, Yehauvas tsa Yexus ciaj sawv rov los. Thaum Yexus 2 tug thwjtim uas yog Maivliag Madala thiab muaj dua ib tug Maivliag, tuaj txog ntawm lub ntxa ua ciav luag twb muab daim lag zeb tshem lawm. Ib tug tubtxib saum ntuj zaum ntawm daim lag zeb ntawd. Tus tubtxib saum ntuj hais kom nkawd xauj hauv lub qhov ntxa. Thaum nkawd xauj ua cas tsis pom Yexus lub cev nyob hauv lawm! Tus tubtxib saum ntuj thiaj hais rau nkawd tias: “Nws tsis nyob ntawm no, nws twb ciaj sawv los lawm.” (Mathai 28:1-6) Yexus ciaj lawm tiag!

10. Raws li Povlauj cov lus, ua cas peb thiaj paub tseeb tias Yexus sawv rov los lawm tiag?

10 Ua cas peb thiaj paub tias Yexus sawv rov qab los lawm tiag? Tom qab Yexus sawv rov los nws los tshwm rau cov thwjtim pom tau 40 hnub. Tus tubtxib Povlauj sau li no mus rau cov Khixatia hauv Khaulee: “Rau qhov kuv twb muab zaj uas tseem ceeb kawg nkaus uas kuv tau txais los ntawd cob rau nej lawm, yog qhov uas Khetos tuag vim yog tim peb lub txim raws li sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv, thiab nws raug muab log lawm, hnub peb nws raug tsa sawv rov los raws li sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv, thiab nws los tshwm rau Khefa thiab tshwm rau kaum ob tug thwjtim pom. Dhau ntawd nws los tshwm rau cov kwvtij coob dua tsib puas leej pom rau tib lub sijhawm, cov uas pom ntawd feem coob nimno tseem muaj txojsia nyob, tsuas yog qee leej tsaug zog lawm xwb. Dhau ntawd nws los tshwm rau Yakaunpau thiab cov tubtxib sawvdaws pom. Thaum kawg nws los tshwm rau kuv pom, kuv zoo li tus menyuam uas tsis tau txog caij yug cia li yug lawm.”1 Khaulee 15:3-8.

PLAUB YAM UAS QHIA TIAS YEXUS SAWV LAWM TIAG

11. “Raws li sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv,” Yexus sawv rov los li cas?

11 Yexus sawv rov los “raws li sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv.” Vajtswv Txojlus twb qhia tseg ua ntej tias Yexus yuav sawv hauv qhov tuag rov los. Davi sau cia tias Vajtswv yuav tsis tseg “tus uas hwm” lossis muab siab npuab Nws, rau hauv lub qhov tuag. (Nyeem Ntawv Nkauj 16:10.) Hnub Pheethekhoxate xyoo 33, Petus piav tias tus muab siab npuab ntawd yog Yexus. Petus sau li no: “[Davi] paub ua ntej thiab hais txog qhov uas tus Kheto[s] yuav ciaj sawv rov los hais tias Vajtswv tsis tso nws tseg rau hauv [“lub qhov tuag,” NW] thiab tsis cia nws lub cev lwj.”Tubtxib Tes Haujlwm 2:23-27, 31.

12. Tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, leejtwg pom nws?

12 Thaum Yexus sawv rov los muaj coob leej tau pom nws. Tom qab Yexus sawv rov los, nws tshwm rau nws cov thwjtim pom ntau zaus tau 40 hnub. Lawv pom Yexus ze ntawm lub ntxa, muaj 2 tug ntsib nws ntawm txojkev mus rau lub zos Ema-u, cov thwjtim kuj ntsib nws lwm qhov thiab. (Luka 24:13-15) Thaum Yexus tshwm rau lawv pom nws tau nrog Petus thiab lawv ob peb tug tham. Muaj ib zaug nws kuj tshwm rau 500 tawm leej pom. Muaj coob leej ntau tus ua timkhawv pom Yexus thaum nws sawv hauv qhov tuag rov qab los.  Tej no ua pov thawj tias qhov uas Yexus sawv rov los muaj tseeb tiag.

13. Cov thwjtim puas ntseeg tias Yexus twb sawv rov los lawm tiag?

13 Cov thwjtim kub siab lug tshaj tawm tias Yexus twb sawv lawm tiag. Yexus cov thwjtim raug tsim txom heev. Ib txhia raug muab tua pov tseg vim lawv mus tshaj tawm tias Yexus sawv lawm tiag. Muab xav li no: Yog tias Yexus tsis tau sawv rov los tiag, Petus puas yuav sev nyog nws txojsia mus qhia cov neeg uas ntxub thiab muab Yexus tua pov tseg? Petus thiab cov thwjtim yeej paub tseeb tias Yexus sawv rov los lawm, thiab nws yuav saib xyuas tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Qhov uas Yexus sawv rov los ntawd, ua rau cov thwjtim hajyam tso siab tias Vajtswv yuav tsa lawv sawv thiab. Thaum Xatefanau raug luag muab pob zeb ntaus, nws yeej tso siab plhuav tias Vajtswv yuav tsa nws sawv rov qab los.Tubtxib Tes Haujlwm 7:55-60.

14. Vim li cas koj thiaj ntseeg tau tias Yexus twb sawv rov los lawm tiag?

14 Muaj pov thawj qhia tias Yexus twb sawv ua Vajntxwv lawm thiab nws yog lub Taubhau rau lub koom txoos Khixatia. Cov tseem Khixatia huam vam coob kawg li lawm. Yog Yexus tsis tau sawv hauv qhov tuag rov qab los, puas yuav huam vam coob npaum li ntawd? Yog tias Yexus tsis tau sawv rov los, ces peb yeej tsis hnov txog nws li. Yeej tsim nyog peb ntseeg ruaj nreeg tias Yexus twb sawv lawm tiag, thiab nws tseem saib xyuas tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb.

QHOV UAS YEXUS SAWV ROV LOS PAB TAU PEB

15. Qhov uas Yexus sawv rov los pab tau peb ua siab tawv tshaj tawm txoj xov zoo li cas?

15 Qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los pab tau peb ua siab tawv qhawv tshaj tawm txoj xov zoo. Txij tiam Yexus nyob los, Vajtswv cov yeeb ncuab siv ntau yam los txwv tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Muaj cov uas fav xeeb rau Yehauvas thiab ua nruj ua tsiv, thuam luag cov Khixatia. Muaj cov uas tsa kevcai los txwv Yehauvas tes haujlwm thiab muab cov Khixatia tsim txom tua pov tseg. Txawm li ntawd los, phau Vajlugkub qhia tias: “Tsis muaj ib yam cuab yeej uas tsim los tawm tsam yeej koj.” (Yaxaya 54:17) Peb tsis tas txhawj ntshai cov uas Xatas siv los tawm tsam peb. Yexus yuav pab peb raws li nws tau cog lus. (Mathai 28:20) Txawm peb cov yeeb ncuab yuav ua li cas los, lawv yeej txwv tsis tau peb tes haujlwm ib zaug li!

Qhov uas Yexus sawv rov qab los pab kom peb ua siab tawv tshaj tawm (Saib nqe 15)

16, 17. (1) Qhov uas Yexus sawv rov qab los qhia tseeb li cas? (2) Raws li Yauhas 11:25, Vajtswv pub hwjchim rau Yexus ua dabtsi?

16 Qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los qhia tias tej uas nws tau hais lawd puavleej muaj tseeb. Ib tug uas tshawb nrhiav phau Vajlugkub tau sau tias, yog Yexus Khetos tsis tau sawv hauv qhov tuag rov qab los ces cov Khixatia tsuas yog ib co neeg ruam uas cia siab qhuav qhuav xwb. Povlauj kuj sau tias yog Yexus tsis tau sawv rov qab los ces cov Khixatia tes haujlwm tshaj tawm tsis muaj qab hau li. Cov ntawv Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas, tsuas yog ib zaj keeb kwm txog ib tug txivneej muaj tswvyim heev, uas yeeb ncuab muab tua lawm xwb. Tiamsis Vajtswv twb tsa Yexus ciaj sawv rov los lawm tiag. Qhov ntawd qhia tias tej uas Yexus tau hais yeej muaj tseeb tiag.Nyeem 1 Khaulee 15:14, 15, 20.

17 Yexus hais tias: “Kuv yog qhov uas ciaj sawv rov los thiab yog txojsia. Tus uas ntseeg kuv txawm yog nws tuag lawm los nws yeej yuav muaj txojsia.” (Yauhas 11:25) Yexus lo lus cog tseg no yeej yuav muaj tseeb tiag. Yehauvas twb pub hwjchim rau Yexus tsa cov tuag sawv rov qab los. Nws yuav tsa cov xaiv tseg mus kav saum ntuj ceeb tsheej. Dua li lwm cov yuav sawv rov los nyob hauv lub ntiajteb mus ib txhis. Qhov uas Yexus tau tuag txhiv noob neej thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los, ua pov thawj tias txojkev tuag yuav raug tshem tawm mus ib txhis. Tej no txhawb kom peb tuaj zog tiv dhau tej kev nyuaj siab, txawm yuav ciaj thiab tuag los xij, peb yeej yuav tiv mus li.

18. Qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los qhia tseeb li cas?

18 Qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov  qab los pab kom peb tso siab tias Yexus yuav txiav txim rau peb raws li Yehauvas tej kevcai ncaj ncees. Povlauj qhia rau ib pab neeg hauv Athee tias Vajtswv yuav “txiav txim ncaj ncees rau lub ntiajteb. Thiab Vajtswv pub kom sawvdaws ruaj siab txog zaj no vim nws twb tsa tus ntawd ciaj sawv hauv qhov tuag rov los lawm.” (Tubtxib Tes Haujlwm 17:31) Vajtswv yuav tsa Yexus ua tus txiav txim rau noob neej. Peb paub tseeb tias Yexus hlub tibneeg kawg li, nws yeej yuav txiav txim ncaj ncees xwb.Nyeem Yaxaya 11:2-4.

19. Qhov uas peb ntseeg tias Yexus sawv rov qab los pab peb li cas?

19 Peb xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam vim peb ntseeg tias Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov los lawm. Yog tias Yexus tsis tau tuag thiab tsis tau sawv hauv qhov tuag rov qab los, ces peb kuj ua kev txhaum thiab kev tuag qhev li qub xwb. (Loos 5:12; 6:23) Peb yuav tsis muaj chaw vam, thiab yuav hais li no: “Cia peb noj tiag haus tiag rau qhov tagkis peb yuav tuag.” (1 Khaulee 15:32) Tiamsis vim peb muaj kev ntseeg tias cov tuag yuav sawv rov qab los, peb lub neej thiaj tsis xaus rau kev noj kev haus xwb. Peb niaj hnub nrhiav kev los ua raws li Vajtswv pom zoo.

20. Qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los qhia li cas?

20 Qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los qhia tias Yehauvas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Nws yog tus “pub nqe zog rau cov uas nrhiav nws.” (Henplais 11:6) Yehauvas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab muaj tswvyim tshaj plaws, nws thiaj tsa tau Yexus sawv rov qab los ua ib tug plig uas tsis txawj tuag, nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov txujci no qhia tias Vajtswv muaj hwjchim ua raws li txhua lo uas nws cog tseg. Yehauvas cog lus tias yuav muaj ib tug xeeb ntxwv los txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav ib puas tsav yam. Yexus yog tus xeeb ntxwv ntawd ntag. Nws tuag theej neeg thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiaj muaj raws li Vajtswv tau cog tseg.Chiv Keeb 3:15.

21. Qhov uas Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov los pab tau koj li cas?

21 Peb zoo siab kawg li uas Yehauvas cog lus tias nws yuav tsa cov tuag sawv rov qab los. Hauv phau Vajlugkub, tus tubtxib Yauhas sau tias: “Saib maj, Vajtswv lub chaw nyob nrog neeg nyob lawm. Nws yuav nrog lawv nyob thiab lawv yuav ua nws haiv neeg. Vajtswv yeej yuav nrog lawv nyob thiab ua lawv tus Vajtswv. Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.” Leejtwg qhia cov lus no rau Yauhas sau? Twb yog Yexus Khetos tus uas Vajtswv twb tsa sawv rov los lawm ntag! Yexus qhia rau Yauhas tias: “Sau tej no cia vim tej lus no tso siab tau thiab muaj tseeb.”Qhia Tshwm 1:1; 21:3-5.