Ib txhia xav tias tus Xatas uas hais hauv phau Vajlugkub tsuas piv txog kev limhiam xwb. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias Xatas nrog tau Yexus Khetos thiab Vajtswv tham lus. Yog li ntawd, Xatas yog dabtsi tiag? Cia peb kawm seb Xatas nrog Yexus Khetos thiab Vajtswv tham li cas, peb thiaj paub tias Xatas yog dabtsi tiag.

THAUM XATAS NROG YEXUS THAM

Thaum Yexus pib ua nws tes num, Ntxwg Nyoog sim nws 3 zaug. Thawj zaug, Xatas sim kom Yexus muab pob zeb ntxeev ua ncuav noj. Tom qab ntawd, Ntxwg Nyoog ntxias kom Yexus dhia saum lub tuam tsev mus rau hauv pem teb. Zaum kawg, Xatas muab tag nrho tej tebchaws hauv ntiajteb ntxias kom Yexus pe nws ib pes xwb. Xatas sim Yexus 3 zaug li no, tiamsis Yexus siv Vajtswv Txojlus los teb xwb.Mathai 4:1-11; Luka 4:1-13.

Yexus nrog leejtwg tham? Puas yog Yexus lub siab rov ntxias nws ua txhaum xwb? Muaj tsis tau li ntawd rau qhov phau Vajlugkub qhia tias Yexus “tsis ua txhaum kiag li,” thiab “tsis pom muaj lus dag ntxias nyob hauv nws lub qhov ncauj li.” (Henplais 4:15; 1 Petus 2:22) Yexus yog ib tug neeg zoo kawg nkaus, nws muab siab npuab Vajtswv  tuag nthi. Nws yeej tsis cia tej kev limhiam xeeb rau hauv nws nruab siab. Yog li ntawd, yuav tsum yog ib tug plig ntxias Yexus xwb!

Peb kawm tau li cas ntxiv txog Xatas hauv zaj no? Xav txog cov ntsiab no:

  • Ntxwg Nyoog muab tag nrho tej tebchaws hauv ntiajteb ntxias kom Yexus pe nws ib pes xwb. (Mathai 4:8, 9) Yog tias Xatas tsuas yog kev limhiam xwb ces nws kuj ua tsis tau li ntawd. Tsis tas li ntawd, Yexus yeej paub tias Xatas yuav tsum yog ib tug dab uas muaj hwjchim nws thiaj kav tau tej tebchaws ntawd.

  • Tom qab Xatas sim Yexus tas lawd, phau Vajlugkub hais tias nws “tso Yexus tseg mus . . . txog thaum rov muaj zoo sijhawm.” (Luka 4:13) Raws li nqe ntawd, Xatas yuav tsum yog ib tug plig uas ua yeeb ncuab rau Yexus, nws thiaj tso tau Yexus tseg, puas yog?

  • Tom qab Xatas ncaim lawd, “cov tubtxib saum ntuj los ua koom tu Yexus.” (Mathai 4:11) Cov tubtxib saum ntuj ntawd puas yog ib co plig tiag tiag uas los txhawb thiab pab Yexus? Lawv yuav tsum yog! Yog li ntawd, Xatas yuav tsum yog ib tug plig tiag tiag thiab.

THAUM XATAS NROG VAJTSWV THAM

Nyob rau hauv phau ntawv Yauj, Vajtswv nrog Xatas tham 2 zaug. Vajtswv qhuas tias Yauj muab siab npuab Vajtswv heev. Tiamsis Ntxwg Nyoog liam tias yog Vajtswv tsis foom koob hmoov rau Yauj, Yauj yeej yuav tsis muab siab npuab Vajtswv li. Yehauvas thiaj cia Xatas sim Yauj. * Xatas muab txhua yam uas Yauj muaj rhuav tshem tas thiab tseem ua rau nws cov menyuam tuag tibsi. Xatas kuj ua rau Yauj tau ib tug mob phem heev. Txawm li ntawd los Yauj muab siab npuab Vajtswv tsis tseg. Thaum kawg thiaj pom tias Xatas yog tus dag xwb. Vajtswv mam li foom koob hmoov rau Yauj.Yauj 1:6-12; 2:1-7.

Thaum Vajtswv nrog Xatas tham, Xatas puas yog ib txojkev limhiam uas nyob hauv Vajtswv lub siab xwb? Tsis yog. Phau Vajlugkub hais tias: “Tus Vajtswv no, mas nws txojkev zoo kawg nkaus.” (2 Xamuyee 22:31) Vajtswv Txojlus hais ntxiv tias: “Dawb huv, dawb huv, dawb huv yog Vajtswv [Yehauvas] uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.” (Qhia Tshwm 4:8) Vajtswv yog tus zoo kawg nkaus thiab yog tus dawb huv. Yog li ntawd nws yeej tsis muaj ib qho tsuas qias, tsis muaj ib qho txhaum, thiab tsis muaj ib nplooj siab yuav xav phem li.

Txawm li ntawd los, ib txhia tseem cav tias tsis lam muaj ib tug neeg hu ua Yauj thiab zaj ntawd tsuas yog dab neeg xwb. Tiamsis yog muaj li lawv hais, ua li cas lwm nqe Vajlugkub ho qhia tias muaj Yauj tiag? Cov lus nyob rau Yakaunpau 5:7-11 qhia tias Yauj tus qauv pab kom cov Khixatia ua siab ntev thev kev nyuaj siab. Vajtswv yeej yuav pub nqe zog rau lawv ib yam li Yauj. Yog Yauj thiab tej kev tawm tsam uas Yauj raug tsuas yog dab neeg xwb ces yeej txhawb tsis tau leejtwg lub zog li. Tsis tas li ntawd xwb, Exekhee 14:14, 20 kuj suav tias Yauj yog ib tug neeg ncaj ncees uas muaj kev ntseeg heev ib yam li Nau-a thiab Daniyee. Yog li ntawd, yeej muaj Yauj tiag ib yam li muaj Nau-a thiab Daniyee. Yog muaj Yauj tiag, ces kuj muaj tus uas tawm nws thiab, puas yog?

Raws li 2 zaj no, phau Vajlugkub yeej qhia tseeb tias Xatas yog ib tug plig tiag. Tej zaum koj yuav xav tias, ‘Niaj hnub no nws puas tseem ua tau li cas rau kuv thiab kuv tsev neeg?’

TIAM PEB NYOB NO

Yog tias muaj ib pab tub sab coob heev khiav los rau hauv lub nroog uas koj nyob, yuav zoo li cas xwb? Ntshe yuav ua rau sawvdaws poob siab heev vim yuav muaj kev phem kev qias ntau zuj zus tuaj. Ib yam li ntawd, Xatas thiab cov dab uas tawm tsam Vajtswv, raug ntiab tawm saum ntuj los hauv ntiajteb lawm. Txij thaum ntawd los ib puas tsav yam thoob ntiajteb zoo li cas lawm xwb?

  • Tibneeg thoob ntiajteb siv zog tu teeb meem npaum li cas los, tsuas muaj kev limhiam ntau zuj zus xwb.

  • Txawm cov niam txiv txhawj npaum li cas los, tsuas hajyam muaj tej yeeb yaj kiab, tej nkauj, thiab tej ntaub ntawv uas ntsig txog dab xwb.

  • Txawm tibneeg xav kho npaum li cas los lub ntiajteb tsuas raug puam tsuaj zuj zus lawm xwb.

  •   Lub sim ceeb no phem ua luaj li, yuav tsum yog muaj ib tug tshum kom tibneeg ua tej kev phem ntawd.

Phau Vajlugkub qhia tias Xatas yog tus tshum kom muaj tej teeb meem uas nyob puag ncig peb. Phau Vajlugkub hais tias: “Tus niag zaj yog tus nab txwj nab laug thaum ub uas hu tias Ntxwg Nyoog thiab Xatas, yog tus uas dag ntxias neeg thoob ntiajteb. Nws raug muab pov los rau hauv lub ntiajteb, thiab nws cov tubtxib saum ntuj kuj raug muab pov nrog nws ua ke los thiab . . . lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv′e, nej yuav raug txom nyem vim Ntxwg Nyoog twb nqes los rau hauv nej ua npau taws vog, rau qhov nws paub tias nws lub sijhawm tshuav tsis ntev lawm.” (Qhia Tshwm 12:9, 12) Tom qab coob leej kawm paub txog tej no, lawv mam li pom tias yeej muaj Xatas tiag. Nws yeej yog ib tug plig phem heev uas tshum kom lub qab ntuj no ua phem ua qias.

Peb yuav tiv thaiv tau peb tus kheej li cas? Zaj txuas ntxiv no tham txog qhov no.

^ nqe 12 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.