Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2014

 THAWJ ZAJ | PUAS MUAJ XATAS TIAG?

Puas Muaj Xatas Tiag?

Puas Muaj Xatas Tiag?

Ib tug txivneej hu ua Rogelio hais tias: “Kuv loj hlob hauv tebchaws El Salvador. Thaum twg kuv tawv ncauj mas kuv niam pheej hem tias ‘Ntxwg Nyoog los muab koj ov!’ Tiamsis kuv teb nws tias, ‘Cia nws los nws maj!’ Thaum kuv tseem yau kuv tsis ntseeg tias muaj Xatas, kuv ntseeg tias muaj Vajtswv xwb.”

Koj puas ntseeg li Rogelio thiab? Tus yuav ntseeg li cas los muaj, ib txhia xav li nram no:

  • Tsis muaj Xatas, nws tsuas piv txog kev limhiam xwb.

  • Yeej muaj Xatas tiamsis nws tsis thab tibneeg.

  • Xatas yog ib tug plig muaj hwjchim heev; nws tshum kom tibneeg ua phem.

Raws li cov lus no, tibneeg nyias ntseeg nyias lawm ib yam. Tiamsis puas tsim nyog peb tshawb nrhiav seb Xatas yog leejtwg tiag? Yeej tsim nyog! Yog tsis muaj Xatas ces coob leej ntseeg yuam kev lawm. Yog ho muaj Xatas es nws tsis thab tibneeg, ces tsis tas tibneeg yuav ntshai nws li. Tiamsis yog Xatas ho yog ib tug dab uas dag ntxias tibneeg tiag, ces sawvdaws yuav tau ceev faj.

Ua li, Xatas yog leejtwg tiag? Puas yog Xatas piv txog kev limhiam xwb? Yog muaj Xatas tiag, nws puas ua tau phem rau tibneeg? Yog nws ua tau, koj yuav tiv thaiv koj tus kheej li cas? Cia peb kawm seb phau Vajlugkub qhia li cas txog tej no.