“Nej yuav tsum dawb huv.”LEVI TEJ KEVCAI 11:45.

1. Phau ntawv Levi Tej Kevcai pab peb coj li cas?

YEHAUVAS xav kom nws cov tub qhe txhua tus ua neeg dawb huv. Txhua phau ntawv hauv phau Vajlugkub puavleej txhawb kom ua neeg dawb huv. Tiamsis phau Levi Tej Kevcai qhia txog lub ntsiab no ntau tshaj lwm phau. Yog tias peb ua tib zoo kawm phau ntawv no ces peb yuav paub coj lub neej dawb huv.

2. Phau ntawv Levi Tej Kevcai qhia txog dabtsi?

2 Phau ntawv Levi Tej Kevcai uas Mauxe sau cia, yeej yog Vajtswv tshoov thiab zoo siv los “qhuab qhia, qhuab ntuas.” (2 Timaute 3:16) Txhua tshooj muaj Yehauvas lub npe tshwm txog li 10 zaus. Yog tias peb ua tib zoo kawm phau no, peb yuav paub zam tej kev phem uas puas tsuas Vajtswv lub npe. (Levi Tej Kevcai 22:32) Phau Levi Tej Kevcai txeev hais li no: “Kuv yog Yehauvas.” Cov lus no pab kom peb nco ntsoov mloog Yehauvas lus. Zaj no thiab zaj txuas ntxiv yuav piav txog tej ntsiab lus hauv phau Levi Tej Kevcai, uas yuav pab kom peb txojkev pe hawm dawb huv.

YUAV TSUM DAWB HUV

3, 4. Qhov uas lawv muab dej ntxuav Aloo thiab nws cov tub lub ntsiab txhais li cas? (Saib daim duab ntawm sab no.)

3 Nyeem Levi Tej Kevcai 8:5, 6. Yehauvas tsa Aloo ua cov Yixayee tus tuam pov thawj hlob, thiab tsa nws cov tub los tuav haujlwm ua pov thawj. Aloo piv txog Yexus, thiab nws cov tub piv txog  cov Khixatia uas raug xaiv mus saum ntuj. Qhov uas lawv muab dej ntxuav Aloo, lub ntsiab txhais li cas? Puas yog lawv yuav tsum muab dej ntxuav kom Yexus dawb huv thiab? Tsis yog. Yexus twb yog neeg dawb huv tsis muaj txim thiab “tsis muaj ib qho chaw thuam” kiag li. (Henplais 7:26; 9:14) Yog li ntawd, lub ntsiab uas lawv muab dej ntxuav Aloo yog kom nws dawb huv thiab ncaj ncees li Yexus. Thaum lawv muab dej ntxuav Aloo cov tub, lub ntsiab ho txhais li cas thiab?

4 Thaum lawv muab dej ntxuav Aloo cov tub ces qhia tias cov ua pov thawj saum ntuj yuav tsum dawb huv thiab. Puas yog lawv ua kevcai raus dej lawv thiaj dawb huv? Tsis yog. Thaum lawv ua kevcai raus dej ces qhia tias lawv muab lawv lub neej cob rau Vajtswv xwb. Tiamsis lawv dawb huv ‘vim tau muab dej thiab Vajtswv txojlus los ntxuav’ lawv. Lawv yuav tsum coj lawv lub neej raws li Vajtswv Txojlus lawv thiaj dawb huv. (Efexau 5:25-27) Ua li lwm pab yaj yuav ua li cas lawv thiaj dawb huv thiab?Yauhas 10:16.

5. Vajtswv Txojlus pab tau lwm pab yaj dawb huv li cas?

5 Aloo cov tub tsis yog piv txog cov “neeg coob coob” uas yog lwm pab yaj. (Qhia Tshwm 7:9) Txawm li ntawd los, Vajtswv kuj suav tias lwm pab yaj dawb huv thiab. Thaum lawv kawm Vajtswv Txojlus thiab muaj kev ntseeg rau Yexus txojkev theej txhoj, ces ua rau lawv kub siab ua Yehauvas tes haujlwm “nruab hnub hmo ntuj.” Yog li ntawd, Vajtswv Txojlus ntxuav lwm pab yaj dawb huv. (Qhia Tshwm 7:13-15) Tsis yog Vajtswv Txojlus ntxuav cov xaiv tseg thiab lwm pab yaj tib zaug, ces lawv yuav dawb huv mus li. Tiamsis lawv yuav tsum xyaum ua neeg dawb huv tas zog, thiaj suav tau tias lawv “zoo kawg nkaus.” (1 Petus 2:12) Yehauvas zoo siab kawg li thaum nws pom nws cov tibneeg coj lub neej dawb huv thiab koom siab mloog Yexus lus.

6. Vim li cas tseem ceeb rau peb tshuaj peb lub siab tsis tu ncua?

6 Yav thaum ub yuav tsum muab dej ntxuav cov pov thawj lawv thiaj dawb huv. Peb kawm tau li cas ntawm qhov no? Thaum peb mus qhia Vajlugkub tibneeg yeej pom tias peb hnav ris tsho du lug, thiab thaum lawv tuaj kev sib txoos lawv kuj pom peb tu lub Tsev Nceeg Vaj huv siab si. Tiamsis cov  uas xav los teev tiam Yehauvas yuav tsum muaj “lub siab dawb huv” thiab. (Nyeem Ntawv Nkauj 24:3, 4; Yaxaya 2:2, 3.) Thaum peb los pe hawm Yehauvas, peb yuav tsum kho peb txojkev xav thiab peb lub siab kom dawb huv. Yuav kom ua tau li ntawd, peb yuav tsum tshuaj xyuas peb lub siab tsis tu ncua. Tej zaum peb yuav tau hloov ntau yam ua ntej, peb thiaj ua tau neeg dawb huv. (2 Khaulee 13:5) Yog tias ib tug twg twb ua kevcai raus dej lawm, tiamsis nws tseem saib tej duab liab qab ces nws yuav tsum xav seb nws puas coj lub neej dawb huv tiag. Zoo rau nws nrhiav kev pab thiaj thum tau tej yam vuab tsuab no.Yakaunpau 5:14.

MLOOG LUS THIAJ DAWB HUV

7. Yexus coj zoo li cov pov thawj hauv Levi Tej Kevcai 8:22-24 li cas?

7 Mauxe muab ib tug txiv yaj tua ua kevcai tsa Aloo thiab nws cov tub ua pov thawj. Nws muab tus txiv yaj cov ntshav pleev lawv sab taub ntsej xis, tus taub teg xis thiab tus taub taws xis. (Nyeem Levi Tej Kevcai 8:22-24.) Qhov uas lawv muab ntshav siv li ntawd piv txwv tias cov pov thawj yuav ua lawv tes haujlwm raws nraim li Vajtswv sam hwm tseg. Yexus uas yog tus tuam pov thawj hlob kuj ua raws nraim li Vajtswv sam hwm thiab nws coj lub neej dawb huv. Nws tseg tus qauv zoo kawg nkaus rau cov xaiv tseg thiab lwm pab yaj xyaum.Yauhas 4:31-34.

8. Peb yuav tsum ua dabtsi?

8 Peb txhua tus uas teev tiam Yehauvas yuav tsum xyaum Yexus tus qauv. Yexus tuav kev ntseeg rau Vajtswv mus txog thaum kawg. Peb los yuav tsum tuav kev ntseeg ib yam li ntawd thiab. Peb yuav tsum coj raws nraim li Vajtswv Txojlus thiab txhob ua rau Vajtswv lub hwj huam dawb huv tu siab. (Efexau 4:30, NW) Cia li txiav txim siab tuag nthi tias koj yuav taug Vajtswv txojkev ncaj.Henplais 12:13.

9. (1) Peb tug kwvtij uas ua haujlwm nrog Pab Uas Ntaus Thawj tau hais li cas? (2) Lawv cov lus pab tau peb coj lub neej dawb huv li cas?

9 Muaj 3 tug kwvtij uas tau nrog Pab Uas Ntaus Thawj ua haujlwm tau ntau xyoo. Lawv hais li cas txog tes haujlwm no? Thawj tug hais li no: “Tes haujlwm no tshwj xeeb kawg li. Peb niaj hnub ua haujlwm ua ke, ces kuv yeej pom tias cov kwvtij no yog cov uas Vajtswv xaiv tseg, tiamsis lawv kuj yog neeg txhaum thiab. Txawm li ntawd los, kuv yeej npaj siab mloog cov uas ntaus thawj hauv lub koom haum.” Tus kwvtij 2 hais li no: “Tej nqe Vajlugkub zoo li 2 Khaulee 10:5 uas qhia kom ‘mloog Khetos tej lus,’ pab tau kuv koom tes nrog cov kwvtij uas coj. Kuv yeej zoo siab hlo mloog lawv lus tiag tiag.” Tus kwvtij 3 hais tias: “Yog peb nyiam tej uas Yehauvas nyiam thiab ntxub tej uas Yehauvas ntxub; thiab yog peb xav nrhiav kev cob qhia ntawm Yehauvas thiab xav ua haum Nws siab; ces peb yuav tsum mloog Nws lub koom haum lus thiab mloog cov uas Nws tsa los txhawb Nws lub ntsiab.” Tus kwvtij no tseem nco ntsoov Kwvtij Nathan Knorr tus qauv. Kwvtij Knorr yog ib tug uas ua haujlwm hauv Pab Uas Ntaus Thawj. Thaum luam tawm zaj hu ua “Birth of the Nation” hauv phau Watch Tower (Phau Tsom Faj) xyoo 1925, ib txhia tsis nkag siab thiab tsis kam txais yuav cov lus qhia ntawd. Tiamsis Kwvtij Knorr zoo siab hlo kawm thiab txais yuav zaj ntawd. Qhov uas Kwvtij Knorr mloog lus li ntawd, ua rau tus kwvtij no xav tsis thoob li. Zoo rau peb ua tib zoo xav txog 3 tug kwvtij no cov lus. Tej lus no yuav pab kom peb mloog Vajtswv lus thiab coj lub neej dawb huv.

MLOOG VAJTSWV TXOJCAI TXOG NTSHAV

10. Puas tseem ceeb rau peb mloog Vajtswv txoj kevcai ntsig txog ntshav?

10 Nyeem Levi Tej Kevcai 17:10. Yehauvas tau sam hwm kom cov Yixayee “txhob noj ntshav.” Kuj muaj lus sam hwm tias cov Khixatia yuav tsum zam tsis txhob siv ntshav tsiaj thiab ntshav tibneeg li. (Tubtxib Tes Haujlwm 15:28, 29) Peb yeej tsis xav ua ib yam dabtsi kom Vajtswv tso peb tseg lossis muab peb tshem tawm hauv lub koom txoos mus. Peb hlub Yehauvas thiab yeej xav mloog nws lus xwb. Txawm peb muaj mob muaj  nkeeg loj npaum li cas los peb yeej yuav tsis kheev cov uas tsis hlub Yehauvas los yuam kom peb hla nws txojcai. Muaj ib txhia yuav thuam luag peb vim peb tsis kam ntxiv ntshav, tiamsis peb yeej yuav mloog Yehauvas lus ua ntej. (Yuda 17, 18) Dabtsi yuav pab peb ua raws nraim li peb twb txiav txim lawd?Kevcai 12:23.

11. Puas yog cov Yixayee lam ua kevcai ntxuav xwb?

11 Vajtswv saib ntshav zoo li cas xwb? Ntshav tseem ceeb heev rau Vajtswv. Peb paub li ntawd rau qhov txhua xyoo thaum txog Hnub Ua Kevcai Ntxuav, cov Yixayee tus tuam pov thawj hlob muab ntshav nyuj thiab ntshav tshis nchos rau saum lub hau phij xab. (Levi Tej Kevcai 16:14, 15, 19) Tsuas pub siv ntshav rau tej lub caij tshwj xeeb li no xwb. Cov ntshav ntawd ntxuav cov Yixayee tej kev txhaum, Vajtswv thiaj zam tau lawv lub txim, kom lawv tau nrog nws sib raug zoo. Yehauvas kuj qhia cov Yixayee tias yog lawv tua tsiaj noj, lawv yuav tsum muab cov ntshav tso rau hauv av thiab muab av npoog rau. Lawv yuav tsum ua li ntawd rau qhov “txhua tus tsiaj txojsia puavleej yog nws cov ntshav.” (Levi Tej Kevcai 17:11-14) Tsis yog cov Yixayee lam ua tej kevcai no xwb. Ntau pua xyoo ua ntej lawm, Vajtswv twb sam hwm rau Nau-a thiab nws cov xeeb ntxwv tias tsis pub noj ntshav. (Chiv Keeb 9:3-6) Cov Khixatia niaj hnub no yuav tsum coj li cas?

12. Ntshav ntxuav kev txhaum li cas?

12 Tus tubtxib Povlauj piav tias ntshav ntxuav tau kev txhaum. Nws sau li no: “Qhov tseeb raws li txoj kevcai txhua yam yuav luag raug ntshav ntxuav kom dawb huv, yog tsis muaj ntshav los kuj tsis muaj kev zam txim li.” (Henplais 9:22) Tiamsis ntshav tsiaj ntxuav tsis tau kom tibneeg dawb huv mus li. Povlauj qhia tias lawv tsuas tua tsiaj fij rau Vajtswv kom lawv nco ntsoov tias lawv yog neeg muaj txim. Cov tsiaj ntawd piv txog ib yam tseem ceeb dua uas yuav txhiv tau noob neej tej kev txhaum mus li. Povlauj thiaj sau tias Mauxe Txoj Kevcai yog “tus duab” uas piv txwv txog yam tsim txiaj uas yuav los tom ntej xwb. (Henplais 10:1-4) Yuav ua li cas Vajtswv thiaj zam txim tau rau tibneeg?

13. Qhov uas Yexus muab nws cov ntshav xyeem rau Yehauvas pab tau koj li cas?

13 Nyeem Efexau 1:7. Yexus tuag txhiv noob neej txhua tus. Tus nqe txhiv tseem ceeb heev rau txhua tus uas hlub Yexus thiab  nws Leej Txiv Yehauvas. (Kalatia 2:20) Tiamsis qhov uas Yexus ua tom qab nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiaj cawm tau noob neej tiag tiag. Yexus ua li cas xwb? Thaum txog Hnub Ua Kevcai Ntxuav tus tuam pov thawj hlob mus rau chav dawb huv kawg nkaus hauv lub tuam tsev. Chav ntawd piv txwv tias nws mus sawv ntawm Vajtswv xubntiag ntag. Thaum ntawd nws mam li muab cov ntshav tsiaj xyeem rau Vajtswv. (Levi Tej Kevcai 16:11-15) Tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los nws ua ib yam li ntawd. Yexus mus kiag saum ntuj ceeb tsheej thiab muab nws cov ntshav xyeem rau Vajtswv ntag. (Henplais 9:6, 7, 11-14, 24-28) Peb zoo siab kawg li uas muaj tus nqe txhiv, Vajtswv thiaj zam tau peb tej kev txhaum thiab peb muaj lub siab dawb paug teev tiam nws.

14, 15. (1) Ua cas tseem ceeb ua luaj rau peb paub Vajtswv txojcai ntsig txog ntshav? (2) Vim li cas peb yuav tsum mloog txojcai ntawd?

14 Tej uas peb twb kawm tas los no pab peb nkag siab vim li cas Yehauvas tsis pub peb noj ntshav. (Levi Tej Kevcai 17:10) Koj puas paub Vajtswv saib ntshav muaj nqes npaum li cas? Ntshav piv txog txojsia ntag. (Chiv Keeb 9:4) Tseem ceeb rau peb saib ntshav muaj nqes ib yam li Yehauvas, puas yog? Peb yuav tau zam txhob noj lossis ntxiv ntshav ib yam li Yehauvas sam hwm. Yog tias peb xav nrog Vajtswv sib raug zoo ces peb yuav tsum muaj kev ntseeg rau tus nqe txhiv thiab saib ntshav muaj nuj nqes.Khaulauxi 1:19, 20.

Koj puas yuav mloog Vajtswv txojcai ntsig txog ntshav? (Saib nqe 14, 15)

15 Tsis muaj leejtwg yuav paub tias thaum twg lawv yuav raug mob raug nkeeg. Yog tias lam muaj xwm nthawv nthav los raug peb, peb yuav tau txiav txim seb peb yuav txais txojkev kho mob twg. Yog li ntawd ua ntej tsis tau muaj xwm loj, zoo rau peb thov Yehauvas thiab tshawb nrhiav tej ntaub ntawv Vajlugkub, seb peb yuav txais txojkev kho mob twg. Txiav txim siab zoo zoo ua ntej seb koj yuav teb li cas thaum kws kho mob nug koj seb koj puas kam ntxiv ntshav. Ua li koj puas yuav txais tej feem ntshav me? Koj puas cia lawv siv tej twj kho mob uas siv koj cov ntshav? Yog tias koj twb npaj tej no ua ntej lawm, thaum muaj mob hnyav li cas koj yuav ua taus siab tawv teb tus kws kho mob tias koj yeej tsis kam ntxiv ntshav li. Yog tias peb lam tau lam txais tej kev kho mob uas hla Yehauvas txoj kevcai, ces yuav ua rau Yehauvas tu siab heev. Niaj hnub no tej kws kho mob haub tias zoo rau peb muab peb cov ntshav pub rau lawv coj mus cawm lwm tus txojsia. Tiamsis peb paub zoo tias tsuas yog Vajtswv Yehauvas tib leeg thiaj muaj cai qhia seb peb yuav siv ntshav los ua dabtsi xwb. Yehauvas saib ntshav tseem ceeb heev. (Levi Tej Kevcai 17:10) Yog li ntawd, tsim nyog peb mloog Yehauvas txoj kevcai ntsig txog ntshav. Yog tias peb mloog Yehauvas lus, yuav qhia tias peb saib Yexus cov ntshav rau nqe tiag. Tsuas yog Yexus cov ntshav xwb thiaj li qheb kev rau Vajtswv zam txim thiab pub txojsia ib txhis tsis kawg rau noob neej.Yauhas 3:16.

VIM LI CAS YEHAUVAS XAV KOM PEB DAWB HUV

16. Vim li cas Yehauvas cov tibneeg yuav tsum coj lub neej dawb huv?

16 Thaum Yehauvas tso cov Yixayee dim cev qhev hauv Iyi tebchaws los, nws hais li no rau lawv: “Rau qhov kuv yog [Yehauvas] uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los kuv thiaj ua tau nej tus Vajtswv. Vim li no nej yuav tsum dawb huv rau qhov kuv dawb huv.” (Levi Tej Kevcai 11:45) Yehauvas yog tus Vajtswv uas dawb huv, nws thiaj qhia kom cov Yixayee coj lub neej dawb huv. Phau Levi Tej Kevcai qhia meej tias Yehauvas xav kom peb ua neeg dawb huv niaj hnub nimno thiab.

17. Koj xav li cas txog phau ntawv Levi Tej Kevcai?

17 Phau ntawv Levi Tej Kevcai muaj cov ntsiab lus uas pab tau peb heev, puas yog? Tej zaj kawm zoo li no pab kom peb to taub phau Vajlugkub zoo dua qhov qub ntxiv, thiab pab peb nkag siab tias vim li cas tsim nyog peb coj lub neej dawb huv. Tiamsis peb kawm tau li cas ntxiv ntawm phau Levi Tej Kevcai? Phau ntawv no yuav pab kom peb txojkev pe hawm Vajtswv dawb huv li cas thiab? Peb yuav kawm 2 lo lus nug no rau zaj tom ntej.