Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | PUAS MUAJ XATAS TIAG?

Puas Tsim Nyog Peb Ntshai Xatas?

Puas Tsim Nyog Peb Ntshai Xatas?

Carbon monoxide (le monoxyde de carbone) yog ib hom pa uas qhov muag tsis pom thiab tsis hnov ntxhiab tsw li. Cov uas raug tshuaj lom tuag thoob ntiajteb, tej zaum ib nrab ntau yog cov pa no lom ntag. Tiamsis niaj hnub no muaj tej twj uas tiv thaiv tau koj. Coob tus tau nruab ib lub tswb uas ceeb toom cov pa carbon monoxide, kom tibneeg thiaj paub khiav thaum tswb nrov.

Xatas zoo ib yam li cov pa carbon monoxide. Peb qhov muag tsis pom nws, peb tsis paub tias nws nyob qhovtwg, thiab nws yeej ua tau phem rau peb. Tiamsis peb tsis tas ntshai Xatas rau qhov Vajtswv yeej yuav pab peb li no.

Koj muaj cuab kav xaiv. Yakaunpau 4:7 qhia tias: “Cia li tawm tsam Ntxwg Nyoog, Ntxwg Nyoog thiaj li khiav ntawm nej mus.” Xatas muaj hwjchim heev tiamsis nws yeej yuam tsis tau koj ua tej yam uas koj tsis xav ua. Koj yog tus uas yuav xaiv seb koj yuav mloog Vajtswv lus, los mloog Xatas lus. Ib Petus 5:9 hais tias: ‘Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg thiab tawm tsam dab Ntxwg Nyoog.’ (TMZ) Nco ntsoov tias tom qab Yexus sawv khov kho tawm tsam Xatas 3 zaug lawm, Xatas mam li khiav ntawm nws mus. (Mathai 4:11) Koj yeej sawv tau khov kho tawm tsam Dab Ntxwg Nyoog thiab.

Ua Vajtswv tus phoojywg. Yakaunpau 4:8 txhawb kom peb “txav los ze Vajtswv.” Yehauvas caw koj los nrog nws ntaus phoojywg. Yuav ua li cas koj thiaj ua tau Vajtswv tus phoojywg? Koj yuav tsum kawm Vajlugkub koj thiaj paub Vajtswv. (Yauhas 17:3) Thaum koj paub Vajtswv lawd koj yuav hlub nws. Thaum koj hlub nws lawd koj thiaj xav ua raws li nws lub siab nyiam. (1 Yauhas 5:3) Thaum koj txav ze rau koj Leej Txiv Yehauvas, nws yuav txav “los ze” koj thiab.

Yehauvas yuav pab tiv thaiv koj ntawm Xatas

Nws yuav tiv thaiv koj. Paj Lug 18:10 hais tias: “[Yehauvas] lub npe yog lub chaw tsom faj uas ruaj khov, tus ncaj ncees dhia mus rau hauv thiab nyob tso siab plhuav.” Nco ntsoov tias tsis yog peb yuav saib Vajtswv lub npe zoo li lub pov haum pov khoos uas tiv thaiv peb. Tiamsis nqe no qhia tias cov uas hwm Vajtswv lub npe tiag tiag, yeej  thov tau kev pab los ntawm nws txhua lub sijhawm.

Ib tug qauv zoo. Tubtxib Tes Haujlwm 19:19 qhia li no txog cov Khixatia tshiab hauv Efexau: “Muaj ntau leej uas ua khawv koob yees siv kuj muab lawv tej ntawv khawv koob los hlawv ua ke tab meeg sawvdaws. Tej ntawv khawv koob ntawd xam nqe raug tsib vam lub txiaj nyiaj.” * Txawm tias raug nqe ntau npaum li ntawd los xij, cov Khixatia hauv Efexau yeej zoo siab hlo muab txhua yam uas txuam nrog kev teev dab hlawv pov tseg tibsi. Lawv tus qauv pab tau peb li cas niaj hnub no? Muaj kev teev dab nyob puag ncig peb. Txawm tej yam me me uas txuam nrog kevcai dab qhuas, los yeej rub tau dab los rau ntawm peb. Yog li ntawd, peb yuav tsum muab txhua yam uas txuam nrog kev teev dab pov tseg tibsi.​—Kevcai 18:10-12.

Tau 50 xyoo nkaus Rogelio, uas hais hauv thawj zaj, tsis ntseeg tias muaj Ntxwg Nyoog. Tiamsis vim li cas nws ho hloov siab lawm? Nws hais tias: “Thawj thawj phau Vajlugkub uas kuv tau txais, pab kuv pom tias yeej muaj Ntxwg Nyoog tiag. Tej tswvyim hauv phau Vajlugkub pab tiv thaiv kom kuv tsis txhob qaug rau Ntxwg Nyoog tej kev haub ntxias.”

“Thawj thawj phau Vajlugkub uas kuv tau txais, pab kuv pom tias yeej muaj Ntxwg Nyoog tiag. Tej tswvyim hauv phau Vajlugkub pab tiv thaiv kom kuv tsis txhob qaug rau Ntxwg Nyoog tej kev haub ntxias”

Koj puas xav pom hnub uas tsis muaj Dab Ntxwg Nyoog ntxiv lawd? Koj yeej yuav pom hnub ntawd xwb xwb li. Phau Vajlugkub qhia tias yav tom hauv ntej Ntxwg Nyoog yuav “raug muab pov rau hauv ntuj tawg lawj faj.” (Qhia Tshwm 20:10) Ua li, hluavtaws lawj faj puas hlawv tau ib tug plig? Tsis tau! Yog li ntawd, ntuj tawg lawj faj tsuas piv txog kev puam tsuaj mus ib txhis xwb. Xatas yuav raug rhuav tshem mus ib txhis. Lub sijhawm ntawd cov uas hlub Vajtswv yuav zoo siab xyiv fab kawg nkaus li!

Yog li ntawd, lub sijhawm no cia li rau siab ntso kawm txog Vajtswv Yehauvas thiab nws tej kevcai. * Xav txog lub caij uas koj yuav hais tias: “Tsis muaj Xatas lawm lauj!”

^ nqe 8 Yog tias cov nyiaj no yog Loos cov nyiaj denalia, ces 5 vam lub txiaj nyiaj ntawd, ib hnub twg txaus them 50,000 tus tub zog. Raug nqe ntau kawg li tiag!

^ nqe 11 Yog xav nyeem txog Xatas ntxiv thiab kawm seb Vajtswv xav li cas txog kev teev dab, mus saib tshooj 10 hauv phau ntawv hu ua Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? Hais kom Yehauvas Cov Timkhawv ib tug muab phau ntawv no rau koj.