Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

“Haiv Neeg Uas Lawv Tus Vajtswv Yog Yehauvas”

“Haiv Neeg Uas Lawv Tus Vajtswv Yog Yehauvas”

“Haiv neeg uas lawv tus Vajtswv yog [Yehauvas] yuav tau nyob kaj siab lug.”NTAWV NKAUJ 144:15.

1. Ib txhia ntseeg li cas xwb txog cov uas pe hawm Vajtswv?

NIAJ HNUB NO coob leej hais tias tej kev ntseeg uas tswv cuab coob tshaj pab tsis tau tibneeg dabtsi. Tej kev ntseeg ntawd tsis coj thiab tsis qhia raws li qhov tseeb, lawv tsuas ua tej kev phem xwb. Txawm li ntawd los, tibneeg tseem xav tias txhua txojkev ntseeg yeej muaj cov neeg zoo uas Vajtswv txais yuav. Ua li, puas muaj tseeb raws li lawv xav ntawd? Los yog Vajtswv xav kom lawv tso tej kev ntseeg ntawd tseg los teev tiam nws ua ib pab ib pawg? Cia peb kawm seb phau Vajlugkub qhia li cas txog Vajtswv cov neeg txheej thaum ub.

VAJTSWV COV LUS COG TSEG NROG NWS COV NEEG

2. (1) Cov neeg twg tau los ua Yehauvas haiv neeg? (2) Aplahas cov xeeb ntxwv yuav tau ua li cas thiaj qhia tias lawv yog cov uas nrog Yehauvas sib raug zoo? (Saib daim duab nyob ntawm sab no.)

2 Muaj li 4,000 xyoo dhau los lawm, Yehauvas tau xaiv ib pab neeg hauv ntiajteb no los ua nws teej nws tug. Phau Vajlugkub qhia tias Aplahas muaj kev ntseeg kawg li rau Vajtswv, nws thiaj yog “yawgkoob ntawm txhua tus uas ntseeg Vajtswv.” (Loos 4:11, TMZ) Aplahas tsev neeg thiab nws cov tub qhe coob heev. (Chiv Keeb 14:14) Nyob hauv tebchaws Khana-as, tibneeg hwm thiab suav tias Aplahas  yog “ib tug ua hlob.” (Chiv Keeb 21:22; 23:6) Yehauvas tau cog lus rau Aplahas thiab nws cov xeeb ntxwv. (Chiv Keeb 17:1, 2, 19; saib daim duab nyob ntawm sab 22.) Yehauvas tau hais rau Aplahas tias: “No yog kuv tej lus cog tseg rau kuv thiab koj thiab koj caj ces uas tshwm los tom qab mas nej yuav tsum ua raws li. Txhua tus txivneej hauv nej yuav tsum ua kevcai txiav.” Yehauvas kuj hais ntxiv tias: “Nej yuav tsum ua kevcai txiav . . . ua lub hom thawj rau tej lus cog tseg rau kuv thiab nej.” (Chiv Keeb 17:10, 11) Yog li ntawd, Aplahas thiab txhua tus txivneej hauv nws tsev neeg thiaj tau ua kevcai txiav. (Chiv Keeb 17:24-27) Aplahas cov xeeb ntxwv los kuj ua kevcai txiav kom qhia tias lawv yog cov neeg uas nrog Yehauvas sib raug zoo.

3. Vim li cas Aplahas tsev neeg thiaj tau los ua ib cuab neeg?

3 Aplahas muaj ib tug xeeb ntxwv hu ua Yakhauj. Yakhauj kuj muaj dua ib lub npe hu ua Yixayee. Yakhauj muaj 12 tug tub. (Chiv Keeb 35:10, 22b-26) Yakhauj 12 tug tub no yog 12 xeem Yixayee cov yawg koob. (Tubtxib Tes Haujlwm 7:8) Yakhauj tus tub Yauxej raug muab coj mus nyob rau tebchaws Iyi. Tom qab no Falau tau tsa nws ua tus saib xyuas tag nrho lub tebchaws. Lub sijhawm muaj kev tshaib kev nqhis, Yauxej yog tus uas faib zaub faib mov rau cov pejxeem noj. Vim muaj kev tshaib nqhis, Yakhauj thiaj tau coj nws tej cuab txhiaj cuab tam huvsi nrog nws mus nyob rau tebchaws Iyi. (Chiv Keeb 41:39-41; 42:6) Hauv tebchaws Iyi, Yakhauj cov “tub ki huaj vam coob” kawg li tuaj.Chiv Keeb 48:4; nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 7:17.

YEHAUVAS CAWM NWS COV NEEG

4. Thaum xub thawj, cov Yixayee thiab cov Iyi puas nyob sib haum xeeb?

4 Yakhauj cov xeeb ntxwv los nyob hauv Kausee hauv tebchaws Iyi tau 200 xyoo. (Chiv Keeb 45:9, 10) Falau tau caw cov Yixayee los nyob rau tebchaws Iyi rau qhov nws paub thiab hwm Yauxej heev. (Chiv Keeb 47:1-6) Tau 100 xyoo ntawd, cov Yixayee kuj nrog cov Iyi nyob sib haum xeeb. Lawv nyob rau tej zej zos me yug tsiaj xwb. Cov Iyi ntxub cov neeg yug yaj yug tshis kawg li, tiamsis lawv tsis kav ua li cas rau cov Yixayee vim yog muaj Falau.Chiv Keeb 46:31-34.

5, 6. (1) Vajtswv cov neeg raug yuam ua dabtsi? (2) Vim li cas thiaj tseg tau Mauxe cia? (3) Yehauvas tau pab nws cov neeg li cas?

5 Tom qab no, cov Iyi tau muab cov Yixayee yuam ua qhev. Phau Vajlugkub hais tias: “Muaj ib tug vajntxwv tshiab uas tsis paub Yauxej sawv los kav Iyi tebchaws. Vajntxwv hais rau nws cov pejxeem tias, ‘Saib maj, cov neeg Yixayee coob dhau thiab muaj zog dhau peb hwv lawm.’ ” Yog li ntawd, cov Yixayee thiaj raug yuam ua qhev, ua thwv cib, ua liaj ua teb, thiab ua haujlwm hnyav heev. Cov Iyi ua nruj ua tsiv rau cov Yixayee.Khiav Dim 1:8, 9, 13, 14.

 6 Tus Falau tshiab kuj sam hwm kom muab cov Yixayee tej menyuam tub mos tua pov tseg. (Khiav Dim 1:15, 16) Lub sijhawm ntawd muaj ib tug pojniam Yixayee hu ua Yaukhenpe, yug tau ib tug metub hu ua Mauxe. Thaum Mauxe muaj 3 lub hlis, Yaukhenpe muab nws coj mus zais rau hauv cov pias iav ntawm ntug dej Nai. Falau tus ntxhais thiaj mus pom Mauxe ces txawm coj Mauxe mus ua nws tub. Falau tus ntxhais kuj cia Mauxe niam tu Mauxe. Thaum Mauxe loj hlob, nws kuj teev tiam Yehauvas ruaj nreeg. (Khiav Dim 2:1-10; Henplais 11:23-25) Yehauvas pom tias nws haiv neeg raug kev txom nyeem loj heev. Nws thiaj txib kom Mauxe mus coj lawv tawm hauv tebchaws Iyi mus. (Khiav Dim 2:24, 25; 3:9, 10) Vim li no, thiaj hais tau tias cov Yixayee yog cov neeg uas Yehauvas tau “txhiv” lossis cawm dim.Khiav Dim 15:13; nyeem Kevcai 15:15.

VAJTSWV COV NEEG CIAJ UA IB HAIV NEEG

7, 8. Ua cas cov Yixayee thiaj tau ua ib haiv neeg dawb huv rau Yehauvas?

7 Lub sijhawm uas Yehauvas txhiv thiab cawm cov Yixayee dim, Yehauvas haj tseem tsis tau tsa lawv ua ib haiv neeg kom muaj kevcai thiab muaj pov thawj los coj lawv. Tiamsis nws yeej xaiv lawv los ua nws haiv neeg lawm tiag. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj txib Mauxe thiab Aloo mus hais li no rau Falau: Yehauvas “uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Cia li tso kuv haiv neeg mus xwv lawv thiaj tau mus ua kevcai noj haus pe kuv hauv tebchaws moj sab qhua.’ ”Khiav Dim 5:1.

8 Tiamsis Falau tsis kam tso cov Yixayee mus. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj tso 10 qhov xwm txheej phem los raug Iyi tebchaws. Thaum kawg Yehauvas kuj ua dej nphau los nyab Falau thiab nws cov tub rog tuag tas hauv Hiavtxwv Liab. Cov Yixayee thiaj dim ntawm cov Iyi mus lawm. (Khiav Dim 15:1-4) Yuav luag muaj 3 lub hlis tom qab, Yehauvas thiaj nrog cov Yixayee sib cog lus ntawm Roob Xinai tias: “Yog nej mloog kuv lus thiab ua raws li kuv tej lus cog tseg, mas nej yuav ua kuv teej kuv tug hauv ib tsoom neeg sawvdaws.” Lawv yuav tau ua ib “haiv neeg dawb huv” rau Yehauvas.Khiav Dim 19:5, 6.

9, 10. (1) Raws li tau hais hauv Kevcai 4:5-8, txoj Kevcai ua rau cov Yixayee txawv li cas ntawm lwm haiv neeg? (2) Cov Yixayee yuav tau coj li cas es lawv thiaj ua tau ib “haiv neeg uas dawb huv rau [Yehauvas]”?

9 Tau ntau pua xyoo, cov txiv tsev yog cov uas coj, cov uas txiav txim, thiab cov uas ua pov thawj rau Yehauvas cov neeg. Thaum cov Yixayee nyob rau tebchaws Iyi los, lawv yeej tseem coj li no mus txog thaum lawv raug quab yuam ua qhev. (Chiv Keeb 8:20; 18:19; Yauj 1:4, 5) Tiamsis tom qab Yehauvas tau cawm cov Yixayee dim, Yehauvas tau muab Mauxe Txoj Kevcai rau lawv coj, xwv lawv thiaj txawv ntawm lwm haiv neeg. (Nyeem Kevcai 4:5-8; Ntawv Nkauj 147:19, 20) Txoj Kevcai ntawd cais ib pab tseg los ua cov pov thawj rau haiv neeg Yixayee. Txoj Kevcai kuj qhia tias cov “txwj laus” uas muaj kev txawj ntse thiab muaj tswvyim uas sawvdaws hwm yuav ua cov uas txiav txim. (Kevcai 25:7, 8) Txoj Kevcai ntawd kuj qhia seb cov Yixayee yuav pe hawm Vajtswv li cas, thiab yuav coj lawv lub neej li cas thiaj haum Yehauvas siab.

10 Ua ntej cov Yixayee yuav mus nyob lub tebchaws uas Yehauvas tau cog tseg rau lawv, Yehauvas tau hais kom Mauxe rov qhia nws txoj kevcai rau cov Yixayee ib zaug ntxiv. Mauxe thiaj qhia lawv tias: “Hnub no [Yehauvas] twb lees hais tias nej yog nws haiv neeg yog nws teej nws tug raws li nws cog lus cia rau nej, thiab hais tias nej yuav tsum tuav rawv nws tej lus nkaw huvsi. Nws yuav tsa kom nej siab dua txhua haiv neeg uas nws tau tsim los, nej yuav tau lo lus qhuas tau meej nthawb tau koob meej thiab nej yuav ua ib haiv neeg uas dawb huv rau [Yehauvas] uas yog nej tus Vajtswv.”Kevcai 26:18, 19.

LWM HAIV NEEG KUJ NROG COV YIXAYEE PE HAWM VAJTSWV

11-13. (1) Leejtwg nrog tau cov Yixayee pe hawm Vajtswv ua ke? (2) Yog tias lwm haiv neeg xav pe hawm Yehauvas, lawv yuav tsum ua li cas?

11 Txawm haiv neeg Yixayee yog cov uas Yehauvas tau xaiv tseg xwb los, Yehauvas kuj cia lwm haiv neeg los koom lawv thiab. Phau Vajlugkub qhia tias thaum cov Yixayee tawm  hauv tebchaws Iyi mus, kuj muaj lwm haiv neeg coob heev nrog lawv mus thiab, ib txhia yog cov neeg Iyi. (Khiav Dim 12:38) Thaum qhov xwm txheej 7 los raug Iyi, cov Iyi ib txhia kuj mloog Mauxe lus thiab. Tej zaum lawv yog cov uas nrog cov Yixayee khiav tawm Iyi tebchaws.Khiav Dim 9:20.

12 Ua ntej cov Yixayee hla tus dej Yaladee mus rau hauv tebchaws Khana-as, Mauxe hais tias cov Yixayee “yuav tsum hlub lwm haiv neeg” uas nrog lawv nyob. (Kevcai 10:17-19) Yog tias lwm haiv neeg zoo siab hlo coj 10 Txoj Kevcai uas Vajtswv muab, ces Vajtswv sam hwm tias cov ntawd nrog cov Yixayee nyob los tau. (Levi Tej Kevcai 24:22) Muaj ib txhia uas yog lwm haiv neeg kuj los pe hawm Yehauvas thiab. Zoo li Luv uas yog neeg Mau-a, nws kuj tau los teev tiam Yehauvas. Luv tau hais rau Na-aumi tias: “Koj haiv neeg los yog kuv haiv neeg thiab, koj tus Vajtswv los yog kuv tus Vajtswv.” (Luv 1:16) Cov uas yog lwm haiv neeg uas los teev tiam Yehauvas, cov txivneej los yuav tau ua kevcai txiav. (Khiav Dim 12:48, 49) Yehauvas zoo siab cia lawv los koom nrog cov Yixayee teev tiam nws.Xwm Txheej Taug Kev 15:14, 15.

Cov Yixayee hlub thiab tos txais lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob ua ke (Saib nqe 11-13)

13 Thaum Xalaumoo muab lub tuam tsev cob rau Yehauvas, nws cov lus thov qhia tias Yehauvas yeej pom zoo lwm haiv neeg los teev tiam Yehauvas thiab. Xalaumoo thov tias: “Thaum lwm haiv neeg ib tug twg uas tsis yog koj haiv neeg Yixayee tuaj lwm lub tebchaws deb tuaj vim yog hnov txog koj lub npe thiab koj txhais tes uas muaj hwjchim thiab koj txhais npab uas tsa hlo, mas thaum nws tuaj tig xubntiag rau lub tuam tsev no thov, ces thov koj nyob saum ntuj uas yog koj lub chaw nyob mloog thiab thov koj ua raws li txhua yam uas lwm haiv neeg tau thov rau koj, xwv txhua haiv neeg hauv ntiajteb thiaj paub koj lub npe thiab ntshai thiab hwm koj yam nkaus li koj haiv neeg Yixayee, thiab lawv thiaj paub tias lub tuam tsev uas kuv tau ua no lawv hu raws li koj lub npe.” (2 Vaj Keeb Kwm 6:32, 33) Lub caij uas Yexus nyob los, Vajtswv kuj pub lwm haiv neeg los pe hawm Nws thiab. Tiamsis lawv yuav tsum los koom nrog Vajtswv haiv neeg ua ke.Yauhas 12:20; Tubtxib Tes Haujlwm 8:27.

HAIV NEEG UAS YOG YEHAUVAS COV TIMKHAWV

14-16. (1) Vim li cas cov Yixayee thiaj los ua ib haiv neeg uas yog Yehauvas cov timkhawv? (2) Vajtswv xav kom nws cov neeg ua dabtsi?

14 Cov neeg Yixayee pe hawm Vajtswv Yehauvas, tiamsis lwm haiv neeg nyias kuj muaj nyias tej vajtswv thiab. Ua li, tus tseem Vajtswv  yog leejtwg tiag? Lub caij Yaxaya nyob, Yehauvas qhia tias yuav kom sawvdaws paub tseeb tias tus tseem Vajtswv yog tus twg, ib tsoom tebchaws yuav tsum sau zog tuaj txoos ua ke hais ib tshaj plaub. Lawv yuav tsum ua timkhawv seb leejtwg tus vajtswv yog tus tseeb. Yehauvas hais tias: “Cia lawv coj lawv tej timkhawv tuaj nres lawv, thiab cia luag tau hnov thiab hais tias, ‘Muaj tseeb tiag.’ ”Yaxaya 43:9.

15 Lwm haiv neeg tej vajtswv tsis muaj ib tug ua tau timkhawv tias lawv yog tus vajtswv tseeb. Vim li cas? Rau qhov tej vajtswv ntawd tsuas yog mlom xwb, lawv yeej hais tsis tau lus thiab mus tsis taus kev! (Yaxaya 46:5-7) Tiamsis Yehauvas tsis thooj li ntawd, nws hais rau cov Yixayee tias: “Nej ua kuv li timkhawv, thiab ua kuv tus tub qhe uas kuv xaiv cia lawd, kom nej thiaj li paub thiab ntseeg kuv, thiab nkag siab tias, kuv yog tus ntawd ntag. Ua kuv ntej tsis muaj ib tug [vajtswv] . . . thiab ua kuv qab kuj yuav tsis muaj li. Kuv mas kuv thiaj yog [Yehauvas], dhau kuv lawm tsis muaj dua ib tug cawmseej. Nej yog kuv li timkhawv.”Yaxaya 43:10-12.

16 Yehauvas cov tibneeg yeej ua tau timkhawv tias Yehauvas tib leeg xwb thiaj yog tus tseem Vajtswv tiag. Yehauvas hais tias cov Yixayee yog “haiv neeg uas kuv tsim los rau kuv, xwv thiaj li qhia tej uas tsim nyog qhuas kuv.” (Yaxaya 43:21) Cov Yixayee yog Yehauvas cov tibneeg. Nws twb cawm lawv dim ntawm cov Iyi lawm, yog li ntawd nws xav kom lawv mloog nws lus thiab qhuas nws ua lawv tus Vajtswv. Niaj hnub nimno los, Yehauvas kuj xav kom nws haiv neeg coj ib yam li ntawd thiab. Yog li ntawd, Mikha uas yog ib tug cev Vajtswv lus thiaj hais tias Vajtswv haiv neeg yuav tsum coj li no: “Ib tsoom neeg sawvdaws nyias tuav nyias tus [vajtswv] lub npe ua neej, tiamsis peb yuav tuav [Yehauvas] uas yog peb tus Vajtswv lub npe ua neej mus ib txhis tsis kawg.”Mikha 4:5.

COV NEEG TAWV NCAUJ

17. Ua li cas Yehauvas thiaj hais tias cov Yixayee zoo li tsob txiv hmab qus?

17 Tom qab no, cov Yixayee tau ntxeev siab rau Yehauvas. Lawv raws lwm haiv neeg mus pe hawm tej vajtswv uas muab pob zeb pob ca txua. Tsis tas li ntawd xwb, lawv haj tseem teeb tej thaj uas teev tiam tej vajtswv cuav thiab. Muaj li 2,800 xyoo dhau los, Hauxeya uas yog ib tug cev Vajtswv lus tau hais tias cov Yixayee zoo li tsob txiv hmab uas txi tsis tau cov txiv zoo lawm. Hauxeya hais ntxiv tias: “Lawv lub siab dag, nimno lawv thiaj yuav tsum ris lawv lub txim.” (Hauxeya 10:1, 2) Tom qab 150 xyoo, Yelemi kuj tau muab cov Yixayee piv rau tsob txiv hmab zoo zoo uas txia mus ua tsob txiv hmab qus lawm. Yehauvas thiaj hais kom Yelemi sau li no rau lawv: “Tej dab mlom uas nej txua rau nej dua twg lawm? Yog tej dab mlom ntawd pab tau nej dim, kuj cia lawv sawv tsees rau thaum nej raug kev txom nyem ceeblaj.” Yelemi hais ntxiv tias: “Kuv haiv neeg tsis nco qab kuv . . . lawm.”Yelemi 2:21, 28, 32.

18, 19. (1) Yehauvas puas tau qhia tias nws yuav xaiv ib haiv neeg tshiab hauv ntiajteb no? (2) Zaj tom ntej yuav qhia txog dabtsi ntxiv?

18 Cov Yixayee txi tsis tau cov txiv zoo rau qhov lawv tsis pe hawm Yehauvas raws li nws pom zoo. Lawv tso Yehauvas tseg, tsis ua timkhawv txog nws lawm. Lawv mus pe hawm tej vajtswv cuav. Yog li ntawd, Yexus thiaj hais li no rau Yuda cov thawj coj tias: “Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj] yuav raug muab rho ntawm nej mus pub rau ib haiv neeg uas txi txiv phim lub tebchaws ntawd.” (Mathai 21:43) Tsuas yog cov uas Yehauvas xaiv thiaj muaj feem nrog nws haiv neeg tshiab, uas yog cov Yixayee ntawm sab kev ntseeg xwb. Yehauvas yuav muab dua ib co “lus cog tseg tshiab” rau lawv. Yehauvas thiaj hais tias: “Kuv yuav ua lawv tus Vajtswv thiab lawv yuav ua kuv haiv neeg.”Yelemi 31:31-33.

19 Tom qab cov Yixayee tsis muab siab npuab Yehauvas lawd, Yehauvas tau xaiv cov Yixayee ntawm sab kev ntseeg los ua nws haiv neeg. Nws pib xaiv lawv nyob rau thawj 100 xyoo. Ua li niaj hnub nimno, leejtwg thiaj yog Yehauvas haiv neeg? Cov uas xav teev tiam Yehauvas yuav ua li cas thiaj nrhiav tau nws haiv neeg? Peb yuav kawm txog qhov no nyob rau lwm zaj.