Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Lub 11 Hlis Xyoo 2014 | Puas Muaj Xatas Tiag?

Yog tias tsis muaj Xatas, ces tibneeg tsuas ntshai qhuav xwb. Tiamsis yog muaj Xatas tiag, tibneeg yuav tau ceev faj.

THAWJ ZAJ

Puas Muaj Xatas Tiag?

Puas yog Xatas piv txog kev limhiam xwb los yog yeej muaj nws tiag?

THAWJ ZAJ

Puas Yog Xatas Piv Txog Kev Limhiam Xwb?

Muaj 2 zaj hauv phau Vajlugkub uas qhia tias muaj Xatas tiag.

THAWJ ZAJ

Puas Tsim Nyog Peb Ntshai Xatas?

Vajtswv qhia txog 4 yam uas yuav pab tiv thaiv koj ntawm Xatas.

Qhov Uas Yexus Sawv Rov Qab Los Pab Tau Peb Li Cas?

Muaj 4 lub ntsiab uas ua pov thawj tias Yexus sawv rov los lawm tiag. Qhov uas Yexus sawv rov qab los pab tau peb li cas?

Vim Li Cas Peb Yuav Tsum Dawb Huv?

Puas tau muaj ib zaug uas koj tsis nkag siab cov lus hauv phau ntawv Levi Tej Kevcai? Cov ntsiab lus hauv phau ntawv no yuav pab kom peb txojkev pe hawm dawb huv rau Yehauvas.

Peb Yuav Tsum Coj Dawb Huv Rau Txhua Yam

Peb yuav tsum ua li cas peb thiaj tsis hla Vajtswv txoj kevcai, muab yam zoo tshaj xyeem rau Yehauvas thiab noj tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg kom tsau npo?

“Haiv Neeg Uas Lawv Tus Vajtswv Yog Yehauvas”

Vajtswv puas txais yuav txhua tus uas xav pe hawm nws, txawm lawv yuav coj txojkev ntseeg twg los xij?

“Nej Yog Vajtswv Haiv Neeg Lawm”

Yuav ua li cas peb thiaj tau los ua “Vajtswv haiv neeg”?

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Qhov uas Yexus tsa cov tuag sawv rov qab los qhia li cas txog Vajtswv tej lus cog tseg rau yav tom hauv ntej?