Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | VAJTSWV LUB NCEEG VAJ—YUAV PAB TAU KOJ LI CAS?

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Tseem Ceeb Npaum Li Cas Rau Yexus?

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Tseem Ceeb Npaum Li Cas Rau Yexus?

Thaum Yexus ua neej nyob hauv ntiajteb no nws qhia txog ntau yam. Nws qhia kom nws cov thwjtim paub thov Vajtswv, paub ua haum Vajtswv siab, thiab paub nrhiav kev zoo siab. (Mathai 6:5-13; Malakau 12:17; Luka 11:28) Tiamsis lub Nceeg Vaj yog lub ntsiab uas Yexus nyiam tham heev tshaj plaws.Mathai 12:34.

Zoo ib yam li zaj tas los no, txhua yam uas Yexus ua xaus rau tes haujlwm tshaj tawm “txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj].” (Luka 8:1) Yexus taug kev mus thoob plaws Yixayee tebchaws mus qhia Vajtswv lub Nceeg Vaj rau tibneeg. Mathai, Malakau, Luka thiab Yauhas tau muab Yexus tes num sau tseg cia. Plaub txoj xov zoo ntawd qhia txog lub Nceeg Vaj tshaj li 100 tawm zaus, feem ntau yog Yexus ua tus hais xwb. Cov sau Vajlugkub tsuas sau ib feem ntawm Yexus cov lus xwb, yog lawv sau txhua lo uas Yexus hais txog lub Nceeg Vaj ces yuav tsis muaj chaw txaus ntim tej ntawv ntawd!Yauhas 21:25.

Yexus saib lub Nceeg Vaj tseem ceeb kawg li vim nws paub tias Vajtswv xaiv nws ua tus kav lub Nceeg Vaj ntawd. (Yaxaya 9:6; Luka 22:28-30) Puas yog Yexus xav tsab meej mom lossis hwjchim rau nws tus kheej xwb? Tsis yog. (Mathai 11:29; Malakau 10:17, 18) Tiamsis Yexus txhawb Vajtswv lub Nceeg Vaj * rau qhov lub Nceeg Vaj ntawd yuav pab tau cov nws hlub, uas yog nws Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab nws cov thwjtim uas ncaj ncees.

TEJ UAS LUB NCEEG VAJ YUAV UA RAU YEXUS TXIV

Yexus yeej hlub Vajtswv uas yog nws Leej Txiv kawg nkaus li. (Paj Lug 8:30; Yauhas 14:31) Yexus pom nws Txiv txojkev hlub, kev khuvleej, thiab kev ncaj ncees. (Kevcai 32:4; Yaxaya 49:15; 1 Yauhas 4:8) Tiamsis coob leej ntau tus dag tias Vajtswv tsis quav ntsej thaum tibneeg raug kev nyuaj siab. Ib txhia dag tias Vajtswv yog tus tsim tej kev txom nyem ntawd ntag. Thaum Yexus hnov txog tej no mob nws siab heev. Yexus thiaj kub siab tshaj tawm “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj].” Tshuav tsis ntev lawm xwb lub Nceeg Vaj yuav rhuav cov lus dag ntawd thiab pab kom nws Txiv lub npe dawb huv. (Mathai 4:23; 6:9, 10) Lub Nceeg Vaj yuav ua li ntawd li cas?

Yehauvas yuav siv lub Nceeg Vaj los pab kom tibneeg tau lub neej zoo xwb. “Nws yuav so txhua ncos kua muag” ntawm cov uas ncaj ncees. Yehauvas yuav muab txhua yam kev txom nyem uas ua rau tibneeg lub kua muag poob tshem tawm, thiab “txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.” (Qhia Tshwm 21:3, 4) Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav rhuav tshem txhua yam kev txom nyem uas tibneeg muaj huv tibsi mus. *

Twb yog vim muaj cov lus cog tseg no, Yexus thiaj mob siab ua luaj mus qhia txog lub Nceeg Vaj. Yexus paub tias lub Nceeg Vaj ua pov thawj rau sawvdaws pom tias nws Leej Txiv muaj hwjchim thiab  hlub tibneeg npaum li cas. (Yakaunpau 5:11) Yexus kuj paub tias lub Nceeg Vaj yuav pab tau cov neeg ncaj ncees uas nws hlub. Cia peb kawm txog qhov no.

LUB NCEEG VAJ YUAV UA DABTSI RAU COV NCAJ NCEES

Ua ntej Yexus los hauv ntiajteb, nws twb nrog nws Leej Txiv nyob saum ntuj ceeb tsheej ntev los lawm. Leej Txiv kom nws tus Tub pab tsim ib puas tsav yam, tag nrho tej hnub qub saum nruab ntug los mus rau lub ntiajteb uas peb nyob no, tsis hais txhua yam tsiaj txhu huvsi puav leej yog tus Tub ntawd pab tsim. (Yauhas 1:2, 3, 10) Tiamsis txhua yam uas raug tsim los ntawd, Yexus zoo siab “xyiv fab” rau tibneeg tshaj.Paj Lug 8:31.

Yexus tes dej num qhia tias nws hlub tibneeg heev. Thaum nws pib ua nws tes num, nws yeej qhia tseeb tias nws los hauv ntiajteb no los “coj xov zoo” mus rau cov txom nyem. (Luka 4:18) Yexus tsis yog hais ntawm lub ncauj xwb, tiamsis nws tau ua tej txujci los qhia tias nws yeej hlub tibneeg tiag. Xws li thaum muaj ib pab neeg coob coob tuaj mloog Yexus qhuab qhia, Yexus “khuvleej lawv thiab kho cov neeg muaj mob” zoo huvsi. (Mathai 14:14) Thaum ib tug txivneej mob ruas los hais rau Yexus tias yog Yexus xav kho nws, Yexus yeej kho tau. Yexus khuvleej nws heev Yexus thiaj teb tias, “Kuv xav los maj, cia li zoo kiag” ces tus txivneej ntawd txawm zoo kiag lawm. (Luka 5:12, 13) Thaum Laxalau tuag, Yexus pom nws tus phoojywg Maivliag quaj quaj ua rau Yexus “mob siab heev thiab nyuaj siab kawg . . . Yexus kuj quaj” thiab. (Yauhas 11:32-36) Tom qab ntawd, Yexus thiaj tsa Laxalau sawv ciaj rov los. Qhov no yog ib yam txujci uas tibneeg xav tsis thoob li vim Laxalau twb tuag tau 4 hnub lawm!Yauhas 11:38-44.

Yexus yeej paub tias tej txujci uas nws ua ntawd tsuas yog ib vuag xwb. Thiab nws paub tias cov uas nws kho thiab tsa sawv ciaj rov los ntawd yuav rov mob thiab rov tuag dua. Txawm li ntawd los, Yexus paub tias muaj ib hnub twg Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab tej kev nyuaj siab ntawd rhuav tshem mus ib txhis. Yog li ntawd, Yexus thiaj tsis yog ua txujci xwb, tiamsis “Yexus mus . . . tshaj tawm txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub [Nceeg Vaj]” thiab. (Mathai 9:35) Tej txujci uas Yexus tau ua yav tas los tsuas ua pov thawj txog tej uas lub Nceeg Vaj tseem yuav ua thoob plaws lub ntiajteb yav tom hauv ntej. Nyeem ntxiv seb phau Vajlugkub qhia li cas txog lub caij ntawd.

 •  Tsis muaj kev mob kev nkeeg lawm.

  “Mas tus neeg dig muag yuav pom kev, tus neeg lag ntseg yuav hnov lus. Tus neeg ceg tawv yuav dhia caws qia yam li muas lwj, tus neeg uas hais tsis tau lus tus nplaig yuav hu nkauj xyiv fab hlo.” Tsis tas li ntawd xwb, “Tsis muaj ib tug uas nyob hauv lub tebchaws yuav hais tias, ‘Kuv mob lawm.’”Yaxaya 33:24; 35:5, 6.

 • Tsis muaj kev tuag lawm.

  “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”Ntawv Nkauj 37:29.

  “Nws yuav muab txojkev tuag nqos kiag mus ib txhis, Vajtswv [Yehauvas] yuav so ib tsoom neeg tej kua muag ntawm lawv lub plhu.”Yaxaya 25:8.

 • Cov uas tuag lawd yuav ciaj sawv rov los.

  “Txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav hnov leej Tub lub suab thiab yuav tawm los.”Yauhas 5:28, 29.

  “Cov ncaj ncees thiab cov tsis ncaj puavleej yuav sawv hauv qhov tuag rov los.”Tubtxib Tes Haujlwm 24:15.

 • Txhua tus yuav muaj vaj tse nyob thiab muaj dej num ua.

  “Lawv yuav ua vaj tse thiab tau nyob rau hauv, lawv yuav cog vaj txiv hmab thiab tau noj tej txiv ntawd. Lawv yuav tsis ua vaj tse rau lwm tus los nyob, lawv yuav tsis cog rau lwm tus noj . . . thiab cov uas kuv xaiv cia lawd yuav tau siv tej uas lawv txhais tes ua ntev kawg li.”Yaxaya 65:21, 22.

 •  Tsis muaj kev tsov kev rog lawm.

  “Nws ua rau kev ua rog tiaj tus mus thoob qab ntuj kawg.”Ntawv Nkauj 46:9.

  “Ib lub tebchaws yuav tsis rho ntaj ua tsov ua rog rau ib lub tebchaws, lawv yuav tsis kawm txujci ua tsov ua rog dua li lawm.”Yaxaya 2:4.

 • Tsis muaj kev tshaib kev nqhis lawm.

  “Lub ntiajteb tau qoob loo lawm, thiab Vajtswv, peb tus Vajtswv, foom koob hmoov rau peb.”Ntawv Nkauj 67:6.

  “Muaj qoob loo nplua mias hauv lub tebchaws [ntiajteb], cia txhua lub roob muaj qoob loo zoo rawv ntwb nri.”Ntawv Nkauj 72:16.

 • Tsis muaj kev txom nyem lawm.

  “Vajtswv yuav nco ntsoov cov neeg txom nyem.”Ntawv Nkauj 9:18.

  “Rau qhov nws tso cov neeg txom nyem dim rau thaum lawv thov, yog cov neeg pluag thiab yog cov uas tsis muaj leejtwg pab. Nws khuvleej cov neeg tsis muaj zog thiab cov uas txom nyem, thiab cawm cov neeg txom nyem txojsia.”Ntawv Nkauj 72:12, 13.

Thaum koj nyeem txog cov lus cog tseg uas Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua no, koj mam paub tias lub Nceeg Vaj tseem ceeb npaum li cas rau Yexus. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, nws qhia lub Nceeg Vaj rau txhua tus uas xav mloog vim nws paub tias lub Nceeg Vaj yuav rhuav txhua yam kev txom nyem tibsi mus.

Koj puas nyiam phau Vajlugkub tej lus cog tseg txog lub Nceeg Vaj? Koj yuav kawm ntxiv txog lub Nceeg Vaj li cas? Thiab yuav ua li cas koj thiaj tau txais tej koob hmoov uas los ntawm lub Nceeg Vaj? Zaj tom ntej yuav teb cov lus nug no.

^ nqe 5 Yexus twb mus nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm. Txij thaum ntawd los txog niaj hnub nimno los nws tseem saib lub Nceeg Vaj rau nqe ib yam li thaum ub.Luka 24:51.

^ nqe 8 Yog tias xav paub ntxiv seb vim li cas Vajtswv cia muaj kev txom nyem, mus nyeem tshooj 11 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm.