Vim li cas peb yuav tsum thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los?

Koj puas xav kawm ntxiv txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab tej uas lub Nceeg Vaj ntawd yuav ua?

Vajtswv lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv saum ntuj ceeb tsheej. Lub Nceeg Vaj ntawd yuav kho kom lub ntiajteb no muaj kev ncaj ncees thiab kev thaj yeeb. Yexus thiaj qhia kom nws cov thwjtim thov Vajtswv cia lub Nceeg Vaj ntawd los. Tibneeg tej tseem fwv tsis muaj ib lub yuav tshem tau kev sib ntaus sib tua, kev nkhib nkhaus thiab kev mob nkeeg. Tiamsis Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua tau tej ntawd. Vajtswv twb tsa nws tus Tub Yexus kav lub Nceeg Vaj ntawd lawm. Yehauvas kuj xaiv Yexus cov thwjtim ib txhia nrog Yexus ua vajntxwv kav saum ntuj thiab.Nyeem Luka 11:2; 22:28-30.

Tshuav tsis ntev lawm xwb Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav tshem tawm txhua tus uas tawm tsam Vajtswv txojkev kav. Yog li ntawd, thaum peb thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los, twb yog peb thov kom Nws lub tseem fwv los hloov noob neej tej tseem fwv chaw.Nyeem Daniyee 7:13, 14; Qhia Tshwm 11:15, 18.

Vim li cas Vajtswv lub Nceeg Vaj pab tau tibneeg?

Yexus yog ib tug Vajntxwv zoo uas hlub tshua tibneeg. Nws yog Vajtswv tus Tub. Nws muaj hwjchim pab txhua tus uas taij thov kev pab los ntawm Vajtswv.Nyeem Ntawv Nkauj 72:8, 12-14.

Txhua tus uas thov kom lub Nceeg Vaj los, uas coj lawv lub neej raws li Vajtswv lub siab nyiam, yuav tau txais tej koob hmoov uas Vajtswv lub Nceeg Vaj pub. Yog tias koj siv sijhawm los kawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj, koj yuav zoo siab heev.Nyeem Luka 18:16, 17; Yauhas 4:23.