Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Puas Yog Koj Nrhiav Tau Qhov Tseeb Lawm Tiag?

Puas Yog Koj Nrhiav Tau Qhov Tseeb Lawm Tiag?

“Nej yuav paub tias Vajtswv lub siab nyiam li cas thiaj paub tias yam uas zoo thiab yam uas txaus nws siab thiab yam uas zoo kawg nkaus.”LOOS 12:2.

1. Thaum muaj kev tsov kev rog cov xibhwb Kav Tos Liv thiab Plos Tes Tas tau coj li cas xwb?

VAJTSWV puas xav kom cov Khixatia mus ua tsov ua rog rau lwm tebchaws? Tau 100 xyoo dhau los no, cov uas lees tias lawv yog Khixatia tau koom kev tsov kev rog. Cov Kav Tos Liv rov tua cov Kav Tos Liv, cov Plos Tes Tas (Protestant) rov tua cov Plos Tes Tas. Lawv cov xibhwb kuj thov Vajtswv foom koob hmoov rau tej tub rog thiab tej cuab yeej huvsi. Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2, cov uas lees tias lawv yog Khixatia sib ntaus sib tua heev kawg li.

2, 3. Yehauvas Cov Timkhawv puas mus ua rog thiab yog vim li cas?

2 Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2, Yehauvas Cov Timkhawv yeej tsis kam txhawb ib roog nom tswv twg li, lawv kuj tsis kam mus ntaus rog thiab. Vim li cas? Vim lawv xav xyaum Yexus tus qauv thiab coj li nws tau qhia. Yexus qhia tias: “Qhov uas nej sib hlub no yuav ua rau sawvdaws paub tias nej yog kuv li thwjtim.” (Yauhas 13:35) Cov Timkhawv kuj nco ntsoov coj raws li tej hauv paus ntsiab lus uas Povlauj qhia rau cov ntseeg hauv Khaulee.Nyeem 2 Khaulee 10:3, 4.

3 Cov tseem Khixatia ua tib zoo tshawb nrhiav phau Vajlugkub seb qhovtwg yog thiab tsis yog. Lawv lub siab thiaj tsis kheev lawv xyaum kev sib ntaus sib tua thiab ua tsov ua rog. Vim Yehauvas Cov Timkhawv coj li no, txhiab txhiab tus thiaj raug luag tsim txom. Tsis  hais tus laus tus hluas, pojniam txivneej raug kaw hauv tej tsev loj cuj thiab muab yuam ua qhev txom nyem ntsuav. Lub caij uas cov Nazi kav tebchaws Ntsaws Mes Nis, ib txhia kuj raug tua pov tseg lawm thiab. Txawm cov Timkhawv raug tsim txom hnyav heev hauv sab Yus Luv (Europe), los lawv yeej qhia txoj xov zoo txog Yehauvas lub Nceeg Vaj tsis tseg li. Lawv nrhiav txhua lub sijhawm los tshaj tawm, tsis hais hauv tsev loj cuj lossis thaum raug ntiab tawm mus nyob lwm tebchaws. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Puag tom qab no, xyoo 1994 muaj kev sib ntaus sib tua loj heev hauv tebchaws Rwanda, sab Afikas. Tiamsis tsis muaj ib tug Timkhawv koom tes li. Tsis tas li ntawd xwb, thaum muaj kev tsov kev rog ua rau tebchaws Yugoslavia tawg faib, cov Timkhawv kuj tsis koom tes li thiab.

4. Thaum tibneeg pom tias Yehauvas Cov Timkhawv tsis koom kev nom kev tswv thiab kev tsov kev rog, lawv hais li cas?

4 Coob leej ntau tus pom tias Yehauvas Cov Timkhawv tsis koom kev nom kev tswv thiab tsis mus ua tsov ua rog, lawv thiaj qhuas tias cov Timkhawv hlub Vajtswv thiab kwvtij zej zog tiag tiag li. Lawv suav tias cov Timkhawv yog cov tseem Khixatia. Puas muaj lwm yam pov thawj qhia tias Yehauvas Cov Timkhawv yog cov tseem Khixatia tiag? Cia peb kawm txog qhov no.

TES HAUJLWM TSHAJ TAWM THOOB QAB NTUJ

5. Tom qab no Yexus tau txib kom nws cov thwjtim mus qhia leejtwg thiab?

5 Yexus qhia tseeb tias tsis muaj ib teg haujlwm tseem ceeb npaum li tes haujlwm tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Tsis ntev tom qab nws pib nws tes num, nws tau xaiv 12 tug thwjtim los pab ua tes haujlwm no. Yexus kuj cob 70 leej kom lawv txawj mus qhia txoj xov zoo. (Luka 6:13; 10:1) Nws xub txib lawv mus qhia cov Yudai. Tom qab no, nws txib lawv mus qhia lwm haiv neeg uas tsis tau ua kevcai txiav thiab. Cov lus no ua rau cov thwjtim Yudai xav tsis thoob li, vim lawv tsis tau mus dua li ntawd ib zaug li.Tubtxib Tes Haujlwm 1:8.

6. Ua cas Petus thiaj paub tseeb tias Vajtswv tsis xaiv leejtwg ntsej muag?

6 Khaunelia yog lwm haiv neeg uas tsis tau ua kevcai txiav. Nws yog thawj tug uas tau los ua ib tug Khixatia. Vajtswv tau txib Petus mus qhia txoj xov zoo rau Khaunelia. Thaum ntawd Petus mam li paub tseeb tias Vajtswv tsis xaiv leejtwg ntsej muag. Vajtswv xav kom txhua haiv neeg los paub qhov tseeb. Petus thiaj hais kom Khaunelia thiab nws tsev neeg ua kevcai raus dej. (Tubtxib Tes Haujlwm 10:9-36) Txij hnub ntawd los, Petus thiab Yexus cov thwjtim thiaj tshaj tawm txoj xov zoo rau txhua haiv neeg.

7, 8. Yehauvas Cov Timkhawv tau ua dabtsi tibneeg thiaj hnov txoj xov zoo? (Saib daim duab ntawm sab 7.)

7 Niaj hnub no cov uas ntaus thawj hauv Yehauvas lub koom haum kub siab lug txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thoob qab ntuj. Nimno Yehauvas Cov Timkhawv twb yuav luag muaj 8 plhom tus thoob ntiajteb. Lawv tshaj tawm txoj xov zoo ua 600 tawm yam lus. Tseem muaj ntau yam lus uas yuav txhais ntxiv thiab. Lawv qhia ib lub tsev rau ib lub. Lawv kuj teeb rooj thiab luab laub  mus tseb tej ntaub ntawv Vajlugkub ua ntau yam lus. Thaum tibneeg pom li no, lawv yeej paub tias yuav tsum yog Yehauvas Cov Timkhawv xwb.

8 Yehauvas lub koom haum tau cob qhia 2,900 tawm tus kwvtij nkauj muam los pab txhais phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv Vajlugkub. Txawm tej haiv neeg tsawg uas tsis muaj leejtwg paub txog, los cov Timkhawv kuj txhais thiab. Zoo li hauv tebchaws Xapee (Spain), cov Timkhawv tau muab tej ntaub ntawv Vajlugkub txhais ua lus Catalan. Tsis ntev dhau los no, hauv lub nroog Valencia thiab Alicante, hauv cov povtxwv Balearic Islands, thiab hauv tebchaws Andorra, muaj coob leej ntau tus rov xyaum hais lus Catalan lawm. Nimno muaj ntau plhom leej hais yam lus ntawd. Yehauvas Cov Timkhawv muaj kev sib txoos ua lus Catalan, thiab txhais ntaub ntawv Vajlugkub ua lawv yam lus, qhov tseeb thiaj raug lawv siab.

9, 10. Muaj pov thawj dabtsi qhia tias Yehauvas lub koom haum xav kom tibneeg los paub qhov tseeb?

9 Cov Timkhawv txhais tej ntaub ntawv Vajlugkub thiab qhia txoj xov zoo rau ntau haiv neeg thoob qab ntuj. Zoo li hauv Mev Teb (Mexico) feem coob hais lus Xapee, tiamsis coob leej hais lawv yam lus hauv vaj hauv tsev, zoo li hom lus Maya. Cov kwvtij uas txhais lus Maya nyob rau koog tebchaws uas muaj cov neeg Maya nyob. Lawv niaj hnub nrog cov Maya ua ke, lawv thiaj paub txhais cov lus uas tibneeg niaj hnub hais. Muaj dua ib lub tebchaws hu ua Nepal uas muaj li 120 yam lus. Cov pej xeem muaj txog li 29 plhom leej. Muaj 10 tawm plhom leej txawj hais lus Nepali thaum yau los, muaj coob leej kuj xyaum lus Nepali thiab. Peb cov kwvtij thiaj txhais tej ntaub ntawv Vajlugkub ua lus Nepali.

10 Yehauvas lub koom haum saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thoob qab ntuj tseem ceeb heev. Lawv thiaj txhawb nqa tes haujlwm txhais ntaub ntawv Vajlugkub ua ntau yam lus. Yehauvas Cov Timkhawv tau npaj nyiaj siab dawb los luam tsheej plhom phau ntawv mus pub rau tibneeg nyeem, tsis yuav nqe li. Lawv ua raws li Yexus tau hais no: “Nej tau dawb dawb, cia li pub dawb dawb xwb.”Mathai 10:8.

Cov kwvtij pab txhais ntaub ntawv Vajlugkub ua lus Low German (Saib nqe 10)

Ntaub ntawv ua lus Low German hauv tebchaws Paraguay (Saib daim duab ntawm sab 7)

11, 12. Thaum coob leej pom Yehauvas Cov Timkhawv qhia txoj xov zoo, lawv xav li cas xwb?

11 Yehauvas Cov Timkhawv yeej ntseeg tuag nthi tias lawv nrhiav tau qhov tseeb lawm tiag. Lawv yeem tso tej uas lawv ntshaw tseg mus tshaj tawm txoj xov zoo rau txhua haiv neeg. Lawv xyaum ua lub neej yoojyim, kawm lwm yam lus thiab yoog lwm haiv neeg. Vim  lawv tshaj tawm thoob qab ntuj, coob tus thiaj hais tias cov Timkhawv xyaum Yexus Khetos tus qauv tiag.

12 Cov Timkhawv ua tes haujlwm no rau qhov lawv yeej ntseeg tias lawv nrhiav tau qhov tseeb lawm tiag. Ntau plhom leej twb los ua Yehauvas Cov Timkhawv lawm. Ua li cas lawv ho ntseeg tias lawv nrhiav tau qhov tseeb lawd? Cia peb kawm seb ib txhia hais li cas.Nyeem Loos 14:17, 18.

VIM LI CAS IB TXHIA NTSEEG TIAS LAWV NRHIAV TAU QHOV TSEEB LAWM

13. Cov Timkhawv coj li cas lub koom haum thiaj dawb huv?

13 Peb cov kwvtij nkauj muam nyias pom nyias ib yam zoo hauv lub koom haum lawv thiaj ntseeg tias Yehauvas Cov Timkhawv yog pawg tseeb. Ib tug kwvtij uas teev tiam Yehauvas tau ntau xyoo lawm, hais li no: “Sawvdaws mob siab kho kom Yehauvas lub koom haum dawb huv, xwv thiaj tsis muaj kev phem kev qias nyob rau hauv. Lawv yeej tsis txaj muag ntuas ib tug twg li.” Ua li cas Yehauvas cov tibneeg thiaj coj tau dawb huv li no? Rau qhov lawv xav ua raws li Vajtswv Txojlus qhia, thiab xav xyaum li Yexus thiab nws cov thwjtim. Tsuas yog tsawg tsawg tus Timkhawv xwb thiaj tsis kam coj li Vajtswv hais, cov ntawd thiaj raug rho tawm hauv lub koom txoos. Cov Timkhawv feem coob xyaum coj lub neej dawb huv kom haum Yehauvas siab. Cov Timkhawv no ib txhia kuj tau coj lub neej tsis huv ua ntej lawv los paub Yehauvas, tiamsis nimno lawv hloov los coj raws li Yehauvas tej kevcai lawm.Nyeem 1 Khaulee 6:9-11.

14. (1) Cov uas raug rho tawm hauv lub koom txoos tau hloov li cas? (2) Txojkev rho tibneeg tawm pab tau lub koom txoos li cas?

14 Phau Vajlugkub qhia tias cov Khixatia yuav tsum muab cov uas tsis mloog Vajtswv lus rho tawm. Tom qab lawv raug rho tawm lawd, ntau txhiab leej tu siab rau tej uas lawv tau ua, lawv mam thim xav thiab rov los hauv lub koom txoos. Thaum lawv rov los sawvdaws zoo siab tos txais lawv. (Nyeem 2 Khaulee 2:6-8.) Yehauvas Cov Timkhawv coj raws li phau Vajlugkub tau qhia no, lub koom txoos thiaj dawb huv. Vim li no, lawv thiaj tso siab tau tias Vajtswv pom zoo lub koom haum no. Ntau txojkev ntseeg cia lawv cov tswv cuab ua ywj siab, tiamsis cov Timkhawv tsis ua li ntawd. Lawv coj raws li Yehauvas txoj kevcai, coob tus thiaj ntseeg tias cov Timkhawv yog pawg tseeb.

15. Vim li cas tus kwvtij no ntseeg tias nws nrhiav tau qhov tseeb lawm?

15 Muaj dua ib tug kwvtij uas muaj 54 xyoos, nws teev tiam Yehauvas puag thaum hluas los lawm. Nws hais tias muaj 3 yam uas txheem nws txojkev ntseeg: (1) Nws ntseeg tias muaj Vajtswv tiag; (2) Nws ntseeg tias phau Vajlugkub los ntawm Vajtswv los; thiab (3) Nws ntseeg tias hauv ntiajteb no tsuas yog Yehauvas Cov Timkhawv thiaj ua Vajtswv tes haujlwm xwb. Nws hais ntxiv tias: “Ib xyoos tas ib xyoos tuaj, thaum kuv kawm Vajlugkub kuv yeej sim seb puas muaj raws li 3 yam no. Kuv xav twjywm tias, niaj hnub no puas tseem muaj tseeb raws li kuv ntseeg ntawd. Kuv pom  tias tsuas muaj ntau yam pov thawj ntxiv los txhawb 3 yam no xwb, ua rau kuv hajyam ntseeg tias kuv nrhiav tau qhov tseeb lawm tiag.”

16. Vim li cas tus muam no ntseeg tias nws nrhiav tau qhov tseeb lawm?

16 Muaj ib tug muam thiab nws tus txiv ua haujlwm hauv Yehauvas Cov Timkhawv lub hauv paus loj nyob xeev New York. Tus muam ntawd ntseeg tias cov Timkhawv yog pawg tseeb rau qhov tsuas yog lub koom haum no thiaj tshaj tawm Vajtswv lub npe Yehauvas rau tibneeg paub xwb. Lub npe Yehauvas muaj tshwm txog 7,000 zaus hauv phau Vajlugkub. Nws kuj nyiam nqe Vajlugkub hauv 2 Vaj Keeb Kwm 16:9 uas hais tias: “[Yehauvas] mus mus los los qhov muag ntsia ntsoov thoob plaws lub ntiajteb kom thiaj ua nws lub hwjchim tshwm los pab cov uas lub siab xib rau nws.” Tus muam hais tias: “Qhov tseeb pab kom kuv muaj lub siab xib rau Yehauvas, thiaj tsis muaj ib yam los tav Yehauvas lub hwjchim uas pab kuv. Tsis muaj ib yam tseem ceeb tshaj qhov uas kuv tau nrog Yehauvas sib raug zoo. Kuv kuj zoo siab uas Yexus tus qauv pab kom peb hajyam paub Vajtswv zoo.”

17. Ib tug kwvtij uas yav nram ntej tsis ntseeg tias muaj Vajtswv tau hais li cas?

17 Ib tug kwvtij uas yav nram ntej tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, tau hais li no: “Tej uas Vajtswv tau tsim ua pov thawj tias Vajtswv xav kom tibneeg ua neej nyob kaj siab lug. Thiab Vajtswv yuav tsis cia kom muaj kev txom nyem mus li. Lub qab ntuj no tsuas phem thiab txav deb zuj zus ntawm Vajtswv lawm xwb. Tiamsis Yehauvas cov tibneeg niaj hnub loj hlob ntawm sab kev ntseeg, hajyam kub siab ua Vajtswv tes haujlwm, thiab yimhuab txawj sib hlub. Tsuas yog Yehauvas lub hwj huam dawb huv thiaj ua tau li no xwb.”Nyeem 1 Petus 4:1-4.

18. Vim li cas 2 tug kwvtij no thiaj ntseeg tias nkawd nrhiav tau qhov tseeb lawm? Nkawd cov lus txhawb tau koj li cas?

18 Muaj ib tug kwvtij uas ntseeg Yehauvas los ntev lawm tau piav li no: “Kuv kawm Vajlugkub tau ntau xyoo, kuv yeej pom tseeb tias cov Timkhawv mob siab coj raws nraim li tus qauv uas lub koom txoos Khixatia thawj 100 xyoo tau tseg cia. Thaum kuv mus ncig tebchaws, kuv pom tim ntsej tim muag tias Yehauvas Cov Timkhawv koom tau ib lub siab tiag tiag. Qhov tseeb hauv phau Vajlugkub ua rau kuv zoo siab heev thiab txaus siab rau kuv lub neej.” Muaj dua ib tug kwvtij uas muaj 60 tawm xyoo hais tias cov Timkhawv muaj kev ntseeg rau Yexus tiag tiag. Nws piav li no: “Peb zoo siab uas muaj Yexus tus qauv rau peb xyaum. Peb ua tib zoo kawm txog Yexus lub neej thiab nws tes dej num. Yexus tus qauv pab kom peb hloov peb lub neej thiab txav los cuag Vajtswv. Twb yog muaj tus nqe txhiv peb thiaj tau kev cawm dim. Thiab peb yeej paub tias Vajtswv twb tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Peb ntseeg tau li no rau qhov muaj neeg ua timkhawv li ntawd hauv phau Vajlugkub.”Nyeem 1 Khaulee 15:3-8.

QHIA QHOV TSEEB RAU LWM TUS

19, 20. (1) Raws li Povlauj cov lus rau cov ntseeg hauv Loos, Yexus cov thwjtim yuav tsum ua dabtsi? (2) Yehauvas cov tub qhe txhua tus yuav tsum ua dabtsi?

19 Cov tseem Khixatia yeej hlub kwvtij zej zog, yog li peb yuav tsum qhia qhov tseeb rau tibneeg. Povlauj hais rau cov ntseeg hauv Loos tias Yexus cov thwjtim yuav tau mus tshaj tawm txoj xov zoo. Nws sau tias: “Yog koj lub ncauj lees hais tias Yexus yog tus Tswv thiab lub siab ntseeg tias Vajtswv twb tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, koj yuav dim. Qhov uas lub siab ntseeg thiaj li suav tias ncaj ncees, qhov uas lub ncauj lees thiaj li dim.”Loos 10:9, 10.

20 Yehauvas Cov Timkhawv paub tseeb tias lawv twb nrhiav tau qhov tseeb lawm tiag. Yog ib txoj koob hmoov zoo kawg li uas lawv tau qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj rau lwm tus. Cia li npaj hom phiaj mus qhia Vajlugkub rau lwm tus, thiab cia koj lub neej ua timkhawv rau sawvdaws pom tias koj nrhiav tau qhov tseeb lawm tiag.

^ nqe 3 Mus saib Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, sab 191-198, 448-454