Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 9 Hlis Xyoo 2014

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Cov tubtxib saum ntuj puas pab tau peb?

Puag thaum ub cov tubtxib saum ntuj tau pab Daniyee. Niaj hnub no los, lawv kuj pab coob tus los hnov txoj xov zoo thiab

Vajtswv Yehauvas tsim muaj txhiab txhiab vam vam tus tubtxib saum ntuj. Nws tsim lawv ua ntej nws tsim tibneeg. (Yauj 38:4, 7) Cov tubtxib saum ntuj muaj lub cev plig thiab muaj hwjchim heev. Lawv zoo siab hlo leg num rau Vajtswv. Muaj tej lub sijhawm Vajtswv txib lawv mus coj nws cov tub qhe kev thiab mus tiv thaiv lawv. (Ntawv Nkauj 91:10, 11) Niaj hnub no, cov tubtxib saum ntuj tau pab coob leej ntau tus los hnov txoj xov zoo uas Yexus cov thwjtim tshaj tawm.Nyeem Qhia Tshwm 14:6, 7.

Puas tsim nyog peb thov cov tubtxib saum ntuj? Yeej tsis tsim nyog li. Peb yuav tsum thov Vajtswv ib leeg xwb, rau qhov thaum peb thov Vajtswv twb yog peb teev tiam nws. (Qhia Tshwm 19:10) Cov tubtxib saum ntuj tsuas yog Vajtswv cov tub qhe xwb. Lawv tsis mloog tibneeg tej lus thov. Yog li ntawd, peb yuav tsum tuav Yexus lub npe thov Vajtswv tib leeg xwb.Nyeem Ntawv Nkauj 103:20, 21; Mathai 26:53.

Puas muaj ib co tubtxib phem?

Vajtswv tsim cov tubtxib saum ntuj muaj kev ywj pheej ib yam li nws tsim tibneeg. Lawv yuav tau txiav txim seb lawv yuav ua zoo los ua phem. Tiamsis cov tubtxib saum ntuj coob tus tau ntxeev siab rau Vajtswv. (2 Petus 2:4) Thawj tug uas tau sawv tawm tsam Vajtswv yog Xatas. Tom qab ntawd kuj muaj ib co tubtxib fav xeeb thiab. Phau Vajlugkub thiaj muab lawv hu ua cov dab. Nyob rau xyoo 1914, Xatas thiab nws cov dab thiaj raug ntiab saum ntuj los rau hauv ntiajteb no lawm.Nyeem Qhia Tshwm 12:7-9.

Txij xyoo 1914 los, kev limhiam thiab kev sib ntaus sib tua muaj ntau zuj zus tuaj. Tej no qhia tias tsis ntev xwb Xatas thiab nws cov dab yuav raug tshem tawm. Tom qab ntawd Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no kho kom zoo nkauj ib yam li thaum chiv keeb.Nyeem Qhia Tshwm 12:12; 21:3, 4.