“Peb yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam thiaj nkag tau rau hauv Vajtswv lub [Nceeg Vaj].”TUBTXIB TES HAUJLWM 14:22.

1. Vim li cas Vajtswv cov tub qhe thiaj “raug kev txom nyem ntau yam”?

UA NTEJ peb yuav tau txais txojsia ntev mus ib txhis, peb yuav “raug kev txom nyem ntau yam,” puas yog? Txawm peb twb paub qhov tseeb ntev lawm los, peb txhua tus yeej raug kev txom nyem vim peb nyob hauv Xatas lub qab ntuj.Qhia Tshwm 12:12.

2. (1) Cov Khixatia raug kev txom nyem heev dua cov li cas? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Leejtwg yog tus tsim txom cov Khixatia thiab ua cas peb thiaj paub li ntawd?

2 Txhua leej txhua tus yog neeg txhaum, peb thiaj ntsib ntau yam teeb meem. Tiamsis cov Khixatia tseem raug kev txom nyem heev dua lwm cov thiab. (1 Khaulee 10:13) Cov Khixatia raug tsim txom loj heev vim lawv muab siab npuab Vajtswv. Yexus qhia nws cov thwjtim tias: “Tus tub qhe tsis loj dhau nws tus lospav. Yog lawv twb tsim txom kuv lawm lawv yeej yuav tsim txom nej thiab.” (Yauhas 15:20) Leejtwg yog tus tsim txom lawv? Yog Xatas. Phau Vajlugkub qhia tias Xatas zoo li “tus tsov ntxhuav” uas xav muab Vajtswv cov tibneeg tom noj. (1 Petus 5:8) Xatas xav tsim kev nyuaj siab ntau yam rau peb kom peb tso Yehauvas tseg. Cia peb kawm seb tus tubtxib Povlauj raug tej yam zoo li cas.

 KEV TSIM TXOM HAUV LIXATHA

3-5. (1) Povlauj raug kev tsim txom li cas hauv Lixatha? (2) Povlauj txhawb cov kwvtij li cas?

3 Povlauj muab siab npuab Vajtswv heev, nws thiaj raug tsim txom ua luaj li. (2 Khaulee 11:23-27) Muaj ib zaug thaum Povlauj nyob hauv lub moos Lixatha, nws tau ua txujci kho ib tug txivneej uas mus tsis taus kev. Cov tibneeg thiaj xav tias Povlauj thiab Npananpa yog timtswv, lawv txawm yuav pe nkawd! Tiamsis nkawd txwv kom cov tibneeg txhob pe li ntawd. Thaum Yudai cov thawj coj tuaj txog, lawv tshum cov pej xeem thiab nkaug Povlauj thiab Npananpa. Cov tibneeg ntseeg tej lus dag ntawd, lawv thiaj khaws pob zeb ntaus Povlauj. Thaum lawv xav tias Povlauj tuag lawm, lawv muab nws cab tawm hauv lub nroog mus.Tubtxib Tes Haujlwm 14:8-19.

4 Thaum Povlauj thiab Npananpa mus saib lub moos Dawnpi los, nkawd kuj rov mus xyuas lub moos “Lixatha thiab lub moos Ikhauniyu thiab lub moos Athi-au. Ob tug txhawb cov thwjtim muaj zog tuaj thiab txhawb kom lawv nyob ruaj hauv txojkev ntseeg thiab hais tias, ‘Peb yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam thiaj nkag tau rau hauv Vajtswv lub [Nceeg Vaj].’ ” (Tubtxib Tes Haujlwm 14:21, 22) Povlauj thiab Npananpa twb mus txhawb cov kwvtij lub zog, ua cas nkawd ho qhia tias lawv yuav “raug kev txom nyem ntau yam”? Cia peb kawm seb yog vim li cas nkawd thiaj hais li ntawd.

5 Puas yog Povlauj txhawb kom lawv ua siab ntev thev kev txom nyem xwb? Tsis yog. Povlauj hais tias: “Peb yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam thiaj nkag tau rau hauv Vajtswv lub [Nceeg Vaj].” Povlauj hais li no kom lawv nco ntsoov tias tsis yog lawv raug kev txom nyem dawb dawb xwb. Tiamsis Vajtswv cog lus tias nws yuav pub nqe zog rau cov uas muab siab npuab nws tiag, tsis yog ua npau suav pom xwb. Yexus hais tias: “Leejtwg thev tau mus txog thaum kawg tus ntawd yuav dim.”Mathai 10:22.

6. Cov uas ua siab ntev thev kev txom nyem yuav txais nqe zog dabtsi?

6 Yog tias peb ua siab ntev thev kev txom nyem, peb yuav tau txais nqe zog. Cov Khixatia uas yog cov xaiv tseg yuav tau nrog Yexus ua vajntxwv kav saum ntuj thiab tau txojsia uas tsis txawj tuag li lawm. Cov Khixatia uas yog lwm pab yaj yuav tau txojsia mus ib txhis hauv ntiajteb no. (Yauhas 10:16; 2 Petus 3:13) Tiamsis, ua ntej peb pom tej nqe zog no, peb yuav raug kev “txom nyem ntau yam.” Cia peb kawm seb peb yuav raug tsim txom rau 2 txojke twg, peb thiaj paub npaj.

RAUG XATAS TSIM TXOM TAB MEEG SAWVDAWS

7. Cov Khixatia yuav raug tsim txom tab meeg sawvdaws li cas?

7 Yexus hais tias: “Luag yuav muab nej cob rau tej tsev tu plaub thiab nplawm nej hauv lawv tej tsev sablaj, thiab nej yuav sawv tab meeg cov thawj kav thiab tej vajntxwv.” (Malakau 13:9) Yexus cov lus no qhia tias ib txhia yuav raug tsim txom tab meeg sawvdaws. Cov nom tswv thiab cov thawj coj ntawm tej kev ntseeg yuav sawv tawm tsam cov Khixatia. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:27, 28) Tiamsis nco ntsoov Povlauj, nws puas ntshai raug kev tsim txom? Nws yeej tsis ntshai li.Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 20:22, 23.

8, 9. (1) Povlauj ua siab tawv li cas thaum nws raug tsim txom? (2) Niaj hnub no cov Timkhawv tau raug tsim txom tab meeg sawvdaws li cas?

8 Txawm Xatas tsim txom Povlauj tab meeg sawvdaws los, Povlauj ua siab tawv qhawv. Povlauj hais tias: “Kuv tsis suav tias kuv txojsia tseem ceeb dabtsi rau kuv, tsuav yog kuv dhia tau mus txog qhov kawg thiab tau ua tes haujlwm uas tus Tswv Yexus muab cob rau kuv lawd kom tiav xwb, uas yog ua timkhawv txog txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub.” (Tubtxib Tes Haujlwm 20:24) Povlauj tsis ntshai raug kev tsim txom. Nws npaj siab tias nws yuav thev mus txog thaum kawg. Txawm tias nws raug kev txom nyem los xij, nws xav “ua timkhawv” rau sawvdaws.

9 Niaj hnub no, cov kwvtij nkauj muam kuj  muab siab npuab Vajtswv tsis tseg thiab. Muaj ib co Timkhawv uas nyob txawv tebchaws raug kaw hauv tsev loj cuj ntev heev, yuav luag muaj 20 xyoo. Nom tswv twb tsis pub lawv hais plaub daws lawv zaj. Vim li cas? Vim lawv tsis kam koom kev nom kev tswv. Tej nom tswv yeej txwv tu nrho tsis pub lawv tsev neeg mus xyuas lawv li. Ib txhia kuj raug tsim txom ua lwj ua liam sab kawg li.

10. Vim li cas tsim nyog peb ua siab loj thaum peb raug kev tsim txom nthawv nthav?

10 Peb cov kwvtij nyob rau lwm tebchaws kuj raug tsim txom nthawv nthav. Yog tias koj ho raug li no, txhob poob siab. Nco ntsoov Yauxej. Tib pliag ntshis xwb, Yauxej cov tijlaug twb muab nws muag mus ua qhev lawm. Tiamsis Yehauvas “cawm nws dim hauv txhua yam kev txom nyem.” (Tubtxib Tes Haujlwm 7:9, 10) Yehauvas pab tau koj ib yam li ntawd. Nco ntsoov tias Yehauvas yeej paub “cawm cov uas hwm Vajtswv dim txojkev sim siab.” (2 Petus 2:9) Thaum peb raug kev txom nyem, tsim nyog peb ua siab tawv thiab tso siab rau Yehauvas. Yehauvas muaj peevxwm cawm tau koj dim hauv lub qab ntuj limhiam no. Nws yuav pub txojsia ntev mus ib txhis rau koj.1 Petus 5:8, 9.

XATAS SIV TSWVYIM HAUB NTXIAS

11. Qhov uas Xatas tsim txom tibneeg tab meeg sawvdaws txawv li cas ntawm qhov uas nws siv tswvyim los haub ntxias?

11 Tej thaum Xatas kuj xev tswvyim los haub ntxias peb thiab. Thaum Xatas haub ntxias tibneeg, tsis thooj li thaum nws tsim txom tibneeg tab meeg sawvdaws. Thaum nws tsim txom tibneeg tab meeg sawvdaws ces zoo ib yam li lub khaub zeeg cua uas nplawm yus lub tsev, tib pliag ntshis xwb ib puas tsav yam puam tsuaj tag nrho. Tiamsis thaum nws siv tswvyim los haub ntxias yus, zoo ib yam li ntsaum kab rwg noj yus lub tsev, maj mam txo ib ceg nkaum zuj zus. Tos yus nco, ces lub tsev tshuav vau lawm xwb.

12. (1) Xatas siv tswvyim haub ntxias peb li cas, thiab vim li cas nws ho ua li ntawd? (2) Povlauj qaug zog li cas?

12 Xatas xav rhuav koj txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Nws yuav siv tswvyim los haub ntxias peb li cas? Tej zaum nws yuav ua rau peb qaug zog. Nws paub tias thaum peb qaug zog, peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas yuav tsuag zuj zus mus. Povlauj kuj txawj qaug zog thiab. Muaj ib zaug nws hais tias nws “nyuaj siab” kawg li. (Nyeem Loos 7:21-24.) Povlauj twb paub Yehauvas zoo. Tej zaum nws kuj tuav haujlwm nrog pab uas ntaus thawj thiab. Txawm tias Povlauj muaj kev ntseeg npaum li ntawd, los nws tej kev txhaum tseem ua rau nws qaug zog thiab. Nws xav ua qhov zoo tiamsis nyuaj heev. Yog li ntawd, thaum koj nyuaj siab nco ntsoov Povlauj tus qauv; nws kuj muaj kev nyuaj siab ib yam li ntawd thiab.

13, 14. (1) Vim li cas Vajtswv cov tibneeg ib txhia ho qaug zog? (2) Leejtwg xav rhuav peb txojkev ntseeg thiab yog vim li cas?

13 Peb cov kwvtij nkauj muam coob tus kuj qaug zog thiab. Tej zaum lawv nyuaj siab txog ntau yam lossis lawv xav tias lawv tsis muaj nqes dabtsi. Muaj ib tug muam uas tho kev, nws yeej kub siab ua haujlwm rau Yehauvas heev tiamsis nws hais li no: “Kuv pheej muab kuv tej kev txhaum xav mus xav los, ua rau kuv hajyam nyuaj siab tshaj xwb. Thaum kuv xav txog txhua yam uas kuv ua yuam kev, ua rau kuv xav tias yeej tsis muaj leejtwg nyiam kuv li, txawm yog Yehauvas los yeej tsis hlub kuv thiab.”

 14 Yehauvas cov tibneeg twb kub siab lug ua haujlwm rau nws, vim li cas ib txhia tseem muaj kev nyuaj siab ua luaj? Muaj ntau yam ua rau lawv nyuaj siab. Tej zaum ib txhia raug ntau yam tsis zoo hauv lawv lub neej. (Paj Lug 15:15) Lwm cov muaj mob muaj nkeeg, lawv thiaj xav tias tsis muaj ib yam dabtsi zoo rau lawv. Tus uas yuav nyuaj siab li cas los muaj. Tiamsis nco ntsoov tias Xatas xav ua rau peb qaug zog kom peb tso Yehauvas tseg xwb. Vajtswv twb teem txim tuag rau Xatas lawm, Xatas thiaj xav kom koj tas kev cia siab ib yam li nws. (Qhia Tshwm 20:10) Xatas xav kom koj txhawj txog ntau yam, koj thiaj tsis nco txhawj txog Yehauvas tes haujlwm. Yog li ntawd, txawm Xatas yuav tsim txom peb tab meeg sawvdaws, lossis siv tswvyim los ntxias peb li cas los, nws tsuas muaj tib lub hom phiaj xwb. Nws xav kom peb tso Yehauvas tseg. Nco ntsoov tias Yehauvas cov tibneeg tabtom ntaus ib ntsuj rog tawm tsam Xatas. Peb yuav tau muab siab npuab Yehauvas thiab tiv thaiv peb txojkev ntseeg.

15. Ob Khaulee 4:16, 17 txhawb peb li cas?

15 Txawm muaj ntau yam kev ntxhov siab los, cia li tawm tsam Xatas mus txog thaum kawg. Nco ntsoov tus nqe zog uas Vajtswv tau cog tseg. Povlauj tau sau li no rau cov Khixatia hauv Khaulee: “Vim li no peb thiaj tsis poob siab. Txawm yog peb lub cev sab nraud sem zuj zus los sab hauv kuj niaj hnub hloov dua tshiab. Rau qhov tej kev txom nyem me me uas peb raug ib nyuag ntu no yuav ua rau peb tau koob meej ntau kawg mus ib txhis tsis muaj dabtsi piv tau.”2 Khaulee 4:16, 17.

NPAJ UA NTEJ RAUG KEV TXOM NYEM

Cov laus cov hluas yuav tau xyaum ua ntej lawv thiaj txawj daws lawv zaj (Saib nqe 16)

16. Vim li cas tseem ceeb rau peb npaj tamsim no ua ntej tsis tau raug kev txom nyem?

16 Xatas muaj ntau yam “tswvyim phem” los tawm tsam peb. (Efexau 6:11) Twb yog vim li ntawd thiaj tseem ceeb ua luaj rau peb xyaum raws li cov lus ntawm 1 Petus 5:9: “Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg thiab tawmtsam Dab Ntxwgnyoog,” TMZ. Yuav ua li cas  peb thiaj muab siab rau ntseeg? Peb yuav tsum npaj peb lub siab tamsim no kom peb thiaj paub coj thaum peb raug kev tsim txom. Muab piv li no: Thaum tebchaws tseem tiaj tus, luag twb cob tub rog lawm. Tsis yog tos tebchaws yuav tawg es mam li cob. Peb yeej tsis paub tias yav tom hauv ntej no peb yuav raug kev txom nyem li cas. Yog li ntawd, thaum peb tsis tau raug kev nyuaj siab, peb yuav tsum cob peb lub siab, peb txojkev ntseeg thiaj cog ruaj khov. Tus tubtxib Povlauj txhawb cov Khixatia li no: “Cia li tshuaj nej tus kheej saib nej nyob hauv txojkev ntseeg los tsis nyob. Cia li sim nej tus kheej.”2 Khaulee 13:5.

17-19. (1) Peb yuav tshuaj peb tus kheej li cas? (2) Cov hluas yuav tau xyaum li cas lawv thiaj txawj teb lwm tus tom tsev kawm ntawv?

17 Peb yuav tshuaj peb tus kheej li cas? Xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas thov Vajtswv tsis tu ncua? Thaum lwm tus yaum kuv mus ua tej yam phem, kuv puas paub ntshai Vajtswv, los yog kuv ntshai tibneeg dua? Kuv puas mus kev sib txoos tsis tu ncua? Kuv puas txaj muag qhia Vajlugkub rau lwm tus? Thaum kuv cov kwvtij ua txhaum rau kuv, kuv puas zam txim rau lawv ib yam kuv xav kom lawv zam txim rau kuv? Kuv puas mloog cov txwj laus hauv lub koom txoos hais? Kuv puas mloog cov txwj laus uas saib xyuas lub koom haum hais?’

18 Cov neeg nyob puag ncig peb xav kom peb coj li sawvdaws. Yog li ntawd, thaum peb cov tub ntxhais hluas mus kawm ntawv, lawv yuav tsum ua siab tawv qhawv txhob txaj muag ua raws li Yehauvas hais. Pom tias lawv yeej tsis txaj muag qhia Vajlugkub li! Ua cas lawv thiaj ua tau siab tawv li no? Lawv xyaum raws li Phau Tsom Faj thiab phau Awake! qhia. Phau Awake! lub 7 Hli xyoo 2009 tau qhia ib zaj uas zoo heev kom cov hluas txawj teb luag. Zaj ntawd qhia tias tej zaum ib tug tub kawm ntawv yuav nug li no: “Vim li cas koj tsis ntseeg tias peb txia ntawm tsiaj los?” Cov hluas teb tau li no: “Puas tsim nyog kuv ntseeg li ntawd? Tej tub txawg tub ntse twb hais tsis sib haum txog qhov ko. Lawv nyias qhia nyias lawm ib yam, kuv yuav ua li cas ntseeg tau lawv cov lus?” Nej cov ua niam ua txiv, cia li siv tej zaj no los pab kom nej cov menyuam txawj teb lwm tus.

19 Yeej tsis yoojyim rau peb qhia Vajlugkub thaum tibneeg nkaug peb. Kuj tsis yoojyim ua tej yam uas Yehauvas xav kom peb ua thiab. Zoo li thaum yus mus ua ib hnub haujlwm los, tej zaum yus tsis xav mus kev sib txoos. Lossis nyuaj rau yus sawv ntxov mus qhia Vajlugkub. Tiamsis nco ntsoov li no: Yog tias koj xyaum mus kev sib txoos thiab qhia Vajlugkub tsis tu ncua tamsim no, ces koj yuav thev dhau tej kev nyuaj siab loj uas los raug koj yav tom hauv ntej.

20, 21. (1) Thaum peb qaug zog, vim li cas zoo rau peb xav txog tus nqe txhiv? (2) Peb yuav tsum npaj siab li cas tamsim no?

20 Thaum Xatas siv tswvyim los haub ntxias peb, peb yuav ua li cas? Xatas siv ntau yam tswvyim los txo peb, xws li ua kom peb qaug zog. Thaum peb qaug zog zoo rau peb nco ntsoov txog Povlauj. Muaj tej lub caij Povlauj kuj nyuaj siab kawg li. Thaum nws nyuaj siab nws xav ntsoov txog qhov uas Yexus tuag txhiv noob neej. Nws paub tias Yexus los tuag txhiv cov neeg txhaum zoo ib yam li nws. Nws thiaj sau tias: “Kuv ua neej nyob ntawm txojkev ntseeg Vajtswv leej Tub uas hlub kuv thiab muab nws tus kheej this kuv.” (Kalatia 2:20) Yog li ntawd, Povlauj yeej ntseeg tias Yexus Khetos tuag txhiv nws tiag tiag li.

21 Nco ntsoov tias tus nqe txhiv yog ib yam uas Vajtswv Yehauvas npaj rau koj thiab. Tsis yog txhua yam kev nyuaj siab yuav ploj mus tamsim no. Tej zaum yuav muaj tej yam uas koj txhawj mus txog lub Vaj Kaj Siab. Tiamsis nco ntsoov li no: Vajtswv yuav pub nqe zog rau tus uas peem mus txog thaum kawg. Vajtswv lub Nceeg Vaj twb los yuav txog. Thaum ntawd yuav muaj kev thaj yeeb thoob plaws lub ntiajteb. Txhua tus yuav zoo tiav log tsis muaj ib qho txhaum li lawm. Txawm tias koj raug ntau yam kev txom nyem los, npaj siab tamsim no tias koj yuav nkag tau mus rau hauv lub Nceeg Vaj ntawd.