Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ

Puas Yog Lub Ntiajteb Yuav Puam Tsuaj Mus?

Puas Yog Lub Ntiajteb Yuav Puam Tsuaj Mus?

Ib txhiab xyoo ua ntej Yexus, Vajntxwv Xalaumoo sau tias: “Ib tiam dua tag mus, ib tiam tshwm tuaj, tiamsis lub ntiajteb nyob ruaj mus ib txhis.” *

Yav thaum ub tus uas sau nqe Vajlugkub saum no, pom tias tibneeg tsuas nyob ib vuag dua xwb, tiamsis lub ntiajteb yeej nyob ruaj khov mus li. Muaj tseeb li ntawd tiag. Twb tau ob peb txhiab xyoo dhau los lawm, lub ntiajteb tseem yug tibneeg thiab tsiaj txhu los txog niaj hnub nimno. Tiamsis tamsim no lub ntiajteb tsis zoo li qub lawm.

Txij Ntsuj Rog Thoob Ntiajteb Zaum 2 los, tibneeg muaj kev kawm txuj kawm ci ntau yam. Tsis tau muaj dua li no ib zaug li. Xya caum lub xyoos xwb, tibneeg twb tsim tau tej tsheb, tej dav hlau ya saum nruab ntug, tej twj xa xov mus mus los los thoob ntiajteb, thiab ntau hom koos pis tawj (computer) rau tibneeg siv. Tej uas lawv tsim no ua rau tebchaws thiab laj mej pejxeem vam meej heev. Tibneeg kuj huam vam coob kawg li lawm, coob tshaj 3 npaug yav thaum ub.

Txawm tias tibneeg huam vam coob thiab muaj tswvyim tshaj li yav thaud los, tej uas lawv tsim tau ua rau ntau yam hauv lub ntiajteb no puas tas. Nimno lub ntiajteb tsis lim tsis kho tej dej tej huab cua li qub lawm. Ib txhia tub txawg tub ntse thiaj hais tias tau ob peb puas xyoo no, noob neej tej tswvyim ua rau lub ntiajteb no hloov lawm ntau.

Phau Vajlugkub twb qhia lawm tias, muaj ib hnub twg tibneeg yuav “ua rau lub ntiajteb no puastsuaj.” (Tshwmsim [Qhia Tshwm] 11:18, TMZ) Puas yog peb nyob rau lub caij ntawd lawm? Lub ntiajteb no tseem  yuav puas li cas ntxiv? Puas yog noob neej yuav ua rau lub ntiajteb no puam tsuaj mus tiag tiag li?

PUAS YUAV PUAM TSUAJ MUS LI?

Puas yog lub ntiajteb no yuav puam tsuaj mus li? Tej tub txawg tub ntse hais tias lawv tsis paub tseeb xyov lub ntiajteb tseem yuav hloov li cas ntxiv. Lawv txhawj tsam tsis ntev tom ntej no yuav muaj tej xwm txheej loj heev, lossis tej huab cua txawv heev los raug lub ntiajteb no nthawv nthav, ua rau ntau tsav yam puas ntsoog.

Xav txog txheej daus xib daus npu uas nyob puag nram qab ntiajteb hu ua West Antarctic Ice Sheet (Antarctique Ouest Inlandsis). Tibneeg tau tshawb nrhiav pom tias ntiajteb thiab hiavtxwv sov zuj zus lawm. Yog li ntawd, txheej daus ntawd pib yaj zuj zus. Ib txhia ntseeg tias tsis muaj ib hnub uas cov dej ntawd yuav rov khov ua ib txheej li qub. Vim li cas? Txheej daus xib daus npu ua rau tej sab hnub uas ci tuaj thaws rov qab. Tiamsis vim hiavtxwv sov zuj zus tuaj, txheej daus ntawd pib yaj thiab nyias zuj zus lawm. Thaum nyias zuj zus lawm, tej sab hnub yuav ci tuaj tshab rau hauv hiavtxwv. Vim dej hiavtxwv tsaus tsaus, hiavtxwv yimhuab nqus cov sab hnub ntawd, ces txheej daus ntawd yimhuab yaj sai. Thaum zoo li no, ces cov dej ntawd yuav khov tsis taus li lawm. Yog tias cov daus no yaj tag nrho lawm, dej hiavtxwv yuav phwj tuaj nyab tej zej zos ntawm tej ntug hiavtxwv.

MUAB LUB NTIAJTEB SIV PHUM LAM NTSUAV

Cov tub txawg tub ntse pom tias lub ntiajteb cheem tsum kev pab tamsim no. Yog li ntawd, tibneeg thiaj tuav tswvyim kho lub ntiajteb. Yuav kho li cas? Coob leej ntau tus hais tias tibneeg yuav tsum txhawb kev nrhiav noj nrhiav haus, tiamsis tsis pub siv lub ntiajteb no phum lam ntsuav, yuav tsum siv kom hauj sim xwb. Ua li sawvdaws coj puas tau li ntawd?

Tibneeg tseem niaj hnub siv lub ntiajteb phum lam ntsuav li qub. Tsis muaj leejtwg txwv tau li. Lub ntiajteb kho tsis yeej tibneeg lub siab hlob. Leejtwg thiaj yuav kho tau qhov teeb meem no? Ib tug yawg tshawb txujci tau lees tias: “Peb tsis paub xyov yuav tu lub ntiajteb no li cas.” Muaj tseeb raws li phau Vajlugkub hais hauv Yelemi 10:23: “Tsis yog neeg coj tau neeg tshais kauj ruam.”

Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yuav tsis pub neeg ua rau lub ntiajteb no puam tsuaj tag nrho. Ntawv Nkauj 115:16 qhia tias: “Lub ntuj yog [Vajtswv] li, tiamsis lub ntiajteb nws pub rau ib tsoom neeg.” Yog li ntawd, lub ntiajteb yog Vajtswv pub rau peb. (Yakaunpau 1:17) Nws yeej tsis lam pub tej yam tsis zoo rau peb,  puas yog? Thaum peb kawm txog tej yam uas Vajtswv tsim hauv lub ntiajteb no, peb yeej paub tseeb tias Vajtswv tsim kom lub ntiajteb no nyob mus ib txhis.

VAJTSWV LUB NTSIAB RAU NTIAJTEB

Phau ntawv Chiv Keeb qhia meej tias Vajtswv tsim lub ntiajteb no li cas. Phau Vajlugkub piav tias thaum xub thawj, lub ntiajteb “nyob do cuas thiab tsaus ntuj nti.” Kuj muaj “dej” nyob hauv lub ntiajteb no thiab. Yuav tsum muaj dej txhua yam thiaj ciaj sia. (Chiv Keeb 1:2) Tom qab ntawd Vajtswv hais li no: “Cia li muaj qhov kaj.” (Chiv Keeb 1:3) Ces tej sab hnub txawm ci tuaj tshab txheej huab uas qhwv lub ntiajteb. Nov yog thawj zaug uas cov sab hnub ci tuaj txog lub ntiajteb. Tom qab ntawd phau Vajlugkub piav tias Vajtswv cais dej hiavtxwv thiab ua rau nruab nqhuab tshwm tuaj. (Chiv Keeb 1:9, 10) Vajtswv mam li ua rau lub ntiajteb “tuaj tej qoob loo nroj tsuag uas muaj noob nyias muaj raws li nyias yam.” (Chiv Keeb 1:12) Tej nroj tsuag xyoob ntoo txawj lim tej cua kom tibneeg thiab tsiaj txhu ua taus pa. Txhua yam uas Vajtswv tau tsim no, nyias txawj ua nyias tes haujlwm li ntawd, thiaj yug tau ib puas tsav yam ciaj sia. Ua cas Vajtswv thiaj tsim lub ntiajteb kom muaj txhij txhua li no?

Tus cev Vajtswv lus hu ua Yaxaya hais tias Vajtswv yog tus “tsim lub ntuj, . . . tus uas puab lub ntiajteb thiab muab tsim cia, nws muab lub ntiajteb tsim ruaj khov, nws tsis tsim nyob do cuas, nws tsim kom muaj neeg nyob.” (Yaxaya 45:18) Cov lus no qhia tseeb tias, Vajtswv tsim kom tibneeg nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis.

Tu siab kawg li uas tibneeg tau muab lub ntiajteb no siv phum lam ntsuav puas ntsoog tas. Txawm li ntawd los, Vajtswv lub ntsiab yeej tsis hloov li. Ib tug txivneej nyob txheej thaum ub thiaj hais li no: “Vajtswv tsis yog neeg uas yuav hais dag, nws tsis yog neeg li tub uas yuav ntxeev dua siab. Nws twb hais lawm, nws yuav tsis ua raws li ntawd lov?” (Xwm Txheej Taug Kev 23:19) Yog li ntawd, Vajtswv yeej tsis pub tibneeg rhuav lub ntiajteb kom tag. Tshuav tsis ntev lawm xwb, Vajtswv twb yuav “rhuav cov neeg uas ua rau lub ntiajteb no puastsuaj.”Tshwmsim [Qhia Tshwm] 11:18, TMZ.

NYOB HAUV LUB NTIAJTEB MUS IB TXHIS

Thaum Yexus Khetos cev zaj lus qhuab qhia saum roob, nws hais li no: “Cov uas txo hwjchim tau nyob kaj siab lug, rau qhov lawv yuav tau lub ntiajteb ua lawv tug.” (Mathai 5:5) Tom qab Yexus qhia tas, nws hais tias tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj lossis lub tseem fwv, thiaj kho tau lub ntiajteb raws li Vajtswv lub ntsiab xwb.  Nws qhia kom cov thwjtim thov Vajtswv li no: “Thov cia koj lub tebchaws [Nceeg Vaj] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.”Mathai 6:10.

Vajtswv tau tshaj tawm li no txog tej uas nws lub Nceeg Vaj yuav ua: “Saib maj, kuv tsim txhua yam dua tshiab.” (Qhia Tshwm 21:5) Puas yog Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no rhuav tshem es tsim dua ib lub tshiab? Tsis yog. Lub ntiajteb no Vajtswv yeej tsim tau zoo kawg nkaus lawm. Vajtswv tsuas muab cov uas “rhuav lub ntiajteb” tshem tawm xwb. Tibneeg tej kab ke thiab kev nom kev tswv uas tau muab lub ntiajteb no siv phum lam ntsuav, yuav raug rhuav tshem tibsi. Dabtsi yuav hloov tej no chaw? Vajtswv yuav muab lub “ntuj tshiab thiab ntiajteb tshiab” los hloov. Lub ntuj tshiab piv txog Vajtswv lub Nceeg Vaj saum ntuj. Lub ntiajteb tshiab piv txog cov neeg ncaj ncees uas lub Nceeg Vaj ntawd kav.Qhia Tshwm 21:1.

Noob neej muab lub ntiajteb no siv phum lam ntsuav, tiamsis Vajtswv yuav kho kom rov muaj txaus noj txaus siv. Tus sau nkauj tau hais txog Vajtswv li no: “Koj tuaj saib thiab ywg dej rau lub ntiajteb, koj ua rau muaj txhua yam nplua mias.” Thaum kawg lub ntiajteb no yuav yog ib lub vaj kaj siab uas muaj txiv hmab txiv ntoo txi nrw niab, yuav tsis muaj tej huab cua phem li tamsim no lawm. Thaum ntawd Vajtswv yuav foom koob hmoov thiab txaus siab rau noob neej. Tsis muaj ib yam zoo tshaj ntawd lawm!Ntawv Nkauj 65:9-13.

Tau muaj ib tug thawj coj hauv tebchaws Idia hu ua Mohandas Gandhi. Nws tus tub ceev ntawv hu ua Pyarelal hais tias Gandhi xav li no txog lub ntiajteb: “Ntiajteb muaj txaus rau neeg siv neeg noj, tiamsis muaj tsis txaus rau neeg lub siab hlob.” Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kho tau lub ntiajteb no rau qhov lub Nceeg Vaj ntawd yuav kho tibneeg lub siab ntag. Tus cev Vajtswv lus hu ua Yaxaya hais tias thaum lub Nceeg Vaj ntawd kav, yuav tsis muaj leejtwg ua rau lwm tus raug mob lossis ua rau lub ntiajteb puam tsuaj ib zaug ntxiv li lawm. (Yaxaya 11:9) Muaj tsheej plhom leej tabtom kawm txog Vajtswv tej kevcai uas zoo kawg nkaus. Lawv tabtom xyaum hlub Vajtswv thiab kwvtij zej zog, nco lwm tus txiaj ntsig, saib xyuas thiab tu lub ntiajteb, siv lub ntiajteb kom hauj sim xwb, thiab txhawb nqa Vajtswv lub ntsiab rau noob neej. Lawv xyaum tej no rau qhov lawv tabtom npaj rau lub neej hauv lub Vaj Kaj Siab.Laj Lim Tswvyim 12:13; Mathai 22:37-39; Khaulauxi 3:15.

Lub ntiajteb zoo npaum li no, Vajtswv yeej yuav tsis pub kom raug puam tsuaj mus

Chiv Keeb tshooj 1 xaus li no: “Vajtswv saib txhua yam uas nws tau tsim ntawd mas pom tias zoo heev.” (Chiv Keeb 1:31) Lub ntiajteb zoo npaum li no, Vajtswv yeej yuav tsis pub kom raug puam tsuaj mus. Peb tso siab tau tias peb tus Tswv Tsim yeej yuav saib xyuas lub ntiajteb no tiag. Nws cog lus tias: “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.” (Ntawv Nkauj 37:29) Thov kom koj muaj feem nrog cov neeg ncaj ncees nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhiab ib txhis.

^ nqe 3 Nqe Vajlugkub no nyob hauv Laj Lim Tswvyim 1:4.