Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Nco Cov Ua Haujlwm Puv Ntoob Txiaj Ntsig | Rau Lub Koom Txoos

Nco Cov Ua Haujlwm Puv Ntoob Txiaj Ntsig | Rau Lub Koom Txoos

“Peb nco . . . txog nej txojkev ntseeg . . . thiab nco txog nej txojkev hlub.”1 THEXALAUNIKA 1:3.

1. Povlauj xav li cas txog cov kwvtij nkauj muam uas kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo?

TUS tubtxib Povlauj nco cov kwvtij nkauj muam txiaj ntsig rau qhov lawv kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo. Nws thiaj sau li no: “Peb nco . . . txog nej txojkev ntseeg uas ua haujlwm tshwm los thiab nco txog nej txojkev hlub uas rau siab ua haujlwm hnyav thiab qhov uas nej muaj siab ntev thev vim muaj chaw vam hauv peb tus Tswv Yexus Khetos.” (1 Thexalaunika 1:3) Thaum Vajtswv Yehauvas pom nws cov tibneeg ua nws tes haujlwm kawg siab kawg ntsws, nws kuj nco lawv txiaj ntsig ib yam thiab.Henplais 6:10.

2. Hauv zaj no peb yuav kawm txog dabtsi?

2 Cov Khixatia yav thaum ub thiab cov uas nyob tiam no yeej tso ntau yam tseg kom lawv thiaj ua tau haujlwm ntxiv rau Yehauvas. Hauv zaj no, peb yuav kawm txog tej uas cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo tau ua los teev tiam Yehauvas. Peb kuj yuav kawm txog cov uas ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas niaj hnub no, thiab kawm seb peb yuav txhawb lawv li cas.

COV KHIXATIA NYOB THAWJ 100 XYOO

3, 4. (1) Nyob thawj 100 xyoo, cov kwvtij nkauj muam ua haujlwm dabtsi rau Yehauvas? (2) Cov ua haujlwm puv ntoob khwv noj khwv haus li cas?

3 Tom qab Yexus ua kevcai raus dej tas, nws pib mus tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj. Yexus kuj cob nws cov thwjtim ua tes haujlwm no thiab.  (Luka 3:21-23; 4:14, 15, 43) Tom qab Yexus tuag, nws cov tubtxib ntaus thawj hlo ua tes haujlwm no, txoj xov zoo thiaj nrov ncha deb heev. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:42; 6:7) Cov Khixatia ib txhia zoo siab hlo tso vaj tso tsev tseg, mus tshaj tawm txawv tebchaws. Fili yog ib tug uas mus tshaj tawm hauv tebchaws Palexatai. (Tubtxib Tes Haujlwm 8:5, 40; 21:8) Tus tubtxib Povlauj kuj tshaj tawm txoj xov zoo txawv tebchaws. (Tubtxib Tes Haujlwm 13:2-4; 14:26; 2 Khaulee 1:19) Muaj dua lwm cov Khixatia uas zoo li Malakau, Luka, thiab Xivana uas yog Xila, pab sau tej ntawv Vajlugkub lossis pab ceev ntawv rau cov uas sau phau Vajlugkub. (1 Petus 5:12) Kuj muaj cov muam coob tus los pab cov kwvtij no thiab. (Tubtxib Tes Haujlwm 18:26; Loos 16:1, 2) Tau muab lawv tus qauv sau tseg rau hauv Khixatia Cov Nqe Lus Kili rau peb nyeem. Cov qauv ntawd qhia tias Yehauvas saib lawv tes haujlwm rau nqe, thiab saib xyuas lawv kom muaj txaus noj txaus siv.

4 Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo, uas ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas, khwv noj khwv haus li cas? Lawv tsis thov kom cov kwvtij hauv lub koom txoos yug lawv. Tej lub sijhawm lawv thiaj ua mentsis haujlwm los pab lawv tus kheej. (1 Khaulee 9:11-15) Tiamsis yog muaj lwm tus xav pab lawv los, lawv kuj zoo siab txais thiab. Muaj cov kwvtij nkauj muam caw lawv mus noj mov, pub chaw rau lawv so, thiab lwm yam kev pab. Tsis yog qee tus pab xwb, tiamsis tag nrho lub koom txoos kuj zoo siab pab.Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 16:14, 15; Filipi 4:15-18.

COV UA HAUJLWM PUV NTOOB NIAJ HNUB NO

5. Ob niam txiv no xav li cas txog nkawd tes haujlwm puv ntoob?

5 Niaj hnub no kuj muaj coob leej ntau tus kub siab lug ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. (Saib lub ntsiab me “ Tej Haujlwm Puv Ntoob.”) Nug cov kwvtij nkauj muam ntawd seb yog vim li cas lawv thiaj ua haujlwm puv ntoob, tej uas lawv hais yuav txhawb koj zog heev. Muaj ib tug kwvtij uas tau ua ib tug tho kev, ib tug tho kev tshwj xeeb, ib tug tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws, thiab nws kuj tau mus ua haujlwm hauv Npe-ee nyob txawv tebchaws, tau hais li no: “Kuv pom tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav zoo npaum li qhov uas kuv txiav txim siab ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Thaum kuv muaj 18 xyoo, nyuaj heev rau kuv txiav txim siab seb kuv puas yuav kawm ntawv qeb siab, nrhiav ib txoj haujlwm ua, los yog ua ib tug tho kev. Tej uas kuv tau ntsib pab kuv pom tias Yehauvas yeej nco ntsoov txhua yam uas yus muab tso tseg los ua haujlwm puv ntoob rau nws. Kuv tau siv tej tswvyim thiab tej peevxwm uas Yehauvas pub rau kuv los ua ntau yam rau nws. Thaum kuv hluas, yog tias kuv caum tej haujlwm zoo hauv lub qab ntuj no, ntshe kuv twb ua tsis tau ntau npaum li no.” Nws tus pojniam hais li no thiab: “Txhua tes haujlwm uas Yehauvas tau muab rau wb tsuas tsav tswvyim rau kuv xwb. Pom tias Yehauvas yeej tsom kwm wb txhua txoj hau kev. Yog tias wb tsuas ua tej haujlwm uas yoojyim rau wb xwb, ces wb yeej tsis pom Yehauvas pab wb  ntau npaum li no. Kuv ua Yehauvas tsaug uas nws pub wb ua haujlwm puv ntoob li no.” Koj puas xav tau lub neej zoo li no thiab?

6. Yehauvas xav li cas xwb txog tes haujlwm uas peb ua rau nws?

6 Muaj ib txhia ua tsis tau haujlwm puv ntoob rau Yehauvas tamsim no. Txawm li ntawd los lawv yeej mob siab ua Yehauvas tes haujlwm kawg lawv lub dag lub zog. Yehauvas yeej saib lawv tes haujlwm rau nqe heev. Hauv Filemoo 1-3, Povlauj xa xov rau txhua tus hauv lub koom txoos Khaulauxi. Nws kuj tuav lawv ib txhia tej npe sau. Qhov no qhia tias Povlauj saib lawv txhua tus tes haujlwm rau nqe. Vajtswv Yehauvas kuj xav li ntawd thiab. (Nyeem Filemoo 1-3.) Yog koj ua Yehauvas tes haujlwm kawg koj lub dag lub zog, nws yeej yuav saib koj tes haujlwm rau nqe thiab. Txawm koj ua tsis tau haujlwm puv ntoob tamsim no los, koj txhawb tau cov ua haujlwm puv ntoob li cas?

TXHAWB COV THO KEV

7, 8. (1) Cov tho kev tes haujlwm zoo li cas? (2) Cov kwvtij hauv lub koom txoos txhawb cov tho kev li cas?

7 Cov tho kev niaj hnub no txhawb tau lub koom txoos ib yam li cov kwvtij uas nyob thawj 100 xyoo. Txhua lub hlis cov tho kev mus tshaj tawm txoj xov zoo txog li 70 teev. Koj yuav txhawb lawv zog li cas?

8 Muaj ib tug muam hu ua Shari uas yog ib tug tho kev hais tias: “Lwm tus saib mas, cov tho kev muaj kev ntseeg heev rau qhov lawv niaj hnub mus qhia Vajlugkub. Tiamsis lawv kuj xav tau kev txhawb zog thiab.” (Loos 1:11, 12) Muaj dua ib tug muam uas twb tho kev tau ntau xyoo lawm hais li no txog cov tho kev hauv nws lub koom txoos: “Lawv siv zog ua haujlwm heev, tsis so li. Thaum lwm tus zoo siab thauj lawv mus qhia Vajlugkub, caw lawv mus noj mov, pab mentsis nyiaj sam roj, lossis muab mentsis nyiaj pub rau lawv siv, ua rau cov tho kev zoo siab kawg li. Tej no qhia tias cov kwvtij yeej hlub lawv heev.”

9, 10. Ib txhia hauv lub koom txoos tau pab cov tho kev li cas?

9 Peb yuav txhawb cov tho kev li cas ntxiv? Zoo rau peb nrog lawv mus qhia txoj xov zoo ua ke. Muaj 2 tug muam tau hais tias nkawd xav kom cov kwvtij viv ncaus nrog nkawd mus qhia Vajlugkub rau yav tav su Hnub 1 txog Hnub 5. Kuj muaj ib tug muam uas nimno ua haujlwm hauv Npe-ee. Nws hais tias yav tas los ib tug viv ncaus tau pab txhawb nws tes haujlwm tho kev. Tus viv ncaus ntawd niaj hnub hais li no rau nws: “Thaum tsis muaj neeg nrog koj mus qhia Vajlugkub, koj cia li hu kuv, kuv mam li nrog koj mus.” Muaj dua ib tug muam tau hais li no: “Tom  qab yus mus tshaj tawm ib hnub los tsev, cov tho kev uas tsis muaj txij nkawm rov los txog, lub tsev nyob txias zias xwb. Zoo rau lwm tus caw lawv mus koom hmo uas tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke. Lossis caw lawv mus ua lwm yam kom lawv thiaj tuaj zog.”

10 Muaj ib tug muam uas twb ua haujlwm puv ntoob tau 50 xyoo lawm, pom tias cov kwvtij yeej txhawb lawv cov viv ncaus uas tsis muaj txij nkawm heev. Nws hais li no: “Cov txwj laus yeej tuaj saib cov tho kev, ob peb hlis lawv tuaj 1 zaug. Lawv yeej taug qab seb peb noj nyob li cas, thiab ua haujlwm li cas lawm. Lawv nug seb peb puas muaj kev txhawj xeeb dabtsi. Lawv yeej xav pab peb tiag tiag li. Lawv tuaj xyuas peb hauv tsev xwv lawv thiaj paub tias peb cheem tsum dabtsi.” Cov txwj laus no zoo ib yam li Aunexifaula, uas muaj nws ib tse neeg tiamsis nws tseem lauj sijhawm mus pab Povlauj thiab.2 Timaute 1:18.

11. Cov tho kev tshwj xeeb tes haujlwm zoo li cas?

11 Muaj ib co ua haujlwm puv ntoob, uas yog cov tho kev tshwj xeeb. Cov tho kev tshwj xeeb qhia Vajlugkub txog li 130 txoos teev txhua txhua lub hlis. Lawv kuj tuav lwm yam haujlwm hauv lub koom txoos thiab. Ceg Npe-ee uas lawv nyob kuj pab mentsis dej siab rau lawv txhua hli rau qhov ib txhia tsuas ua mentsis haujlwm xwb, thiab ib txhia kuj tsis muaj sijhawm ua haujlwm hlo li. Cov nyiaj no pab lawv them tej nuj nqes tseem ceeb, xwv lawv thiaj muaj sijhawm ntau mus tshaj tawm txoj xov zoo.

12. Cov txwj laus thiab cov kwvtij hauv lub koom txoos pab tau cov tho kev tshwj xeeb li cas?

12 Peb yuav pab cov tho kev tshwj xeeb li cas? Muaj ib tug txwj laus uas ua haujlwm hauv Npe-ee tau nrog cov tho kev tshwj xeeb coob tus tham. Nws hais tias: “Cov txwj laus yuav tsum siv sijhawm nrog cov tho kev tshwj xeeb tham. Taug qab seb lawv nyob li cas, seb cov txwj laus yuav pab lawv li cas. Cov Timkhawv ib txhia xav tias Npe-ee twb muab mentsis nyiaj rau cov tho kev tshwj xeeb, ces lawv muaj txaus noj txaus siv lawm. Tiamsis tseem muaj ntau yam uas cov kwvtij hauv lub koom txoos pab tau thiab.” Cov tho kev tshwj xeeb kuj zoo siab kawg li thaum cov kwvtij nkauj muam nrog lawv mus qhia Vajlugkub ua ke. Koj puas kam nrog lawv mus thiab?

TXHAWB COV KWVTIJ UAS NCIG XYUAS COV KOOM TXOOS

13, 14. (1) Cov kwvtij uas saib xyuas thaj tsam ntshaw dabtsi thiab? (2) Koj yuav pab cov kwvtij uas ncig xyuas cov koom txoos li cas?

13 Cov kwvtij saib xyuas thaj tsam thiab lawv cov pojniam muaj kev ntseeg heev. Lawv txhawb ib lub koom txoos dhau ib lub. Txawm li ntawd los, peb sawvdaws yuav tau txhawb lawv lub zog thiab. Lawv kuj xav kom sawvdaws nrog lawv mus qhia Vajlugkub ua ke. Lawv zoo siab kawg li thaum muaj ib tug caw lawv mus ua si. Thaum lawv muaj txiab xeeb lossis pw hauv tsev kho mob, zoo rau peb mus xyuas lawv thiab nug seb lawv cheem tsum dabtsi. Yav thaum ub los, tus kws kho mob hu ua Luka kuj saib xyuas Povlauj thiab cov kwvtij uas ncig xyuas tej koom txoos.Khaulauxi 4:14; Tubtxib Tes Haujlwm 20:5–21:18.

14 Cov kwvtij ncig xyuas cov koom txoos thiab lawv cov pojniam kuj ntshaw tej phoojywg zoo thiab kev txhawb zog ib yam li sawvdaws. Muaj ib tug kwvtij tau sau li no: “Kuv cov phoojywg paub thaum kuv qaug zog. Lawv muaj tswvyim thiab txawj nug tej uas ua rau kuv qheb siab rau lawv. Thaum lawv nyob twjywm mloog kuv xwb, twb pab tau kuv lawm ntau.” Cov kwvtij uas saib xyuas thaj tsam zoo siab heev thaum peb xav paub txog lawv thiab nrog lawv ntaus phoojywg.

TXHAWB COV UA HAUJLWM HAUV NPE-EE

15, 16. (1) Vim li cas tes haujlwm hauv Npe-ee thiab hauv cov Tsev Rooj Sib Txoos ho tseem ceeb? (2) Peb yuav txhawb cov uas ua 2 tes haujlwm ntawd li cas?

15 Tes haujlwm uas cov kwvtij ua hauv Npe-ee thiab hauv cov Tsev Rooj Sib Txoos pab txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Yog tias muaj cov ua haujlwm hauv Npe-ee nyob hauv koj lub koom txoos lossis hauv koj thaj tsam, koj yuav txhawb lawv li cas?

16 Thaum lawv nyuam qhuav pib ua haujlwm hauv Npe-ee, tej zaum lawv yuav kho siab heev rau qhov lawv tso lawv tsev neeg thiab lawv cov phoojywg tseg tuaj pab ua haujlwm. Cov uas tuaj tshiab zoo siab kawg li thaum cov nyob hauv Npe-ee thiab hauv lub koom txoos zeem lawv ua  phoojywg. (Malakau 10:29, 30) Cov uas ua haujlwm hauv Npe-ee yeej muaj sijhawm mus kev sib txoos thiab mus qhia Vajlugkub txhua lub lim tiam. Tiamsis muaj qee zaus lawv yuav tau ua haujlwm ntau zog. Thaum lawv muaj haujlwm ntau ua, zoo rau lub koom txoos xav txog lawv thiab txhob ua nyuaj rau lawv. Qhov no qhia tias lub koom txoos saib lawv tes haujlwm rau nqe.Nyeem 1 Thexalaunika 2:9.

TXHAWB COV UA HAUJLWM PUV NTOOB TXAWV TEBCHAWS

17, 18. Cov uas mus txawv tebchaws, mus ua tej haujlwm zoo li cas?

17 Muaj ib co kwvtij nkauj muam zoo siab hlo mus ua haujlwm puv ntoob nyob txawv tebchaws. Lawv yuav tau noj lub tebchaws ntawd tej zaub mov, kawm lwm yam lus, thiab yoog luag tej kevcai. Lawv mus ua haujlwm dabtsi?

18 Ib txhia mus ua cov tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws. Lawv txawj qhia Vajlugkub thiab lawv siv sijhawm ntau mus tshaj tawm. Lawv kuj siv tej uas lawv tau kawm los pab lub koom txoos loj hlob. Ceg Npe-ee uas saib xyuas lawv npaj ib qho chaw rau lawv nyob, thiab pab mentsis dej siab rau lawv. Muaj dua lwm cov ho mus ua haujlwm puv ntoob hauv tej tsev Npe-ee uas nyob txawv tebchaws. Ib txhia mus pab tsa tej tsev Npe-ee, tsev txhais lus, Tsev Rooj Sib Txoos, lossis pab ua tej Tsev Nceeg Vaj rau sawvdaws tau siv. Ceg Npe-ee uas saib xyuas lawv lossis cov kwvtij uas nyob ze lawv, mam li nrhiav chaw rau lawv so thiab nrhiav zaub mov rau lawv noj. Lawv yeej mus tej kev sib txoos thiab mus qhia Vajlugkub tsis tseg, ib yam li cuab kwvtij Npe-ee thiab. Lawv txhawb tau cov koom txoos lub zog kawg li.

19. Koj yuav txhawb cov kwvtij uas tuaj ua haujlwm puv ntoob hauv koj lub tebchaws li cas?

19 Koj yuav txhawb cov kwvtij uas tuaj ua haujlwm puv ntoob hauv koj lub tebchaws li cas? Nco ntsoov tias thaum lawv nyuam qhuav tuaj txog, tej zaum lawv yuav tsis xis tej zaub mov. Yog koj caw lawv tuaj noj ib pluag mov, nug seb lawv xav saj tej zaub mov twg, lossis nug seb puas muaj tej yam uas lawv tsis nyiam noj. Thaum lawv tab tom kawm koj yam lus thiab kawm koj lub tebchaws tej kevcai, nco ntsoov ua siab ntev rau lawv, tsis yog lawv yuav txawj tamsim ntawd. Thiab nco ntsoov tias lawv yeej muaj siab xav kawm tiag tiag li!

20. Peb yuav txhawb cov ua haujlwm puv ntoob thiab lawv niam lawv txiv li cas?

20 Ntev mus ntev tuaj, cov ua haujlwm puv ntoob rau txawv tebchaws yuav saib xyuas lawv niam lawv txiv li cas xwb? Tej zaum lawv yuav tau rov mus tsev mus xyuas lawv niam lawv txiv, thiab nrhiav kev pab rau nkawd ob tug laus. (3 Yauhas 4) Tiamsis cov niam txiv uas ntseeg Yehauvas, yeej xav txhawb kom lawv cov menyuam tuav haujlwm twjywm. Yog li ntawd, puas muaj lwm tus pab tau lawv niam lawv txiv thiab? Yog muaj tej tug timkhawv uas nyob ze ho pab tau, lawv kuj cev tes pab. Yog peb zoo siab pab li no, ces cov ua haujlwm puv ntoob nyob rau txawv tebchaws yuav tuav tau lawv tes haujlwm li qub. Nco ntsoov tias cov uas ua haujlwm puv ntoob pab txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Tsis muaj ib teg haujlwm tseem ceeb npaum li no. (Mathai 28:19, 20) Koj puas pab tau lawv li no thiab?

21. Cov ua haujlwm puv ntoob xav li cas thaum lwm tus pab lawv?

21 Coob leej rau siab khwv kom nplua nuj. Tiamsis cov ua haujlwm puv ntoob rau siab khwv vim lawv xav siv tag nrho lawv lub dag lub zog los ua Yehauvas tes haujlwm thiab pab lwm tus. Yog li ntawd, thaum lwm tus pab txhawb lawv, ua rau lawv zoo siab kawg li. Ib tug muam uas ua haujlwm puv ntoob txawv tebchaws, hais li no: “Thaum lwm tus sau ib tsab ntawv ua yus tsaug, twb ua rau yus zoo siab lawm ntau. Qhov no qhia tias lawv xav txog yus thiab lawv nco txiaj ntsig rau yus tes haujlwm.”

22. Tes haujlwm puv ntoob puas yog ib tes haujlwm zoo thiab?

22 Cov uas ua haujlwm puv ntoob yeej txaus siab heev rau lawv lub neej. Nyob rau lub caij kawg no, tsis muaj ib lub neej zoo tshaj lub neej no lawm. Cov uas ua haujlwm puv ntoob kawm tau ntau yam zoo uas pab tau lawv tamsim no thiab rau yav tom hauv ntej. Tshuav tsis ntev xwb, Yehauvas cov tub qhe txhua tus yuav tau ua tej haujlwm uas txaus siab tiag tiag li. Cia peb nco cov uas ua haujlwm puv ntoob txiaj ntsig, rau lawv “txojkev ntseeg” thiab “txojkev hlub.”1 Thexalaunika 1:3.