Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Lub 9 Hlis Xyoo 2014 | Puas Yog Lub Ntiajteb No Yuav Puam Tsuaj Mus?

Puas yog noob neej yuav ua rau lub ntiajteb no puam tsuaj mus li?

THAWJ ZAJ

Puas Yog Lub Ntiajteb Yuav Puam Tsuaj Mus?

Phau Vajlugkub twb qhia ua ntej tias tibneeg yuav rhuav tshem ntau tsav yam hauv lub ntiajteb no. Tiamsis kuj muaj tej nqes qhia tias yav tom hauv ntej lub ntiajteb no yuav zoo li cas.

Puas Yog Koj Nrhiav Tau Qhov Tseeb Lawm Tiag?

Zaj no yuav piav tias yog vim li cas coob leej ntau tus ho hais tias Yehauvas Cov Timkhawv yog pawg tseeb. Peb kuj yuav kawm tias yog vim li cas cov Timkhawv ho ntseeg tias lawv nrhiav tau qhov tseeb.

“Raug Kev Txom Nyem” Los Npuab Siab Rau Vajtswv

Peb nyob rau Xatas lub qab ntuj no, yog li ntawd txhua leej txhua tus raug kev txom nyem. Xatas nrhiav kev tsim txom peb li cas? Peb yuav npaj li cas tamsim no peb thiaj thev dhau?

Cov Niam Txiv—Saib Xyuas Nej Cov Menyuam

Vajtswv xav kom cov niam txiv tu thiab qhuab qhia menyuam los paub nws. (Efexau 6:4) Zaj no yuav piav txog 3 lub ntsiab uas yuav pab kom cov niam txiv tu lawv cov menyuam los paub Yehauvas.

Tus Yeeb Ncuab Kawg Yuav Raug Puam Tsuaj

Kev ploj kev tuag ua rau coob leej ntau tus raug kev txom nyem. Vim li cas tibneeg txawj laus txawj tuag? Tus ‘yeeb ncuab kawg’ uas yog kev tuag yuav raug puam tsuaj li cas? (1 Khaulee 15:26) Zaj no teb tau cov lus nug no thiab yuav pab peb pom txog Yehauvas txojkev ncaj ncees, nws lub tswvyim, thiab nws txojkev hlub.

Nco Cov Ua Haujlwm Puv Ntoob Txiaj Ntsig | Rau Lub Koom Txoos

Yehauvas cov tibneeg coob tus ua haujlwm puv ntoob rau nws. Peb yuav ua li cas qhia tias peb nco txog cov ua haujlwm puv ntoob “txojkev ntseeg” thiab “txojkev hlub”?—1 Thexalaunika 1:3

Lus Nug Thiab Lus Teb Txog Phau Vajlugkub

Puas tsim nyog peb thov kom cov tubtxib saum ntuj los pab peb?