Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 KUV LUB NEEJ

Ua Cas Kuv Ho Nrhiav Tau Kev Zoo Siab?

Ua Cas Kuv Ho Nrhiav Tau Kev Zoo Siab?

THAUM kuv muaj 12 xyoos, kuv pom tias kuv muaj ib yam zoo heev uas kuv pub tau rau lwm tus. Thaum peb mus rooj sib txoos ib tug kwvtij tau nug seb kuv puas xav mus tshaj tawm. Txawm kuv tsis tau mus qhia Vajlugkub ib zaug li los, kuv yeej zoo siab hlo nrog nws mus. Thaum wb mus qhia, nws muab ib co ntawv me uas qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj rau kuv tseb rau tibneeg. Nws hais tias: “Koj mus qhia cov tsev sab tid, kuv mam qhia cov nyob sab no.” Kuv ntshai kawg li tiamsis kuv cia li mus qhia ib lub tsev rau ib lub. Ib pliag xwb kuv twb muab cov ntawv tseb tag huvsi lawm. Coob leej ntau tus zoo siab txais tej ntaub ntawv uas kuv muab rau lawv.

Kuv yug xyoo 1923 hauv lub zos Chatham, xeev Kent, tebchaws Askiv. Lub sijhawm ntawd Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1 nyuam qhuav xaus yog li ntawd tej laj mej pej xeem twb vam tias lub qab ntuj no yuav zoo zuj zus tuaj. Tiamsis thaum lawv pom tias lub qab ntuj no tseem zoo ib yam li qub ua rau sawvdaws tsis muaj kev cia siab li lawm. Kuv niam kuv txiv nkawd los kuj tas kev cia siab ib yam. Nkawd pom tias tus thawj coj Npativ tsuas xav tau meej mom nkaus xwb. Thaum kuv muaj 9 xyoos, kuv niam thiaj pib mus tom lub tsev International Bible Students Association uas Yehauvas Cov Timkhawv cev lus qhuab qhia. Muaj ib tug muam muab phau ntawv The Harp of God los qhia peb cov menyuam txog phau Vajlugkub. Kuv nyiam kawg li.

XYAUM COV LAUS

Thaum kuv tseem hluas kuv nyiam qhia Vajtswv Txojlus heev, xwv luag thiaj muaj kev cia siab. Ntau zaus kuv mus qhia Vajlugkub ib leeg xwb. Tiamsis thaum kuv nrog lwm tus mus qhia Vajlugkub kuv kawm tau ntau yam. Muaj ib hnub kuv nrog ib tug kwvtij laus caij tsheb kauj vab mus qhia Vajlugkub. Wb pom ib tug xibhwb Khixatia cuav dua kev ces kuv txawm hais tias, “Ib niag tshis nyob ntawd.” Tus kwvtij laus txawm nres kiag tsheb kauj vab, thiab kom kuv nrog nws zaum ib pliag. Nws hais tias: “Leejtwg tsa koj ua tus txiav txim tias tus twg yog tshis tus twg yog yaj? Peb tsuas tshaj tawm txoj xov zoo xwb. Cia Yehauvas mam ua tus txiav txim.” Qhov uas cov laus tsav tswvyim rau kuv li no pab tau kuv pom tias thaum peb pub rau luag peb muaj kev zoo siab dua.Mathai 25:31-33; Tubtxib Tes Haujlwm 20:35.

Muaj dua ib tug kwvtij laus tso tau ib tug qauv tias thaum peb pub rau luag, peb zoo siab dua li thaum peb txais, tiamsis peb yuav tsum ua siab ntev. Nws tus pojniam tsis nyiam Yehauvas Cov Timkhawv. Muaj ib zaug nws caw kuv mus xyuas nkawd. Nws tus pojniam npau taws tias nws mus qhia Vajlugkub los, tus pojniam thiaj tsuab tej pob tshuaj tsau dej (tea) cuam tuaj rau wb. Txawm li ntawd los, tus kwvtij tseem ua siab ntev luag ntxhi khaws ib pob zuj zus mus cia. Vim nws ua siab ntev, ntau xyoo tom qab no nws tus pojniam kuj los teev tiam Yehauvas lawm thiab.

 Lub 9 Hlis xyoo 1939 thaum kuv muaj 16 xyoo, tebchaws Britain mus ntaus rog rau tebchaws Ntsaws Mis Nis. Lub 3 Hlis xyoo 1940, kuv niam wb ua kevcai raus dej hauv lub zos Dover. Peb lub hlis tom qab ntawd xwb, kuv pom tsheb thauj tsheej pab tub rog los dhau peb zos. Lawv yog cov uas mus ntaus ntsuj rog hauv Dunkirk los. Kuv pom tias lawv txhua tus ntsej muag nphob xuav, tsis muaj kev cia siab li. Kuv thiaj xav mus qhia lawv txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Tib lub xyoos ntawd tebchaws Ntsaws Mis Nis xa dav hlau tuaj tso hoob pob rau Britain teb. Txhua hmo cov dav hlau ntawd ya mus ya los saum peb lub zos. Thaum hnov hoob pob nrov xiv xev los ua rau peb ntshai kawg li. Thaum kaj ntug, peb pom tej koog tsev puas ntsoog tag. Tej no ua rau kuv pom tias tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb thiaj pab tau peb.

UA LUB NEEJ PUB RAU LUAG

Yav thaud kuv ua haujlwm txua nkoj ntawm ib qho chaw nres nkoj hu ua Royal Dockyard hauv lub zos Chatham. Coob leej ntau tus xav tau txoj haujlwm no rau qhov lawv them zoo heev. Lub caij ntawd Yehauvas cov tibneeg pom tias tsis zoo rau cov Khixatia raus tes nrog kev tsov kev rog. Thaum txog xyoo 1941, cov Timkhawv kuj pom tias tsis tsim nyog peb pab tsim tej cuab yeej ntaus rog thiab. (Yauhas 18:36) Vim kuv txoj haujlwm kuj tsim tej nkoj nqes qab thu ntaus rog, kuv thiaj txiav txim siab tso tes haujlwm ntawd tseg. Xyoo 1941 kuv thiaj pib ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas, ua rau kuv muaj kev zoo siab xyiv fab heev. Tom qab ntawd, lub koom haum thiaj txib kuv mus qhia rau lub zos Cirencester hauv Cotswolds.

Thaum kuv muaj 18 xyoo, nom tswv tau ntes kuv mus kaw tau 9 lub hlis vim kuv tsis kam mus ua rog. Thaum lawv muab kuv kaw ua rau kuv ntshai heev vim kuv nyob ib leeg xwb. Tiamsis tsis ntev xwb cov neeg zov tsev loj cuj thiab cov uas raug kaw xav paub seb yog vim li cas kuv thiaj raug kaw. Kuv thiaj zoo siab hlo piav kuv txojkev ntseeg rau lawv.

Thaum lawv tso kuv tawm hauv tsev loj cuj los, kuv txawm nrog kwvtij Leonard Smith * mus tshaj tawm rau ntau lub zos hauv lub xeev Kent uas yog kuv qub zej qub zog. Lub caij ntawd cov Nazi xav tua lub nroog London. Lawv ya dav hlau hla lub xeev Kent tuaj mus rau London. Pib xyoo 1944 mus, cov Nazi thiaj tso tau 1,000 tawm lub hoob pob hu ua doodlebugs tua lub xeev Kent thiab. Lawv muab tej dav hlau ntim hoob pob puv nkaus tso los. Tsis muaj neeg tsav cov dav hlau ntawd tiamsis thaum peb hnov lub cav tuag ces peb paub tias lub dav hlau ntawd yeej yuav poob xwb xwb li. Qhov no ua rau coob leej ntau tus ntshai heev. Lub sijhawm ntawd wb qhia Vajlugkub rau ib tse neeg uas muaj 5 leeg. Peb kawm Vajlugkub hauv ib lub qab rooj hlau kom tiv thaiv tau peb, nyob tsam hoob pob ho poob los. Thaum kawg tsev neeg ntawd puavleej los ua kevcai raus dej lawm thiab.

 TSHAJ TAWM TXOJ XOV ZOO TXAWV TEBCHAWS

Caw tibneeg tuaj rooj sib txoos hauv Ireland teb

Thaum tebchaws tiaj tus lawd, kuv thiaj mus tho kev hauv Ireland qab teb tau 2 lub xyoos. Wb mus khob ib lub qhov rooj rau ib lub qhia rau lawv tias wb yog neeg tshaj tawm txawv tebchaws es wb cheem tsum chaw so. Thaum wb mus tshaj tawm wb kuj tseb ntaub ntawv Vajlugkub rau ntawm tej kev. Tiamsis Ireland teb thiab Askiv teb txawv deb heev. Feem coob xav tias ua cas peb tseem mus qhia hauv ib lub tebchaws uas coj kevcai Kav Tos Liv thiab! Muaj ib tug txivneej hem tias nws yuav muab wb ntaus, kuv thiaj mus hais qhia tub ceev xwm. Tiamsis tub ceev xwm tseem hais tias, “Koj xav tias luag yuav ua zoo rau koj no lod?” Wb mam li paub tias cov txiv plig muaj hwjchim heev. Yog leejtwg kawm Vajlugkub lossis txais peb cov ntaub ntawv mus nyeem ces kawg poob haujlwm. Thaum kawg wb thiaj raug ntiab mus nyob rau lwm qhov lawm.

Thaum wb mus txog qhov chaw tshiab, wb pom tias yoojyim dua rau wb mus qhia tej koog uas cov txiv plig tsis paub txog wb. Wb tsis qhia Vajlugkub ib ncig ntawm qhov chaw uas wb nyob, tiamsis wb mus qhia rau tej koog uas nyob deb heev. Tom qab ntawd wb mam li qhia rau cov uas nyob ib ncig wb. Hauv lub zos Kilkenny, wb thiaj ntsib ib tug tub hluas uas xav kawm Vajlugkub heev. Txawm tias tibneeg tawm tsam heev los, ib lub lim tiam nws kawm 3 zaug diam. Vim kuv nyiam qhia Vajlugkub heev, kuv thiaj rau npe mus kawm txoj Kev Kawm Vajlugkub Kile-a kom kuv hajyam txawj qhia ntxiv.

Lub nkoj hu ua Sibia uas peb siv mus tshaj tawm txawv tebchaws xyoo 1948 txog 1953

Kuv kawm Kile-a tau 5 lub hlis hauv New York. Lub koom haum mam li xa peb 4 leeg mus qhia rau hauv cov povtxwv nyob sab dej hiavtxwv Caribbean. Lub 11 Hlis xyoo 1948, peb thiaj caij ib lub nkoj hu ua Sibia uas ntev li 59 feet (18 meter) ntawm lub xeev New York mus rau nram cov povtxwv ntawd. Kuv tsis tau tsav nkoj ib zaug li, tiamsis ib tug kwvtij hu ua Gust Maki uas kawm Kile-a nrog peb, txawj tsav nkoj heev. Nws qhia kom peb txawj tsa thiab txo daim ntaub nquam nkoj, txawj siv lub koob taw kev, thiab txawj tsav nkoj thaum muaj cua hlob heev. Txawm muaj cua daj cua dub hlob npaum li cas los, Gust muaj cuab kav tsav peb lub nkoj tau 30 hnub mus txog ntua cov povtxwv Bahamas.

TSHAJ TAWM RAU TEJ KOOG POVTXWV

Thaum peb mus tshaj tawm tau ob peb hlis hauv cov povtxwv Bahamas, peb caij nkoj ntxiv mus rau koog povtxwv Leeward thiab Windward. Koog povtxwv ntawm cov Virgin Islands mus txog ntua lub povtxwv Trinidad ntev li 500 mais (800 kilumev). Peb tshaj tawm tau 5 lub xyoos hauv tej povtxwv uas tsis muaj Yehauvas Cov Timkhawv. Muaj tsheej lub lim tiam peb yeej xa tsis tau ntawv tawm thiab txais tsis tau cov ntawv uas luag xa tuaj rau peb li. Txawm li ntawd los, peb zoo siab mus tshaj tawm txog Yehauvas “hauv tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv”!Yelemi 31:10.

Pab kwvtij uas nrog kuv caij nkoj tshaj tawm txawv tebchaws (sab laug mus rau sab xis): Ron Parkin, Dick Ryde, Gust Maki, thiab Stanley Carter

Thaum peb nres nkoj ib qho chaw twg, cov neeg zej zog tuaj nphoo ntxuas zoo siab hlo tos txais peb seb peb yog leejtwg. Ib txhia tsis tau pom tej nkoj zoo li peb lub thiab tej neeg tawv dawb ib zaug li. Lawv paub Vajlugkub zoo heev thiab nyiam tos txais qhua heev. Ntau zaus lawv nqa ntses, txiv laum huab xeeb, thiab lwm yam txiv hmab txiv ntoo tuaj pub rau peb noj. Txawm tias peb lub nkoj tsis loj ua luaj twg los, yeej muaj chaw txaus rau peb pw, ua zaub ua mov noj, thiab ntxhua khaub ncaws huvsi.

Muaj tej lub sijhawm peb nqes nkoj mus qhia tibneeg hauv tej zej zog ib hnub tsaus ntuj. Peb caw lawv tuaj mloog lus qhuab qhia. Thaum hnub poob qho, peb co tswb nkoj nqua hu sawvdaws tuaj koom peb. Lawv tuaj coob heev. Peb pom lawv nqes hav los, nyias nqa nyias ib lub teeb roj ci lam lug li tej hnub qub saum nruab ntug. Muaj tej hmos tuaj ob peb puas leej  diam. Lawv muaj lus nug ntau heev, peb tham tsis paub tas li. Lawv kuj nyiam hu nkauj heev, peb thiaj muab cov nkauj qhuas Yehauvas rau lawv hu. Thaum peb 4 kwvtij hu xwb tsis zoo mloog pes tsawg, tiamsis thaum sawvdaws nrog peb hu mas zoo mloog heev. Lub caij ntawd mas xyiv fab tshaj plaws li!

Tom qab peb kawm Vajlugkub nrog ib yig twg tas, lawv tseem xav nrog peb mus xyuas lwm tus kom lawv thiaj tau kawm ntxiv. Tiamsis peb tsuas muaj sijhawm qhia ib koog povtxwv twg ob peb lub lim tiam xwb. Muaj coob tus xav kawm heev. Thaum peb sawv kev mus rau lwm lub povtxwv, peb thiaj hais kom cov uas kawm tau zoo dua mus qhia lwm cov. Thaum cov ntawd muab siab qhia lwm tus ua rau peb zoo siab heev.

Niaj hnub no muaj neeg coob heev tuaj xyuas cov povtxwv no. Tiamsis peb lub caij thaud tsis muaj neeg tuaj xyuas tej povtxwv ntawd li. Tsuas pom tej ceg hiavtxwv ntsuab xwb xiab, tej ntug hiavtxwv muaj xuab zeb zoo nkauj heev, thiab tej ntoo kuj yem laim txias txhua qhov. Thaum tsaus ntuj peb caij nkoj ib lub povtxwv rau ib lub. Cov ntses dolphin los ua si raws peb lub nkoj. Ib puas tsav yam nyob ntsiag to tsuas hnov lub nkoj hlais dej nrov xuav xwb. Lub hli ci tuaj rau dej hiavtxwv zoo yam li txojkev uas ci lam lug mus rau tim npoo ntuj.

Peb tshaj tawm tau 5 lub xyoos hauv cov povtxwv ntawd peb mam li mus rau lub povtxwv Puerto Rico mus yuav dua ib lub nkoj tshiab uas muaj cav. Thaum peb mus txog, kuv ntsib ib tug muam zoo nkauj heev hu ua Maxine Boyd. Kuv nyiam nws kawg li. Nws yog ib tug ntxhais uas kub siab tshaj tawm txoj xov zoo txij thaum nws tseem yau los. Nws tau los ua ib tug tshaj tawm txawv tebchaws hauv Dominican Republic, tiamsis xyoo 1950 lub tseem fwv Kav Tos Liv tau muab nws ntiab tawm lawm. Vim kuv ua haujlwm hauv nkoj, nom tswv tsuas tso cai rau kuv nyob hauv Puerto Rico ib hlis xwb. Tiamsis tom qab ntawd peb yuav caij nkoj mus tshaj tawm lwm qhov ob peb xyoos ntxiv. Kuv thiaj xav twjywm tias, ‘Yog kuv nyiam tus ntxhais no tiag, kuv yuav tsum nug tamsim no.’ Tom qab 3 lub lim tiam, kuv thiaj nug seb nws puas kam ua kuv pojniam. Ces 6 lub lim tiam tom qab ntawd wb thiaj sib sau ua neej thiab nyob hauv Puerto Rico. Kuv thiaj tsis tau tsuj lub nkoj tshiab ntawd ib taws li.

Xyoo 1956 wb pib ua tes haujlwm ncig xyuas cov koom txoos. Wb nyiam mus xyuas cov kwvtij heev. Coob tus uas wb ntsib txom nyem kawg li. Muaj ib zaug hauv lub zos Potala Pastillo wb mus xyuas 2 yim Timkhawv uas muaj menyuam coob heev. Kuv pheej tshuab raj rau cov menyuam mloog. Kuv nug ib tug mentxhais hu ua Hilda seb nws puas kam nrog wb mus tshaj tawm. Nws teb tias: “Kuv xav mus kawg li tiamsis kuv tsis muaj khau rau.” Wb thiaj yuav tau ib nkawm khau rau nws, nws thiaj nrog wb mus. Ntau xyoo tom qab no, nyob rau xyoo 1972, Maxine wb tau mus xyuas Brooklyn. Muaj ib tug muam nyuam qhuav kawm tiav Kile-a uas raug txib mus tshaj tawm hauv tebchaws Ecuador. Nws txawm los hais rau wb tias: “Neb tsis nco qab kuv lawm, puas yog? Kuv twb yog tus mentxhais hauv Pastillo uas thaud tsis muaj khau rau.” Ua cas yog Hilda tiag! Wb zoo siab kawg li, ua rau wb quaj kiag!

Xyoo 1960, wb pib tuav haujlwm hauv ceg Puerto Rico. Ceg Npe-ee ntawd yog ib lub tsev me me hauv lub nroog Santurce, xeev San Juan. Thaum ntej kwvtij Lennart Johnson thiab kuv yog ob tug leg haujlwm ntau xwb. Lennart thiab nws pojniam nkawd yog thawj nkawm Timkhawv uas qhia hauv Dominican Republic. Tiamsis xyoo 1957, nkawd khiav los pab Puerto Rico. Thaum wb los rau Puerto Rico, Maxine yog tus uas xa cov ntawv Tsom Faj thiab Awake! mus rau tibneeg nyeem. Ib lub lim tiam twg nws xa tawm tshaj li 1,000 phau diam. Nws zoo siab ua tes haujlwm no vim nws xav txog cov uas muaj lub siab xav kawm txog Yehauvas.

Kuv nyiam ua haujlwm hauv Npe-ee kawg li rau qhov kuv siv tau kuv lub dag lub zog los ua Yehauvas tes haujlwm. Tiamsis tej thaud kuj nyuaj heev. Kuv nco thawj zaug uas Puerto Rico muaj lub rooj sib txoos rau ntau tebchaws xyoo 1967. Thaum ntawd muaj haujlwm ntau heev ua kov tsis yeej kiag li. Nathan Knorr yog tus kwvtij uas pab coj Yehauvas Cov Timkhawv rau lub caij ntawd. Thaum nws tuaj txog Puerto Rico, nws xav tias kuv tsis tau npaj neeg mus tos cov tshaj tawm txawv tebchaws uas tuaj koom lub rooj sib txoos. Tiamsis kuv twb npaj tej ntawd tiav tas lawm. Kwvtij Knorr tseem ntuas kuv hnyav tsawv txog qhov no tias nws tsis txaus siab rau kuv tes haujlwm. Kuv tsis xav nrog nws sib cav, tiamsis kuv yeej tu siab zog rau nws lawm. Kuv chim tau ib nyuag ntu. Tiamsis ua cas tom qab no thaum Maxine wb rov ntsib Kwvtij Knorr, nws tseem caw wb mus tom nws chav, ua ib pluag mov rau wb noj thiab.

 Wb rov qab mus xyuas kuv tsev neeg ob peb zaug hauv tebchaws Askiv. Kuv txiv tsis kam los ntseeg Yehauvas thaum kuv niam wb los. Txawm li ntawd los kuv niam pheej tos txais cov kwvtij Npe-ee los so hauv nkawd tsev. Cov kwvtij Npe-ee tuav haujlwm saib xyuas luag tej tiamsis lawv txo hwjchim heev. Kuv txiv pom tias lawv coj txawv heev ntawm tej thawj coj uas nws pom dua los lawm. Thaum txog xyoo 1962 kuv txiv thiaj ua kevcai raus dej los ntseeg Yehauvas.

Kuv thiab Maxine nyob Puerto Rico thaum wb nyuam qhuav sib yuav thiab xyoo 2003 thaum wb twb sib yuav tau 50 xyoo lawm

Xyoo 2011, kuv pojniam tau tas sim neej lawm. Kuv tos ntsoov lub caij uas Yehauvas yuav tsa nws sawv hauv qhov tuag rov los. Thaum kuv xav txog lub sijhawm ntawd ua rau kuv zoo siab heev. Wb ua neej tau 58 lub xyoos, wb pom coob leej ntau tus los ntseeg Yehauvas hauv Puerto Rico. Thaum xub thawj tsuas muaj 650 leej xwb, nimno muaj txog 26,000 tus Timkhawv diam! Xyoo 2013, hauv paus loj muab ceg Puerto Rico los koom nrog ceg United States lawm. Cov kwvtij thiaj caw kuv mus ua haujlwm rau hauv lub zos Wallkill, xeev New York. Kuv nyob nram Puerto Rico tau 60 xyoo diam. Kuv yeej suav tias kuv yog ib tug neeg Puerto Rico lawm ntag. Kuv los nyob hauv xeev New York tiamsis kuv zoo yam li cov qav nyob nram Puerto Rico hu ua coquí, uas niaj hnub quaj ko-kee, ko-kee thaum hnub poob qho. Kuv nyiam nyob hauv Puerto Rico heev tiamsis nimno txog caij tshais chaw mus nyob lwm qhov lawm.

“VAJTSWV HLUB TUS UAS XYIV FAB MUAB”

Kuv tseem zoo siab ua Vajtswv tes haujlwm hauv Npe-ee. Nimno kuv twb muaj 90 tawm xyoo lawm. Kuv tes haujlwm yog los txhawb nqa cuab kwvtij Npe-ee. Txij thaum kuv los nyob hauv Wallkill, kuv twb mus xyuas 600 tus kwvtij nkauj muam lawm. Ib txhia los cuag kuv, los tham txog tej kev nyuaj siab uas raug lawv thiab lawv tsev neeg. Ib txhia xav tham seb yuav ua li cas lawv thiaj muaj siab ua haujlwm ntxiv hauv Npe-ee. Muaj ib co nyuam qhuav yuav txij nkawm lossis nyuam qhuav raug txib mus tho kev rau lwm qhov. Kuv ua tib zoo mloog txhua tus uas los nrog kuv tham. Thaum zoo caij ces kuv hais li no rau lawv: “‘Vajtswv hlub tus uas xyiv fab muab.’ Yog li ntawd, zoo siab hlo ua koj tes haujlwm. Tes haujlwm no yog peb ua rau Yehauvas ntag.”2 Khaulee 9:7.

Yog koj xav muaj kev xyiv fab ua haujlwm rau Yehauvas, tsis hais ua hauv Npe-ee los yog lwm qhov, koj yuav tsum nco ntsoov tias koj tes haujlwm tseem ceeb heev. Txhua yam uas peb ua hauv Npe-ee tshwj xeeb kawg li. Peb nqes tes txhawb “tus qhev ncaj thiab ntse” xwv lawv thiaj npaj tau zaub mov rau cov kwvtij thoob lub qab ntuj no. (Mathai 24:45) Txawm peb ua Yehauvas tes haujlwm nyob qhovtwg los xij, peb txhua tus yuav tsum nrhiav kev los qhuas nws. Cia peb txaus siab hlo ua txhua yam uas nws txib kom peb ua, rau qhov “Vajtswv hlub tus uas xyiv fab muab.”

^ nqe 13 Zaj uas qhia txog Leonard Smith lub neej nyob hauv Phau Tsom Faj Askiv lub 4 Hlis tim 15, 2012.