Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 8 Hli Xyoo 2016

Tej Uas Peb Xav Paub

Tej Uas Peb Xav Paub

Vim li cas Yexus cov yeeb ncuab ho yws tias Yexus cov thwjtim tsis ntxuav tes?

Yexus cov yeeb ncuab thuam Yexus thiab nws cov thwjtim txog ntau yam. Lawv tseem yws txog qhov uas cov thwjtim tsis ntxuav tes thiab. Mauxe Txoj Kevcai yeej qhia meej tias yog ib tug neeg twg lub cev los kua, nws mob ruas, los yog nws kov cev tuag lossis tsiaj tuag ces nws lub cev tsis huv lawm. Txoj Kevcai qhia tias nws yuav tsum ua kevcai tua tsiaj fij, ntxuav nws lub cev thiab ntxhua nws cev tsoos tsho, lossis muab dej nchos rau nws, nws thiaj huv.Levi Tej Kevcai, tshooj 11-15; Xwm Txheej Taug Kev, tshooj 19.

Cov xibhwb Yudai uas luag hu ua cov lanpi, pheej txhab kevcai ntxiv rau Mauxe Txoj Kevcai. Luag tshawb pom tias cov lanpi tsa ntau txoj kevcai los tswj tibneeg. Lawv qhia tias tseem muaj ntau yam ntxiv ua tau rau tibneeg tsis huv, tus uas tsis huv kuj ua tau rau lwm tus qias tsis huv thiab. Cov lanpi kuj tsa cai ntxiv tias tej twj thiab tej khoom twg txawj qias tsis huv. Cov tibneeg yuav tau ua kevcai los ntxuav tej ntawd thiab.

Thaum Yexus cov yeeb ncuab pom tias nws cov thwjtim tsis ntxuav tes lawv thiaj nug tias: “Ua cas koj cov thwjtim tsis ua raws li poj koob yawm txwv tej kevcai, tes qias tsis huv cia li noj mov?” (Malakau 7:5) Puas yog cov Falixai ntshai tsam cov thwjtim tsis ntxuav tes ces yuav ua rau tej zaub mov tsis huv? Tsis yog. Twb yog lawv txhawj tias ua li ntawd ces hla lawv cov kevcai lawm xwb. Cov Falixai tau tsa ib txoj kevcai tias ua ntej noj mov yuav tsum ntxuav tes tso. Luag kuj tshawb pom tias cov lanpi thaud sib cam seb yuav siv hom hub twg los hliv dej, hom dej twg los ntxuav tes, tus neeg zoo li cas los hliv dej, thiab yuav ntxuav tes txog twg thiaj li huv.

Yexus xav li cas txog tej kevcai ntawd? Nws yeej tsis txaus siab rau tej kevcai ntawd. Yexus thiaj hais rau cov thawj coj Yudai li no: “Yaxaya twb cev lus zoo heev hais txog nej cov neeg ncauj lus zoo siab phem, raws li nws sau tseg hais tias, ‘Cov neeg no hwm kuv ntawm daim tawv ncauj xwb tiamsis lawv lub siab nyob deb kuv [uas yog Yehauvas]. Qhov uas lawv pe hawm kuv tsis muaj qabhau kiag li, lawv muab neeg tej kevcai los qhia ib yam li yog Vajtswv tej lus nkaw.’ Nej muab Vajtswv tej lus nkaw tso tseg rov mus tuav rawv neeg tej kevcai xwb.”Malakau 7:6-8.