Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | TSIS MUAJ DABTSI RHUAV TAU PHAU VAJLUGKUB

Ib Phau Ntawv Muaj Nqes Heev

Ib Phau Ntawv Muaj Nqes Heev

Tsis muaj lwm phau ntawv zoo li phau Vajlugkub, tsis hais tej phau uas qhia kevcai dab qhuas lossis lwm txojkev ntseeg. Phau Vajlugkub yog ib phau ntawv uas tibneeg ntseeg puag thaum ub los lawm, thiab tsis muaj lwm phau uas tibneeg yuav ntseeg coob npaum li ntawd. Tiamsis, phau Vajlugkub kuj yog ib phau uas raug luag thuam heev tshaj plaws li thiab.

Tej tug tshawb Vajlugkub hais tias tej uas peb niaj hnub siv no poob ntau heev lawm. Ib tug xibhwb qhia ntawv qeb siab hais tias: ‘Peb yeej tsis paub xyov phau Vajlugkub txhais puas raug. Tsuas muaj tej uas txhais yuam kev tag lawm xwb. Tej phau uas txhais tom qab no yuam kev qas txhiab lo.’

Muaj dua lwm cov ib txwm tsis ntseeg Vajtswv lawv thiaj tsis ntseeg tias phau Vajlugkub yog Vajtswv txojlus. Faizal [fai·xau] tsev neeg zoo li ntawd. Lawv ntseeg tias phau Vajlugkub yeej yog ib phau zoo heev tiamsis luag muab hloov tas lawm. Nws hais tias: “Twb yog vim li ntawd thaum leejtwg xav tham txog Vajlugkub, kuv thiaj tsis tshua ntseeg lawv siab. Kuv xav tias neeg twb muab hloov tag tsis yog phau Vajlugkub uas sau puag thaum ub lawm!”

Yog luag muab phau Vajlugkub hloov lawm, puas ua li cas rau peb? Muab xav li no: Phau Vajlugkub muaj tej lus cog tseg rau yav tom hauv ntej. Ua li, tej lus ntawd puas nyob hauv phau Vajlugkub tiag? Yog peb tsis paub, puas txhawb tau peb tiag? (Loos 15:4) Phau Vajlugkub muaj tej hauv paus ntsiab lus uas yuav pab tau lub cuab lub yig, txojkev pe hawm, thiab lub luag dej luag num. Tiamsis yog muab txhais yuam kev lawm, phau Vajlugkub puas yuav pab tau tibneeg lawd?

Txawm tsis muaj cov Vajlugkub puag thaum ub lawm los, tseem tshuav txhiab txhiab kauj ntawv Vajlugkub uas luag theej tau cia. Ua cas tej kauj no ho lwj tsis tas? Txawm tibneeg xav muab hloov, muab rhuav, los vim li cas lawv ua tsis tau? Cov lus teb yuav pab koj ntseeg phau Vajlugkub. Nyeem ntxiv seb ua cas thiaj tsis muaj dabtsi rhuav tau phau Vajlugkub li.