Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | TSIS MUAJ DABTSI RHUAV TAU PHAU VAJLUGKUB

Po Lwj Khaub Hlab Tas Los Rhuav Tsis Tau

Po Lwj Khaub Hlab Tas Los Rhuav Tsis Tau

PO LWJ: Cov uas sau phau Vajlugkub kheev siv tej ntawv tawv tsiaj thiab tauj deg los sau. (2 Timaute 4:13) Vim li cas thiaj tsis zoo siv tej ntawv no theej Vajlugkub?

Tauj deg txawj ntuag, thim, thiab khis. Thaum muab tej kauj ntawv Vajlugkub thau los es raug tshav xwb los twb pib nkig zuj zus lawm. Ob tug kws tshawb txog tebchaws Iyi hu ua Richard Parkinson [li·tshaj pho·kee·xoos] thiab Stephen Quirke [xi·ti·vees khua·kis] hais tias: ‘Ntev mus ntev tuaj tej ntawv tauj deg txawj tu thiab lwj mus ua hmoov av tag. Txawm yuav muab kauv cia zoo zoo los, yog noo xwb ces yuav tuaj pwm, lwj mus. Yog muab faus av, los tseem muaj nas, muaj kab ntsaum noj thiab.’

Tawv tsiaj khov dua tauj deg, tiamsis yog tsis ua zoo thau, tshav kub, lossis vaum vaum xwb, kuj ntuag thiab thim tas. * Tsis tas li ntawd, kab ntsaum kheev noj tawv tsiaj. Phau ntawv hu ua Everyday Writing in the Graeco-Roman East hais tias tej kauj ntawv Vajlugkub thiaj kav tsis ntev. Yog phau Vajlugkub lwj tas lawd, txoj xov hauv phau Vajlugkub kuj ploj lawm thiab.

UA CAS THIAJ RHUAV TSIS TAU: Cov Yudai txoj kevcai sam hwm kom txhua tus vajntxwv “muab phau kevcai . . . sau dua ib phau rau nws raws nraim li phau uas cov pov thawj uas yog xeem Levi khaws cia.” (Kevcai 17:18) Nyob thawj 100 xyoo kuj muaj tej tug uas lawv txoj haujlwm yog muab phau Vajlugkub theej dua. Lawv theej tau ntau phau thiab muab tso rau hauv tej tsev sablaj uas nyob thoob plaws tebchaws Yixayee mus txog tebchaws Makhedaunia! (Luka 4:16, 17; Tubtxib Tes Haujlwm 17:11) Ua li cas tej kauj ntawd thiaj nyob los txog niaj hnub no?

Nrhiav tau tej kauj ntawv hu ua Dead Sea Scrolls hauv tej hub av hauv qhov tsua uas qhuav qhawv

Tus yawg Philip W. Comfort [fi·lis khoo·faw] uas tshawb txog Phau Tshiab hais tias: “Cov Yudai pheej muab tej kauj ntawv Vajlugkub tso rau hauv tej hwj, tej hub av kom txhob lwj.” Tom qab no, cov Khixatia kuj ua ib yam li ntawd thiab. Luag thiaj nrhiav tau tej kauj ntawv qub qub hauv tej hub av, hauv tej chav nqaim, thiab hauv tej qhov zeb qhov tsua uas nyob tej chaw qhuav qhawv los.

TAU MUAJ LI CAS: Luag nrhiav tau txhiab txhiab kauj ntawv Vajlugkub. Muaj tej nplooj theej tau 2,000 tawm xyoo los lawm. Tsis muaj lwm phau uas kav los txog tav no li.

^ nqe 5 Tebchaws U.S.A. daim ntawv Declaration of Independence yog sau rau ntawm tawv tsiaj. Twb tsis tau muaj 250 xyoo, cov kua mem thim tag, pom tsis tseeb li lawm.