TXHAB LUS NTXIV: Txawm tej ntawv txawj lwj thiab tej neeg tawm tsam los, yeej rhuav tsis tau phau Vajlugkub. Lwm cov xav muab phau Vajlugkub txoj xov hloov. Tej lub sijhawm, lawv hloov phau Vajlugkub kom haum lawv tej kev ntseeg, tsis yog hloov lawv tej kev ntseeg kom haum phau Vajlugkub. Saib cov qauv nram no:

  • Tsev pe hawm: Peb puas xyoo ua ntej Yexus, cov txhais phau Samaritan Pentateuch * tau txhab lus ntxiv rau Khiav Dim 20:17. Lawv xav ua ib lub tuam tsev rau saum lub roob Kelixi thiab xav kom cov nqe Vajlugkub txhawb tes haujlwm ntawd. Lawv thiaj ntxiv lus li no: “saum roob Kelixi. Nej yuav tau tsa lub tuam tsev rau saum lub roob no.”

  • Txojkev ntseeg Vaj Peb Leeg: Tsis tau muaj 300 xyoo tom qab sau tiav phau Vajlugkub, ib tug uas ntseeg Vaj Peb Leeg txawm ntxiv lus rau 1 Yauhas 5:7 tias: “Saum ntuj ceeb tsheej, leej Txiv, Txojlus, thiab Vaj Ntsuj Plig, peb tug no koom tib tug xwb.” Cov lus no yeej tsis muaj nyob hauv phau Vajlugkub qub qub li. Bruce Metzger [nplus me·xe·nkaws] uas tshawb txog phau Vajlugkub thiaj hais tias txij thawj 500 xyoo los, cov lus no cia li tshwm ntau zuj zus hauv tej phau Vajlugkub Old Latin thiab hauv phau Vulgate Latee.

  • Vajtswv lub npe: Coob tus txhais Vajlugkub muab Vajtswv lub npe tshem tawm vim tej kev lig kevcai cov Yudai ib txwm coj. Lawv muab tej npe meej mom xws li “Vajtswv” lossis “Tus Tswv” los hloov tiamsis cov npe no kuj siv tau rau tibneeg, tej dab mlom, thiab Dab Ntxwg Nyoog tibsi.Yauhas 10:34, 35, TMZ; 1 Kauleethaus (Khaulee) 8:5, 6, TMZ; 2 Kauleethaus (Khaulee) 4:4, TMZ. *

UA CAS THIAJ RHUAV TSIS TAU: Txawm muaj ib txhia theej phau Vajlugkub es tsis xyuam xim lossis txhob txwm hloov phau Vajlugkub tej lus, los yeej muaj lwm cov ua tib zoo tsis pub poob ib los li. Xyoo  500 txog 900 tom qab Yexus, cov Masoretes [ma·xau·lis] muab cov Nqe Lus Henplais theej dua ua phau Masoretic [ma·xau·le·tes]. Lawv ua tib zoo suav txhua lo thiab txhua tus tsiaj ntawv thiaj tsis yuam kev ib qho li. Thaum pom tej lo tsis yog, lawv muab cim cia rau ntawm ntug ntawv. Cov Masoretes yeej tsis kam txhab ntxiv lossis txauv tej lus hauv phau Vajlugkub li. Tus xibhwb Moshe Goshen-Gottstein [mau·se nkau·see nko·xa·tee] hais tias lawv suav tias yog txhob txwm muab phau Vajlugkub hloov, ces yog txhaum cai loj heev lawm ntag.

Tsis tas li ntawd xwb, luag theej tau ntau txhiab phau Vajlugkub, thiaj tsis nyuaj rau cov neeg tshawb Vajlugkub pom tias nqe twg tau muab hloov lawm. Xws li phau Vajlugkub Latee, cov thawj coj kev ntseeg qhia tias lawv phau Latee yog phau uas qub tshaj plaws, tiamsis lawv ntxiv lus rau 1 Yauhas 5:7, li tau hais lawd. Phau Vajlugkub Askiv King James Version thiaj muab txhais yuam kev li ntawd lawm thiab! Tiamsis thaum mus saib lwm cov Vajlugkub uas qub qub, tau pom li cas xwb? Bruce Metzger hais tias: “Tsis pom muaj cov lus uas xaus [1 Yauhas 5:7] nyob tej phau puag thaum ub (Syriac, Coptic, Armenian, Ethiopic, Arabic, Slavonic), tsuas yog pom hauv phau Latee xwb.” Yog li ntawd, luag thiaj muab cov lus no tshem tawm hauv phau Vajlugkub King James Version thiab lwm phau uas luam tshiab.

Ntawv tauj deg Vajlugkub hu ua Chester Beatty P46; sau 200 xyoo tom qab Yexus

Tej no ua puas tau pov thawj tias phau Vajlugkub txoj xov tsis tau hloov? Nyob rau xyoo 1947, luag nrhiav tau cov Dead Sea Scrolls, uas yog theej 1,000 xyoo ua ntej phau Hebrew Masoretic. Cov neeg tshawb Vajlugkub thiaj tau 2 phau no los sib piv. Ib tug kws tshawb cov Dead Sea Scrolls tau hais tias 1 kauj ntawv “ua tau pov thawj tias txawm yog twb tau 1,000 tawm xyoo lawm los, tej lus hauv phau Vajlugkub tseem zoo ib yam li phau xub thawj, vim lawv ua tib zoo theej.”

Lub tsev rau ntawv Chester Beatty Library [tshe·xa·taws npi·dis] hauv lub xeev Dublin [daw·nplees], tebchaws Ireland [ai·ya·lees], muaj tej daim ntawv tauj deg uas sau cov Nqe Lus Kili rau, yuav luag muaj txhij. Ib txhia kuj yog cov Nqe Lus Kili qub qub uas tau theej 100 xyoo tom qab sau tiav phau Vajlugkub xwb. Phau ntawv The Anchor Bible Dictionary hais tias: “Txawm tias muaj tej lo hauv cov ntaub ntawv tauj deg no txawv mentsis lawm los cov lus tseem ceeb hauv phau Vajlugkub yeej tsis hloov li.”

‘Tsuas yog phau Vajlugkub xwb thiaj tseg tau cia los txog tav no tsis hloov li’

TAU MUAJ LI CAS: Vim muaj ntau phau Vajlugkub qub qub heev, peb thiaj pom tseeb tias tsis muaj leejtwg rhuav tau txoj xov hauv phau Vajlugkub li. Tus yawg Sir Frederic Kenyon [xaws fe·daw·li khe·nyees] hais tias: “Tsis muaj lwm phau ntawv qub npaum li phau Vajlugkub uas muaj pov thawj qhia tias tej lus ntawd tsis tau hloov li. Txhua tus uas tshawb Vajlugkub es muaj lub siab ncaj yeej yuav pom tias txoj xov hauv phau Vajlugkub tsis tau hloov li.” Ib tug tshawb Vajlugkub hu ua William Henry Green [vi·li·aa hee·lis nkis] hais tias: ‘Tsuas yog phau Vajlugkub xwb thiaj tseg tau cia los txog tav no tsis hloov li.’

^ nqe 4 Phau Samaritan Pentateuch yog thawj 5 phau ntawv hauv phau Vajlugkub uas cov neeg Xamali txais yuav.

^ nqe 6 Yog xav paub ntxiv, mus saib cov lus qhia ntxiv ntawm sab A4 thiab A5 hauv phau New World Translation of the Holy Scriptures, hauv www.jw.org.