Tsis muaj dabtsi rhuav tau phau Vajlugkub li, niaj hnub no koj thiaj tau ib phau nyeem thiab. Yog koj nyeem ib phau uas luag ua tib zoo txhais lawm ces koj tso siab tau tias yog tej lus uas sau thaum xub thawj. * Tej kauj ntawv txawj po txawj lwj, tibneeg tawm tsam, thiab cov uas theej txhob txwm muab hloov. Ua li cas rhuav tsis tau phau Vajlugkub li? Ua cas phau ntawv no ho muaj nqes ua luaj?

“Zaum no kuv paub lawm tias kuv phau Vajlugkub yeej yog Vajtswv pub tiag”

Tus tubtxib Povlauj sau tias: “Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los.” (2 Timaute 3:16) Coob tus uas kawm Vajlugkub kuj xav ib yam li ntawd thiab. Lawv ntseeg tias tsis muaj dabtsi rhuav tau phau Vajlugkub rau qhov yog Vajtswv Txojlus. Lawv kuj ntseeg tias Vajtswv tsom kwm nws txojlus thiaj kav los txog niaj hnub nimno. Faizal uas hais ntawm sab 3 txiav txim siab nrhiav seb puas muaj tiag. Thaum nws kawm Vajlugkub, nws xav tsis thoob li. Nws kawm tias cov Khixatia cuav tej lus qhia tsis nyob hauv phau Vajlugkub. Thaum Faizal kawm txog Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb, mas raug nws siab heev.

Faizal hais tias: “Zaum no kuv paub lawm tias kuv phau Vajlugkub yeej yog Vajtswv pub tiag. Yog Vajtswv twb tsim tau lub ntuj lub teb, nws kuj muaj hwjchim tsom kwm phau ntawv uas nws pub rau peb thiab. Yog peb tsis ntseeg li no ces kuj yog peb tsis ntseeg tias Vajtswv muaj hwjchim loj kawg nkaus. Kuv yog leejtwg es yuav txiav tau Vajtswv lub hwjchim?”Yaxaya 40:8.

^ nqe 3 Mus saib Phau Tsom Faj Askiv, lub 5 Hlis tim 1, 2008, hauv zaj “How Can You Choose a Good Bible Translation?”