“Ua timkhawv txog txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub.”​—TUBTXIB TES HAUJLWM 20:24.

ZAJ NKAUJ: 10, 25

1, 2. Povlauj puas nco Vajtswv txiaj ntsig?

TUS tubtxib Povlauj nco Vajtswv txiaj ntsig heev rau Nws txojkev hlub. Povlauj thiaj hais tias: ‘Qhov uas Vajtswv hlub kuv muaj qabhau heev.’ (Nyeem 1 Khaulee 15:9, 10.) Ua ntej Povlauj los ua Yexus ib tug thwjtim, nws tsim txom cov Khixatia hnyav heev. Nws thiaj hais hlo tias yeej tsis tsim nyog Vajtswv Yehauvas khuvleej nws kiag li.

2 Thaum ze lub caij uas yuav dua Povlauj sim neej, nws sau li no mus rau Timaute: “Kuv ua tsaug Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv, nws yog tus uas pub zog rau kuv, vim nws . . . tso siab tau rau kuv thiaj tsa kuv ua nws tes haujlwm.” (1 Timaute 1:12-14) Povlauj ua tes haujlwm twg? Yog tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Povlauj thiaj sau li no mus rau cov txwj laus hauv lub koom txoos Efexau: “Kuv tsis suav tias kuv txojsia tseem ceeb dabtsi rau kuv, tsuav yog kuv dhia tau mus txog qhov kawg thiab tau ua tes haujlwm uas tus Tswv Yexus muab cob rau kuv lawd kom tiav xwb, uas yog ua timkhawv txog txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub.”​Tubtxib Tes Haujlwm 20:24.

3. Yexus txib Povlauj mus ua tes haujlwm tshwj xeeb twg? (Saib daim duab ntawm sab 25.)

 3 Povlauj hais tias nws tshaj tawm txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub. Povlauj sau li no mus rau cov Khixatia hauv Efexau: “Nej twb hnov txog tes haujlwm uas kuv qhia Vajtswv txojkev hlub, uas Vajtswv muab cob rau kuv pab nej.” (Efexau 3:1, 2) Yexus tau txib kom Povlauj mus pab leejtwg? Nws yuav tsum mus pab lwm haiv neeg uas tsis yog neeg Yudai. Povlauj tshaj tawm tias nimno Vajtswv twb tos txais lwm haiv neeg los rau tus Mexiyas lub Nceeg Vaj lawm. (Nyeem Efexau 3:5-8.) Povlauj thiaj kub siab lug mus tshaj tawm txoj xov zoo tsis tseg. Zoo rau cov Khixatia niaj hnub no xyaum li nws thiab. Povlauj lub neej ua pov thawj tias Vajtswv txojkev hlub yeej muaj nqes thiab “muaj qab hau” heev rau nws tiag.

TXOJKEV HLUB UAS YEHAUVAS PUB DAWB PAB PUAS TAU KOJ?

4, 5. Ua li cas “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub [Nceeg Vaj]” thiab “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub” uas nws pub dawb ho yog tib txog xwb?

4 Nyob rau tiam kawg no, Yehauvas cov tibneeg muaj tes haujlwm twg? Lawv yuav tsum muab “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub [Nceeg Vaj] . . . tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws.” (Mathai 24:14) Txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj thiab “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub” uas nws pub dawb, yog tib txog xwb. Ua cas ho hais li ntawd? Twb yog Vajtswv hlub noob neej heev, nws thiaj siv lub Nceeg Vaj los foom koob hmoov rau ib tsoom neeg. (Efexau 1:3) Povlauj nco Vajtswv txiaj ntsig rau Nws txojkev hlub, Povlauj thiaj kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo. Peb puas xyaum Povlauj thiab?​—Nyeem Loos 1:14-16.

5 Hauv zaj kawm tas los no, peb kawm tias txojkev hlub uas Vajtswv pub dawb pab tau noob txaug neeg txhaum. Vajtswv hlub peb kawg li nws thiaj pub txhua yam uas peb cheem tsum rau peb. Tsim nyog peb mus qhia lwm tus kom paub txog Vajtswv txojkev hlub, xwv thiaj pab tau lawv thiab. Peb yuav mus qhia li cas?

TSHAJ TAWM TXOG TUS NQE TXHIV

6, 7. Thaum peb qhia tibneeg txog tus nqe txhiv, peb pab tau lawv pom Yehauvas txojkev hlub li cas?

6 Niaj hnub no, tibneeg nyiam ua ywj siab xwb. Thaum lawv ua txhaum lawv lub siab tsis nkaug lawv li. Lawv thiaj tsis paub tias noob neej cheem tsum tus nqe txhiv. Cov uas coj li ntawd feem coob tsis muaj kev zoo siab. Thaum lawv kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv, lawv mam li paub tias tibneeg yog noob txaug neeg txhaum tiag. Vim tibneeg muaj lub txim txhaum li ntawd, lawv thiaj txawj mob txawj tuag. Lawv cov ntawd mam li paub tias peb yuav tsum ua li cas peb thiaj dim txojkev txhaum no. Thaum lawv paub lawd, lawv mam li nco Yehauvas txiaj ntsig uas nws tau txib nws tus Tub los tuag theej noob neej lub txhoj. Yehauvas hlub peb tshaj plaws li nws thiaj ua li ntawd. Nws pub tej no rau peb dawb dawb xwb.​—1 Yauhas 4:9, 10.

7 Povlauj hais txog Yehauvas tus Tub li no: “Hauv Khetos peb thiaj tau txais kev txhiv dim vim muaj nws cov ntshav, yog peb tau txais kev zam txim ntawm peb tej kev txhaum raws li Vajtswv txojkev hlub muaj nplua mias.” (Efexau 1:7) Tus nqe txhiv ua pov thawj tias Vajtswv hlub noob neej npaum li cas diam. Yog peb muaj kev ntseeg rau tus nqe txhiv, Vajtswv yuav zam txim rau peb tej kev txhaum. Thaum ntawd peb lub siab yuav tsis nkaug peb thiab peb yuav ua neej kaj siab lug! (Henplais 9:14) Tsim nyog peb qhia lwm leej lwm tus paub txog tej no thiab, puas yog?

PAB LWM TUS LOS NROG VAJTSWV SIB RAUG ZOO

8. Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau tibneeg los nrog Vajtswv sib raug zoo?

8 Vajtswv suav tias cov uas tsis muaj kev  ntseeg rau tus nqe txhiv, yog nws cov yeeb ncuab. Yog li ntawd, peb yuav tsum mus tshaj tawm txoj xov zoo rau tibneeg, lawv thiaj tau los nrog Vajtswv ntaus phoojywg. Tus tubtxib Yauhas hais tias: “Tus uas tso siab rau leej Tub, tus ntawd tau txojsia ib txhis tsis kawg, tus uas tsis mloog leej Tub lus kuj yuav tsis pom txojsia, tiamsis Vajtswv txojkev npau taws nyob saum nws lawm.” (Yauhas 3:36) Peb zoo siab kawg li uas muaj tus nqe txhiv peb thiaj tau los nrog Vajtswv ntaus phoojywg. Povlauj piav tias: “Yav nram ntej nej raug txiav tu ntawm Vajtswv, thiab lub siab ua yeeb ncuab ua phem kawg, tiamsis nimno Vajtswv pub nej rov nrog nws sib raug zoo vim yog qhov uas Yexus lub cev tau tuag.”​—Khaulauxi 1:21, 22.

9, 10. (1) Yexus Khetos muab tes haujlwm twg pub rau cov xaiv tseg ua? (2) Lwm pab yaj txhawb cov xaiv tseg tes haujlwm li cas?

9 Yexus Khetos muab “tes haujlwm uas coj luag los nrog nws sib raug zoo” pub rau cov xaiv tseg ua. Povlauj qhia tias: “Txhua yam no tshwm ntawm Vajtswv los. Vajtswv siv Khetos ua kom peb rov nrog Vajtswv sib raug zoo thiab muab tes haujlwm uas coj luag los nrog nws sib raug zoo rau peb ua, yog qhov uas Vajtswv nyob hauv Khetos ua kom ntiajteb rov nrog Vajtswv sib raug zoo, nws tsis suav tias lawv muaj txim, thiab nws muab zaj uas hais txog qhov uas rov nrog Vajtswv sib raug zoo rau peb qhia. Vim li no peb thiaj ua Khetos cov tub sawv cev, mas zoo li Vajtswv siv peb thov nej. Peb thiaj nyob Khetos chaw thov nej los nrog Vajtswv sib raug zoo.”​—2 Khaulee 5:18-20.

10 Cov uas yog lwm pab yaj tau txoj koob hmoov los pab cov xaiv tseg tshaj tawm txoj xov zoo. (Yauhas 10:16) Feem coob yog lwm pab yaj uas tshaj tawm thoob ntiajteb. Lawv mus qhia tibneeg los paub qhov tseeb thiab los nrog Yehauvas sib raug zoo. Lawv tes haujlwm tseem ceeb kawg li. Twb yog lawv pab ua tes haujlwm tshaj tawm “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub” uas nws pub dawb.

QHIA TIBNEEG TIAS VAJTSWV MLOOG PEB TEJ LUS THOV

11, 12. Ua cas ho zoo rau peb qhia kom tibneeg txawj thov Vajtswv?

11 Coob leej ntau tus lam thov Vajtswv kom siab nqeg xwb. Lawv tsis ntseeg tias Vajtswv mloog lawv tej lus thov tiag. Tiamsis peb yuav tsum qhia lawv tias Yehauvas yeej ‘mloog tibneeg tej lus thov.’ Davi twb sau tias: “Vim koj yog tus uas mloog tej lus thov. Ib tsoom neeg sawvdaws yuav tuaj cuag koj vim yog tim lawv lub txim. Thaum peb tej kev fav xeeb kov yeej peb lawm, koj kuj zam txim rau peb.”​—Ntawv Nkauj 65:2, 3.

12 Yexus qhia nws cov thwjtim tias: “Yog nej tuav kuv lub npe thov ib yam dabtsi, kuv yuav ua yam ntawd.” (Yauhas 14:14) Yog li ntawd, txawm peb thov txog “yam dabtsi” los, yog peb thov raws li Yehauvas lub siab nyiam ces nws yeej yuav mloog. Yauhas sau tias: “No yog qhov uas peb muaj siab tuab rau ntawm Vajtswv xubntiag, yog peb thov yam twg raws li Vajtswv lub siab nyiam, nws kuj mloog.” (1 Yauhas 5:14) Zoo rau peb qhia lwm tus tias tsis yog peb lam thov Vajtswv kom siab nqeg xwb. Thaum peb thov Vajtswv twb yog peb mus cuag Vajtswv “lub zwm txwv uas muaj txojkev hlub” ntag. (Henplais 4:16) Thaum peb qhia kom tibneeg txawj thov Vajtswv thiab kom lawv paub thov raws li Yehauvas lub siab nyiam, ces lawv yuav tau nrog Yehauvas sib raug zoo. Tsis tas li ntawd xwb, thaum lawv raug kev txom nyem lawv yuav paub mus cuag Yehauvas.​—Ntawv Nkauj 4:1; 145:18.

TXOJKEV HLUB UAS VAJTSWV PUB DAWB HAUV LUB QAB NTUJ TSHIAB

13, 14. (1) Cov xaiv tseg yuav txais tes haujlwm zoo li cas yav tom hauv ntej? (2) Cov xaiv tseg yuav pab noob neej li cas?

13 Hauv “tiam uas yuav los” Yehauvas tseem yuav foom koob hmoov nplua mias ntxiv rau noob neej. Vajtswv yuav muab tes haujlwm tshwj xeeb heev rau cov 144,000 leej uas nrog  Khetos kav saum ntuj. Povlauj tau qhia li no txog tes haujlwm ntawd: “Vajtswv muaj txojkev khuvleej ntau heev, thiab nws txojkev hlub loj uas nws ua tshwm los rau peb, mas txawm yog peb twb tuag lawm vim qhov uas fav xeeb ua txhaum, los Vajtswv tseem pub peb nrog Khetos muaj txojsia nyob. (Nej tau txais txojkev dim ntawm Vajtswv txojkev hlub.) Thiab Vajtswv tsa peb nrog Khetos sawv los, thiab pub peb nrog nws zaum ua ke saum ntuj ceeb tsheej rau hauv Yexus Khetos, xwv lwm tiam uas yuav los nws thiaj qhia nws txojkev hlub uas muaj nplua mias tshwm los, yog qhov uas nws khuvleej peb hauv Yexus Khetos.”​—Efexau 2:4-7.

14 Nyuaj rau peb nkag siab tes haujlwm uas Yehauvas tau npaj tseg rau cov xaiv tseg saum ntuj ceeb tsheej. (Luka 22:28-30; Filipi 3:20, 21; 1 Yauhas 3:2) Yehauvas yuav qhia “txojkev hlub uas muaj nplua mias” rau cov xaiv tseg. Lawv yuav yog “lub nroog Yeluxalees tshiab,” uas yog Khetos tus nkauj nyab. (Qhia Tshwm 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Lawv yuav nrog Yexus “kho txhua haiv neeg li mob.” Lawv yuav pab kom noob neej hloov tau los ua neeg zoo tiav log, tsis muaj lub txim txhaum thiab tsis txawj laus tsis txawj tuag lawm.​—Nyeem Qhia Tshwm 22:1, 2, 17.

15, 16. Yav tom hauv ntej, Yehauvas yuav qhia li cas tias nws hlub lwm pab yaj?

15 Efexau 2:7 hais tias nyob rau “tiam uas yuav los” Vajtswv yuav muab nws txojkev hlub pub dawb rau sawvdaws. Thaum ntawd txhua leej txhua tus hauv lub ntiajteb yuav pom Yehauvas “txojkev hlub uas muaj nplua mias tshwm los.” (Luka 18:29, 30) Yehauvas qhia nws txojkev hlub rau noob neej li cas? Lub sijhawm ntawd nws yuav tsa cov tuag sawv rov qab los nyob hauv lub ntiajteb no. (Yauj 14:13-15; Yauhas 5:28, 29) Ua li, Vajtswv yuav tsa leejtwg xwb? Nws yuav tsa cov neeg ncaj ncees uas tuag ua ntej Khetos raug tua, thiab nws yuav tsa cov uas yog lwm pab yaj uas tuav kev ntseeg ruaj khov nyob rau tiam kawg. Lawv yuav sawv rov los teev tiam nws hauv lub ntiajteb no.

16 Kuj muaj tsheej plhom leej uas tsis tau paub txog Yehauvas uas tau raug kev ploj kev tuag lawm. Vajtswv yuav tsa cov ntawd sawv rov qab los thiab. Lawv yuav sawv rov los kawm txog Yehauvas, kom lawv paub txiav txim seb lawv puas yuav zwm rau Vajtswv  txojkev kav. Yauhas sau tias: “Kuv pom cov neeg tuag lawd tus hlob tus yau sawv ntsug ntawm lub zwm txwv xubntiag thiab tej phau ntawv kuj raug muab nthuav. Thiab muaj dua ib phau ntawv raug muab nthuav, yog phau ntawv txojsia. Cov neeg tuag lawd kuj raug txiav txim raws li lawv tau ua uas sau cia rau tej phau ntawv ntawd. Dej hiavtxwv kuj tso cov uas tuag hauv hiavtxwv los, Txojkev Tuag thiab [“lub Qhov Ntxa,” NW] kuj tso cov neeg uas tuag rau hauv los, thiab txhua tus raug txiav txim raws li lawv tau ua.” (Qhia Tshwm 20:12, 13) Lub sijhawm ntawd cov uas sawv hauv qhov tuag rov qab los yuav rov los xyaum ua neej raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, thiab raws li cov ntawv tshiab uas Vajtswv nthuav rau lub caij ntawd. Twb yog Vajtswv muaj kev hlub nplua mias, nws thiaj nthuav cov ntawv tshiab ntawd rau sawvdaws kawm.

RAU SIAB TSHAJ TAWM TXOJ XOV ZOO

17. Peb lub hom phiaj mus tshaj tawm yog li cas?

17 Peb yuav tsum rau siab ntso tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Vim li cas? Vim tias hnub kawg los ze heev lawm! (Malakau 13:10) Peb yuav tsum nco ntsoov tias thaum peb mus tshaj tawm txoj xov zoo, peb lub hom phiaj yog los qhuas Yehauvas. Peb yuav qhuas Yehauvas li cas? Peb yuav tsum qhia rau tibneeg paub tias twb yog muaj Yehauvas hlub peb, peb thiaj muaj kev cia siab mus nyob lub qab ntuj tshiab uas zoo kawg nkaus.

“Vajtswv muab txhua yam kev hlub cob rau nej ua lawd,” cia li rau siab ntso ua tes haujlwm ntawd.​—1 Petus 4:10 (Saib nqe 17-19)

18, 19. Peb yuav qhuas txog Yehauvas txojkev hlub uas nws pub dawb li cas?

18 Thaum peb mus qhia Vajlugkub, peb yuav tsum qhia lawv txog lub sijhawm uas Khetos lub Nceeg Vaj kav tuaj rau ntiajteb. Thaum ntawd Vajtswv yuav foom koob hmoov rau peb vim yog muaj tus nqe txhiv. Tibneeg yuav hloov zuj zus, ua neeg zoo kawg nkaus tsis muaj kev txhaum li lawm. Phau Vajlugkub hais tias: “Txhua yam uas tsim ntawd yuav dim ntawm qhov uas ua txojkev puam tsuaj li qhev es yuav los nyob ywj pheej thiab nrog Vajtswv cov menyuam tau koob meej.” (Loos 8:21) Muaj tau li no vim yog Vajtswv hlub noob neej xwb.

19 Tamsim no Vajtswv cia peb tshaj tawm txoj xov txog nws tej lus cog tseg hauv phau Vajlugkub. Qhia Tshwm 21:4, 5 hais tias: “‘[Vajtswv] yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.’ Mas tus uas zaum saum lub zwm txwv hais tias, ‘Saib maj, kuv tsim txhua yam dua tshiab.’ Nws kuj hais tias, ‘Cia li sau tej no cia vim tej lus no tso siab tau thiab muaj tseeb.’” Yog peb kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo ces twb yog peb qhuas txog Yehauvas txojkev hlub uas nws pub dawb rau ib zej tsoom neeg!