Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | TSIS MUAJ DABTSI RHUAV TAU PHAU VAJLUGKUB

Tawm Tsam Los Rhuav Tsis Tau

Tawm Tsam Los Rhuav Tsis Tau

TAWM TSAM: Yav thaud tej nom tswv thiab tej thawj coj kev ntseeg coob tus tsis coj raws li phau Vajlugkub txoj xov. Lawv thiaj txwv tsis pub txhais, luam, thiab muaj phau Vajlugkub li. Saib cov qauv nram no:

  • Kwv lam 167 xyoo ua ntej Yexus: Vajntxwv Antiochus Epiphanes [ee·thai·a·khaw e·phi·fa·ni] uas kav tebchaws Alas thiab Axia, yuam kom cov Yudai coj Kili txojkev ntseeg. Nws sam hwm kom muab tej kauj ntawv Vajlugkub rhuav tibsi. Ib tug uas tshawb keeb kwm hu ua Heinrich Graetz [hai·lem nka·le] piav tias Vajntxwv cov tub teg tub taws nrhiav tau tej kauj ntawv qhov twg, lawv muab dua rhe hlawv kiag tamsid. Tsis tas li ntawd xwb, yog leejtwg vuag phau Vajlugkub, kuj raug tua pov tseg thiab.

  • Kwv lam 800 xyoo dhau los: Cov thawj coj Kav Tos Liv (Catholic) ib txhia npau taws heev vim cov pejxeem tshaj tawm tej uas phau Vajlugkub qhia, tsis tshaj Kav Tos Liv txojkev ntseeg. Lawv tsuas pub cov pejxeem muaj phau Ntawv Nkauj ua lus Latee xwb. Yog leejtwg muaj lwm phau, lawv muab hu ua cov uas tawm tsam. Ib txhia tseev kom nrhiav tau cov uas tawm tsam ntawd los, thiab tshawb cov uas lawv tsis ntseeg siab, tej vaj tse. Yog nrhiav tau Vajlugkub hauv ib lub tsev twg lub tsev ntawd yuav raug rhuav pov tseg.

Yog yeeb ncuab rhuav tau phau Vajlugkub lawd, ces txoj xov hauv phau Vajlugkub kuj ploj mus lawm thiab.

William Tyndale tau txhais phau Vajlugkub ua lus Askiv. Txawm tej nom tswv txwv phau Vajlugkub, muab hlawv pov tseg, thiab xyoo 1536 luag tseem muab Tyndale tua thiab los, tsis muaj leejtwg rhuav tau phau Vajlugkub li

UA CAS THIAJ RHUAV TSIS TAU: Vajntxwv Antiochus tsi ntsees rau lub tebchaws Yixayee xwb tiamsis lub sijhawm ntawd cov Yudai twb nyob ntau lub tebchaws lawm, muaj li 60 feem pua, tsis nyob tebchaws Yixayee lawm. Lawv muaj tej kauj ntawv Vajlugkub nyob hauv tej tsev sab laj tibsi. Cov Khixatia uas nyob tiam tom qab kuj tau siv thiab.​—Tubtxib Tes Haujlwm 15:21.

Txawm yog lawv raug tsim txom heev los, lawv ua siab loj siab tuab txhais thiab theej phau Vajlugkub. Ua ntej uas tsis tau muaj tshuab luam ntawv, twb muab phau Vajlugkub txhais ua 33 yam lus lawm! Tom qab no, tsuas muaj txhais thiab theej Vajlugkub zuj zus tuaj lawm xwb.

TAU MUAJ LI CAS: Txawm tej vajntxwv thiab tej thawj coj kev ntseeg tawm tsam phau Vajlugkub heev los, lawv yeej rhuav tsis tau li. Txij thaum ub los, tsis muaj lwm phau ntawv uas tau muab txhais thiab tseb mus deb npaum li phau Vajlugkub. Ntau lub tebchaws tseem qog tej lus hauv phau Vajlugkub, siv los ua kevcai lij choj tswj teb kav chaw thiab txhiab txhiab leej niaj hnub siv phau Vajlugkub tab lawv lub neej.