Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Puas Yuav Muaj Ib Hnub Uas Tsis Muaj Kev Nruj Kev Tsiv Lawm?

Puas Yuav Muaj Ib Hnub Uas Tsis Muaj Kev Nruj Kev Tsiv Lawm?

Puas tau muaj ib zaug uas lwm tus ua phem rau koj lossis koj tsev neeg ib tug? Koj puas txhawj txog tej xwm zoo li ntawd? Cov neeg tshawb fawb pom tias kev limhiam thiab kev ua nruj ua tsiv tsuas muaj ntau zuj zus tuaj mus thoob ntiajteb lawm. Xav txog tej uas luag tau tshawb pom nram no.

UA NRUJ UA TSIV HAUV LUB CUAB LUB YIG: Lub koom haum ntiajteb lossis UN (United Nations) tau tshawb txog cov pojniam uas raug kev tsim txom. Lawv pom tias ntawm 3 tug pojniam, yeej muaj 1 tug raug nws tus txij nkawm lossis tus phoojywg ua phem rau nws. Lawv kuj tshawb pom tias thoob ntiajteb, ntawm 5 tug pojniam yeej muaj 1 tug raug luag lwm tus txhom lossis yuam ua phem.

TUB SAB TUB NYIAG: Luag tshawb pom tias hauv tebchaws U.S.A., muaj tshaj li 30,000 pab tub sab ua laib uas nyiam ua nruj ua tsiv heev. Hauv Latee Amelikas luag tshawb pom tias ntawm 3 tug neeg, yeej muaj 1 tug tau raug tub sab ntaus.

TUA NEEG: Xyoo 2012 luag xam tias muaj txog li 500,000 leej thoob ntiajteb tau raug lwm tus tua tuag, tseem tuag coob tshaj cov uas raug tua hauv tshav rog lawm thiab. Tsis tas li ntawd xwb, hauv sab tebchaws Afika thiab Amelikas qab teb muaj neeg raug tua coob heev. Cov uas raug tua tuag hauv tej tebchaws ntawd tseem coob dua lwm qhov 4 npaug diam. Muaj dua ib lub tebchaws nyob sab Latee Amelikas, uas luag tshawb pom tias ib xyoos xwb, muaj txog 100,000 leej raug tua tuag. Hos hauv tebchaws Brazil [npla·xi] nkaus xwb muaj tshaj li 50,000 leej tau raug tua tuag. Puas yuav muaj leejtwg kho tau tej no?

PUAS MUAJ LEEJTWG TSHEM TAU KEV LIMHIAM?

Vim li cas thoob ntiajteb tibneeg yuav ua nruj ua tsiv ua luaj li lawm? Ib txhia tshawb pom tias yog vim nyuaj heev rau sawvdaws nrhiav noj nrhiav haus, laj mej pejxeem thiaj tsis sib haum xeeb. Coob leej ntau tus txom nyem heev lawv thiaj mus quav yeeb quav tshuaj. Muaj dua lwm cov saib tsis taus lawv tus kheej thiab lwm tus txojsia. Thiab kuj muaj tej menyuam uas pom lawv niam lawv txiv ua nruj ua tsiv, lawv thiaj xyaum coj li ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, txawm lawv ua limhiam npaum li cas los tsis muaj tus rau txim li.

Hauv tej lub tebchaws nom tswv kuj kho tau kom tsis muaj kev sib tua npaum li yav tas los. Xws li hauv tebchaws Brazil, lub nroog São Paulo [xau po·lau] luag tshaj tawm tias tau 10 xyoo no kev tua neeg tsawg tshaj yav thaum ub li 80 feem pua lawm. Txawm li ntawd los, hauv lub nroog ntawd ntawm 100,000 leej, tseem muaj 10 leej raug lwm tus tua tuag. Puas yuav muaj ib hnub uas luag yuav tshem tau kev limhiam tibsi?

Yuav kom tshem tau kev limhiam tibsi mus tibneeg yuav tsum kho lawv lub siab thiab hloov lawv lub neej ua ntej. Cov uas nyiam ua nruj ua tsiv yuav tsum xyaum txo hwjchim, txhob ua neeg khav theeb, ua neeg siab hlob lossis xam pom lawv tus kheej xwb. Lawv yuav tsum muaj lub siab hlub thiab saib taus lwm leej lwm tus.

Yuav ua li cas tibneeg thiaj hloov tau lawv lub siab li no? Xav seb phau Vajlugkub qhia li cas:

  • “Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw.”1 Yauhas 5:3.

  • “Qhov uas hwm thiab paub ntshai [Yehauvas] yog ntxub txojkev phem.” *Paj Lug 8:13.

 Tus uas hlub thiab paub ntshai Vajtswv yuav hloov tau nws lub neej tiag tiag. Tsis yog nws lam ua txuj coj zoo xwb, tiamsis nws yuav ntxeev dua siab tshiab. Puas ua tau li no?

Cia peb kawm txog ib tug hu ua Alex [a·lis]. * Nws yog ib tug neeg nyiam ua nruj ua tsiv ntaus neeg, nws thiaj raug kaw tsev loj cuj hauv tebchaws Brazil tau 19 lub xyoos. Nws puas hloov tau nws lub siab heev? Nws yeej hloov tau lawm tiag. Tom qab no nws tau nrog Yehauvas Cov Timkhawv kawm Vajlugkub nws thiaj ua kevcai raus dej xyoo 2000. Alex tu siab heev tias ua cas nws yuav ua ntau yam phem ua luaj li. Nws hais tias: “Kuv hlub Vajtswv heev uas nws tseem zoo siab hlo zam kuv lub txim thiab. Vajtswv txojkev hlub ua rau kuv zoo siab hloov kuv lub neej tiag tiag.”

Muaj dua ib tug hu ua César [xej·xaws] nyob tebchaws Brazil. Nws ua tub sab tau 15 lub xyoos. Ua cas nws thiaj hloov tau? Thaum nws tseem nyob hauv tsev loj cuj, Yehauvas Cov Timkhawv pib qhia Vajlugkub rau nws. Nws hais tias: “Zaum no kuv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis lawm tiag. Kuv lub siab pib hlub Vajtswv. Kuv kuj paub ntshai Vajtswv lawm thiab. Kuv tsis xav ua ib yam dabtsi rau Vajtswv tu siab. Kuv xav kom Vajtswv paub tias kuv nco Nws txiaj ntsig uas nws tseem hlub kuv thiab. Vim kuv hlub thiab paub ntshai Vajtswv, kuv thiaj hloov dua siab tshiab.”

Kawm seb koj yuav ua li cas koj thiaj tau nyob ib lub qab ntuj tsis muaj kev ua nruj ua tsiv

Ob tug qauv no qhia li cas rau peb? Qhia tias phau Vajlugkub hloov tau tibneeg lub neej tiag tiag. Tsis yog hloov peb lub neej xwb tiamsis hloov tau peb lub siab tibsi. (Efexau 4:23) Alex thiaj hais tias: “Phau Vajlugkub zoo ib yam li cov dej ntshiab ntshiab uas ntxuav tau kuv lub siab lub ntsws, kom kuv txhob xav txog tej yam phem li lawm. Kuv yeej tsis xav tias yuav muaj ib hnub uas kuv yuav tshem tau tej ntawd hauv kuv lub siab mus.” Muaj tseeb li Alex tau hais ntawd tiag! Thaum peb ua tib zoo kawm thiab xav txog Vajtswv Txojlus dawb huv, ces yuav ntxuav tau peb lub siab lub ntsws tibsi. (Efexau 5:26) Vajtswv Txojlus muaj hwjchim hloov tau cov neeg nyiam ua nruj ua tsiv, uas xam pom lawv tus kheej xwb, los coj lub neej zoo thiab nrog luag lwm tus nyob sib haum xeeb. (Loos 12:18) Lawv muaj kev thaj yeeb nyab xeeb vim lawv coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus.Yaxaya 48:18.

Yehauvas Cov Timkhawv muaj tshaj li 8 plhom tus nyob rau 240 lub tebchaws tiamsis lawv puavleej koom siab ua ke. Lawv nyias nyob nyias ib lub tebchaws los, ib leeg txawv ntawm ib leeg. Txawm li ntawd los lawv puavleej hlub thiab paub ntshai Vajtswv Yehauvas lawv thiaj koom tau ib lub siab, nyob sib haum xeeb zoo li ib cuab kwvtij. (1 Petus 4:8) Yehauvas Cov Timkhawv ua pov thawj tias muaj ib hnub lub qab ntuj no yuav muaj kev sib haum xeeb, thiab yuav tsis muaj kev ua nruj ua tsiv li lawm.

LUB QAB NTUJ TSIS MUAJ KEV LIMHIAM TWB LOS ZE LAWM

Vajtswv cog lus hauv phau Vajlugkub tias Nws yuav tshem tawm kev limhiam hauv lub qab ntuj no mus. Twb yuav txog “hnub uas txiav txim rau cov neeg tsis hwm Vajtswv.” (2 Petus 3:5-7) Thaum Vajtswv muab cov neeg limhiam tshem lawm ces yuav tsis muaj ib tug twg ua phem rau lwm tus lawm. Yuav ua li cas peb thiaj paub tseeb tias Vajtswv yuav tshem tawm kev limhiam tiag?

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv “ntxub cov uas nyiam ua limhiam ntais ntuj.” (Ntawv Nkauj 11:5) Vajtswv nyiam kev sib haum xeeb thiab kev ncaj ncees xwb. (Ntawv Nkauj 33:5; 37:28) Yog li ntawd, nws yuav tsis cia cov neeg limhiam nyob mus li.

Lub qab ntuj tshiab twb los yuav txog sai sai tom ntej no. (Ntawv Nkauj 37:11; 72:14) Koj puas xav kawm seb peb yuav tsum ua li cas thiaj tau mus nyob rau hauv lub qab ntuj tshiab? Thaum ntawd yuav tsis muaj kev ua nruj ua tsiv li lawm.

^ nqe 12 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.

^ nqe 14 Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.