“Nrhiav Vajtswv lub [Nceeg Vaj], mas yuav muab tej no tsav ntxiv rau nej.”LUKA 12:31.

ZAJ NKAUJ: 40, 44

1. Tej uas peb cheem tsum txawv tej uas peb ntshaw li cas?

PEB cheem tsum dabtsi xwb? Peb tsuas cheem tsum zaub mov, khaub ncaws hnav, thiab chaw nkaum tshav nkaum nag. Tiamsis tibneeg ntshaw ntau tsav ntau yam, txawm muaj ntau npaum li cas los yeej tsis txaus li. Tej uas lawv mus lob los, feem ntau lawv twb siv tsis txog li.

2. Tibneeg ntshaw dabtsi xwb?

2 Cov uas nyob tebchaws txom nyem thiab cov uas nyob tebchaws vam meej, nyias ntshaw nyias ib yam. Nyob rau tej lub tebchaws, tibneeg tsuas xav tau ib lub xov tooj ntawm tes, ib lub tsheb maus taus (motorbike), lossis ib nyuag thaj av xwb ces twb zoo siab lawm. Tiamsis nyob rau cov tebchaws vam meej tibneeg xav hnav tej tsoos tsho kim kim, tsav tej tsheb zoo zoo, lossis nyob tej tsev loj loj xwb. Txawm peb nyob lub tebchaws zoo li cas los xij, yog peb tsis ceev faj peb yuav pib ntshaw tej uas peb tsis cheem tsum lossis lob tej khoom uas peb twb them tsis taus.

LUB SIAB NTSHAW TEJ QHOV TXHIA CHAW

3. Tus uas ntshaw tej qhov txhia chaw coj li cas?

3 Tus uas ntshaw tej qhov txhia chaw coj li cas? Nws yog tus uas muab tej qhov txhia chaw saib hlob dua qhov uas nws nrog Vajtswv  sib raug zoo. Tus uas coj li ntawd, yeej tsis txaus siab rau tej uas nws muaj kiag li. Nws twb muaj txaus lawm los nws tseem mus lob ntxiv. Nco ntsoov tias txhua tus tsis hais tus muaj tus pluag, tus lob yam kim los yam pheej yig yuav tsum ceev faj lub siab ntshaw tej qhov txhia chaw. Yog lawv tsis ceev faj, ces lawv yuav mus vuag ntau yam, tsis nco qab muab Vajtswv lub Nceeg Vaj tso ua ntej.Henplais 13:5.

4. Xatas muab tej uas peb “lub qhov muag ntshaw” los ntxias peb li cas?

4 Xatas xav kom peb ntseeg tias peb yuav tsum muaj ntau tsav ntau yam, peb thiaj muaj kev zoo siab. Xatas lub qab ntuj niaj hnub muab tej uas peb “lub qhov muag ntshaw” los ntxias peb. (1 Yauhas 2:15-17; Chiv Keeb 3:6; Paj Lug 27:20) Peb niaj hnub hnov luag nqua hu hauv xov tooj cua lossis hauv this vis kom mus yuav tej yam uas tawm tshiab. Puas tau muaj ib zaug uas koj pom luag tshaj tawm li ntawd es koj cia li mus yuav tau lawm? Thaum koj yuav tau los tej zaum koj twb siv tsis txog li, puas yog? Thaum peb lob tej yam uas peb tsis cheem tsum, twb yog peb lob kev nyuaj siab rau peb xwb. Tej khoom ntawd yuav tab kaum peb tes haujlwm rau Yehauvas, kom peb tsis muaj sijhawm nyeem Vajlugkub, npaj rau tej kev sib txoos, lossis mus tshaj tawm txoj xov zoo. Nco ntsoov tias tus tubtxib Yauhas ceeb toom li no: “Lub ntiajteb thiab tej uas lub ntiajteb ntshaw yuav dua mus.”

5. Yog peb siv peb lub dag lub zog mus lob tej ub tej no xwb, ces thaum kawg peb lub neej yuav zoo li cas?

5 Xatas xav kom peb siv tag nrho peb lub dag lub zog mus khwv nyiaj txiag, kom peb ua tsis tau Yehauvas tes haujlwm. (Mathai 6:24) Yog peb tsis ceev faj,es tas zog lob ub lob no xwb, yuav ua rau peb ntxhov siab vim muaj nuj nqes ntau. Tej zaum qhov ntawd yuav txo tau peb txojkev ntseeg rau Yehauvas thiab lub Nceeg Vaj los muaj. Thaum kawg yuav ua rau peb lub neej tsis muaj hauv paus hauv ntsis. (1 Timaute 6:9, 10; Qhia Tshwm 3:17) Yexus hais tias “kev ntshaw” zoo ib yam li tsob pos uas muab tsob qoob laum kom nrhau tsis taus cag.Malakau 4:14, 18, 19.

6. Npalu tus qauv qhia li cas rau peb?

6 Cia peb kawm txog Npalu uas yog Yelemi tus tub sau ntawv. Muaj ib zaug Npalu pib “nrhiav meej mom” rau nws tus kheej. Tiamsis Yehauvas ceeb toom Npalu tias tshuav tsis ntev lawm xwb lub nroog Yeluxalees yuav raug kev puam tsuaj. Yehauvas cog lus tias nws tsuas cawm Npalu txojsia nkaus xwb. (Yelemi 45:1-5) Thaum lub nroog puam tsuaj, Yehauvas yuav tsis tseg tej khoom ub khoom no cia. (Yelemi 20:5) Peb paub tias tshuav tsis ntev lawm xwb, Xatas lub qab ntuj yuav raug puam tsuaj thiab. Tsis tsim nyog peb siv lub sijhawm no mus lob ntau tsav ntau yam. Tej zaum peb kuj muaj tej yam tseem ceeb uas muaj nqes heev, tiamsis thaum txog lub caij muaj kev ceeb laj txom nyem loj kawg li, Yehauvas yuav tsis tseg tej ntawd cia thiab.Paj Lug 11:4; Mathai 24:21, 22; Luka 12:15.

7. Peb yuav kawm dabtsi hauv zaj no thiab yog vim li cas?

7 Peb yeej siv zog khwv los yug peb lub cuab lub yig, tiamsis yuav ua li cas peb thiaj muab tau Yehauvas tso ua ntej hauv peb lub neej? Yuav ua li cas peb thiaj tsis muaj lub siab ntshaw tej qhov txhia chaw? Yuav ua li cas peb thiaj tsis niaj hnub txhawj txog kev noj kev haus? Yexus zaj lus qhuab qhia saum roob yuav teb cov lus nug no. (Mathai 6:19-21) Cia peb mus nyeem thiab kawm Mathai 6:25-34 ib nqes zuj zus. Zaj lus qhuab qhia no yuav txhawb kom peb muab Vajtswv lub Nceeg Vaj saib hlob dua tej qhov txhia chaw.Luka 12:31.

YEHAUVAS PUB TEJ UAS PEB CHEEM TSUM RAU PEB

8, 9. (1) Ua cas tsis zoo rau peb ua ntsuas txhawj txog peb lub neej? (2) Yexus puas paub txog tej uas peb cheem tsum?

8 Nyeem Mathai 6:25. Yexus yeej paub  tias nws cov thwjtim txhawj tsam tsis muaj noj tsis muaj hnav. Hauv Yexus zaj lus qhuab qhia saum roob nws thiaj hais tias: “Tsis txhob txhawj txog nej txojsia.” Tej zaum cov thwjtim txhawj heev txog tej uas lawv cheem tsum tiag. Tiamsis Yexus xav kom lawv pom tias yog lawv txhawj heev dhau lawm, lawv yuav tsis nco qab yam uas tseem ceeb dua ntais. Yexus hlub nws cov thwjtim heev, hauv zaj lus qhuab qhia saum roob nws thiaj ceeb toom lawv 4 zaug txog qhov no.Mathai 6:27, 28, 31, 34.

9 Ua cas Yexus ho qhia kom peb tsis txhob txhawj seb yuav muab dabtsi los noj los hnav? Puas yog Yexus tsis paub txog tej uas peb cheem tsum? Tsis yog. Yexus yeej paub tias peb yuav tsum khwv los yug peb lub cuab lub yig, yog peb khwv tsis txaus noj yeej ua rau peb ntxhov siab. Yexus qhia li ntawd vim nws paub tias thaum txog “tiam kawg,” nws cov thwjtim yuav ntxhov siab ntau yam. (2 Timaute 3:1) Nyob tiam kawg no, yeej ntxhov siab heev tiag. Coob leej ntau tus nrhiav tsis tau haujlwm ua, tej khoom noj khoom haus tsuas pom nce nqe zuj zus tuaj xwb. Nyob rau ntau lub tebchaws, tibneeg txom nyem heev tsis muaj txaus noj txaus siv. Yexus twb paub zoo txog tej no lawm, nws thiaj xav kom nws cov thwjtim pom tias lawv “txojsia tseem ceeb dua mov noj thiab lub cev tseem ceeb dua tej tsoos tsho” hnav.

10. Yexus qhia kom nws cov thwjtim xub thov txog dabtsi ua ntej?

10 Thaum Yexus hais nws zaj lus qhuab qhia saum roob, nws qhia kom cov thwjtim txawj thov Vajtswv. Nws hais tias lawv yuav tsum thov kom Leej Txiv saum ntuj pub tej uas lawv cheem tsum rau lawv. Yexus qhia lawv thov li no: “Thov pub tej zaub mov uas peb niaj hnub noj rau peb hnub no.” (Mathai 6:11) Muaj dua ib zaug nws kuj qhia lawv thov li no: “Thov pub tej zaub mov uas peb niaj hnub noj rau peb txhua hnub.” (Luka 11:3) Tiamsis puas yog peb thov txog tej kev noj kev haus xwb? Tsis yog. Yexus qhia tias peb yuav tsum xub thov kom Vajtswv lub Nceeg Vaj los. (Mathai 6:10; Luka 11:2) Yexus xav kom nws cov thwjtim txhob txhawj txog ntau yam. Nws thiaj qhia lawv txog tej nas noog thiab tej paj ntoos uas Yehauvas tau tsim. Yehauvas saib xyuas tej ntawd li cas, ces nws yuav saib xyuas lawv ib yam li ntawd thiab.

11, 12. Tej nas noog saum nruab ntug ua qauv li cas rau peb? (Saib daim duab ntawm sab 9.)

11 Nyeem Mathai 6:26. Peb yuav tsum “saib tej nas noog saum nruab ntug” ua neej. Yehauvas tsim tej nas noog me kawg li tiamsis tej tsiaj ntawd noj ntau heev. Luag tshawb pom tias yog noog luaj li tibneeg, ces noog tseem noj ntau tshaj tibneeg lawm thiab. Ua cas tej noog ho tau noj? Puas yog tej noog yuav tsum ua liaj ua teb? Tsis yog. Yehauvas yeej npaj me kab me ntsaum thiab txiv hmab txiv ntoo rau noog noj. (Ntawv Nkauj 147:9) Tiamsis Yehauvas puas nqa tej kab tej ntsaum los ntsaws rau noog kaus ncauj? Nws tsis ua li ntawd. Noog yuav tsum ya mus nrhiav thiaj tau noj.

12 Yexus paub tseeb tias yog nws Leej Txiv Yehauvas twb saib xyuas tej nas noog, ces Yehauvas yeej yuav saib xyuas nws cov tibneeg thiab. [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) (1 Petus 5:6, 7) Yehauvas puas muab zaub mov ntsaws rau peb qhov ncauj? Nws tsis ua li ntawd. Peb yuav tsum nquag mus ua liaj ua teb lossis nrhiav dej nrhiav num ua, Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau peb. Yog peb ho nrhiav tsis txaus noj los, peb yeej tso siab tias Yehauvas yuav tsav ntxiv rau peb. Tej zaum cov uas muaj nplua mias yuav pub mentsis rau peb. Nco ntsoov tias yog Yehauvas twb tsim tej xyoob tej ntoos kom muaj tog khaub tog tsuag xwv tej nas noog thiaj tau sau los ua zes, ces Yehauvas yeej yuav pab kom peb nrhiav tau vaj tau tsev rau peb nyob thiab.

13. Vim li cas peb thiaj paub tias peb muaj nqes tshaj tej nas noog?

13 Tom qab Yexus qhia nws cov thwjtim tias  Yehauvas yog tus pub rau tej me nas me noog noj, nws txawm nug nws cov thwjtim tias: “Nej tsis tsim txiaj dua tej nas noog lov?” (Muab piv rau Luka 12:6, 7) Yexus hais cov lus no rau qhov nws paub tias tshuav tsis ntev xwb nws yuav muab nws txojsia txhiv noob neej. Tsis yog Yexus tuag txhiv tej nas noog lossis tej tsiaj txhu, tiamsis nws txhiv noob neej kom lawv thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg.Mathai 20:28.

14. Kev txhawj xeeb pab puas tau peb?

14 Nyeem Mathai 6:27. Yexus hais tias: “Nej cov muaj leejtwg txojkev txhawj yuav txuas tau nws txojsia ntev ib tshim ntxiv?” Cov lus no txhais li cas? Txhais tias qhov uas txhawj xeeb ntau tsav ntau yam yuav pab tsis tau kom yus muaj txojsia nyob ntev. Tiamsis tseem yuav ua rau yus muaj mob muaj nkeeg ntxiv, tej thaud tseem txo tau yus txojsia thiab.

15, 16. (1) Qhov uas Yehauvas saib xyuas tej paj lilij qhia peb li cas? (Saib daim duab ntawm sab 9.) (2) Peb yuav tsum xav txog 2 lo lus nug twg thiab yog vim li cas?

15 Nyeem Mathai 6:28-30. Yog peb muaj ib ce khaub ncaws zoo, peb yeej zoo siab heev. Peb yimhuab zoo siab thaum peb hnav mus tshaj tawm, mus kev sib txoos, los yog mus tej rooj sib txoos. Ua li puas tsim nyog peb “txhawj txog tej tsoos tsho hnav”? Yexus hais rau nws cov thwjtim tias Yehauvas twb  saib xyuas tej paj ntoos ces nws yeej yuav saib xyuas lawv thiab. Nws muab “tej paj lilij” los ua piv txwv. Tej paj ntawd tsis txawj ntos ntaub los tseem zoo nkauj ua luaj. Xalaumoo twb tsis muaj ib ce khaub ncaws zoo nkauj npaum li cov paj ntawd!

16 Xav txog tej lus uas Yexus hais no: “Tej nroj tsuag . . . Vajtswv twb pub rau hnav li ntawd, nej cov uas kev ntseeg yauʹe, nws yimhuab yuav pub rau nej hnav los tsis yog?” Yog li, Yehauvas yeej yuav pub kom nws cov tub qhe muaj noj muaj hnav, tiamsis Yexus cov thwjtim cheem tsum kev ntseeg ntxiv. (Mathai 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Lawv yuav tsum tso siab tias Yehauvas yuav tsom kwm lawv tiag. Ua li peb puas tso siab rau Yehauvas thiab? Peb puas ntseeg tias Yehauvas yuav tsom kwm peb tiag?

17. Dabtsi rhuav tau peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas?

17 Nyeem Mathai 6:31, 32. Cov uas tsis paub Yehauvas tau hau ntsoov khwv noj khwv haus, lob ntau yam ntau tsav los ua lawv tug. Yog peb coj li lawv, yuav rhuav tau peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Peb yeej paub tias Yehauvas yog peb Leej Txiv uas hlub peb kawg li. Yog peb tso siab plhuav rau nws, mloog nws lus, thiab muab nws lub Nceeg Vaj tso ua ntej hauv peb lub neej, ces nws yuav muab ib puas tsav yam uas peb cheem tsum rau peb. Nws tseem yuav foom  koob hmoov ntau heev ntxiv rau peb thiab. Yog peb nrog Yehauvas sib raug zoo, Nws yuav pab kom peb muaj lub neej kaj siab lug. Peb yuav txaus siab rau tej uas peb muaj.1 Timaute 6:6-8.

KOJ PUAS MUAB VAJTSWV LUB NCEEG VAJ TSO UA NTEJ?

18. (1) Yehauvas paub peb zoo npaum li cas? (2) Yehauvas yuav pab peb li cas?

18 Nyeem Mathai 6:33. Yog peb muab lub Nceeg Vaj tso ua ntej, Yehauvas yeej yuav pub txhua yam uas peb cheem tsum rau peb. Yexus hais tias: “Nej leej Txiv Ntuj yeej paub lawm tias nej cheem tsum tej no huvsi.” Yog li ntawd, ua ntej peb twb tsis tau thov Vajtswv, Yehauvas twb paub tej uas peb xav tau lawm. (Filipi 4:19) Nws paub lub caij uas peb tshaib peb ntuag peb khaub. Nws yeej paub hais tias peb yuav tsum muaj vag muaj tse nyob. Nco ntsoov tias Yehauvas yeej yuav pub ib puas tsav yam uas peb cheem tsum rau peb.

19. Ua cas tseem ceeb rau peb txhob txhawj txog lub neej heev dhau lawm?

19 Nyeem Mathai 6:34. Yexus qhia nws cov thwjtim tias: “Tsis txhob txhawj txog tagkis.” Yehauvas yeej yuav pub rau peb txhua hnub. Peb tsis tas yuav muab lwm hnub los txhawj rau hnub no. Yog peb txhawj heev dhau lawm, peb yuav vam khom peb tus kheej, tsis nco vam khom Yehauvas lawm. Thaum kawg yuav rhuav tau peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Yog li ntawd, cia peb tso siab plhuav rau Yehauvas.Paj Lug 3:5, 6; Filipi 4:6, 7.

XUB NRHIAV LUB NCEEG VAJ YEHAUVAS THIAJ TSOM KWM KOJ

Yuav ua li cas peb thiaj coj tau lub neej yoojyim los txhawb lub Nceeg Vaj? (Saib nqe 20)

20. (1) Koj npaj ua tes haujlwm twg rau Yehauvas? (2) Koj yuav coj lub neej yoojyim li cas?

20 Yog peb pheej vuag ntau tsav ntau yam, es tsis muaj caij teev tiam Yehauvas kawg dag kawg zog ces yuav yog ib qho tu siab tshaj plaws li! Cia peb txhua tus muab tag nrho peb lub siab pub rau Yehauvas. Xav seb koj mus pab puas tau ib lub koom txoos uas tsis muaj cov tshaj tawm coob? Koj puas ua tau ib tug tho kev? Yog koj twb ua ib tug tho kev lawm, koj puas xav rau npe mus kawm txoj Kev Kawm Rau Cov Qhia Lub Nceeg Vaj? Txhua lub lim tiam, koj puas kam lauj ib ob hnub mus pab ua haujlwm hauv Npe-ee los yog hauv ib lub tsev txhais lus twg? Koj puas xav mus pab tsa, los kho tej Tsev Nceeg Vaj thiab? Xav seb koj yuav npaj li cas thiaj tsis muaj ntau yam los tab kaum koj tes haujlwm rau Yehauvas. Yog xav paub ntxiv, mus saib lub ntsiab me “ Coj Lub Neej Yoojyim Li Cas?” Thov Yehauvas pab koj txiav txim zoo, es npaj seb koj yuav hloov koj lub neej li cas, koj thiaj ua tau Yehauvas tes haujlwm ntau ntxiv.

21. Yuav ua li cas peb thiaj tau nrog Yehauvas sib raug zoo?

21 Yexus qhia kom peb muab lub Nceeg Vaj tso ua ntej hauv peb lub neej. Yog peb ua li ntawd, peb yuav tsis niaj hnub txhawj tias yuav muab dabtsi los noj los hnav. Peb yuav hajyam nrog Yehauvas sib raug zoo vim peb paub tias nws yeej tsom kwm peb. Txawm peb muaj thiab pluag los xij, peb yeej tswj tau peb lub siab uas ntshaw ntau tsav ntau yam. Yog peb xyaum coj lub neej yoojyim tamsim no peb yuav muab siab npuab Yehauvas ntxiv. Kuj yuav pab peb “tuav tau txojsia” uas Yehauvas cog tseg rau yav tom hauv ntej.1 Timaute 6:19.

^ [1] (nqe 12) Muaj tej lub caij uas Yehauvas cov tibneeg kuj tsis muaj txaus noj txaus haus. Yog xav paub seb vim li cas Yehauvas ho cia muaj li no, mus saib Phau Tsom Faj Askiv lub 9 Hlis tim 15, 2014, zaj hu ua Questions From Readers (Tej Uas Peb Xav Paub), sab 22.