Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 7 Hli Xyoo 2016

Nco Vajtswv Txiaj Ntsig Rau Txojkev Hlub Uas Nws Pub Dawb

Nco Vajtswv Txiaj Ntsig Rau Txojkev Hlub Uas Nws Pub Dawb

“Peb tau txais txojkev hlub ntxiv rau txojkev hlub uas nws muaj nplua mias ntawd.”YAUHAS 1:16.

ZAJ NKAUJ: 1, 13

1, 2. (1) Piav txog Yexus zaj kwv huam. (2) Zaj kwv huam no qhia tias tus uas muaj siab dav coj li cas?

MUAJ ib tug tswv teb sawv ntxov tsees mus ntiav zog tom tshav puam los tu nws lub vaj txiv hmab. Thaum nws nrhiav tau ib co tub zog thiab hais haum tus nqe, nws mam tso lawv mus ua haujlwm. Tiamsis tus tswv teb xav tau tub zog coob mus ua haujlwm, nws thiaj rov mus nrhiav neeg ntxiv. Tus tswv teb cog lus tias nws yuav them nqe zog kom txwm ib hnub rau lawv thiab. Thaum txog sijhawm them cov tub zog, tus tswv teb them sawvdaws sib npaug zos, tsis hais tus ua haujlwm ib hnub los ua ib txoos teev xwb. Thaum cov tub zog uas ua haujlwm ib hnub nkaus pom li ntawd, lawv txawm xam khib thiab pib yws. Tiamsis tus tswv teb hais tias: “Koj yeej nrog kuv hais [haum] tus nqe los tsis yog? Kuv tsis muaj cai siv kuv cov nyiaj txiag raws li kuv xav lod? Ua cas koj yuav khib qhov uas kuv ua siab dav?”Mathai 20:1-15.

2 Thaum ib txhia hnov Yexus zaj kwv huam no lawv xav tias tsis ncaj rau tus tswv teb them nqe zog sib npaug rau sawvdaws. Ua cas tus tswv teb ho ua li ntawd? Twb yog nws hlub cov neeg ua haujlwm ib txoos teev. Nws paub tias lawv tsis tsim nyog tau nqe zog li ntawd tiamsis nws ua siab dav pub rau lawv. Zaj kwv huam no qhia kom peb paub zoo txog txojkev hlub uas Yehauvas pub dawb rau  noob neej. (Nyeem 2 Khaulee 6:1.) Yeej tsis tsim nyog Vajtswv hlub peb, tiamsis nws tseem muab nws txojkev hlub pub dawb rau peb thiab.

YEHAUVAS PUB DAWB RAU PEB

3, 4. (1) Puas tsim nyog Vajtswv hlub tibneeg? (2) Yehauvas tau qhia li cas tias nws hlub peb?

3 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv muab txojkev hlub “pub” dawb dawb rau peb xwb. (Efexau 3:7) Ua cas ho hais li ntawd? Rau qhov peb yog neeg txhaum tsis tsim nyog Vajtswv hlub peb. Vajntxwv Xalaumoo thiaj sau tias: “Yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees hauv lub ntiajteb uas ua qhov zoo xwb xwb li tsis ua txhaum kiag li.” (Laj Lim Tswvyim 7:20) Tus tubtxib Povlauj kuj hais tias: “Txhua tus puavleej muaj txim thiab poob ntawm Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab lawm” thiab “lub txim li nqe yog txojkev tuag.” (Loos 3:23; 6:23) Yog li ntawd, tsim nyog peb raug lub txim tuag xwb.

4 Yehauvas hlub tibneeg heev nws thiaj txib nws “tib leej Tub” los tuag txhiv peb. Tsis muaj leejtwg yuav hlub tibneeg npaum li ntawd. (Yauhas 3:16) Povlauj hais tias Yexus “twb tau meej mom thiab koob meej ua mom kub ntoo lawm vim nws raug kev tsim txom tuag, xwv Yexus thiaj sim txojkev tuag this txhua tus vim yog Vajtswv hlub.” (Henplais 2:9) “Yam uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ib txhis tsis kawg hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv.”Loos 6:23.

5, 6. (1) Yog peb cia kev txhaum kav peb, thaum kawg yuav zoo li cas? (2) Yog peb cia txojkev hlub uas Vajtswv pub dawb kav peb, yuav pab tau peb li cas?

5 Ua cas tibneeg ho muaj kev txhaum thiab txawj laus txawj tuag? Phau Vajlugkub hais tias vim yog “ib tug ua txhaum ua rau txojkev tuag kav kiag ntawm tus ntawd los.” Adas yog tus neeg ua txhaum ntawd. Vim peb yog Adas cov xeeb ntxwv peb thiaj muaj txim thiab txawj tuag li nws. (Loos 5:12, 14, 17) Txawm peb yog neeg txhaum los, peb txhob cia kev txhaum tswj kav peb lub neej. Yog peb muaj kev ntseeg rau Khetos txojkev theej txhoj ces peb yuav tau txais Vajtswv txojkev hlub uas nws pub dawb rau noob neej. Phau Vajlugkub hais tias: “Kev txhaum kav ua kom muaj kev tuag li cas, Vajtswv txojkev hlub thiaj kav ua kom tau txojsia ib txhis ntawm txojkev ncaj ncees hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv ib yam li ntawd.”Loos 5:20, 21.

6 Txawm peb yog neeg txhaum los, peb tsis tas cia kev txhaum tswj peb. Thaum peb ua yuam kev, peb thov tau Yehauvas zam txim rau peb. Povlauj ceeb toom tias: “Lub txim yuav tsis tswjhwm nej ntxiv mus lawm, rau qhov nej tsis nyob hauv txoj qab kevcai lawm tiamsis nyob hauv txoj qab kev hlub.” (Loos 6:14) Txojkev hlub uas Vajtswv pub dawb pab tau peb li cas? Povlauj hais tias: “Vajtswv txojkev hlub . . . qhia kom peb tso tej kev phem kev qias thiab tej kev ntshaw uas yog ntiajteb li tseg, thiab ua lub neej uas paub tswj lub siab thiab ua ncaj ncees thiab ua raws li Vajtswv txojkev hauv tiam neeg no.”Titau 2:11, 12.

VAJTSWV HLUB PEB LI CAS?

7, 8. Ua cas phau Vajlugkub ho hais tias Vajtswv muaj “txhua yam kev hlub”? (Saib daim duab ntawm sab 20.)

7 Tus tubtxib Petus sau tias: “Nej txhua tus yuav tsum siv tej tswvyim uas Vajtswv pub rau nyias ib leeg ua num rau ib leeg. Nej yog cov uas Vajtswv muab txhua yam kev hlub cob rau nej ua lawd.” (1 Petus 4:10) Ua cas Petus ho hais tias “txhua yam kev hlub”? Nws hais li ntawd kom peb paub tias txawm peb ntsib kev nyuaj siab li cas los Yehauvas yeej yuav hlub peb thiab pub txhua yam uas peb cheem tsum rau peb. (1 Petus 1:6) Nws yuav pab kom peb thev dhau txhua yam kev nyuaj siab.

8 Tus tubtxib Yauhas sau tias: “Peb tau txais txojkev hlub ntxiv rau txojkev hlub uas nws muaj nplua mias ntawd.” (Yauhas 1:16) Yehauvas yeej muaj kev hlub nplua mias nws  thiaj foom koob hmoov ntws lug rau nws cov tibneeg. Nws foom koob hmoov li cas rau peb xwb?

9. (1) Yehauvas txojkev hlub pab tau peb li cas? (2) Peb yuav ua li cas qhia tias peb nco Yehauvas txiaj ntsig?

9 Yehauvas zam txim rau peb tej kev txhaum. Yehauvas hlub peb heev nws thiaj zam txim rau peb. Nws yuav zam tau peb lub txim yog tias peb ntxeev dua siab tshiab thiab tswj peb lub siab txhob ua txhaum. (Nyeem 1 Yauhas 1:8, 9.) Tiam Povlauj nyob, nws qhia cov xaiv tseg txog Yehauvas txojkev zam txim. Nws hais tias: “Vajtswv cawm peb dim lub hwjchim tsaus ntuj thiab coj peb los nyob hauv nws tus tub uas nws hlub lub tebchaws [nceeg vaj]. Hauv tus tub ntawd peb thiaj raug txhiv dim, yog qhov uas daws lub txim.” (Khaulauxi 1:13, 14) Peb zoo siab kawg li uas Vajtswv khuvleej thiab zam txim rau peb. Nws txojkev hlub ua rau peb xav qhuas nws. Vim Yehauvas zam txim rau peb tej kev txhaum, peb kuj tau txais koob hmoov nplua mias los ntawm nws.

10. Vim muaj tus nqe txhiv, peb thiaj tau los nrog leejtwg ntaus phoojywg?

10 Peb nrog tau Vajtswv sib raug zoo. Peb yog neeg txhaum. Hnub uas xeeb peb kiag hauv plab xwb, peb twb ua yeeb ncuab rau Vajtswv lawm. Txawm li ntawd los, Povlauj hais tias: “Thaum peb tseem ua yeeb ncuab rau Vajtswv, nws tus Tub txojkev tuag ua rau peb twb tau rov los nrog Vajtswv sib raug zoo.” (Loos 5:10) Muaj tus nqe txhiv peb thiaj tau los nrog Vajtswv sib raug zoo. Povlauj hais tias tus nqe txhiv yog txojkev hlub uas Vajtswv pub dawb rau noob neej. Povlauj thiaj hais li no rau cov xaiv tseg: “Yog li ntawd, twb yog vim peb raug suav tias ncaj ncees vim yog qhov uas ntseeg, peb thiaj nrog Vajtswv sib [haum] xeeb vim muaj peb tus Tswv Yexus Khetos lawm. Ntawm Yexus peb thiaj nkag los rau hauv txojkev hlub uas peb los nyob no thiab peb khav txog qhov uas peb muaj vam tias yuav muaj feem tau Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab.” (Loos 5:1, 2) Peb zoo siab kawg li uas peb tau los nrog Yehauvas ntaus phoojywg, puas yog?

Yehauvas txojkev hlub uas nws pub dawb: Peb hnov txoj xov zoo (Saib nqe 11)

11. Cov xaiv tseg coj lwm pab yaj los ua neeg ncaj ncees li cas?

11 Vajtswv suav tias peb yog neeg ncaj ncees. Tus cev Vajtswv lus hu ua Daniyee hais tias nyob rau tiam kawg “cov uas txawj ntse” lossis cov xaiv tseg yuav “coj neeg coob coob los txog kev ncaj ncees.” (Nyeem Daniyee 12:3.) Cov xaiv tseg coj lawv los li cas? Cov xaiv tseg mus tshaj tawm txoj xov zoo pab tau tsheej plhom leej los paub thiab los coj Yehauvas tej kevcai. Cov los tshiab ntawd yog lwm pab yaj. (Yauhas 10:16) Vim Yehauvas txojkev hlub, lwm pab yaj thiaj los kawm txog Yehauvas los ua neeg ncaj ncees. Povlauj hais tias: “Vajtswv muaj txojkev hlub thiaj pub dawb rau lawv ua tau tus ncaj ncees vim qhov uas Yexus Khetos txhiv lawv dim lub txim.”Loos 3:23, 24.

Peb thov tau Yehauvas (Saib nqe 12)

12. Ua cas peb thiaj thov tau Yehauvas?

12 Peb thov Yehauvas peb thiaj txav ze rau nws. Vim muaj Yehauvas txojkev hlub uas nws pub dawb, peb thiaj thov tau Nws. Povlauj hais tias Yehauvas lub rooj zaum yog “lub zwm txwv uas muaj txojkev hlub.” Yehauvas xav kom peb txhob txaj muag mus cuag nws. (Henplais 4:16) Peb tuav Yexus lub npe thov Yehauvas thaum twg los tau. Tsis muaj ib qho koob hmoov zoo tshaj ntawd lawm! Povlauj hais tias: “Peb thiaj muaj siab tuab thiab ruaj siab uas yuav mus cuag Vajtswv vim qhov uas ntseeg Khetos.”Efexau 3:12.

Yehauvas pab peb raws caij raws nyoog (Saib nqe 13)

13. Yehauvas pab peb raws caij raws nyoog li cas?

13 Peb nrhiav tau kev pab raws caij raws nyoog. Povlauj txhawb kom peb thov Yehauvas thaum peb cheem tsum ib yam dabtsi twg. Vim li cas? “Kom peb thiaj tau txais txojkev khuvleej thiab ntsib txojkev hlub uas pab tau rau thaum peb cheem tsum.” (Henplais 4:16) Thaum peb raug kev nyuaj siab, peb yeej thov tau Yehauvas. Tsis tsim nyog Vajtswv mloog  peb tej lus thov, tiamsis vim nws hlub peb kawg li nws thiaj teb peb tej lus thov. Nws kuj siv cov kwvtij nkauj muam ib tug los txhawb peb. Vim Yehauvas zoo siab teb peb cov lus thov “peb thiaj ruaj siab hais tau tias, ‘[Yehauvas] yog tus pab kuv, kuv tsis ntshai li. Neeg yuav ua li cas tau rau kuv?’”Henplais 13:6.

14. Yehauvas txojkev hlub nplig tau peb lub siab li cas?

14 Yehauvas nplig peb lub siab. Thaum peb nyuaj siab, Yehauvas yeej yuav nplig peb. (Ntawv Nkauj 51:17) Thaum cov Khixatia hauv Thexalaunika raug tsim txom, Povlauj sau li no mus rau lawv: “Thov kom peb tus Tswv Yexus Khetos thiab Vajtswv uas yog peb leej Txiv uas hlub peb thiab txhawb peb lub siab mus ib txhis thiab pub peb muaj lub chaw vam uas zoo ntawm nws txojkev hlub.” (2 Thexalaunika 2:16, 17) Yehauvas hlub peb kawg nkaus li, puas yog?

15. Peb muaj kev cia siab li cas rau yav tom hauv ntej?

15 Peb muaj kev cia siab nyob mus ib txhis. Peb yog noob txaug neeg txhaum. Yog tsis muaj Yehauvas pab ces peb yeej tsis muaj vam li lawm. (Nyeem Ntawv Nkauj 49:7, 8.) Tiamsis Yehauvas pub peb muaj ib txojkev cia siab zoo tshaj plaws li. Yexus hais tias: “Kuv leej Txiv lub siab xav li no, yog txhua tus uas pom leej Tub thiab tso siab rau nws yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.” (Yauhas 6:40) Yehauvas tau muab nws txojkev hlub pub dawb rau peb, peb thiaj muaj kev cia siab tias peb yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis. Povlauj hais tias: “Vajtswv txojkev hlub uas pab neeg txhua tus dim twb tshwm los lawm.”Titau 2:11.

TXHOB MUAB YEHAUVAS TXOJKEV HLUB NTXEEV UA PHEM

16. Nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia ib txhia tau muab Vajtswv txojkev hlub ntxeev li cas?

16 Yehauvas muab nws txojkev hlub pub dawb rau peb kom peb thiaj tau txais koob hmoov nplua mias. Cia peb tsis txhob muab nws txojkev hlub ntxeev mus ua phem. Nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia ib txhia “muab peb tus Vajtswv txojkev hlub ntxeev kom tau kev ua phem ua qias.” (Yuda 4) Cov Khixatia ntawd xav tias txawm lawv ua txhaum li cas los Yehauvas yeej yuav zam lawv lub txim. Lawv tseem ntxias kom lwm cov kwvtij nrog lawv ua txhaum thiab. Niaj hnub no hauv lub koom txoos, yog muaj leejtwg ua  txhaum li ntawd ces twb yog nws ua ‘saib tsis taus Yexus cov ntshav uas twb ntxuav nws tej kev txhaum lawm.’Henplais 10:29, TMZ.

17. Petus ntuas cov Khixatia li cas?

17 Xatas twb ntxias tau ib txhia xav yuam kev tias yog lawv ua txhaum los, Yehauvas yuav zam hlo rau lawv. Nco ntsoov tias Yehauvas tsuas zam rau cov uas ntxeev dua siab tshiab xwb. Tej zaum yus lub siab ntshaw tej yam tsis zoo, tiamsis Yehauvas xav kom peb tswj nrees peb lub siab. Yehauvas thiaj tshoov kom Petus sau li no: “Cov uas kuv hlub, vim nej paub zaj no ua ntej lawm nej cia li ceev faj tib zoo xwv nej thiaj tsis raug ntxias yuam kev raws li cov neeg phem ua, thiab nej yuav tsis muaj lub siab ruaj khov. Tiamsis nej cia li kheev hlob rau hauv tus Tswv Yexus Khetos uas yog peb tus Cawmseej txojkev hlub thiab paub nws zuj zus. Thov kom nws tau koob meej ci ntsa iab nimno thiab mus ib txhis tsis kawg.”2 Petus 3:17, 18.

PEB NCO YEHAUVAS TXIAJ NTSIG LI CAS?

18. Vim Yehauvas muab nws txojkev hlub pub dawb dawb rau peb, tsim nyog peb ua li cas xwb?

18 Peb zoo siab tias Yehauvas muab nws txojkev hlub pub dawb rau peb. Tsim nyog peb siv peb lub dag lub zog los qhuas Yehauvas es mus qhia lwm leej lwm tus txog Nws. Peb nco ntsoov tias zoo ib yam li peb tshuav luag nqe. Povlauj thiaj qhia kom peb ua li no: “Peb txhua tus nyias muaj nyias tswvyim raws li txojkev hlub uas Vajtswv pub rau peb. Yog nws pub kom cev Vajtswv lus, kuj cia li cev raws li muaj kev ntseeg npaum li cas, tus txawj tu lwm tus, cia li ua koom, tus txawj qhuab qhia cia li qhuab qhia, tus txawj txhawb lwm tus lub zog cia li txhawb, . . . tus txawj khuvleej luag cia li zoo siab hlo khuvleej.” (Loos 12:6-8) Yehauvas muab nws txojkev hlub pub dawb dawb rau peb xwb, tsim nyog peb rau siab ntso mus tshaj tawm txoj xov zoo, mus txhawb peb cov kwvtij nkauj muam sawvdaws, thiab zam txim rau cov uas ua rau peb tu siab.

19. Peb yuav kawm txog dabtsi nyob rau lwm zaj?

19 Peb yog cov uas tau txais Yehauvas txojkev hlub uas nws pub dawb. Tsim nyog peb kub siab lug “ua timkhawv txog txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub.” (Tubtxib Tes Haujlwm 20:24) Nyob rau lwm zaj peb yuav kawm seb peb ua tau li ntawd li cas.