Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 7 Hli Xyoo 2016

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Kev ntseeg puas yog neeg lub tswvyim xwb?

IB TXHIA NTSEEG TIAS tej kev ntseeg thiab tej kev lig kevcai yog neeg lub tswvyim xwb. Muaj ib txhia ho ntseeg tias Vajtswv xav kom peb coj ib txojkev ntseeg twg, xwv peb thiaj nrog tau nws sib raug zoo. Yog li, koj ho xav li cas?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

Phau Vajlugkub qhia tias muaj ib “txoj kevcai uas leej Txiv Vajtswv suav tias dawb huv thiab tsis muaj qhov phem.” (Yakaunpau 1:27) Txojkev ntseeg ntawd yuav tsum yog los ntawm Vajtswv los.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?

  • Yog peb xav ua haum Vajtswv siab, txojkev ntseeg uas peb coj yuav tsum qhia raws li phau Vajlugkub.Yauhas 4:23, 24.

  • Tej kev ntseeg uas yog neeg lub tswvyim xwb, tsis muaj qab hau thiab pab tsis tau leejtwg. Malakau 7:7, 8.

Puas tsim nyog peb coj ib txoj kev ntseeg twg?

KOJ XAV LI CAS?

  • Tsim nyog

  • Tsis tsim nyog

  • Nyob ntawm yus xav xwb

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Peb cia li ua tib zoo saib yuav ua li cas ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog kom sib hlub thiab ua haujlwm zoo, thiab tsis txhob tseg qhov uas tuaj txoos ua ke.” (Henplais 10:24, 25) Yog li, Vajtswv xav kom peb sib sau ua ib lub koom haum los pe hawm nws.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?

  • Cov uas pe hawm Vajtswv yuav tsum koom ua ib lub siab thiab ntseeg ib yam nkaus.1 Khaulee 1:10, 11.

  • Txojkev ntseeg uas Vajtswv pom zoo yuav tsum koom ua ib lub siab li cuab kwvtij thoob ntiajteb.1 Petus 2:17.