Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yehauvas Yog Tus Kws Puab Peb

Yehauvas Yog Tus Kws Puab Peb

“Au [Yehauvas], koj yeej yog peb leej txiv, peb yog cov av nplaum, koj yog tus Kws puab peb, peb txhua tus yog koj txhais tes ua.”YAXAYA 64:8.

ZAJ NKAUJ: 11, 26

1. Vim li cas thiaj hais tau tias Yehauvas yog tus uas txawj puab av nplaum tshaj plaws?

LUB 11 Hlis ntuj xyoo 2010, nyob Askiv teb muaj neeg twv ib lub hub Suav. Tus uas twv tau, them txog li 70 plhom duas las (dollar) diam. Ua cas tibneeg txawj puab tau tej lub hub muaj nqes ua luaj! Tiamsis tsis muaj leejtwg yuav txawj puab av nplaum npaum li Yehauvas. Phau Vajlugkub hais tias Yehauvas tau muab “hmoov av los puab” tsim thawj tug txiv neej Adas. (Chiv Keeb 2:7) Vajtswv tsim kom Adas txawj yoog nws tus yam ntxwv, thiab nws suav tias Adas yog nws “tus tub.”Luka 3:38.

2, 3. Peb yuav xyaum cov Yixayee li cas?

2 Tom qab Adas fav xeeb rau Vajtswv, nws tsis tau ua Vajtswv tus tub lawm. Txawm li ntawd los, Adas cov xeeb ntxwv coob tus tau los zwm rau Yehauvas txojkev kav. (Henplais 12:1) Lawv txo hwjchim mloog Yehauvas lus vim lawv tsis xav tuaj Xatas tog, tiamsis lawv xav kom Yehauvas saws lawv ua Nws cov tub, es ua tus Kws puab lawv.  (Yauhas 8:44) Cov uas muab siab npuab Yehauvas xav ib yam li cov Yixayee tau hais no: “Au [Yehauvas], koj yeej yog peb leej txiv, peb yog cov av nplaum, koj yog tus Kws puab peb, peb txhua tus yog koj txhais tes ua.”Yaxaya 64:8.

3 Cov uas pe hawm Yehauvas niaj hnub no xyaum txo hwjchim thiab mloog Vajtswv lus. Lawv paub tias qhov uas lawv muaj Yehauvas los ua lawv Leej Txiv yog ib txoj koob hmoov zoo tshaj plaws. Lawv xav kom Yehauvas ua tus Kws puab lawv, lawv thiaj ua tau haum nws siab. Koj puas zoo li cov av nplaum noo noo uas yoojyim rau Vajtswv muab puab ua ib lub hub zoo nkauj heev? Koj puas pom tias cov kwvtij nkauj muam sawvdaws zoo li cov av nplaum uas Vajtswv tabtom puab kom zoo nkauj thiab? Yuav kom peb coj tau tus cwj pwm zoo, cia peb kawm seb Yehauvas xaiv cov neeg twg los puab, vim li cas nws ho muab lawv puab, thiab nws puab lawv li cas.

YEHAUVAS PUAB COV NEEG TWG?

4. Yehauvas rub cov neeg twg los rau nws? Piav txog cov qauv.

4 Yehauvas tsis zoo li neeg. Neeg saib lub cev ntaj ntsug tiamsis Vajtswv saib neeg lub siab. (Nyeem 1 Xamuyee 16:7.) Twb yog vim li ntawd, Yehauvas thiaj rub cov neeg uas lub qab ntuj no saib tsis muaj nqes los cuag Nws thiab nws tus Tub, los nyob hauv lub koom txoos Khixatia. (Yauhas 6:44) Ib tug uas Yehauvas tau rub yog tus Falixai hu ua Xolau. Nws yog ib tug “neeg tuam mom thiab tsim txom thiab ua limhiam” kawg li. (1 Timaute 1:13) Txawm li ntawd los, Yehauvas tseem pom tias Xolau muaj lub siab zoo li cov av nplaum uas yuav puab tau. (Paj Lug 17:3) Yehauvas thiaj muab Xolau puab ua “tej cuab yeej” uas zoo siv los tshaj tawm txoj xov zoo rau “lwm haiv neeg thiab tej vajntxwv thiab cov Yixayee.” (Tubtxib Tes Haujlwm 9:15) Yehauvas kuj xaiv cov neeg uas quav dej quav cawv, ua nkauj ua nraug, thiab ua tub sab tub nyiag los puab “siv rau tej yam uas tseem ceeb.” (Loos 9:21; 1 Khaulee 6:9-11) Thaum lawv kawm Vajtswv Txojlus pab tau lawv muaj kev ntseeg rau Yehauvas. Lawv thiaj cia Yehauvas puab lawv los ua qhov zoo.

5, 6. (1) Yog peb tso siab tias Yehauvas paub tibneeg lub siab, peb yuav xav li cas txog cov uas peb qhia Vajlugkub rau? (2) Yog peb nco ntsoov tias Yehauvas yog tus Kws puab peb, peb yuav saib peb cov kwvtij nkauj muam zoo li cas?

5 Peb tso siab tias Yehauvas yeej paub tibneeg lub siab thiab yuav rub cov zoo los cuag nws. Yog peb nco ntsoov li no, ces peb yuav tsis xaiv leejtwg ntsej muag thaum peb mus qhia Vajlugkub lossis mus kev sib txoos. Xav txog tus qauv no: Ib tug txivneej hu ua Michael [mai·kaum] hais tias txhua zaus uas Yehauvas Cov Timkhawv mus khob nws qhov rooj nws fee plhu tsis hais ib los rau lawv li. Michael hais tias: “Kuv tsis paub cai li! Tiamsis tom qab no, kuv mam los paub ib yim uas coj tau zoo heev, ua rau kuv qhuas kawg li. Kuv xav tsis thoob li thaum kuv hnov tias lawv yog Yehauvas Cov Timkhawv!” Thaum ntawd Michael thiaj ua zoo xav seb yog ua cas nws ho tsis nyiam Yehauvas Cov Timkhawv. Nws hais tias: “Twb yog kuv tsis paub cov Timkhawv zoo, kuv tsuas hnov luag  tej thuam lawv xwb.” Michael xav paub ntxiv, nws thiaj kawm Vajlugkub. Tom qab no, nws ua kevcai raus dej thiab tau los ua ib tug tho kev.

6 Yehauvas saib peb cov kwvtij zoo li cov av nplaum uas nws tabtom muab puab ua ib lub hub zoo nkauj heev. Yehauvas pom lawv lub siab thiab paub tej uas lawv muaj peevxwm ua tau. Nws paub tias tej kev txhaum tsuas yog ib vuag dua xwb. (Ntawv Nkauj 130:3) Ua li, peb puas saib peb cov kwvtij nkauj muam zoo li ntawd thiab? Yog peb nco ntsoov tias Yehauvas tseem tabtom puab peb, ces peb yuav ua siab ntev thiab pom qhov zoo uas peb cov kwvtij muaj. Peb kuj yuav txhawb kom lawv cia Yehauvas puab lawv tsis tseg. (1 Thexalaunika 5:14, 15) Cov txwj laus yuav tsum ntaus thawj hlo txhawb kom sawvdaws cia Yehauvas puab lawv.Efexau 4:8, 11-13.

VIM LI CAS YEHAUVAS HO PUAB PEB?

7. Koj puas nco Yehauvas txiaj ntsig rau nws tej lus qhuab ntuas?

7 Ib txhia tau hais li no: ‘Thaum kuv muaj metub menyuam, kuv mam li paub nco kuv niam kuv txiv txiaj ntsig rau nkawd tej lus qhuab ntuas.’ Muaj tseeb li ntawd tiag, thaum peb laus lawd, peb mam li pom tias peb niam peb txiv qhuab ntuas peb vim lawv hlub peb. (Nyeem Henplais 12:5, 6, 11.) Yehauvas hlub peb ib yam li leej txiv hlub nws cov menyuam, nws thiaj ua siab ntev qhuab ntuas peb. Nws ua li ntawd vim nws xav kom peb muaj tswvyim, muaj kev zoo siab, thiab muaj kev hlub rau nws. (Paj Lug 23:15) Nws tsis xav kom peb raug kev txom nyem thiab raug kev ploj kev tuag vim peb tsis tso peb tej kev txhaum tseg.Efexau 2:2, 3.

8, 9. Yehauvas qhuab qhia peb li cas niaj hnub nimno, thiab yav tom hauv ntej nws yuav cob qhia peb li cas ntxiv?

8 Thaum peb tsis tau los paub Yehauvas tej zaum peb coj tus cwj pwm tsis zoo. Tiamsis Yehauvas tau muab peb puab ua ib tug neeg tshiab, uas muaj cwj pwm zoo heev. (Yaxaya 11:6-8; Khaulauxi 3:9, 10) Yehauvas tau npaj lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg xwv nws thiaj tau zoo puab peb los yog cob qhia peb. Txawm lub qab ntuj no coj phem kawg li los, peb nrog Vajtswv haiv neeg ua neej tso siab plhuav, muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Ua ntej peb cov kwvtij ib txhia los rau hauv lub koom txoos, lawv raug ntau yam kev txom nyem vim lawv tsev neeg tsis hlub lawv. Tiamsis hauv lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg, lawv pom tias cov kwvtij nkauj muam sib hlub tiag tiag. (Yauhas 13:35) Yehauvas tau cob qhia kom peb sawvdaws hajyam txawj sib hlub sib pab. Tsis muaj ib yam zoo npaum li qhov uas peb tau los paub Yehauvas thiab pom nws txojkev hlub.Yakaunpau 4:8.

9 Hauv lub qab ntuj tshiab, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab ib puas tsav yam hauv ntiajteb hloov ua ib lub vaj kaj siab tiag tiag. Thaum ntawd, Yehauvas yuav puab peb thiab qhuab qhia peb ntxiv rau yav tom hauv ntej. (Yaxaya 11:9) Nws yuav kho kom peb lub cev thiab peb lub siab zoo kawg nkaus. Thaum peb zoo tiav lawd, yuav tsis nyuaj rau peb mloog nws lus. Yog li ntawd, cia peb sawvdaws  zwm rau Yehauvas es cia nws ua tus puab peb, xwv thiaj qhia tias peb nco Yehauvas txiaj ntsim tiag.Paj Lug 3:11, 12.

YEHAUVAS PUAB PEB LI CAS?

10. Yexus tau coj ib yam li Yehauvas li cas?

10 Tus uas txawj puab av nplaum yeej paub zoo txog hom av uas nws puab. Yehauvas uas yog tus txawj puab av nplaum tshaj plaws, kuj paub zoo txog peb thiab. Nws paub tej uas peb ua tau thiab ua tsis tau. Nws kuj pom tias peb siv zog hloov npaum li cas lawm thiab. Thaum nws puab peb, nws yeej tsis hais kom peb ua tshaj li peb ua tau. (Nyeem Ntawv Nkauj 103:10-14.) Yexus coj ib yam li nws txiv Yehauvas. Nws ua siab ntev heev rau nws cov tubtxib. Thaum ub cov tubtxib niaj hnub sib cav tias leejtwg yog tus loj dua ntais. Yog koj nrog lawv nyob ntawd, koj yuav xav li cas rau lawv? Ib txhia yuav hais tias cov tubtxib ntawd tsis zoo li cov av nplaum noo noo uas zoo muab los sib puab. Tiamsis Yexus tsis xav li ntawd. Nws tso siab tias yog lawv mloog nws lus thiab txo hwjchim ces Yehauvas yuav puab tau lawv zoo heev. (Malakau 9:33-37; 10:37, 41-45; Luka 22:24-27) Tom qab Yexus sawv rov los, Vajtswv tau pub nws lub hwj huam dawb huv rau cov tubtxib. Lawv thiaj tsis sib cav li qub lawm, tiamsis lawv tau hau ntsoov ua tes haujlwm uas Yexus muab rau lawv.Tubtxib Tes Haujlwm 5:42.

11. (1) Ua cas Davi thiaj zoo li cov av nplaum uas zoo puab? (2) Peb yuav xyaum Davi li cas?

11 Niaj hnub no, Yehauvas tau pub phau Vajlugkub, nws lub hwj huam dawb huv, thiab lub koom txoos rau peb. Tej no yog tej uas Yehauvas siv los puab peb. Phau Vajlugkub puab tau peb li cas? Peb yuav tsum nyeem Vajlugkub, ua zoo xav txog tej uas peb nyeem, thiab thov Yehauvas pab kom peb coj tau raws li peb tau kawm. Vajntxwv Davi sau tias: “Thaum kuv pw saum txaj kuv xav txog koj, thiab kuv tshawb nrhiav koj ib hmos kaj ntug.” (Ntawv Nkauj 63:6) Nws kuj sau tias: ‘Kuv qhuas Yehauvas uas taw qhia kuv. Tsaus ntuj kuv lub siab kuj qhuab ntuas kuv.’ (Ntawv Nkauj 16:7) Davi yeej ua zoo xav txog Yehauvas tej lus qhuab ntuas thiab cia Yehauvas hloov nws lub siab lub ntsws. Tej lub caij Yehauvas ntuas Davi hnyav heev los, Davi yeej mloog. (2 Xamuyee 12:1-13) Davi tso tus qauv zoo heev rau peb xyaum. Nws txo hwjchim kawg li. Ua li koj ne? Thaum koj nyeem Vajlugkub, koj puas ua zoo xav txog tej uas koj tau nyeem? Koj puas cia Vajtswv Txojlus hloov koj lub siab lub ntsws? Koj puas rau siab ntso ua li no?Ntawv Nkauj 1:2, 3.

12, 13. Lub hwj huam dawb huv thiab lub koom txoos puab tau peb li cas?

12 Lub hwj huam dawb huv puab tau peb li cas? Lub hwj huam dawb huv pab peb xyaum Yexus tus cwj pwm, thiab pab peb “txi txiv” zoo, uas yog coj tau tus yam ntxwv zoo. (Kalatia 5:22, 23) Lub hwj huam dawb huv pab kom peb muaj kev hlub. Peb paub tias Vajtswv tej kevcai tsis ua nra hnyav rau peb, peb thiaj hlub Vajtswv, xav mloog nws lus, thiab xav kom nws ua tus puab peb. Tsis tas li ntawd xwb, lub hwj huam pab kom peb tsis txhob yoog raws li lub qab ntuj no tus cwj pwm. (Efexau 2:2)  Thaum tus tubtxib Povlauj tseem hluas, nws khav theeb ib yam li cov thawj coj Yudai uas nws nrog ua ke. Tiamsis lub hwj huam dawb huv pab kom Povlauj hloov. Tom qab no Povlauj thiaj sau tias: “Kuv yeej ua tau txhua yam vim muaj Vajtswv uas txhawb kuv lub zog.” (Filipi 4:13) Peb yuav tsum thov Yehauvas pub nws lub hwj huam dawb huv rau peb. Yog peb muaj lub siab dawb paug thov Vajtswv, nws yeej yuav mloog peb.Ntawv Nkauj 10:17.

Yehauvas siv cov txwj laus los puab peb, tiamsis peb yuav tsum ua raws li lawv qhuab ntuas peb (Saib nqe 12, 13)

13 Lub koom txoos thiab cov txwj laus puab tau peb li cas? Yog cov txwj laus pom tias peb tu ncua ib yam dabtsi, lawv yeej nrhiav kev los pab peb. Lawv tsis siv lawv lub tswvyim tiamsis lawv siv Yehauvas lub. (Kalatia 6:1) Lawv txo hwjchim thov Yehauvas pab lawv. Lawv mam li tshawb nrhiav phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv uas lub koom haum tau luam los pab peb. Yog cov txwj laus ntuas koj vim koj tej tsoos tsho los yog lwm yam, txhob tu siab. Twb yog Vajtswv hlub peb, nws thiaj npaj cov txwj laus los qhuab ntuas peb. Thaum peb ua li lawv hais, yuav pab tau peb lub neej. Peb yuav zoo li cov av nplaum noo noo uas yoojyim rau Yehauvas muab puab ua ib lub hub zoo nkauj heev.

14. Txawm Yehauvas yog tus Kws puab av nplaum los, nws cia peb txiav txim siab li cas?

14 Yog peb paub tias Yehauvas puab peb li cas, ces yuav pab tau peb nrog peb cov kwvtij nkauj muam sib raug zoo. Qhov ntawd kuj yuav pab tau peb hlub cov uas peb qhia Vajlugkub rau thiab. Yav thaum ub, ua ntej ib tug kws puab av nplaum yuav puab ib lub hub, nws yuav tsum npaj cov av nplaum tso. Nws yuav tsum khaws tej pob zeb, tej tog khaub tog tsuag tawm hauv cov av nplaum tibsi. Thaum Yehauvas puab tibneeg, nws  kuj ua li ntawd thiab. Puas yog nws yuam kom tibneeg hloov? Tsis yog. Nws ua siab ntev qhia nws tej kevcai dawb huv rau lawv, ces lawv mam li txiav txim siab seb lawv yuav coj los tsis coj nws tej kevcai xwb.

15, 16. Ib tug uas kawm Vajlugkub yuav qhia li cas tias nws xav kom Yehauvas puab nws? Piav txog tug qauv.

15 Xav txog ib tug muam hu ua Tessie [the·xis] uas nyob tebchaws Australia [au·xi·ta·lia]. Tus muam uas qhia Vajlugkub rau nws hais tias: “Tessie yeej nkag siab tej uas phau Vajlugkub qhia, tiamsis nws ho tsis coj raws li nws tau kawm. Nws kuj tsis kam tuaj kev sib txoos thiab! Kuv thiaj thov Yehauvas txog qhov teeb meem no, thiab txiav txim siab tias kuv yuav tsis qhia nws ntxiv lawm. Zaum kawg nkaus uas wb kawm ua ke, ua cas Tessie txawm qhia kuv tias yog vim li cas nws thiaj tsis hloov li. Nws hais tias nws tu siab vim nws nyiam twv txiaj heev. Tiamsis nimno nws yuav tso lub neej ntawd tseg.”

16 Tom qab ntawd Tessie thiaj pib mus kev sib txoos thiab hloov nws tus cwj pwm raws li Yehauvas lub siab nyiam. Txawm nws cov phoojywg thuam nws los, nws tsis tso tseg. Tsis ntev xwb, Tessie tau ua kevcai raus dej. Txawm nws cov menyuam tseem yau los, nws kuj ua ib tug tho kev. Tessie tus qauv qhia tseeb tias thaum ib tug uas kawm Vajlugkub hloov los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv yuav txav ze rau nws thiab muab nws puab ua ib lub hub uas muaj nqes heev.

17. (1) Koj puas zoo siab tias Yehauvas yog tus puab koj thiab vim li cas? (2) Peb yuav teb 3 lo lus nug twg rau lwm zaj?

17 Niaj hnub no, tseem muaj ib txhia ua siab ntev xuas tes muab av nplaum puab ua tej lub hub zoo nkauj heev. Yehauvas kuj ua siab ntev puab peb ib yam li ntawd thiab. Nws qhuab qhia peb thiab saib ntsoov seb peb puas yuav mloog nws lus. (Nyeem Ntawv Nkauj 32:8.) Koj puas pom tias Yehauvas xav pab koj tiag tiag li? Koj puas pom tias Yehauvas tabtom muab koj puab ua ib lub hub muaj nqes heev? Nyob rau lwm zaj, peb yuav teb 3 lo lus nug no: Peb yuav tsum coj li cas peb thiaj zoo li cov av nplaum noo noo uas yoojyim rau Yehauvas puab? Peb yuav tau zam tus cwj pwm zoo li cas? Cov niam txiv nrog Yehauvas puab lawv cov menyuam li cas?