Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 6 Hli Xyoo 2016

Peb Tus Vajtswv Yehauvas Yog Tib Tug Yehauvas Xwb

Peb Tus Vajtswv Yehauvas Yog Tib Tug Yehauvas Xwb

‘Cov Yixayeeʹe, cia li tig ntsej mloog. Yehauvas uas yog peb tus Vajtswv yog tib tug Yehauvas xwb.’KEVCAI 6:4.

ZAJ NKAUJ: 138, 2

1, 2. (1) Ua cas coob leej ntau tus ho paub cov lus hauv Kevcai 6:4? (2) Ua cas Mauxe thiaj hais cov lus hauv Kevcai 6:4?

TAU ntau pua xyoo thaum cov neeg Yudai thov Vajtswv, lawv qog cov lus hauv Kevcai 6:4. Zaj lus thov uas lawv qog ntawd hu ua Shema [se·maj], uas yog thawj lo ua lus Henplais hauv nqe Vajlugkub ntawd. Cov neeg Yudai qog zaj lus thov ntawd txhua hnub, thaum yav sawv ntxov ib zaug, thaum yav tsaus ntuj ib zaug. Lawv ua li no los qhia tias lawv teev tiam Vajtswv tib leeg xwb.

2 Cov lus hauv Kevcai 6:4 yog Mauxe hais rau haiv neeg Yixayee xyoo 1473 U.Nt.Y. Thaum ntawd lawv nyob hauv lub tebchaws Mau-a, tseem yuav hla tus dej Yaladee mus txeeb lub tebchaws Khana-as. (Kevcai 6:1) Mauxe twb coj cov neeg Yixayee tau 40 xyoo lawm. Nws xav kom lawv ua siab tawv qhawv xwv lawv thiaj thev dhau tej kev nyuaj siab uas yuav los raug lawv. Lawv yuav tau tso siab plhuav rau Yehauvas thiab muab siab npuab nws. Mauxe cov lus  txhawb kom lawv muaj kev ntseeg ruaj nreeg. Tom qab Mauxe tham 10 Txoj Kevcai thiab lwm cov kevcai tas, nws mam li hais cov lus hauv Kevcai 6:4, 5. (Nyeem.)

3. Hauv zaj no peb yuav teb cov lus nug twg?

3 Cov Yixayee yeej paub tias lawv tus Vajtswv Yehauvas yog “tib tug” Yehauvas. Cov Yixayee uas ncaj ncees yeej pe hawm Yehauvas tib leeg xwb. Yehauvas yog tus Vajtswv uas lawv poj koob yawm txwv ib txwm pe hawm. Yog li ntawd, ua cas Mauxe ho hais rau lawv tias lawv tus Vajtswv Yehauvas yog “tib tug” Yehauvas? Cov lus ntawd yuav pab kom lawv hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv, kawg lawv lub dag lub zog li cas? Niaj hnub nimno Kevcai 6:4, 5 pab tau peb li cas?

PEB TUS VAJTSWV YOG “TIB TUG” YEHAUVAS

4, 5. (1) Ua cas Mauxe thiaj hais tias Yehauvas yog “tib tug” Yehauvas? (2) Yehauvas txawv ntawm lwm cov vajtswv li cas?

4 Tsis muaj ib tug zoo li Yehauvas. Mauxe hais tias Yehauvas yog “tib tug” Yehauvas. Mauxe tsis yog tham txog vaj peb leeg li tej kev ntseeg cuav qhia. Tiamsis Mauxe cov lus txhais tias tsis muaj ib tug vajtswv twg nrog tau Yehauvas sib txig sib luag. Yehauvas yog tus Kws tsim lub ntuj lub teb, tus kav ib puas tsav yam. Nws yog tus tseem Vajtswv, tsis muaj ib tug vajtswv zoo li nws. (2 Xamuyee 7:22) Thaum Mauxe hais cov lus ntawd, cov Yixayee tabtom yuav mus rau hauv tebchaws Khana-as. Cov tibneeg hauv lub tebchaws ntawd teev tiam ntau tus vajtswv cuav. Lawv ntseeg tias lawv tej vajtswv muaj hwjchim tswj tau huab cua dej nag huvsi. Mauxe thiaj hais cov lus no kom cov Yixayee nco ntsoov pe hawm Yehauvas tib leeg xwb.

5 Thaum cov Yixayee nyob hauv tebchaws Iyi, lawv pom cov Iyi teev tiam tej tsiaj thiab tej vajtswv xws li, Ra [las] uas kav lub hnub, Nut [naj] uas kav lub ntuj, Geb [nkes] uas kav lub ntiajteb, thiab Hapi [ha·pis] uas kav tus dej Nai. Tiamsis Yehauvas tau tso 10 qhov xwm txheej phem los ua rau cov Iyi pom tias nws muaj hwjchim loj dua lawv tej vajtswv cuav ntawd tibsi. Nimno cov Yixayee yuav mus nyob hauv Khana-as tebchaws. Cov Khana-as teev tiam ntau tus vajtswv, tiamsis lawv ntseeg tias Npa-as yog tus vajtswv uas pub txojsia rau ib puas tsav yam. Nws kav lub ntuj lub teb, tswj tau lub hnub thiab dej nag huvsi. Feem coob tsuas thov Npa-as pab lawv xwb. (Xwm Txheej Taug Kev 25:3) Mauxe thiaj ceeb toom kom cov Yixayee nco ntsoov tias lawv tus Vajtswv Yehauvas txawv ntawm tej vajtswv cuav ntawd. “[Yehauvas] yog Vajtswv, dhau nws lawm tsis muaj dua lwm tus Vajtswv li.”Kevcai 4:35, 39.

6, 7. (1) Lo lus “tib tug” txhais li cas ntxiv? (2) Ua cas thiaj hais tau tias Yehauvas yog “tib tug” Yehauvas?

6 Yehauvas ua raws li nws cog tseg. Lo lus “tib tug” Yehauvas kuj txhais ntxiv tias nws tsis yog ib tug vajtswv uas muaj ob lub siab. Txhua yam nws cog tseg uas ntsig txog nws lub ntsiab yeej yuav tsum muaj tiav xwb xwb li. Peb tso siab plhuav rau nws vim nws yeej ua txhua yam raws li nws tau hais tseg. Zoo li thaum nws cog lus tias Aplahas cov xeeb ntxwv yuav tau lub tebchaws Khana-as ua lawv teej lawv tug, puas muaj raws li ntawd? Yeej muaj. Yehauvas tau  ua ntau yam txujci kom muaj tiav raws li nws cog tseg. Tau 430 xyoo tom qab ntawd, mam li muaj raws li Yehauvas cog lus rau Aplahas lawm.Chiv Keeb 12:1, 2, 7; Khiav Dim 12:40, 41.

7 Ntau pua xyoo tom qab no, Yehauvas muab cov Yixayee hu ua nws cov timkhawv. Nws hais rau lawv tias: “Ua kuv ntej tsis muaj ib tug timtswv twg . . . thiab ua kuv qab kuj yuav tsis muaj li.” Yehauvas kuj hais li no: “Kuv yog Vajtswv, thiab txij no mus kuv yeej yog tus Vajtswv ntawd.” Nws hais li no kom lawv paub tias nws lub ntsiab yeej tsis hloov li. (Yaxaya 43:10, 13; 44:6; 48:12) Cov Yixayee teev tiam ib tug Vajtswv zoo tshaj plaws li tiag! Yehauvas yeej ua txhua yam raws li nws tau cog tseg, tsis poob ib los li. Peb teev tiam tib tug Vajtswv ntawd ntag.Malakhi 3:6; Yakaunpau 1:17.

8, 9. (1) Yehauvas xav kom nws cov tibneeg teev tiam nws li cas? (2) Yexus qhia tias nqe twg tseem ceeb dua ntais?

8 Mauxe xav kom cov Yixayee nco ntsoov tias Yehauvas yeej hlub lawv thiab yuav tsis tso lawv tseg. Vim li no, tsim nyog lawv teev tiam Yehauvas tib leeg xwb. Lawv yuav tsum hlub Yehauvas kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv, kawg dag kawg zog. Cov niam txiv yuav tau qhia lawv cov menyuam txog Yehauvas txhua lub sijhawm, xwv tej metub menyuam thiaj teev tiam Yehauvas tib leeg xwb.Kevcai 6:6-9.

9 Zoo li peb twb kawm lawd, Yehauvas yeej tsis hloov nws lub ntsiab li. Yog li ntawd, yav thaum ub cov Yixayee muab siab npuab nws li cas, nws xav kom nws cov tibneeg tiam no muab siab npuab nws ib yam li ntawd thiab. Yog peb xav ua haum nws siab, peb yuav tsum teev tiam nws tib leeg xwb. Peb yuav tau hlub nws kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv, kawg dag kawg zog. Yexus qhia tias lo lus sam hwm ntawd yog lo tseem ceeb dua ntais. (Nyeem Malakau 12:28-31.) Cia peb kawm seb peb yuav coj li cas thiaj qhia tias ‘Yehauvas uas yog peb tus Vajtswv yog tib tug Yehauvas xwb.’

TEEV TIAM YEHAUVAS TIB LEEG XWB

10, 11. (1) Yehauvas xav kom peb pe hawm nws tib leeg li cas? (2) Cov tub hluas Henplais hauv Npanpiloo tau muab siab npuab Yehauvas li cas?

10 Yehauvas tib leeg xwb yog peb tus Vajtswv. Peb tsuas pe hawm nws tib leeg xwb. Peb pe hawm tsis tau lwm tus vajtswv thiab muab tsis tau lwm txoj kevcai los txuam rau peb txojkev pe hawm Yehauvas. Tsis yog Yehauvas muaj hwjchim loj dua lwm cov vajtswv xwb, tiamsis nws tib leeg xwb thiaj yog tus tseem Vajtswv. Tsim nyog peb pe hawm nws tib leeg xwb.Nyeem Qhia Tshwm 4:11.

11 Phau ntawv Daniyee qhia txog cov tub hluas Henplais hu ua Daniyee, Hananiya, Misa-ee, thiab Axaliya. Lawv muab siab npuab Yehauvas tib leeg xwb lawv thiaj tsis kam noj tej zaub mov uas tsis huv rau Vajtswv haiv neeg. Thaum Vajntxwv Nenpukhanexa sam hwm kom sawvdaws pe tus dab mlom kub uas nws tau puab, Daniyee 3 tug kwvluag tsis kam pe. Lawv muab siab npuab Yehauvas tuag nthi.Daniyee 1:1–3:30.

12. Peb yuav tsum ceev faj li cas?

12 Peb yuav tsum muab siab npuab Yehauvas tuag nthi. Yog peb xav pe hawm  nws tib leeg xwb, peb yuav tsum tsis txhob muab ib yam dabtsi saib hlob dua Yehauvas. Tej yam zoo li cas? Xav txog 10 Txoj Kevcai uas Yehauvas muab rau haiv neeg Yixayee coj. Nws sam hwm kom lawv tsis txhob pe hawm lwm tus vajtswv thiab tsis txhob puab dab mlom los pe hawm. (Kevcai 5:6-10) Niaj hnub no, Yehauvas yeej tsis tau hloov, nws tseem yog “tib tug” Yehauvas. Tej zaum peb tsis kam mus pe kiag ib tug mlom twg, tiamsis yog peb tsis ceev faj, peb yuav muab lwm yam los ua mlom rau peb pe hawm. Cia peb kawm seb peb yuav tsum ceev faj tej yam twg.

13. Yog peb tsis ceev faj, peb yuav muab tej yam twg saib hlob dua Yehauvas?

13 Khaulauxi 3:5 (nyeem) qhia txog tej yam uas yuav rhuav tau peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Nqe ntawd hais tias qhov uas peb “xav yuav luag tug” zoo ib yam li kev “pe dab mlom.” Ua cas ho hais li ntawd? Vim tias yog peb lub siab ntshaw ib yam dabtsi heev, xws li nyiaj txiag, ces peb yuav huas ntshis yam ntawd xwb. Cuag li yam ntawd yog ib tug vajtswv uas peb pe hawm ntag. Raws li Khaulauxi 3:5, cov uas mus ua nkauj ua nraug, ua phem ua qias li lub qab ntuj no, kuj muaj lub siab “xav yuav luag tug” thiab. Yog peb cia peb lub siab ntshaw tej yam zoo li ntawd, ces peb yuav muab tej ntawd saib hlob dua Vajtswv. Yehauvas yuav tsis yog “tib tug” Yehauvas rau peb lawm. Cia peb ceev faj txhob ua li ntawd.

14. Yauhas ceeb toom cov Khixatia li cas?

14 Tus tub txib Yauhas qhia ib yam li ntawd. Nws ceeb toom tias tus uas ntshaw tej yam hauv lub ntiajteb no, uas yog “tej uas lub cev nqaij tawv ntshaw, tej uas lub qhov muag ntshaw, thiab tej uas neeg khav theeb txog hauv lub neej,” ces “txojkev hlub Vajtswv tsis muaj nyob hauv tus ntawd.” (1 Yauhas 2:15, 16) Peb yuav tsum tshuaj ntshis peb lub siab seb peb puas ntshaw tej yam hauv lub qab ntuj no. Yog peb ua tib zoo tshuaj peb tus kheej, tej zaum peb yuav pom tias peb lub siab tseem ntshaw kev phoojywg hauv lub ntiajteb no, lossis peb twb pib nyiam tej kev lomzem thiab tej tsoos tsho li lub qab ntuj no lawm. Tej zaum ib txhia kuj npaj mus kawm ntawv qeb siab, xwv lawv thiaj nrog luag tej muaj “meej mom loj.” (Yelemi 45:4, 5) Tiamsis lub qab ntuj tshiab twb los ze heev lawm. Yog li ntawd, peb yuav tsum nco ntsoov Mauxe cov lus. Yog peb ntseeg tias peb tus Vajtswv Yehauvas yog “tib tug” Yehauvas, ces peb yuav teev tiam nws tib leeg xwb. Peb yuav pe hawm nws raws li nws lub siab nyiam tiag.Henplais 12:28, 29.

KOOM IB LUB SIAB

15. Ua cas Povlauj ho ntuas kom cov Khixatia nco ntsoov tias Vajtswv yog “tib tug” Yehauvas xwb?

15 Lo lus “tib tug” Yehauvas pab kom peb pom tias Yehauvas xav kom nws cov tibneeg koom tib lub siab, thiab kom peb muaj tib lub hom phiaj. Nyob thawj 100 xyoo, lub koom txoos Khixatia muaj cov Yudai, cov Kili, cov Loos thiab lwm haiv neeg los pe hawm ua tib ke. Yav nram ntej, lawv nyias coj nyias ib txoj kevcai dab qhuas, thiaj nyuaj heev rau ib txhia tso lawv tej kevcai tseg los coj tib txoj kevcai Khixatia. Povlauj thiaj ntuas kom cov Khixatia nco ntsoov tias lawv pe  hawm tib tug Vajtswv uas yog Yehauvas xwb.Nyeem 1 Khaulee 8:5, 6.

16, 17. (1) Niaj hnub no cov lus faj lem twg tabtom muaj tiav? (2) Yog peb tsis ceev faj, dabtsi yuav cais tau peb?

16 Niaj hnub no Yehauvas xav kom lub koom txoos Khixatia coj li cas? Yaxaya sau tseg tias “yav tom hauv ntej . . . txhua lub tebchaws yuav sau nthwv” los pe hawm Yehauvas. Lawv yuav hais tias: “Nws yuav qhia nws txojkev rau peb kom peb thiaj taug tau nws txojkev.” (Yaxaya 2:2, 3) Peb zoo siab uas Yaxaya cov lus faj lem tabtom muaj tiav tamsim no. Peb cov kwvtij nkauj muam thoob ntiajteb, uas los ntawm txhua haiv neeg los, nyias hais nyias ib yam lus, thiab nyias muaj nyias kev coj noj coj ua. Txawm li ntawd los, peb puavleej koom ib lub siab pe hawm Yehauvas ua tib ke. Muaj tej zaum peb kuj tsis tshua sib haum thiab vim peb nyias txawv nyias.

Koj puas nrhiav kev los kho kom lub koom txoos sib koom siab? (Saib nqe 16-19)

17 Ua li koj xav li cas txog koj cov kwvtij nkauj muam thoob ntiajteb? Tej zaum lawv tej tsoos tsho txawv koj tej, lawv yam lus txawv koj yam, thiab lawv tej  kev coj noj coj ua txawv heev. Txawm li ntawd los, koj puas siv sijhawm nrog lawv ua ke? Los koj yuav nrog cov uas coj ib yam li koj xwb? Yog muaj cov txwj laus uas hluas dua koj lossis yog lwm haiv neeg, koj puas saib taus lawv thiab? Yog tsis ceev faj, peb yuav cia qhov uas peb nyias txawv nyias los cais tau peb.

18, 19. (1) Efexau 4:1-3 qhia kom peb ua li cas? (2) Peb yuav ua li cas txhawb kom lub koom txoos sib koom siab?

18 Yuav ua li cas sawvdaws thiaj nyob sib haum xeeb? Cia peb kawm seb Povlauj tau qhuab qhia cov Khixatia hauv Efexau li cas. Lub nroog Efexau muaj ntau haiv neeg nyob sib chab sib chaws ua ke. (Nyeem Efexau 4:1-3.) Povlauj qhia kom lawv txo hwjchim, hais lus mos lus muag, ib leeg ua siab ntev rau ib leeg, thiab txawj sib hlub. Tus cwj pwm ntawd zoo ib yam li cov ncej uas txheem lub tsev kom ruaj khov. Tiamsis yuav kom lub tsev ruaj khov, yuav tsum muaj neeg kho thiab tu ntshis. Povlauj thiaj hais kom cov Khixatia “tuav rawv qhov uas koom ua ib lub siab.”

19 Peb sawvdaws yuav tsum nrhiav kev txhawb thiab kho kom lub koom txoos sib koom siab. Peb yuav ua li no li cas? Ib yam li Povlauj tau qhia, peb yuav tsum txo hwjchim, hais lus mos lus muag, ib leeg ua siab ntev rau ib leeg, thiab txawj sib hlub. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum “tuav rawv qhov uas koom ua ib lub siab.” Kev sib cov nyom zoo ib yam li lub tsev uas xwb pleb, ua rau tej ncej tse tsis ruaj tsis khov. Yog li ntawd, peb yuav tau nrhiav kev los kho lub koom txoos, sawvdaws thiaj nyob sib haum xeeb thiab koom tau ib lub siab.

20. Peb yuav qhia li cas tias peb tus Vajtswv Yehauvas yog “tib tug” Yehauvas xwb?

20 ‘Yehauvas uas yog peb tus Vajtswv yog tib tug Yehauvas xwb.’ Cov lus no muaj kuab kawg li tiag! Mauxe txhawb kom cov Yixayee sawv ruaj khov thaum lawv mus txeeb tebchaws Khana-as. Mauxe cov lus kuj txhawb kom peb sawv ruaj khov thaum txog lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg nkaus thiab. Nws cov lus tseem yuav pab peb thaum peb mus nyob rau hauv lub Vaj Kaj Siab. Cia peb rau siab ntso pe hawm Yehauvas tib leeg xwb. Peb yuav tsum hlub thiab teev tiam Yehauvas kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv, kawg peb lub dag lub zog. Peb yuav tsum nrhiav kev los kho los txhawb kom peb cov kwvtij nkauj muam nyob sib haum xeeb thiab koom tau ib lub siab. Yog peb ua li ntawd, thaum kawg Yexus yuav suav tias peb yog nws cov yaj. Thaum ntawd peb yuav pom Yexus cov lus muaj tiav li no: “Nej cov uas tau koob hmoov ntawm kuv leej Txiv cia li los txais lub tebchaws uas twb npaj tseg rau nej txij thaum tsim lub ntiajteb los lawm ua nej tug.”Mathai 25:34.