Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 6 Hli Xyoo 2016

Txhob Cia Luag Ua Rau Koj Tso Yehauvas Tseg

Txhob Cia Luag Ua Rau Koj Tso Yehauvas Tseg

‘Ib leeg zam ib leeg.’KHAULAUXI 3:13.

ZAJ NKAUJ: 53, 28

1, 2. Phau Vajlugkub tau hais tseg li cas txog Yehauvas cov tibneeg?

THOOB ntiajteb tsis muaj ib lub koom haum yuav zoo li Yehauvas lub. Yehauvas Cov Timkhawv yeej hlub thiab xav teev tiam Yehauvas. Txawm lawv yog neeg txhaum xwb los, Yehauvas pub nws lub hwj huam dawb huv los coj lawv txoj hauv kev. Cia peb kawm seb nws tau foom koob hmoov li cas rau lawv.

2 Xyoo 1914, tsis muaj pes tsawg leej pe hawm Yehauvas. Tiamsis Yehauvas tau foom koob hmoov rau tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Niaj hnub no, thiaj muaj ntau plhom leej los paub qhov tseeb thiab los ua Yehauvas Cov Timkhawv. Yehauvas tau hais tias: “Tus uas yau kawg yuav tau ua ib xeem, tus uas me dhau yuav tau ua ib haiv neeg uas muaj hwjchim. Kuv yog [Yehauvas], thaum txog sijhawm kuv yuav maj nroos ua.” (Yaxaya 60:22) Tamsim no muaj tiav raws li lo faj lem ntawd lawm. Yehauvas cov tibneeg zoo li ib haiv neeg coob heev tiag. Yog muab Yehauvas  Cov Timkhawv piv rau tej tebchaws, ces muaj ntau lub tseem tsawg tshaj Yehauvas Cov Timkhawv lawm thiab.

3. Vajtswv cov tibneeg txawj sib hlub li cas?

3 Nyob rau tiam kawg no Yehauvas tau cob kom nws cov tibneeg paub sib hlub sib pab. “Vajtswv yog txojkev hlub,” cov Timkhawv thiaj xyaum txojkev hlub ntawd. (1 Yauhas 4:8) Yexus kuj sam hwm li no rau nws cov thwjtim: “Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg . . . Qhov uas nej sib hlub no yuav ua rau sawvdaws paub tias nej yog kuv li thwjtim.” (Yauhas 13:34, 35) Thaum muaj kev tsov kev rog, Yehauvas cov tibneeg tau qhia tias lawv txawj sib hlub li Yexus hais tiag. Zoo li lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2, muaj txog li 55 plhom leej tau raug tua tuag. Tiamsis Yehauvas Cov Timkhawv tsis muaj ib tug koom tes nrog li. (Nyeem Mikha 4:1, 3.) Lawv thiaj hais tau tias lawv tsis ris leejtwg ntshav.Tubtxib Tes Haujlwm 20:26.

4. Xatas txwv puas tau tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo?

4 Txawm Xatas tawm tsam Vajtswv cov tibneeg heev los, lawv tsuas muaj coob zuj zus tuaj xwb. Phau Vajlugkub hais tias Xatas yog tus vajtswv “uas kav tiam no.” (2 Khaulee 4:4) Xatas yog tus tswj tej kev nom kev tswv thiab tej koom haum tshaj xov xwm huvsi. Nws siv tej no los txwv tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Tiamsis txawm nws ua npaum li cas los, nws txwv tsis tau. Xatas paub tias nws lub sijhawm tshuav tsis ntev lawm, nws thiaj nrhiav nrhw kev los ntxias kom peb tso Yehauvas tseg.Qhia Tshwm 12:12.

KOJ PUAS YUAV TSO YEHAUVAS TSEG?

5. Ua cas muaj tej lub sijhawm peb cov kwvtij ho ua rau peb tu siab? (Saib daim duab ntawm sab 21.)

5 Vajtswv cov tub qhe yeej paub tias lawv yuav tsum hlub Vajtswv thiab hlub lwm leej lwm tus. Yexus hais tias: “‘Koj yuav tsum hlub [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg koj lub tswvyim.’ Nqe no yog thawj nqes thiab yog nqe uas tseem ceeb dua ntais. Nqe uas ob kuj ib yam nkaus hais tias, ‘Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.’” (Mathai 22:35-39) Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias yog tim Adas noob neej thiaj poob kev txhaum. (Nyeem Loos 5:12, 19.) Yog li ntawd, muaj tej lub sijhawm peb cov kwvtij yuav ua tau yuam kev rau peb tu siab. Thaum muaj li ntawd peb yuav coj li cas? Peb puas yuav tu siab rau Yehauvas thiab nws cov tibneeg? Peb puas yuav muab siab npuab Yehauvas li qub? Phau Vajlugkub tau qhia txog ib co uas tau ua yuam kev loj heev. Cia peb kawm txog tej uas lawv tau ua seb pab tau peb li cas.

Yog koj nyob tiam no, koj yuav xav li cas rau Eli thiab nws 2 tug tub? (Saib nqe 6)

6. Eli tau ua yuam kev li cas?

6 Cia peb kawm txog Eli tus qauv. Nws yog cov Yixayee tus pov thawj hlob tiamsis nws 2 tug tub niaj hnub hla Yehauvas txoj kevcai. Phau Vajlugkub hais tias: “Eli ob tug tub yog neeg tsis tsheej haj tsis hwm [Yehauvas] kiag li.” (1 Xamuyee 2:12) Eli paub tias nws 2 tug tub coj tsis zoo, tiamsis nws tsis ntuas nkawd hnyav. Thaum kawg Yehauvas thiaj rau txim rau Eli thiab nws 2 tug tub huvsi. Tom qab no, Yehauvas thiaj txwv tsis  pub Eli cov xeeb ntxwv tuav haujlwm ua pov thawj ntxiv lawm. (1 Xamuyee 3:10-14) Yog koj nyob rau tiam ntawd thiab koj paub tias Eli cia nws 2 tug tub ua ntau yam kev phem ywj siab, koj yuav xav li cas xwb? Lawv twb yog cov uas sawv cev rau Yehauvas, qhov uas lawv ua phem li ntawd puas yuav txo tau koj txojkev ntseeg thiab ua rau koj tso Yehauvas tseg?

7. (1) Davi tau ua txhaum loj npaum li cas? (2) Yehauvas txiav txim li cas rau Davi?

7 Cia peb kawm txog Davi. Davi coj tau zoo heev, Yehauvas thiaj hlub nws kawg li. (1 Xamuyee 13:13, 14; Tubtxib Tes Haujlwm 13:22) Tiamsis muaj ib zaug Davi tau ua txhaum loj heev. Thaum Davi tus tub rog Uliya mus ntaus rog lawd, Davi txawm mus nrog Uliya tus pojniam Npasenpa pw. Thaum Npasenpa xeeb tub lawd, Davi nrhiav kev los npog nws qhov txhaum. Nws thiaj hu Uliya rov los tsev vim nws xav kom Uliya rov los nrog Npasenpa pw, xwv sawvdaws thiaj xav tias tus menyuam ntawd yog Uliya tus. Tiamsis Uliya tsis kam mus tsev. Davi thiaj khwv tswvyim rov xa Uliya mus ntaus rog ntawm qhov chaw uas lawv sib tua hnyav heev. Thaum kawg Uliya thiaj tuag hauv tshav rog lawm. Yehauvas txiav txim li cas rau Davi? Yehauvas khuvleej Davi thiab zam txim rau nws. Yehauvas pom tias Davi muaj lub siab xav ua qhov zoo. (1 Vajntxwv 9:4) Tiamsis vim Davi ua txhaum loj npaum li no, nws tsev neeg raug ntau yam kev kub ntxhov. (2 Xamuyee 12:9-12) Yog koj nyob rau tiam ntawd koj yuav xav li cas rau Davi? Puas ua rau koj xav tias ua cas  Yehauvas ho khuvleej nws? Puas yuav ua rau koj tso Yehauvas tseg?

8. (1) Petus puas ua raws li nws tau cog tseg? (2) Tom qab Petus ua yuam kev, ua cas Yehauvas tseem txib nws mus ua haujlwm?

8 Cia peb ho kawm txog Petus. Yexus tau xaiv nws los ua ib tug tubtxib. Tiamsis Petus tau coj li cas? Muaj tej lub sijhawm Petus kuj tau ua yuam kev. Muaj ib zaug nws hais tias txawm lwm tus yuav tso Yexus tseg los, nws yeej yuav tsis ua li ntawd. (Malakau 14:27-31, 50) Tiamsis hmo uas Yexus raug ntes, tag nrho cov tubtxib khiav tas huvsi. Petus yog ib tug ntawd thiab. Hmo ntawd, Petus tseem tsis kam lees Yexus 3 zaug diam. (Malakau 14:53, 54, 66-72) Tom qab ntawd, nws tu siab heev rau tej uas nws tau ua. Yehauvas thiaj zam txim rau Petus thiab txib nws mus ua haujlwm ntau dua qub. Yog koj yog Yexus ib tug thwjtim nyob tiam ntawd, es koj paub txog tej uas Petus tau ua, koj yuav xav li cas rau nws? Puas ua rau koj xav tias ua cas Yehauvas tseem txib nws mus ua haujlwm? Koj puas yuav tso siab rau Yehauvas ntxiv lawm?

9. Ua cas koj thiaj tso siab tias Vajtswv coj ncaj?

9 Cov qauv no qhia tias yav thaum ub Yehauvas cov tub qhe tau ua yuam kev loj heev thiab tau ua rau luag lwm tus tu siab. Yog peb cov kwvtij ua li ntawd, koj yuav ua li cas xwb? Koj puas yuav tso tej kev sib txoos tseg? Koj puas yuav tso Yehauvas thiab nws cov tibneeg tseg? Los yog koj yuav muab siab npuab Yehauvas vim koj paub tias nws yog ib tug Vajtswv uas khuvleej nws cov tibneeg? Tej zaum twb yog Yehauvas ncua sijhawm rau tus kwvtij ntawd hloov dua siab tshiab. Tiamsis muaj tej lub sijhawm, peb cov kwvtij kuj ua txhaum loj thiab tsis kam hloov li. Thaum zoo li ntawd, koj puas tso siab tias Yehauvas paub tus neeg ntawd lub siab? Koj puas tso siab tias thaum txog Yehauvas lub caij nws mam li txiav txim rau tus kwvtij ntawd? Tej zaum Yehauvas tseem yuav tshem nws tawm hauv lub koom txoos mus los kuj muaj thiab. Txawm li cas los, koj puas ntseeg tias Yehauvas tsuas ua qhov ncaj qhov yog xwb?

MUAB SIAB NPUAB YEHAUVAS

10. Thaum Yudas Ikhali-au thiab Petus ua txhaum, Yexus txawj xav li cas?

10 Yeej muaj coob tus hauv phau Vajlugkub uas tseem muab siab npuab Yehauvas, txawm cov uas nyob ib ncig lawv ua yuam kev. Yexus yog tus uas muab siab npuab Yehauvas tshaj. Ua ntej Yexus xaiv nws 12 tug tubtxib, nws thov nws Leej Txiv Yehauvas ib hmos kaj ntug plaws. Tiamsis tom qab no nws tus tubtxib Yudas Ikhali-au cia li ntxeev siab rau nws. Tus tubtxib Petus los kuj tsis kam lees paub nws thiab. (Luka 6:12-16; 22:2-6, 31, 32) Txawm li ntawd los, Yexus tsis muab qhov uas nkawd ua txhaum nog rau Yehauvas ris. Nws kuj tsis muab nog rau nws cov tubtxib ris thiab. Yexus muab siab npuab Yehauvas ua nws tes haujlwm twjywm. Yehauvas thiaj tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov los. Tom qab no Yehauvas kuj muab nws tsa ua Vajntxwv kav lub Nceeg Vaj saum ntuj.Mathai 28:7, 18-20.

11. Phau Vajlugkub twb hais tseg li cas txog Yehauvas cov tibneeg lawm?

11 Yexus tus qauv pab kom peb muab  siab npuab Yehauvas thiab nws cov tibneeg. Yeej tsim nyog peb ua li ntawd, rau qhov Yehauvas yog tus coj nws cov tibneeg rau tiam kawg no. Nws yog tus pab peb tshaj tawm txoj xov zoo thoob plaws lub qab ntuj no. Tsuas yog Yehauvas cov tibneeg thiaj ua tes haujlwm no xwb. Peb koom ua ib lub siab tiag tiag thiab muaj kev zoo siab vim Yehauvas qhia ntau tsav ntau yam rau peb. Yeej muaj raws li Yehauvas tau hais no: “Saib maj, kuv cov tub qhe yuav hu nkauj vim yog zoo siab.”Yaxaya 65:14.

12. Thaum luag ua yuam kev, peb yuav tsum tsis txhob ua li cas?

12 Peb zoo siab uas peb nyob hauv Yehauvas lub koom haum. Peb muaj Yehauvas coj peb txoj hauv kev, peb thiaj muaj lub neej zoo. Tiamsis hauv Xatas lub qab ntuj no, tibneeg tsis muaj kev zoo siab thiab kev vam kev cia siab rau yav tom hauv ntej. Yog li ntawd, thaum ib tug twg hauv lub koom txoos coj tsis zoo, cia peb tsis txhob tso Yehauvas thiab nws cov tibneeg tseg es thim rov qab mus rau Xatas lub qab ntuj. Tsim nyog peb muab siab npuab Yehauvas twjywm thiab ua raws li nws tau hais. Cia peb kawm ntxiv seb peb yuav coj li cas thaum peb cov kwvtij nkauj muam ua yuam kev.

KOJ YUAV COJ LI CAS?

13, 14. (1) Vim li cas zoo rau peb ib leeg ua siab ntev rau ib leeg? (2) Peb yuav tau nco ntsoov lo lus cog tseg twg?

13 Yog koj ib tug kwvtij ua rau koj tu siab, koj yuav ua li cas? Phau Vajlugkub hais tias: “Tsis txhob chim sai, tsuas yog tus tsis thoob tsib thiaj khaws qhov chim rau hauv lub siab mus li.” (Laj Lim Tswvyim 7:9) Peb sawvdaws yog neeg txhaum. Yog li ntawd, tsis zoo rau peb xav tias peb cov kwvtij yuav ua tau zoo txhua lub sijhawm. Thaum lawv ua txhaum rau peb, tsis zoo rau peb muab khaws chim. Yog peb ua li ntawd ces peb yuav tsis kaj siab teev tiam Yehauvas. Tej zaum tseem yuav txo tau peb txojkev ntseeg lossis ua rau peb tawm hauv Yehauvas lub koom haum mus los kuj muaj thiab. Thaum ntawd peb yuav teev tiam tsis tau Yehauvas thiab yuav tsis tau mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab.

14 Txawm muaj zaum puav luag ua rau peb tu siab los, peb yuav ua li cas peb thiaj kaj siab teev tiam Yehauvas? Nco ntsoov Yehauvas lo lus cog tseg no: “Saib maj, kuv yuav tsim lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab, rau qhov tej uas muaj nyob yav thaum ub los yuav tsis nco thiab tsis xav txog dua li lawm.” (Yaxaya 65:17; 2 Petus 3:13) Yog peb muab siab npuab Yehauvas, ces peb yuav pom tej koob hmoov no.

15. Thaum luag ua txhaum peb, Yexus hais kom peb ua li cas?

15 Tamsim no peb tsis tau mus nyob lub qab ntuj tshiab. Yog leejtwg ua rau peb tu siab ces cia peb ua zoo xav seb Yehauvas xav kom peb coj li cas. Nco ntsoov Yexus cov lus no: “Yog nej zam luag tej kev txhaum, nej leej Txiv Ntuj yuav zam nej tej kev txhaum thiab. Tiamsis yog nej tsis zam luag tej kev txhaum, nej leej Txiv yuav tsis zam nej tej kev txhaum thiab.” Muaj ib zaug Petus nug Yexus tias: “Yog kuv tus kwvtij pheej ua txhaum rau kuv, kuv yuav zam txim rau nws pes tsawg zaus? Txog xya zaus lov?” Tiamsis Yexus teb tias: “Kuv tsis yog hais tias xya zaus xwb, tiamsis yog xya tus xya caum  zaum.” Yexus hais li ntawd kom lawv paub tias peb yuav tsum zoo siab hlo zam peb cov kwvtij nkauj muam, tsis hais pes tsawg zaus li.Mathai 6:14, 15; 18:21, 22.

16. Yauxej tso tus qauv zoo li cas rau peb xyaum?

16 Yauxej tseg tus qauv zoo heev rau peb sawvdaws. Yakhauj thiab Lachee yug tau Yauxej thiab nws tus kwv nkawd ob leeg xwb. Tiamsis Yakhauj muaj 10 tus tub hlob Yauxej. Yakhauj hlub Yauxej dua cov huvsi, Yauxej cov tijlaug thiaj khib nws heev. Yauxej cov tijlaug ntxub nws kawg li lawv thiaj muab nws muag mus ua qhev. Luag thiaj coj Yauxej mus puag nram tebchaws Iyi. Ntau lub xyoos tom qab ntawd, tus Falau uas kav Iyi teb nyiam Yauxej tes haujlwm heev, nws thiaj muab Yauxej tsa ua tus 2 uas loj tshaj hauv lub tebchaws. Muaj ib hnub Yauxej cov tijlaug txawm tuaj nrhiav noj hauv Iyi teb vim muaj kev tshaib kev nqhis. Thaum lawv pom Yauxej lawv tsis paub nws, tiamsis Yauxej nco ntsoov lawv. Txawm lawv tau ua limhiam kawg li rau Yauxej los, nws tsis ua phem pauj. Tiamsis nws sim seb lawv puas tau hloov siab. Thaum Yauxej pom tias lawv hloov lawd, nws mam li qhia rau lawv tias nws yog lawv tus kwv Yauxej. Tom qab no, nws kuj txhawb lawv lub zog tias: “Yog li no nej tsis txhob ntshai li, kuv yuav yug nej thiab nej cov menyuam.”Chiv Keeb 50:21.

17. Peb yuav tsum ua li cas thaum luag ua txhaum peb?

17 Nco ntsoov tias peb txhua leej txhua tus yog neeg txhaum. Tej zaum koj twb ua rau luag lwm tus tu siab lawm thiab. Yog koj paub tias koj ua rau lwm tus chim lawd, cia li ua raws li phau Vajlugkub hais es mus thov txim ntawm koj tus kwvtij thiab kho kom neb rov sib haum. (Nyeem Mathai 5:23, 24.) Peb yeej zoo siab thaum luag zam peb lub txim, yog li ntawd peb yuav tsum zam lwm tus lub txim thiab. Khaulauxi 3:13 hais tias: “Ib leeg ua siab ntev rau ib leeg thiab yog leejtwg muaj xaiv muaj lus ib leeg kuj zam ib leeg. Tus Tswv zam txim rau nej li cas nej yuav tsum zam txim ib yam li ntawd.” Yog peb hlub peb cov kwvtij, ces peb yuav tsis muab tej uas lawv tau ua yav tas los khaws chim. (1 Khaulee 13:5) Yog peb zam txim rau lwm tus, Yehauvas yuav zam txim rau peb thiab. Yog li ntawd, peb yuav tsum khuvleej peb cov kwvtij nkauj muam, es zam txim rau lawv, ib yam li Yehauvas khuvleej thiab zam txim rau peb.Nyeem Ntawv Nkauj 103:12-14.