Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 6 Hli Xyoo 2016

Koj Puas Cia Yehauvas Puab Koj?

Koj Puas Cia Yehauvas Puab Koj?

“Saib maj, nej nyob hauv kuv txhais tes yam nkaus li cov av nplaum nyob hauv tus Kws puab laujkaub txhais tes.”YELEMI 18:6.

ZAJ NKAUJ: 23, 22

1, 2. (1) Ua cas Vajtswv thiaj hais tias Daniyee yog ib tug “uas ntxim hlub” kawg li? (2) Peb yuav mloog Vajtswv lus ib yam li Daniyee li cas?

THAUM cov Yudai poob cev qhev mus nyob tebchaws Npanpiloo, lawv mus nyob xyaw cov neeg uas teev dab teev mlom loj heev. Txawm li ntawd los, muaj ib txhia zoo li Daniyee thiab nws 3 tug kwvluag tsis kam siav ua cov neeg Npanpiloo. (Daniyee 1:6, 8, 12; 3:16-18) Daniyee lawv tsuas xav teev tiam Yehauvas nkaus xwb. Lawv cia Yehauvas ua tus Kws puab lawv. Txawm Daniyee nyob hauv lub tebchaws uas phem li ntawd tau ntau xyoo los, Vajtswv tus tubtxib saum ntuj hais tias Daniyee yog ib tug “uas ntxim hlub” kawg li.Daniyee 10:11, 19.

2 Txheej thaum ub, cov neeg uas puab laujkaub av muab av nplaum puab raws li lawv lub siab nyiam. Yehauvas yog tus Kav ib puas tsav yam huvsi, nws kuj muaj hwjchim muab txhua haiv neeg puab raws li nws siab nyiam thiab. (Nyeem Yelemi 18:6.) Cov uas pe hawm Yehauvas yeej paub tias Vajtswv xav muab peb puab li cas los tau. Tiamsis nws tsis yuam kom peb ib tug twg hloov raws li nws siab nyiam. Hauv zaj  no peb yuav kawm seb peb yuav coj li cas peb thiaj zoo li cov av nplaum noo noo uas yoojyim rau Vajtswv puab. Peb yuav kawm txog 3 lo lus nug no: (1) Yuav ua li cas peb thiaj zam tau tus cwj pwm uas yuav ua rau peb lub siab tawv tsis mloog Vajtswv lus? (2) Yuav ua li cas peb thiaj muaj lub siab mos siab muag xav mloog Vajtswv lus zoo li cov av nplaum noo noo? (3) Tej niam txiv Khixatia yuav nrog Vajtswv puab lawv cov menyuam li cas?

ZAM TEJ YAM UAS YUAV UA RAU PEB LUB SIAB TAWV

3. Peb yuav tsum tswj peb lub siab li cas? Piav seb.

3 Paj Lug 4:23 hais tias: “Koj yuav tsum ua tib zoo tswj koj lub siab rau txhua fab rau qhov txojsia txhawv tawm hauv lub siab los.” Peb yuav tswj peb lub siab li cas? Peb yuav tsum tsis txhob ua neeg khav theeb, tsis txhob niaj hnub ua txhaum, thiab tsis txhob ua neeg tsis muaj kev ntseeg. Yog peb tsis ceev faj, tej no yuav ua rau peb lub siab tawv tsis mloog Vajtswv lus. (Daniyee 5:1, 20; Henplais 3:13, 18, 19) Vajntxwv Uxiya yog ib tug uas tswj tsis tau nws lub siab. (Nyeem 2 Vaj Keeb Kwm 26:3-5, 16-21.) Thaum ntej, Uxiya mloog Vajtswv lus heev. Vajtswv thiaj txhawb Uxiya thiab nrog nws sib raug zoo. Tiamsis thaum Uxiya “muaj zog lawd nws txawm ua lub siab khav theeb.” Vajtswv txoj Kevcai tsuas pub cov pov thawj hlawv hmoov tshuaj tsw qab xwb. Tiamsis Uxiya cia li yuam cai nkag mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab hauv lub tuam tsev. Cov pov thawj coob tus raws qab mus cheem nws, tiamsis Uxiya tseem npau taws rau lawv thiab. Yehauvas thiaj txo Uxiya lub hwjchim, ua rau nws mob ruas mus txog hnub uas nws tuag.Paj Lug 16:18.

4, 5. Tus neeg khav theeb yuav ua tau yuam kev li cas? Piav txog tus qauv.

4 Yog peb tsis txo hwjchim, peb yuav pib khav tias peb zoo dua lwm tus. Thaum peb coj li no lawd, peb yuav tsis kam mloog yog lwm tus muab Vajlugkub los ntuas peb. (Paj Lug 29:1; Loos 12:3) Ib tug txwj laus hu ua Jim [ntsees] tau ua li ntawd. Hauv lub koom txoos, thaum cov txwj laus tabtom sablaj txog ib qho teeb meem, Jim tsis pom zoo li cov. Jim thiaj hais rau lawv tias lawv tsis muaj kev hlub, ces nws txawm sawv tsees mus lawm. Rau lub hlis tom qab ntawd, Jim thiaj khiav mus rau lwm lub koom txoos tiamsis lawv tsis tsa nws ua txwj laus ntxiv lawm. Qhov no ua rau Jim tu siab heev vim nws xav tias tej nws tau hais yeej yog lawm. Nws thiaj tso tseg tsis teev tiam Yehauvas tau 10 lub xyoos. Nws hais tias lub caij ntawd nws tsis kam txo hwjchim. Nws txawm pib liam tias yog tim Yehauvas nws thiaj raug tej kev nyuaj siab ntawd. Cov kwvtij mus xyuas Jim mus txhawb nws tau ntau lub xyoos tiamsis nws tsis mloog lawv li.

5 Jim hais tias: “Kuv pheej xav ntsoov tias yog lawv ua tsis ncaj xwb.” Jim tus cwj pwm qhia peb li cas? Nws tus cwj pwm qhia tias yog peb khav theeb, ces txawm peb ua yuam kev lawm los peb yuav nrhiav kev los daws peb zaj xwb. Peb yuav zoo li cov av nplaum qhuav, uas nyuaj heev rau Yehauvas puab. (Yelemi 17:9) Puas tau muaj ib zaug uas cov kwvtij nkauj muam ib tug twg ua rau koj tu siab? Lossis koj tu siab heev vim koj  poob koj tes haujlwm hauv lub koom txoos lawd? Yog koj raug li no dua lawd, koj coj li cas xwb? Koj puas txo hwjchim? Koj puas pom tias tsis muaj ib yam tseem ceeb npaum li qhov uas koj nrog koj cov kwvtij nyob sib haum xeeb thiab muab siab npuab Yehauvas?Nyeem Ntawv Nkauj 119:165; Khaulauxi 3:13.

6. Yog peb pheej ua txhaum yuav ua li cas rau peb lub siab?

6 Yog muaj ib tug pheej ua txhaum, tsis pub leejtwg paub, ces ntev mus ntev tuaj yuav ua rau nws lub siab tawv tsis mloog Vajtswv lus. Thaum zoo li ntawd lawd, nws yuav hajyam ua txhaum ntxiv xwb. Ib tug kwvtij hais tias thaum nws ua txhaum tau ntev loo lawd, nws lub siab tsis nkaug nws lawm. (Laj Lim Tswvyim 8:11) Muaj dua lwm tus kwvtij pheej saib tej duab liab qab. Tej uas nws saib ntawd pib rhuav nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Nws hais tias thaum nws ua txhaum tau ib ntus lawm, nws cia li pib yws hais lus saib tsis taus cov txwj laus. Thaum lwm tus paub txog nws qhov txhaum, nws mam li nrhiav kev pab ntawm cov txwj laus. Peb sawvdaws yog neeg txhaum tiag. Tiamsis yog peb pheej muab peb tej txhaum liam rau tus ub tus no, es tsis kam thov Vajtswv pab thiab thov kom nws zam txim rau peb, ces yuav ua rau peb lub siab tawv. Thiab yog peb pheej yws cov uas qhuab ntuas peb, kuj yuav ua rau peb lub siab tawv tsis mloog lus.

7, 8. (1) Thaum cov Yixayee tsis muaj kev ntseeg lawd, tau muaj li cas xwb? (2) Tej uas cov Yixayee tau ua qhia peb li cas?

7 Thaum Yehauvas tso cov Yixayee tawm hauv tebchaws Iyi, lawv pom Nws ua ntau yam txujci pab lawv. Tiamsis thaum lawv mus yuav txog lub tebchaws uas Vajtswv cog tseg, lawv cia li tsis kam mloog Vajtswv lus thiab pib yws Mauxe. Lawv tseem xav thim rov mus nyob Iyi teb thiab! Vim li cas? Twb yog lawv tsis muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Lawv tsis tso siab rau Nws, lawv thiaj ntshai cov neeg hauv lub tebchaws ntawd. Lawv ua rau Yehauvas tu siab heev. Nws thiaj hais tias: “Cov neeg no yuav saib tsis taus kuv ntev li cas?” (Xwm Txheej Taug Kev 14:1-4, 11; Ntawv Nkauj 78:40, 41) Cov Yixayee muaj lub siab tawv tsis mloog lus thiab tsis muaj kev ntseeg txaus rau Vajtswv, lawv thiaj tuag hauv tebchaws moj sab qhua.

8 Lub qab ntuj tshiab twb los yuav txog sai sai tamsim no. Peb txojkev ntseeg thiaj niaj hnub raug sim. Peb yuav tau tshuaj seb peb txojkev ntseeg puas ruaj khov tiag. Ua zoo xav txog Yexus cov lus hauv Mathai 6:33, thiab xav txog cov lus nug no: ‘Tej uas kuv npaj ua puas qhia tias kuv ntseeg Yexus cov lus ntawd tiag? Kuv puas siv lub sijhawm mus kev sib txoos lossis mus qhia Vajlugkub los khwv nyiaj khwv txiaj? Yog kuv tus los pav kom kuv ua haujlwm ntau ntxiv, kuv yuav txiav txim siab li cas? Kuv puas cia tej yam hauv lub qab ntuj no los tav kuv txojkev teev tiam Yehauvas?’

9. (1) Ua cas zoo rau peb “tshuaj” peb txojkev ntseeg? (2) Peb yuav tshuaj peb txojkev ntseeg li cas?

9 Yog peb tsis mloog phau Vajlugkub qhia es pheej mus nrog cov uas tsis hlub Vajtswv thiab nrog cov uas raug rho tawm lawd tham pem, lossis xaiv tej kev lomzem tsis zoo, ces thaum kawg yuav ua rau peb lub siab tawv tsis mloog Vajtswv lus. Yog koj pom tias koj twb pib coj  li ntawd lawm, cia li tshuaj koj lub siab tamsim no. Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li tshuaj nej tus kheej saib nej nyob hauv txojkev ntseeg los tsis nyob.” (2 Khaulee 13:5) Nyeem Vajtswv Txojlus thiab ua zoo xav seb koj puas coj raws li ntawd tiag, thiaj kho tau koj lub siab.

PEB YUAV TSUM ZOO LI COV AV NPLAUM NOO NOO

10. Yuav ua li cas peb thiaj zoo li cov av nplaum noo noo uas zoo puab?

10 Vajtswv pub nws Txojlus, lub koom txoos, thiab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo los pab peb muaj lub siab mos muag. Thaum peb nyeem thiab ua zoo xav txog phau Vajlugkub txhua txhua hnub, peb yuav zoo li cov av nplaum noo noo hauv Vajtswv txhais tes uas yoojyim puab. Txheej thaum ub, Yehauvas tau sam hwm kom cov vajntxwv uas kav haiv neeg Yixayee muab Vajtswv txoj Kevcai sau cia los nyeem txhua txhua hnub. (Kevcai 17:18, 19) Tom qab no, Yexus cov tubtxib kuj nyeem thiab ua zoo xav txog Vajtswv Txojlus, rau qhov lawv paub tias yuav pab lawv tshaj tawm txoj xov zoo. Lawv kuj txhawb kom cov tibneeg nyeem Vajtswv Txojlus tsis tseg tsis tu. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:11) Tsis tas li ntawd xwb, thaum cov tubtxib sau ntawv mus rau cov koom txoos, lawv kheev siv tej nqe lus Henplais los sau rau hauv lawv tsab ntawv. Niaj hnub no, yeej tseem ceeb heev rau peb nyeem thiab ua zoo xav txog Vajtswv Txojlus txhua txhua hnub. (1 Timaute 4:15) Vajtswv Txojlus yuav pab kom peb ua tau neeg  txo hwjchim, xwv Yehauvas thiaj zoo muab peb puab ua tej hub uas muaj nqes heev.

Tej uas Vajtswv tau npaj tseg yuav pab kom peb muag li cov av nplaum noo noo (Saib nqe 10-13)

11, 12. Yehauvas siv lub koom txoos los pab peb hloov li cas? Piav seb.

11 Yehauvas paub txhua yam uas peb cheem tsum. Nws thiaj npaj lub koom txoos Khixatia los puab peb. Tus kwvtij hu ua Jim uas peb nyuam qhuav kawm tas los, pib hloov siab thaum muaj ib tug txwj laus nrog nws sib raug zoo. Jim hais tias: “Tsis muaj ib zaug uas tus kwvtij ntawd thuam kuv lossis liam tias yog tim kuv, es kuv thiaj raug kev nyuaj siab. Nws tsuas nrhiav kev los pab kuv thiab txhawb kuv lub zog xwb.” Tau 3 lub hlis tom qab ntawd, tus txwj laus mam li caw Jim mus kev sib txoos. Jim hais tias lub koom txoos zoo siab tos txais nws. Lawv txojkev hlub ua rau nws hloov siab. Nws pom tias nws yuav tsum txhob xav txog nws tus kheej xwb. Cov txwj laus hauv Jim lub koom txoos, nrog rau nws tus pojniam, thiaj txhawb nws lub zog mus txog thaum nws rov los cuag Yehauvas. Jim kuj nyiam 2 zaj kawm nyob hauv Phau Tsom Faj Askiv, lub 11 Hlis tim 15, 1992 (“Jehovah Is Not to Blame” thiab “Serve Jehovah Loyally”).

12 Tom qab no, Jim kuj tau los ua ib tug txwj laus dua. Nws pab tau coob tus kwvtij uas tau ntsib kev nyuaj siab ib yam li nws. Jim hais tias: “Thaum ntawd kuv xav tias kuv twb nrog Yehauvas sib raug zoo heev lawm, tiamsis nimno kuv mam pom tias kuv xav yuam kev lawm. Kuv tu siab uas kuv tsis txo hwjchim, kuv thiaj niaj hnub xav txog qhov uas kuv cov kwvtij ua txhaum, tsis nco qab txog yam uas tseem ceeb dua ntais.”1 Khaulee 10:12.

13. (1) Tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo pab peb muaj tus cwj pwm zoo li cas? (2) Tus cwj pwm ntawd pab tau lwm tus li cas?

13 Thaum peb mus tshaj tawm txoj xov zoo yuav pab kom peb hajyam coj tau zoo. Vim li cas? Vim peb yuav tsum txo hwjchim thiab cia lub hwj huam dawb huv pab peb “txi txiv” zoo. (Kalatia 5:22, 23) Xav seb thaum koj mus qhia Vajlugkub, pab tau koj li cas. Thaum peb xyaum Yexus Khetos tus yam ntxwv, tibneeg xav mloog peb dua, kuj ua rau ib txhia hloov siab los muaj thiab. Tau muaj li ntawd hauv tebchaws Australia. Muaj 2 tug Timkhawv mus ntsib ib tug pojniam uas npau taws heev. Tus pojniam ntawd ua saib tsis taus nkawd kiag li. Tiamsis nkawd tsis cem nws pauj, nkawd tsuas ua tib zoo mloog nws hais xwb. Tom qab ntawd, tus pojniam txaj muag heev rau tej uas nws tau hais, nws thiaj sau ib tsab ntawv mus rau ceg Npe-ee uas saib xyuas lub tebchaws ntawd mus thov txim. Nws hais tias: “Ua cas kuv yuav ruam ua luaj li. Nkawd tuaj qhia Vajtswv Txojlus rau kuv, es kuv tseem muab nkawd ntiab li ntawd.” Tus qauv no qhia tias peb yuav tsum muaj lub siab mos muag tshaj tawm txoj xov zoo. Yog peb ua li ntawd ces yuav pab tau lwm tus, thiab yuav pab kom peb coj tau zoo.

NROG VAJTSWV PUAB KOJ COV MENYUAM

14. Cov niam txiv yuav tsum ua li cas lawv thiaj puab tau lawv cov menyuam?

14 Tej menyuam feem coob yeej txo hwjchim los kawm yam ub yam no. (Mathai 18:1-4) Zoo rau cov niam txiv cob qhia lawv cov menyuam thaum lawv tseem yau kom paub qhov tseeb.  (2 Timaute 3:14, 15) Yog cov niam txiv xav kom lawv cov menyuam muaj kev ntseeg ruaj nreeg, lawv yuav tsum xub muaj kev ntseeg thiab coj raws li phau Vajlugkub hais. Yog cov niam txiv coj li no, yuav tsis nyuaj rau tej metub menyuam raws lawv qab. Tej menyuam yuav pom tias lawv niam lawv txiv thiab Yehauvas yeej qhuab ntuas cov uas lawv hlub xwb.

15, 16. Yog ib tug menyuam raug rho tawm, nws niam nws txiv yuav qhia li cas tias nkawd tso siab rau Vajtswv?

15 Muaj tej txhia metub menyuam, niam txiv cob npaum li cas los tseem tso Yehauvas tseg lossis tseem raug rho tawm. Thaum muaj li ntawd yeej mob tsev neeg siab tshaj plaws li. Ib tug muam nyob Afika Qab Teb hais tias: “Thaum kuv tus nus raug rho tawm, cuag li nws tuag lawm. Dua rhe kuv lub siab!” Ua li, nws thiab nws niam nws txiv puas tseem nrog nws tus nus tham pem? Tsis nrog. Lawv ua raws nraim li phau Vajlugkub tau qhia. (Nyeem 1 Khaulee 5:11, 13.) Leej niam leej txiv paub tias qhov uas lawv coj raws li phau Vajlugkub qhia yuav pab tau sawvdaws. Nkawd paub tias qhov uas nkawd tus tub raug rho tawm, yog Yehauvas hlub thiab qhuab ntuas xwb. Nkawd tsuas hu nkawd tus tub thaum muaj haujlwm tseem ceeb xwb.

16 Tus tub uas raug rho tawm lawd, ho xav li cas? Nws hais li no: “Kuv paub tias kuv tsev neeg yeej tsis ntxub kuv, tiamsis lawv ua raws li Yehauvas thiab Nws lub koom haum cob qhia xwb.” Nws hais ntxiv tias: “Thaum yus muaj Yehauvas tib leeg lawm xwb, es yus yuav tsum taij thov kom nws pab thiab zam txim rau yus, ces yus mam li pom tias yus vam khom nws npaum li cas.” Xav seb tus tub no tsev neeg zoo siab npaum li cas thaum nws rov los cuag Yehauvas! Yog peb mloog Vajtswv lus txhua lub sijhawm, peb lub neej yuav kaj siab dua.Paj Lug 3:5, 6; 28:26.

17. (1) Ua cas thiaj zoo rau peb mloog Yehauvas lus rau txhua lub sijhawm? (2) Yog peb mloog Yehauvas lus yuav pab tau peb li cas?

17 Yaxaya twb qhia tseg lawm tias cov Yudai uas poob cev qhev rau Npanpiloo yuav ntxeev dua siab tshiab thiab yuav hais li no: “Au [Yehauvas], koj yeej yog peb leej txiv, peb yog cov av nplaum, koj yog tus Kws puab peb, peb txhua tus yog koj txhais tes ua.” Lawv yuav taij thov Yehauvas tias: “Tsis txhob cim ntsoov tej kev txhaum mus ib txhis. Thov tshuaj saib, peb sawvdaws yeej yog koj haiv neeg.” (Yaxaya 64:8, 9) Yog peb txo hwjchim thiab mloog Yehauvas lus rau txhua lub sijhawm, Nws yuav suav tias peb “ntxim hlub” li Daniyee. Yehauvas yuav muab nws Txojlus, lub hwj huam dawb huv, thiab nws lub koom haum los puab peb yam li puab av nplaum, yav tom hauv ntej peb thiaj ua tau nws “cov menyuam” uas zoo kawg nkaus.Loos 8:21.