Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 6 Hli Xyoo 2016

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 8 Hli tim 1 txog 28, 2016.

Yehauvas Yog Tus Kws Puab Peb

Vajtswv xaiv cov neeg zoo li cas los puab? Vim li cas nws ho puab lawv? Nws puab lawv li cas?

Koj Puas Cia Yehauvas Puab Koj?

Peb yuav coj li cas peb thiaj zoo li cov av nplaum noo noo nyob hauv Vajtswv txhais tes?

Peb Tus Vajtswv Yehauvas Yog Tib Tug Yehauvas Xwb

Ua cas Mauxe hais tias peb tus Vajtswv Yehauvas yog “tib tug” Yehauvas? Peb yuav pe hawm Yehauvas li cas thiaj qhia tias nws yog “tib tug” Yehauvas?

Txhob Cia Luag Ua Rau Koj Tso Yehauvas Tseg

Txheej thaum ub, Vajtswv cov tub qhe kuj ua tau tej yam tsis zoo uas ua rau luag lwm tus tu siab. Cov qauv ntawd qhia peb li cas?

Ib Yam Uas Muaj Nqes Dua Tej Qe Zeb Iav

Tus uas xyaum coj zoo li Vajtswv tau ib yam uas muaj nqes tshaj plaws.

Tej Uas Peb Xav Paub

Hauv Exekhee zaj yog toog, tus txivneej uas nqa tus twj siv sau ntawv piv txog leejtwg? Rau tus txivneej uas nqa tej cuab yeej tua neeg ho piv txog leejtwg thiab?