Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | THAUM YUS IB TUG NEEG TAS SIM NEEJ

Yuav Ua Li Cas Thiaj Uv Taus?

Yuav Ua Li Cas Thiaj Uv Taus?

Thaum yus tus neeg tas sim neej lawd, tus yuav hais li cas los muaj. Ib txhia yuav cheem kom yus txhob quaj lossis txhob nyuaj siab. Lwm cov ho txhawb kom yus quaj tas zog. Tiamsis phau Vajlugkub qhia li cas? Tej uas phau Vajlugkub qhia kuj mus raws li cov neeg kawm txujci tau tshawb pom. Cia peb kawm seb phau Vajlugkub qhia li cas.

Muaj tej haiv neeg hais tias tej txivneej yawg yeej tsis quaj. Tiamsis cov neeg kawm txuj tau tshawb pom li cas? Lawv tshawb pom tias thaum ib tug neeg tas sim neej lawd, cov uas tseem nyob quaj los yeej tsis ua li cas. Kev quaj ntsuag tseem pab kom yus thev dhau yus tej kev nyuaj siab thiab. Yog tias tsis pub quaj li, yuav ua teeb meem rau yus lub cev los muaj. Phau Vajlugkub kuj tsis txwv kom txhob quaj. Xav txog Yexus, txawm nws twb muaj hwjchim tsa  tau cov tuag sawv los, nws tseem quaj tab meeg sawvdaws thaum nws tus kwvluag Laxalau tuag.​—Yauhas 11:33-35.

Thaum ib tug cia li mob nthawv nthav tuag lawd, yeej mob tsev neeg siab kawg li. Cov uas tseem nyob, tsis yog mob siab xwb, ib txhia kuj npau taws thiab. Vim li cas? Tej zaum lawv npau taws vim muaj lwm tus tsis paub hais lus nplig lawv siab. Xav txog ib tug txiv neej hu ua Mike [maij] uas nyob Afika Qab Teb cov lus no: “Kuv muaj 14 xyoos xwb thaum kuv txiv tag sim neej lawm . . . Thaum peb nta kuv txiv, muaj ib tug xibhwb Anglican txawm hais rau kuv tias Vajtswv xav tau cov neeg zoo mus nrog nws nyob, nws thiaj coj kuv txiv mus lawm. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Nws cov lus ua rau kuv npau taws heev rau qhov peb tsuas vam kuv txiv xwb. Niaj hnub no, txawm kuv twb muaj 63 xyoos lawm los, tseem mob kuv siab heev.”

Muaj dua ib txhia ho chim rau lawv tus kheej. Vim li cas? Tej zaum lawv xav tias yog tim lawv es lawv tus neeg thiaj raug xwm. Tej zaum lawv kuj tsis tau hais lus tu moo rau lawv tus neeg, lossis lo kawg nkaus uas lawv hais rau lawv tus neeg yog lus iab lus daw xwb. Tej no ua rau ib txhia tu siab heev rau lawv tus kheej.

Yog koj nyuaj siab li no, tsis txhob uv twjywm. Mus qhia siab rau ib tug phoojywg kwvluag uas yuav ua zoo mloog koj hais thiab yuav qhia koj tias coob leej ntau tus kuj nyuaj siab ib yam thaum lawv tus neeg tas sim neej lawm. Phau Vajlugkub qhia tias cov phoojywg kwvluag zoo li ntawd yeej hlub yus rau txhua lub sijhawm thiab “sib pab rau thaum muaj kev txom nyem.”​—Paj Lug 17:17.

Thaum yus tus neeg tas sim neej lawd, tus phoojywg zoo tshaj uas nyob rawv ntawm yus ib sab yog Vajtswv Yehauvas ntag. Cia li thov nws thiab qhia siab rau nws vim nws “mob siab” peb heev. (1 Petus 5:7) Nws cog lus tias “txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau” yuav tsom kwm peb lub siab. (Filipi 4:6, 7) Tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv Txojlus yuav nplig tau peb. Muab tej nqe Vajlugkub uas txhawb tau koj lub zog sau cia lossis muab cim cia hauv nruab siab. (Saib lub  ntsiab me ntawm sab no.) Thaum ib tag hmo yog koj pw tsis tsaug zog ces ua zoo xav txog cov nqe Vajlugkub ntawd, koj thiaj uv taus.​—Yaxaya 57:15, VTL.

Muaj ib tug txiv neej uas muaj 40 xyoo hu ua Jack [ya·khaus], uas nws pojniam mob kheeb xawm (cancer) tuag lawm. Nimno muaj tej lub sijhawm uas nws kho siab heev. Tiamsis thaum nws thov Vajtswv, yeej pab tau kom nws uv taus. Nws hais tias: “Thaum kuv thov Yehauvas kuv tsis kho siab lawm. Muaj ntau zaus thaum ib tag hmo, kuv tsim dheev los pw tsis tsaug zog li. Kuv thiaj muab tej nqe Vajlugkub uas txhawb kuv zog los nyeem thiab ua zoo xav txog cov nqe ntawd. Kuv kuj qheb plho siab thov Vajtswv. Thaum thov tas, kuv lub siab thiaj nyob tus yees thiab kaj siab lawm ntau, kuv thiaj tsaug taus zog.”

Muaj dua ib tug pojniam hu ua Vanessa [va·ne·xa] uas nws niam tau mob tuag lawm. Nws pom tias thaum nws thov Vajtswv pab tau nws heev. Nws hais tias: “Lub sijhawm uas kuv nyuaj siab tshaj, kuv cia li quaj hu Vajtswv lub npe. Yehauvas mloog txhua lo lus kuv thov, thiab nws pub kuv muaj lub dag lub zog uv dhau.”

Cov kws txhawb cov quaj ntsuag hais tias, zoo rau cov uas muaj kev nyuaj siab nqes tes pab lwm tus hauv lawv zej lawv zos. Thaum yus tawm mus pab lwm tus ua rau yus kaj siab lawm ntau. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:35) Coob tus Khixatia pom tias txawm lawv nco lawv tus neeg heev los, thaum lawv mus pab lwm tus ua rau lawv tsis nco qab txog lawv tej kev nyuaj siab lawm.​—2 Khaulee 1:3, 4.

^ nqe 5 Phau Vajlugkub tsis qhia li tus xibhwb ntawd hais. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias yog vim li cas thiaj muaj kev ploj kev tuag.​—Yakaunpau 4:13, 14; Yauhas 8:44; Loos 5:12.